بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 1022.32 1018 1004 991 977 950
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
نرخ بیکاری 6.40 6.1 5.8 7 6.7 5.6
نرخ تورم 2.90 3 2.9 2.7 2.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -1.00 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -225.90 -330 -330 -210 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 0.30 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -13 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
تولید ناخالص داخلی 34.85 35.8 35.8 38.2 38.2 38.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5380515.00 6356572 6582130 5515028 5525789 6786176
تولید ناخالص ملی 7073.00 7940 8144 7250 7264 8397
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302986.00 1918252 2148070 1335561 1338167 2214660
تولید ناخالص داخلی سرانه 16405.70 16950 16950 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437.43 27300 27300 28500 28500 28500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163881.00 261856 169739 167978 168306 175001
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231614.00 473256 482178 237404 237868 497125
تولید ناخالص داخلی از ساخت 602035.00 696950 718751 617086 618290 741032
تولید ناخالص داخلی از معادن 215398.00 175433 210624 220783 221214 217154
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265080.00 339342 486025 271707 272237 501092
تولید ناخالص داخلی از خدمات 729173.00 936107 899423 747402 748861 927305
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 569936.00 657085 606408 584184 585324 625206
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.1 5.8 7 6.7 5.6
دستمزد 791.00 739 840 840 840 880
حداقل دستمزد 430.00 430 430 480 480 480
جمعیت 1.93 1.91 1.91 1.89 1.89 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.90 3 2.9 2.7 2.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -1.00 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 109 109 111 112 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.76 108 108 107 108 110
قیمت تولید 120.70 121 122 122 123 125
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 1.2 1 1.3 1.8 2.5
CPI مسکن آب و برق 106.40 107 108 111 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 109 109 108 111 112
تورم مواد غذایی 4.20 1.6 1.6 2 1.9 2.1
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -225.90 -330 -330 -210 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
واردات 1208.78 1420 1380 1360 1520 1450
صادرات 982.94 1090 1050 1150 1220 1180
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 899824.00 943085 1206923 922320 924119 1244338
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 38 37.8 37.8 37.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 0.30 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
تولید صنعتی 4.40 5.5 4.1 2.5 2.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -13 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2 2.6 2.8 3.1 3.5
هزینه های مصرف کننده 3482523.00 4026477 3752980 3569586 3576551 3869322
نرخ وام بانکی 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
قیمت گازوئیل 1.43 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.