بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
بازار سهام 1048.99 1031 1020 1010 999 978
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.9 1.7 2.4 2.6 3
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.5 5.2 5.6 5.5
نرخ تورم 2.20 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 1 0.5 0.9 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -370.40 -210 -300 -300 -270 -230
حساب جاری -5.00 -90 -20 -150 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 36.1 36.1 36.1 36.1 33
بودجه دولت -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
اطمینان کسب و کار -6.60 0.1 0.1 0.1 -3 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 -11 -11 -11 -15 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.9 -0.4 -0.9 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.9 1.7 2.4 2.6 3
تولید ناخالص داخلی 34.85 38.2 38.2 38.2 38.2 40.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7214265.00 6127144 6964000 7272123 7401836 7623891
تولید ناخالص ملی 7972.00 7044 7667 8036 8179 8425
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1980465.00 1266470 1607437 1996348 2031957 2092916
تولید ناخالص داخلی سرانه 16405.70 18500 18500 18500 18500 19400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437.43 28500 28500 28500 28500 29000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 292180.00 162669 290515 294523 299777 308770
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 525104.00 233085 366318 529315 538757 554919
تولید ناخالص داخلی از ساخت 756393.00 675687 757554 762459 776059 799341
تولید ناخالص داخلی از معادن 196020.00 237676 187771 197592 201117 207150
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440316.00 345994 451425 443847 451764 465317
تولید ناخالص داخلی از خدمات 980050.00 753925 881688 987910 1005531 1035697
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 606165.00 531098 550906 611026 621925 640583

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.5 5.2 5.6 5.5
دستمزد 783.00 840 840 840 880 880
حداقل دستمزد 430.00 480 480 480 480 540
جمعیت 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89 1.87
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.20 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 1 0.5 0.9 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.20 111 112 111 112 115
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.85 109 109 109 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.52 108 111 110 110 112
قیمت تولید 118.90 125 123 123 128 131
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 1.3 1.8 2.2 2.5 2.5
تورم مواد غذایی 3.40 2 1.9 1.9 2.1 2.2
CPI مسکن آب و برق 107.90 110 110 111 111 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.40 108 111 108 108 111

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -370.40 -210 -300 -300 -270 -230
حساب جاری -5.00 -90 -20 -150 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
واردات 1383.40 1360 1520 1520 1450 1450
صادرات 1013.00 1150 1220 1220 1180 1360

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 36.1 36.1 36.1 36.1 33
بودجه دولت -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
ارزش بودجه دولت -4514667.00 35857 35857 35857 35777 35777
هزینه های دولت 1146164.00 1093134 1319949 1155356 1175964 1211243
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 37.8 37.8 37.8 37.8 37.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -6.60 0.1 0.1 0.1 -3 -3
تولید صنعتی -3.20 2.5 2.9 3.5 3.9 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 -11 -11 -11 -15 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.9 -0.4 -0.9 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 3.6 4.5 7.5 7.7 5.6
هزینه های مصرف کننده 4406125.00 3890494 4176760 4441462 4520684 4656305
نرخ وام بانکی 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
قیمت گازوئیل 1.39 1.24 1.27 1.3 1.35 1.35


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.