لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.6 0.6 0.8 0.5
نرخ بیکاری 8.50 9.3 9 8.8 8.7 8.2
نرخ تورم 2.20 2.9 2.8 2.5 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -100.80 -138 -138 -138 -138 -137
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 37.6 37.6 37.6 37.6 37
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 1033.02
990 956 924 893 680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55
0.56 0.57 0.57 0.61 0.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
0.7 0.6 0.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80
3.4 3.2 3.3 3.3 3
تولید ناخالص داخلی 27.68
25.8 27.1 28.4 40.58 48.65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5961319.00
5293268 5581555 5770421 5928384 5776243
تولید ناخالص ملی 7045.00
6835 6796 6814 6863 6776
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1554072.00
1148067 1209233 1386211 1401462 1292094
تولید ناخالص داخلی سرانه 14714.67
14990 14990 14990 14990 15570
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23712.09
23412 23507 23602 23697 22199
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 273556.00
153207 251708 270728 167271 171649
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 402107.00
185621 251896 373348 325314 323275
تولید ناخالص داخلی از ساخت 692525.00
635837 685158 682436 688148 672853
تولید ناخالص داخلی از معادن 163728.00
250108 196492 164945 222303 210866
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315302.00
253653 334043 312477 433699 420739
تولید ناخالص داخلی از خدمات 918082.00
698876 744630 855158 827678 807188
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 552777.00
552624 544372 549025 542212 538161
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.50
9.3 9 8.8 8.7 8.2
افراد شاغل 903.00
909 913 916 919 940
افراد بیکار 63121.00
66821 70307 73415 76152 88411
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50
3.8 3.97 4.17 4.35 5.42
نرخ بیکاری جوانان 14.50
15.55 15.59 15.95 16.22 17.91
هزینه های کار 128.26
125 123 122 120 110
پست های خالی شغلی 17062.00
15356 14203 12835 11441 4679
دستمزد 669.00
671 671 670 672 677
حداقل دستمزد 380.00
390 390 390 390 410
جمعیت 1.95
1.93 1.93 1.93 1.93 1.91
سن بازنشستگی زنان 62.80
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.80
63 63 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 69.50
69.02 69 68.92 68.84 68.32
قسمت مدت زمان اشتغال 64.50
68.42 68.7 69.14 69.53 72.15
بهره وری 131.40
116 124 128 128 127
تغییر اشتغال -0.70
-0.1 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
نرخ اشتغال 63.60
62.93 62.72 62.29 61.61 57.78
استخدام تمام وقت 794.60
804 807 809 812 825
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.20
2.9 2.8 2.5 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.14 0.19 0.2 0.21 0.21
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.57
104 104 104 104 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80
104 104 104 104 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.11
103 103 103 103 102
اندازه اصل تورم 1.40
1.38 1.49 1.63 1.77 2.75
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.19
1.19 1.18 1.18 1.17 1.16
قیمت تولید 113.80
121 121 113 124 134
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.4 3.4 4.06 2.6 2.4
قیمت صادرات 117.60
117 117 117 117 116
قیمت واردات 112.40
113 113 112 112 111
CPI مسکن آب و برق 99.80
100 100 99.86 99.68 98
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.60
103 103 103 103 101
تورم مواد غذایی 3.80
6.2 5.8 5.4 5.2 3.8
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.43 0.77 1.06 1.32 2.71
عرضه پول M0 10143.00
10118 10109 10082 10055 9842
عرضه پول M1 10586.70
10839 10871 10864 10844 10652
عرضه پول M2 12546.30
12821 12900 12920 12915 12728
ذخایر ارزی 3848.00
3796 3761 3727 3693 3456
ترازنامه بانک 27407.20
27955 28247 28451 28630 29278
وام به بخش خصوصی 5475.40
5318 5277 5254 5248 5527
ترازنامه بانک مرکزی 16240.90
16273 16232 16190 16148 15820
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -100.80
-138 -138 -138 -138 -137
صادرات 1101.78
1068 1063 1059 1054 1019
واردات 1202.58
1206 1200 1194 1188 1144
حساب جاری 74.00
33.09 21.04 11.36 3.09 -36.86
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7
بدهی خارجی 37552.00
37690 37687 37658 37596 36566
گردش سرمایه -152000.00
-89055 -98404 -86168 -79403 -51711
ذخایر طلا 6.62
6.64 6.67 6.69 6.72 6.89
شاخص تروریسم 0.00
0.02 0.02 0.02 0.02 0.17
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 58.00
57.81 51.87 51.96 51.21 50.74
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10
37.6 37.6 37.6 37.6 37
بودجه دولت 0.00
0.7 0.7 0.7 0.7 0.2
ارزش بودجه دولت -133702762.00
92666971 -70501238 33148846 5624724 -7005336
هزینه های دولت 878673.00
846840 1008539 870466 1047424 1017101
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30
36.15 36.1 36.04 35.99 35.95
درآمدهای دولت 814418.00
810095 809341 794186 788014 732726
بدهی های دولت 10077.60
10102 9986 9944 9878 9184
هزینه های مالی 959645.00
861724 825360 797616 776955 694387
مخارج نظامی 405.90
343 383 423 463 396
درخواست پناهندگی 20.00
18.93 18.71 18.56 18.48 18.35
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -3.00
-2.46 -3.2 -3.59 -4.02 -6.69
تولید صنعتی 3.60
3.12 3.38 3.62 3.81 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.32 0.33 0.33 0.5 0.6
تولید صنعتی 9.10
6.39 5.4 4.66 4.17 3.41
استفاده از ظرفیت 74.20
73.81 73.38 72.97 72.56 69.72
ثبت خودرو 4185.00
3999 4074 3781 3806 3334
سرعت اینترنت 16580.44
15752 15631 15472 15305 14276
آدرس های IP 878525.00
926123 940820 953225 952594 949886
استخراج معدن 24.30
11.1 8.29 7.47 7.24 7.15
تغییرات موجودی انبار 249882.00
85634 104589 165683 117367 93456
شاخص رقابتی 4.40
4.37 4.37 4.37 4.27 4.23
رتبه رقابتی 54.00
56 56 56 64 66
آسانی کسب و کار 19.00
18 19 20 20 23
تولید الکتریسیته 636.00
467 489 501 494 495
شاخص فساد مالی 57.00
55 55 56 57 54
رتبه فساد مالی 44.00
45 46 48 49 62
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.50
-10.15 -11 -11.73 -12.43 -16.42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00
0.46 0.36 0.37 0.37 0.37
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
5.54 6.31 6.94 7.42 8.55
هزینه های مصرف کننده 3845967.00
3513505 3534917 3667691 3650147 3583730
پس انداز های شخصی -2.19
-0.66 -0.6 -0.53 -0.47 0.72
تسهیلات اعتباری خریدار 509.40
510 510 509 509 505
نرخ وام بانکی 3.59
3.82 3.89 3.95 4.01 4.39
شاخص خوشبینی اقتصادی 108.40
108 107 107 107 104
قیمت گازوئیل 1.34
1.35 1.34 1.34 1.33 1.28
بدهی خانوار به درآمد 37.56
36.47 35.98 35.49 34.99 35.98
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 119.99
122 119 116 112 100
نرخ مالکیت مسکن 80.90
80.76 80.92 81.07 81.22 81.95
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
16 16 16 16 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 34.09
34 34 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59
23.67 23.67 23.67 23.67 23.86
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50
10.23 10.23 10.23 10.23 9.66
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 46.46
36.08 50.58 73.65 54.63 54.93
درجه حرارت 2.26
-4.61 10.42 15.21 0.42 5.47