لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.8 0.9 0.9 0.6
نرخ بیکاری 8.20 8.2 8.1 8 8 8.2
نرخ تورم 2.80 3.4 3.6 2.9 2.7 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -230.50 -330 -210 -190 -310 -210
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 37.6 37.6 37.2 37.2 37
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 1030.95
995 952 911 872 732
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
0.8 0.8 0.9 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3.7 3.7 3.1 3.3 2.8
تولید ناخالص داخلی 30.26
40 40 44 44 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5222004.00
6071723 6344587 5383886 5879470 6711380
تولید ناخالص ملی 6537.00
7175 7408 6740 6944 7837
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1103106.00
1582853 1668775 1137302 1320233 1765250
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553.33
15961 15961 16200 16200 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25063.85
25617 25617 26141 26141 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180654.00
278622 178355 186254 261235 188666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 207224.00
409554 387329 213648 273885 409721
تولید ناخالص داخلی از ساخت 589203.00
705351 722656 607468 752439 764434
تولید ناخالص داخلی از معادن 232153.00
166760 216261 239350 203053 228764
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 253995.00
321141 469532 261869 344398 496676
تولید ناخالص داخلی از خدمات 695256.00
935085 901383 716809 769346 953494
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 530926.00
563014 542209 547385 561782 573555
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.20
8.2 8.1 8 8 8.2
افراد شاغل 898.00
907 906 905 907 910
افراد بیکار 59119.00
57810 57481 57385 57355 57342
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
2.86 2.81 2.9 2.8 2.69
نرخ بیکاری جوانان 10.70
10.7 10.18 10.4 10.27 10.31
هزینه های کار 133.07
133 133 133 133 133
پست های خالی شغلی 20886.00
24115 24853 26077 27193 31443
دستمزد 733.00
720 790 770 719 880
حداقل دستمزد 430.00
430 430 480 457 540
جمعیت 1.93
1.93 1.93 1.91 1.91 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25
63.25 63.25 63.5 63 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25
63.25 63.25 63.5 63 63.75
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20
69.48 69.48 69.48 69.51 69.58
قسمت مدت زمان اشتغال 62.00
64.13 63.01 62.48 63.1 62.76
بهره وری 112.00
130 129 113 126 127
تغییر اشتغال 0.90
0.28 0.17 0.11 0.06 -0.01
نرخ اشتغال 66.70
68.81 69.27 70.41 71.13 73.07
استخدام تمام وقت 799.70
807 807 807 809 813
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.80
3.4 3.6 2.9 2.7 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.17 0.13 0.13 0.12 0.12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.59
107 107 108 109 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50
106 108 108 109 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105.96
105 105 106 108 108
اندازه اصل تورم 1.70
1.69 1.65 1.62 1.61 1.56
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.21
1.22 1.2 1.23 1.22 1.23
قیمت تولید 118.00
119 117 119 121 123
تغییر قیمت تولید کننده 4.30
4.29 2.6 2.5 2.69 2.4
قیمت صادرات 103.90
104 103 103 103 99.69
قیمت واردات 98.00
95.01 93.89 93.09 92.55 91.43
CPI مسکن آب و برق 103.20
103 103 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.10
103 106 107 110 111
تورم مواد غذایی 0.20
0.7 3.2 3.77 3.31 3.8
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.17 0.17 0.17 0.17 0.92
عرضه پول M0 9729.30
9704 9708 9707 9708 9707
عرضه پول M1 10649.80
10748 10776 10794 10813 10906
عرضه پول M2 12774.50
12637 12676 12559 12634 12615
ذخایر ارزی 3858.00
3859 3859 3858 3859 3859
ترازنامه بانک 24623.30
24569 24676 24574 24675 24675
وام به بخش خصوصی 5286.60
5194 5134 5085 5044 4865
ترازنامه بانک مرکزی 17970.80
18059 18060 18060 18061 18061
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -230.50
-330 -210 -190 -310 -210
صادرات 1047.00
1150 1040 1250 1180 1380
واردات 1277.50
1480 1250 1440 1490 1590
حساب جاری -35.00
-23.79 -20.16 -21.07 -20.96 -20.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.2 -1.2 -1 -1 -0.7
بدهی خارجی 35416.00
34928 34398 33973 33631 31412
گردش سرمایه 518000.00
336991 419215 448902 405975 419562
ذخایر طلا 6.60
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47.00
47.32 47.93 47.84 47.86 47.85
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10
37.6 37.6 37.2 37.2 37
بودجه دولت -0.50
0.7 0.7 -2.37 -2.34 0.2
ارزش بودجه دولت -6723771.00
66054 69933 70851 70223 70357
هزینه های دولت 868734.00
894946 1160721 895665 1046264 1227825
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38.24 38.7 38.62 38.54 37.98
درآمدهای دولت 1006501.00
974565 969991 973439 972269 972517
بدهی های دولت 9766.10
9929 9836 9768 9739 9521
هزینه های مالی 892335.00
908511 900478 902588 902046 902161
مخارج نظامی 491.61
510 520 520 521 502
درخواست پناهندگی 15.00
23.01 23.81 24.15 24.31 24.43
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.70
2.53 2.62 2.51 2.6 2.57
تولید صنعتی -1.10
-0.22 -1.3 -0.84 -0.95 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
-0.07 0.5 -0.09 -0.1 0.6
تولید صنعتی 2.90
2.7 2.16 2.44 2.29 2.34
استفاده از ظرفیت 76.30
76.38 76.56 76.4 76.36 76.32
ثبت خودرو 4211.00
4280 4367 4309 4477 4477
سرعت اینترنت 16580.44
19012 19338 19687 20043 23524
آدرس های IP 878525.00
965654 980175 994696 1009217 1154419
استخراج معدن 7.10
6.84 6.66 6.64 6.67 6.69
تغییرات موجودی انبار -14066.00
148984 -3408 29501 71759 39277
شاخص رقابتی 4.40
4.37 4.37 4.31 4.29 4.22
رتبه رقابتی 54.00
56 56 61 63 63
آسانی کسب و کار 19.00
17 17 17 17 18
تولید الکتریسیته 439.00
514 589 557 548 555
شاخص فساد مالی 58.00
59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 40.00
42 41 42 43 43
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60
-7.34 -7.21 -7.24 -7.23 -7.23
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40
0.87 0.55 0.62 0.61 0.61
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00
7.03 7.33 7.52 7.61 7.72
هزینه های مصرف کننده 3503249.00
3917194 3736756 3611850 3713280 3952785
پس انداز های شخصی 2.66
1.73 1.38 1.08 0.78 -0.03
تسهیلات اعتباری خریدار 503.00
507 509 511 513 525
نرخ وام بانکی 3.79
3.79 3.79 3.79 3.79 4.54
شاخص خوشبینی اقتصادی 105.90
105 105 105 105 105
قیمت گازوئیل 1.47
1.39 1.31 1.24 1.17 0.67
بدهی خانوار به درآمد 37.56
36.52 37.05 36.63 36.21 33.04
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 128.65
139 141 143 144 146
نرخ مالکیت مسکن 81.50
81.62 81.75 81.81 81.86 82.33
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40
31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09
35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09
24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 46.46
73.65 54.63 36.15 56.38 54.93
درجه حرارت 2.26
15.21 0.42 -4.62 9.08 5.47