بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 1025.96 996 961 927 894 832
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 -0.8 -0.4 0.7 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 1.9 0.7 1.5 0.5 4.6
نرخ بیکاری 6.60 7.5 7.5 7.4 7.4 6.2
نرخ تورم 13.00 8.5 7.3 6.4 5.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 3.5 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -441.46 -90 -90 -90 -90 -90
حساب جاری -377.00 30 30 30 30 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.80 45 45 47 47 47
بودجه دولت -7.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1
اطمینان کسب و کار -1.60 -1 -1 2 2 3
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.60 -8 -8 -10 -10 -10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 11.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 -0.8 -0.4 0.7 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 1.9 0.7 1.5 0.5 4.6
تولید ناخالص داخلی 33.51 31 31 33.5 33.5 33.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7508687.00 7148006 7481713 7621317 7546230 7971898
تولید ناخالص ملی 9089.00 7949 8673 9225 9134 9650
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2329344.00 1794241 2291881 2364284 2340991 2473041
تولید ناخالص داخلی سرانه 15487.93 16100 16100 16700 16700 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29932.49 30300 30300 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182078.00 268465 302628 184809 182988 193310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 408524.00 367149 467505 414652 410567 433726
تولید ناخالص داخلی از ساخت 880529.00 872228 876671 893737 884932 934849
تولید ناخالص داخلی از معادن 171855.00 161880 144754 174433 172714 182457
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 666774.00 487684 460340 676776 670108 707907
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1090604.00 997490 1148073 1106963 1096057 1157883
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 588818.00 514131 618529 597650 591762 625142

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.60 7.5 7.5 7.4 7.4 6.2
دستمزد 1050.00 880 880 880 880 880
حداقل دستمزد 500.00 560 560 560 560 620
جمعیت 1.91 1.87 1.87 1.85 1.85 1.85
سن بازنشستگی زنان 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 13.00 8.5 7.3 6.4 5.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 3.5 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.40 121 122 124 129 129
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 125.09 114 114 114 114 114
قیمت مصرف کننده اصلی 112.21 112 114 115 115 117
اندازه اصل تورم 6.00 3.4 3.2 3.1 3.1 1.4
قیمت تولید 138.40 128 133 137 144 143
تغییر قیمت تولید کننده 29.90 9.1 5.4 4.3 4.3 4
تورم مواد غذایی 17.40 2 2 2.2 2.2 2.2
CPI مسکن آب و برق 122.50 115 123 129 127 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.70 139 140 140 140 141

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.42 0.67 0.67 0.92

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -441.46 -90 -90 -90 -90 -90
حساب جاری -377.00 30 30 30 30 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.8
واردات 2195.40 1450 1450 1450 1450 1450
صادرات 1753.90 1360 1360 1360 1360 1360

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.80 45 45 47 47 47
بودجه دولت -7.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1
ارزش بودجه دولت 4462198.00 35777 35777 35777 35777 35777
هزینه های دولت 1556454.00 1459890 1238791 1579801 1564236 1652472
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.60 41.8 41.8 39 39 39

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 34.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -1.60 -1 -1 2 2 3
تولید صنعتی 6.30 3.5 3.5 2 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.60 -8 -8 -10 -10 -10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 11.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 13.20 0.9 1.7 1.7 1.7 3.3
هزینه های مصرف کننده 3922812.00 3871501 4398932 3981654 3942426 4164810
قیمت گازوئیل 1.91 1.98 2.04 2.12 2.19 2.19
نرخ وام بانکی 3.70 3.7 3.95 4.2 4.2 4.45


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.