بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 1101.32 1085 1062 1040 1018 974
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.50 5 2.2 1.8 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.90 -7.5 -5 0.3 13.2 5
نرخ بیکاری 8.60 9.3 9.9 10.5 8.8 8.7
نرخ تورم -0.20 0.1 0.3 0.9 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -279.90 -300 -270 -270 -270 -230
حساب جاری -38.00 -150 50 50 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 42 45 45 45
بودجه دولت -0.20 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2
اطمینان کسب و کار -11.30 -32 -26 -19 -19 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.20 -22 -17 -15 -15 -13
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -0.9 0.3 1.5 1.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.50 5 2.2 1.8 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.90 -7.5 -5 0.3 13.2 5
تولید ناخالص داخلی 34.12 28.2 28.2 31 31 31
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6290947.00 7020244 6960588 5992818 6763579 7308618
تولید ناخالص ملی 6915.00 7623 7426 7011 7913 7797
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1561647.00 1940640 1955703 1382691 1560524 2053488
تولید ناخالص داخلی سرانه 16697.69 14500 14500 16100 16100 16100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830.10 28500 28500 30300 30300 30300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 281465.00 298540 158021 170266 192165 165922
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 382030.00 511950 468994 274209 309476 492444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 700864.00 737445 712613 664361 749807 748244
تولید ناخالص داخلی از معادن 175562.00 174416 204719 224321 253172 214955
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452195.00 429319 591986 352806 398182 621585
تولید ناخالص داخلی از خدمات 795966.00 954392 904286 737903 832808 949500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 402065.00 588762 521243 468615 528885 547305

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.60 9.3 9.9 10.5 8.8 8.7
دستمزد 836.00 840 880 880 880 880
حداقل دستمزد 430.00 480 480 540 540 540
جمعیت 1.92 1.91 1.89 1.88 1.88 1.87
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.20 0.1 0.3 0.9 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.52 109 111 111 111 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 109 109 111 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 108.58 110 109 110 111 112
قیمت تولید 104.30 104 104 107 106 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 -2.5 -1.8 1.3 1.5 1.9
CPI مسکن آب و برق 103.70 109 108 109 107 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.10 106 107 105 103 109
تورم مواد غذایی 2.80 1.9 2.1 2.1 2.1 2.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -279.90 -300 -270 -270 -270 -230
حساب جاری -38.00 -150 50 50 50 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 1329.70 1520 1450 1450 1450 1450
صادرات 1049.80 1220 1180 1180 1180 1360

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 42 45 45 45
بودجه دولت -0.20 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2
ارزش بودجه دولت -73110698.00 35857 35777 35777 35777 35777
هزینه های دولت 1346025.00 1128009 1395990 1135613 1281669 1465789
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 46.2 46.2 41.8 41.8 41.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -11.30 -32 -26 -19 -19 -13
تولید صنعتی 0.10 -1 -0.5 2 2.2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.20 -22 -17 -15 -15 -13
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -0.9 0.3 1.5 1.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 2.3 2 2.5 2.6 3.3
هزینه های مصرف کننده 3288856.00 4279671 3894312 3701435 4177492 4089028
نرخ وام بانکی 4.36 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
قیمت گازوئیل 1.35 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.