بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 1035 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
نرخ بیکاری 6 2019-09
نرخ تورم 2.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری -269 2019-09
حساب جاری -86 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
اطمینان کسب و کار -6.6 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 34.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7214265 2019-09
تولید ناخالص ملی 7972 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1980465 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16406 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 292180 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 525104 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 756393 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 196020 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440316 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 980050 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 606165 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-09
افراد شاغل 918 2019-09
افراد بیکار 52651 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.2 2019-10
هزینه های کار 121 2019-06
پست های خالی شغلی 29704 2019-06
دستمزد 806 2019-06
حداقل دستمزد 430 2019-06
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-09
نرخ اشتغال 65.6 2019-09
استخدام تمام وقت 798 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68.8 2019-06
بهره وری 135 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-10
اندازه اصل تورم 2.2 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.12 2019-09
قیمت تولید 120 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2019-10
قیمت صادرات 104 2019-09
قیمت واردات 96.9 2019-09
CPI مسکن آب و برق 109 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی 2.6 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-12
عرضه پول M0 9744 2019-10
عرضه پول M1 12669 2019-10
عرضه پول M2 14952 2019-10
ترازنامه بانک 22475 2019-09
ذخایر ارزی 4059 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 18599 2019-09
وام به بخش خصوصی 5008 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -269 2019-09
حساب جاری -86 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 1087 2019-09
واردات 1356 2019-09
بدهی خارجی 35152 2019-06
گردش سرمایه 928000 2019-06
ذخایر طلا 6.62 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195 2019-09
شاخص تروریسم 0.23 2018-12
ورود توریست 171844 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -93516418 2019-10
هزینه های دولت 1146164 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
درآمدهای دولت 1086941 2019-10
بدهی های دولت 10993 2019-06
هزینه های مالی 1164556 2019-10
درخواست پناهندگی 15 2019-09
ارزیابی اعتبار 71 2019-12
مخارج نظامی 629 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6.6 2019-11
تولید صنعتی 3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2019-10
تولید صنعتی 1.8 2019-10
استفاده از ظرفیت 75.5 2019-12
ثبت خودرو 4714 2019-09
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1514 2019-09
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 576 2019-09
استخراج معدن -19.6 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 4406125 2019-09
پس انداز های شخصی 6.34 2018-12
نرخ وام بانکی 3.44 2019-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 103 2019-10
قیمت گازوئیل 1.37 2019-11
بدهی خانوار به درآمد 33.47 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 142 2019-06
جواز ساختمان 995 2019-06
میزان ساخت و ساز -1.3 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.