بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 1030.55 1015 1001 988 974 949
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 2.5 2.7 2.7 3.1
نرخ بیکاری 6.40 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
نرخ تورم 2.60 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.4 1 0.5 0.9 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -177.50 -330 -210 -300 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار -2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -11 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 2.5 2.7 2.7 3.1
تولید ناخالص داخلی 34.85 35.8 38.2 38.2 38.2 38.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6122163.00 6704379 6594999 5515028 5525789 6892102
تولید ناخالص ملی 7624.00 8295 8160 7250 7264 8528
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1682566.00 2176504 2140994 1335561 1338167 2237446
تولید ناخالص داخلی سرانه 16405.70 16950 17500 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437.43 27300 28500 28500 28500 28500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 289563.00 172892 170071 167978 168306 177733
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 364249.00 491133 483120 237404 237868 504885
تولید ناخالص داخلی از ساخت 713995.00 732100 720156 617086 618290 752599
تولید ناخالص داخلی از معادن 168440.00 214536 211036 220783 221214 220543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 346178.00 495052 486975 271707 272237 508914
تولید ناخالص داخلی از خدمات 846578.00 916127 901181 747402 748861 941779
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 545072.00 617671 607593 584184 585324 634965
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.40 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
دستمزد 806.00 840 840 840 840 880
حداقل دستمزد 430.00 430 480 480 480 480
جمعیت 1.93 1.94 1.9 1.9 1.9 1.9
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.60 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.4 1 0.5 0.9 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90 109 109 111 112 111
قیمت مصرف کننده اصلی 107.87 108 107 107 108 110
قیمت تولید 120.20 122 122 123 123 125
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 1 1.3 1.8 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 108.40 107 110 111 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.00 109 106 108 111 111
تورم مواد غذایی 2.40 1.6 2 1.9 1.9 2.1
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.42 0.17 0.17 0.42
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -177.50 -330 -210 -300 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
واردات 1275.23 1380 1360 1520 1520 1450
صادرات 1097.68 1050 1150 1220 1220 1180
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 1087253.00 1229339 1209283 922320 924119 1263761
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 37.8 37.8 37.8 37.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
تولید صنعتی 2.00 4.1 2.5 2.5 2.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -11 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 2.6 2.8 2.8 3.3 3.5
هزینه های مصرف کننده 3786896.00 3822683 3760317 3569586 3576551 3929718
نرخ وام بانکی 3.78 3.77 4.02 3.48 3.48 4.02
قیمت گازوئیل 1.40 1.23 1.2 1.21 1.18 1.2


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.