بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 1112.47 1093 1070 1048 1026 982
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -0.3 0.4 2.5 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 1.3 7.2 2.9 5 5
نرخ بیکاری 7.90 10.5 8.8 8.8 8.7 6.8
نرخ تورم -0.50 0.5 1.5 1.5 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -261.40 -270 -270 -270 -230 -230
حساب جاری 266.00 50 50 50 30 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 45 45 45 45 47
بودجه دولت -0.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5.8
اطمینان کسب و کار -9.20 -7 -5 -3 -2 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.80 -15 -13 -16 -14 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.90 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -0.3 0.4 2.5 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 1.3 7.2 2.9 5 5
تولید ناخالص داخلی 34.12 31 31 31 31 33.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7225447.00 6052567 6743895 7233490 7381113 7750168
تولید ناخالص ملی 8171.00 7081 7413 7856 8017 8418
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2043946.00 1396476 1674086 1984427 2024925 2126171
تولید ناخالص داخلی سرانه 16697.69 16100 16100 16100 16100 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830.10 30300 30300 30300 30300 31000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173240.00 171964 301730 325119 331754 348341
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 473007.00 276943 409536 501971 512215 537826
تولید ناخالص داخلی از ساخت 824005.00 670985 751326 819640 836367 878185
تولید ناخالص داخلی از معادن 174470.00 226557 188202 148026 151047 158599
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 631746.00 356324 484753 458926 468292 491706
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1003126.00 745260 853276 1074634 1096565 1151394
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 482990.00 473287 431014 530983 541819 568910

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.90 10.5 8.8 8.8 8.7 6.8
دستمزد 915.00 880 880 880 880 880
حداقل دستمزد 500.00 500 500 500 500 560
جمعیت 1.92 1.88 1.88 1.88 1.87 1.85
سن بازنشستگی زنان 63.75 64 64 64 64 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 64 64 64 64 64.25

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.50 0.5 1.5 1.5 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.36 111 111 111 114 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 110 111 110 110 113
قیمت مصرف کننده اصلی 107.76 110 109 110 112 112
قیمت تولید 106.20 106 106 106 131 109
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 0.7 1.3 1.3 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.10 108 107 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 105 103 103 104 106
تورم مواد غذایی -0.20 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -261.40 -270 -270 -270 -230 -230
حساب جاری 266.00 50 50 50 30 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
واردات 1409.80 1450 1450 1450 1450 1450
صادرات 1148.40 1180 1180 1180 1360 1360

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 45 45 45 45 47
بودجه دولت -0.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5.8
ارزش بودجه دولت 82687376.00 35777 35777 35777 35777 35777
هزینه های دولت 1478948.00 1146935 1442939 1191297 1215609 1276390
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 41.8 41.8 41.8 41.8 39

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -9.20 -7 -5 -3 -2 2
تولید صنعتی 4.70 2 2.2 1.8 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 1 0.6 0.8 0.2 0.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.80 -15 -13 -16 -14 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.90 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.90 2.5 2.6 2.9 3.3 3.3
هزینه های مصرف کننده 3691654.00 3738339 3525654 4085750 4169133 4377590
نرخ وام بانکی 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
قیمت گازوئیل 1.52 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.