بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-01
بازار سهام 1040 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
نرخ بیکاری 6 2019-09
نرخ تورم 2.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری -115 2019-11
حساب جاری 22 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
اطمینان کسب و کار -6.6 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 34.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7214265 2019-09
تولید ناخالص ملی 7972 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1980465 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16406 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 292180 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 525104 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 756393 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 196020 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440316 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 980050 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 606165 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-09
افراد شاغل 918 2019-09
افراد بیکار 57808 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.5 2019-11
هزینه های کار 124 2019-09
پست های خالی شغلی 28712 2019-09
دستمزد 783 2019-09
حداقل دستمزد 430 2019-06
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-09
نرخ اشتغال 65.6 2019-09
استخدام تمام وقت 798 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68.8 2019-06
بهره وری 135 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-12
اندازه اصل تورم 1.7 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.12 2019-09
قیمت تولید 119 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2019-11
قیمت صادرات 104 2019-11
قیمت واردات 96.6 2019-11
CPI مسکن آب و برق 108 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-12
تورم مواد غذایی 2.4 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-01
عرضه پول M0 10434 2019-12
عرضه پول M1 12714 2019-11
عرضه پول M2 14938 2019-11
ترازنامه بانک 22616 2019-10
ذخایر ارزی 3989 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 18702 2019-11
وام به بخش خصوصی 4922 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -115 2019-11
حساب جاری 22 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 1135 2019-11
واردات 1250 2019-11
بدهی خارجی 35936 2019-09
گردش سرمایه -520000 2019-09
ذخایر طلا 6.62 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154 2019-11
شاخص تروریسم 0.23 2018-12
ورود توریست 171844 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت 133551709 2019-11
هزینه های دولت 1146164 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
درآمدهای دولت 924417 2019-11
بدهی های دولت 10993 2019-06
هزینه های مالی 1063578 2019-11
درخواست پناهندگی 25 2019-10
ارزیابی اعتبار 71 2020-01
مخارج نظامی 629 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6.6 2019-11
تولید صنعتی -0.2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2019-11
تولید صنعتی -0.8 2019-11
استفاده از ظرفیت 75.5 2019-12
ثبت خودرو 4714 2019-09
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1514 2019-09
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 538 2019-10
استخراج معدن -16.9 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2019-11
هزینه های مصرف کننده 4406125 2019-09
پس انداز های شخصی 6.34 2018-12
نرخ وام بانکی 3.92 2019-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 2019-12
قیمت گازوئیل 1.43 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 33.47 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 146 2019-09
جواز ساختمان 995 2019-06
میزان ساخت و ساز -1.3 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.