بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
بازار سهام 992.31 971 951 931 911 872
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -6 -4 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 -7.5 -5 -3 1.5
نرخ بیکاری 6.00 8.5 9.3 9.9 10.5 8.7
نرخ تورم 1.40 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.9 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -93.60 -300 -300 -270 -270 -230
حساب جاری 180.00 -20 -150 50 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 42 42 42 45 45
بودجه دولت -1.00 -6.6 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2
اطمینان کسب و کار 3.80 -36 -32 -26 -19 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -19 -22 -17 -15 -13
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.50 -0.4 -0.9 0.3 1.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -6 -4 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 -7.5 -5 -3 1.5
تولید ناخالص داخلی 35.80 38.2 38.2 38.2 40.5 40.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7326935.00 6698012 7020172 6960588 7107127 7064997
تولید ناخالص ملی 7868.00 7292 7623 7475 7632 7587
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2059563.00 1589284 1940620 1956585 1997776 1985934
تولید ناخالص داخلی سرانه 16405.70 18500 18500 18500 19400 19400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437.43 28500 28500 28500 23662 29000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 166338.00 283441 298537 158021 161348 160391
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 493678.00 372853 511945 468994 478868 476029
تولید ناخالص داخلی از ساخت 750119.00 730398 737438 712613 727615 723302
تولید ناخالص داخلی از معادن 215494.00 169366 174414 204719 209029 207790
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 623143.00 435399 429315 591986 604449 600866
تولید ناخالص داخلی از خدمات 951880.00 847264 954382 904286 923324 917850
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 548677.00 531319 588756 521243 532217 529062

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.00 8.5 9.3 9.9 10.5 8.7
دستمزد 846.00 840 840 880 880 880
حداقل دستمزد 430.00 480 480 480 540 540
جمعیت 1.92 1.91 1.91 1.89 1.88 1.87
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.40 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.9 0.2 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.04 109 109 111 111 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.70 112 111 112 112 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.89 111 110 109 109 112
قیمت تولید 105.10 109 109 108 108 111
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 107.60 110 111 111 111 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10 111 108 109 110 112
تورم مواد غذایی 3.50 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -93.60 -300 -300 -270 -270 -230
حساب جاری 180.00 -20 -150 50 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5
واردات 1166.40 1520 1520 1450 1450 1450
صادرات 1073.40 1220 1220 1180 1180 1360

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 42 42 42 45 45
بودجه دولت -1.00 -6.6 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2
ارزش بودجه دولت 36911844.00 35857 35857 35777 35777 35777
هزینه های دولت 1458977.00 1273014 1118162 1386028 1415208 1406819
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 37.8 37.8 37.8 37.8 37.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 3.80 -36 -32 -26 -19 -13
تولید صنعتی 0.80 2.9 3.5 3.9 3.9 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -19 -22 -17 -15 -13
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.50 -0.4 -0.9 0.3 1.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.00 4.5 7.5 7.7 6.5 5.6
هزینه های مصرف کننده 4101333.00 4035290 4279627 3896266 3978293 3954710
نرخ وام بانکی 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
قیمت گازوئیل 1.24 1.18 1.12 1.06 1.01 0.96


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.