بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-10
بازار سهام 1039 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
نرخ تورم 2.6 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -178 2019-08
حساب جاری 53 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
اطمینان کسب و کار -2.6 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 34.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6122163 2019-06
تولید ناخالص ملی 7624 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1682566 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16406 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 289563 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 364249 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 713995 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 168440 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 346178 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 846578 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 545072 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
افراد شاغل 906 2019-06
افراد بیکار 54390 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 12.1 2019-08
هزینه های کار 119 2019-06
پست های خالی شغلی 29704 2019-06
دستمزد 806 2019-06
حداقل دستمزد 430 2019-06
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال -1.1 2019-06
نرخ اشتغال 64.7 2019-06
استخدام تمام وقت 798 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68.8 2019-06
بهره وری 134 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-08
اندازه اصل تورم 2.4 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.26 2019-06
قیمت تولید 121 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2019-08
قیمت صادرات 104 2019-07
قیمت واردات 97.2 2019-07
CPI مسکن آب و برق 108 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-09
تورم مواد غذایی 2.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-10
عرضه پول M0 9280 2019-08
عرضه پول M1 12777 2019-08
عرضه پول M2 15166 2019-08
ترازنامه بانک 22368 2019-07
ذخایر ارزی 4131 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 18562 2019-07
وام به بخش خصوصی 4963 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -178 2019-08
حساب جاری 53 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 1098 2019-08
واردات 1275 2019-08
بدهی خارجی 35152 2019-06
گردش سرمایه 928000 2019-06
ذخایر طلا 6.62 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76 2019-08
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
ورود توریست 269702 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت -10500983 2019-08
هزینه های دولت 1087253 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
درآمدهای دولت 895304 2019-08
بدهی های دولت 11151 2019-03
هزینه های مالی 895615 2019-08
درخواست پناهندگی 25 2019-07
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 629 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2.6 2019-09
تولید صنعتی 2 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2019-08
تولید صنعتی 0.4 2019-08
استفاده از ظرفیت 75.9 2019-09
ثبت خودرو 5095 2019-06
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 66770 2019-06
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 373 2019-07
استخراج معدن -8.3 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 3786896 2019-06
پس انداز های شخصی 3.25 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 2018-12
نرخ وام بانکی 3.78 2019-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 2019-09
قیمت گازوئیل 1.4 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 35.94 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 142 2019-06
جواز ساختمان 995 2019-06
میزان ساخت و ساز -1.3 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.