بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 1116.17 1095 1072 1049 1027 983
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.60 -2.2 1.8 1.5 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.10 -5 0.3 13.2 6.9 5
نرخ بیکاری 8.40 9.9 10.5 8.8 8.8 8.7
نرخ تورم -0.70 0.3 0.9 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -152.80 -270 -270 -270 -270 -90
حساب جاری 75.00 50 50 50 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 45 45 45 45
بودجه دولت -0.20 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
اطمینان کسب و کار -1.10 -26 -19 -19 -19 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.40 -17 -15 -13 -16 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 1.5 1.5 1.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.60 -2.2 1.8 1.5 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.10 -5 0.3 13.2 6.9 5
تولید ناخالص داخلی 34.12 28.2 31 31 31 31
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6290947.00 6960588 5992818 7121352 6725022 7308618
تولید ناخالص ملی 6915.00 7426 7011 7828 7392 7797
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1561647.00 1955703 1382691 1767784 1669401 2053488
تولید ناخالص داخلی سرانه 16697.69 14500 16100 16100 16100 16100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830.10 28500 30300 30300 30300 30300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 281465.00 158021 170266 318618 300886 165922
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 382030.00 468994 274209 432458 408390 492444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 700864.00 712613 664361 793378 749224 748244
تولید ناخالص داخلی از معادن 175562.00 204719 224321 198736 187676 214955
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452195.00 591986 352806 511885 483396 621585
تولید ناخالص داخلی از خدمات 795966.00 904286 737903 901034 850888 949500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 402065.00 521243 468615 455138 429807 547305

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.40 9.9 10.5 8.8 8.8 8.7
دستمزد 836.00 880 880 880 880 880
حداقل دستمزد 430.00 480 540 540 540 540
جمعیت 1.92 1.89 1.88 1.88 1.88 1.87
سن بازنشستگی زنان 63.75 63.75 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.75 63.75 64 64 64 64

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.70 0.3 0.9 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.32 111 111 111 111 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 109 111 111 110 111
قیمت مصرف کننده اصلی 108.91 110 109 110 111 112
قیمت تولید 104.60 128 107 106 106 131
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 -1.8 1.3 1.5 1.5 1.9
CPI مسکن آب و برق 103.40 108 109 107 105 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 107 105 103 103 109
تورم مواد غذایی 1.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.42 0.17 0.17 0.17 0.92

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -152.80 -270 -270 -270 -270 -90
حساب جاری 75.00 50 50 50 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 1427.85 1450 1450 1450 1450 1450
صادرات 1275.15 1180 1180 1180 1180 1360

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 45 45 45 45
بودجه دولت -0.20 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
ارزش بودجه دولت -237418918.00 35777 35777 35777 35777 35777
هزینه های دولت 1346025.00 1395990 1135613 1523700 1438901 1465789
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 46.2 41.8 41.8 41.8 41.8

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -1.10 -26 -19 -19 -19 -13
تولید صنعتی -2.80 -0.5 2 2.2 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.40 -17 -15 -13 -16 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 1.5 1.5 1.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 2 2.5 2.6 2.9 3.3
هزینه های مصرف کننده 3288856.00 3894312 3701435 3722985 3515787 4089028
نرخ وام بانکی 4.36 4.02 3.73 3.73 3.73 4.52
قیمت گازوئیل 1.28 1.2 1.13 1.07 1.02 1.14


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.