بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 1037 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -1 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -226 2019-06
حساب جاری 41 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.5 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 34.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5380515 2019-03
تولید ناخالص ملی 7073 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302986 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16406 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163881 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231614 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 602035 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 215398 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265080 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 729173 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 569936 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
افراد شاغل 906 2019-06
افراد بیکار 55373 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2019-06
هزینه های کار 119 2019-03
پست های خالی شغلی 27763 2019-03
دستمزد 791 2019-03
حداقل دستمزد 430 2019-06
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-03
نرخ اشتغال 64.7 2019-06
استخدام تمام وقت 793 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 70 2019-03
بهره وری 118 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -1 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-07
اندازه اصل تورم 2.7 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.27 2019-03
قیمت تولید 121 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2019-06
قیمت صادرات 104 2019-06
قیمت واردات 97.8 2019-06
CPI مسکن آب و برق 106 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-07
تورم مواد غذایی 4.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-08
عرضه پول M0 9240 2019-07
عرضه پول M1 12530 2019-06
عرضه پول M2 14741 2019-06
ترازنامه بانک 22447 2019-03
ذخایر ارزی 4075 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 18248 2018-12
وام به بخش خصوصی 4963 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -226 2019-06
حساب جاری 41 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 983 2019-06
واردات 1209 2019-06
بدهی خارجی 36107 2019-03
گردش سرمایه 555000 2019-03
ذخایر طلا 6.6 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1 2019-05
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -77075794 2019-07
هزینه های دولت 899824 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
درآمدهای دولت 956313 2019-07
بدهی های دولت 11151 2019-03
هزینه های مالی 1038365 2019-07
درخواست پناهندگی 10 2019-04
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 629 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-04
تولید صنعتی 4.4 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2019-06
تولید صنعتی 0.8 2019-06
استفاده از ظرفیت 75.9 2019-09
ثبت خودرو 5095 2019-06
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار -71994 2019-03
شاخص رقابتی 66.25 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 423 2019-06
استخراج معدن -10.2 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.5 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-06
هزینه های مصرف کننده 3482523 2019-03
پس انداز های شخصی 3.25 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 2018-12
نرخ وام بانکی 3.48 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 2019-04
قیمت گازوئیل 1.43 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 35.94 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 135 2019-03
میزان ساخت و ساز -1.3 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.