ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لتونی - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
S&PA Stable Sep 21 2018
TE70 Positive Sep 21 2018
TE70 Positive Sep 21 2018
TE70 Positive Sep 21 2018
S&PA- Positive Sep 22 2017
TE70 Stable Sep 22 2017
TE70 Stable Sep 22 2017
TE70 Stable Sep 22 2017
DBRSA (low) Stable Jun 30 2017
TE70 Stable Jun 30 2017
TE70 Stable Jun 30 2017
TE70 Stable Jun 30 2017
TE70 Stable Apr 16 2016
TE69 Stable Apr 16 2016
TE70 Stable Apr 16 2016
TE70 Stable Apr 16 2016
Moody'sA3 Stable Feb 13 2015
TE68 Stable Feb 13 2015
TE68 Stable Feb 13 2015
TE68 Stable Feb 13 2015
FitchA- Stable Jun 20 2014
TE66 Stable Jun 20 2014
TE66 Stable Jun 20 2014
TE66 Stable Jun 20 2014
S&PA- Stable May 30 2014
TE65 Positive May 30 2014
TE65 Positive May 30 2014
TE65 Positive May 30 2014
TE65 Positive Apr 22 2014
TE65 Positive Apr 22 2014
TE65 Positive Apr 22 2014
TE65 Positive Mar 21 2014
TE65 Positive Mar 21 2014
TE65 Positive Mar 21 2014
S&PBBB+ Positive Dec 13 2013
TE65 Stable Dec 13 2013
TE65 Stable Dec 13 2013
TE65 Stable Dec 13 2013
TE65 Stable Oct 15 2013
TE65 Stable Oct 15 2013
TE65 Stable Oct 15 2013
TE65 Stable Jul 18 2013
TE65 Stable Jul 18 2013
TE65 Stable Jul 18 2013
FitchBBB+ Stable Jul 09 2013
TE63 Stable Jul 09 2013
TE63 Stable Jul 09 2013
TE63 Stable Jul 09 2013
Moody'sBaa1 Stable Jun 13 2013
TE61 Stable Jun 13 2013
TE61 Stable Jun 13 2013
TE61 Stable Jun 13 2013
TE60 Positive Jun 10 2013
S&PBBB+ Stable Jun 10 2013
TE60 Positive Jun 10 2013
TE60 Positive Jun 10 2013
Moody'sBaa2 Positive Mar 15 2013
TE58 Positive Mar 15 2013
TE58 Positive Mar 15 2013
TE58 Positive Mar 15 2013
FitchBBB Positive Nov 13 2012
TE56 Positive Nov 13 2012
TE56 Positive Nov 13 2012
TE56 Positive Nov 13 2012
S&PBBB Positive Nov 09 2012
TE55 Stable Nov 09 2012
TE55 Stable Nov 09 2012
TE55 Stable Nov 09 2012
S&PBBB- Stable May 02 2012
TE53 Positive May 02 2012
TE53 Positive May 02 2012
TE53 Positive May 02 2012
FitchBBB- Stable Dec 13 2011
TE53 Positive Dec 13 2011
TE53 Positive Dec 13 2011
TE53 Positive Dec 13 2011
TE53 Positive Nov 28 2011
TE53 Positive Nov 28 2011
TE53 Positive Nov 28 2011
TE53 Positive Aug 05 2011
TE53 Positive Aug 05 2011
TE53 Positive Aug 05 2011
TE53 Positive Aug 02 2011
TE53 Positive Aug 02 2011
TE53 Positive Aug 02 2011
TE53 Positive Jul 14 2011
TE53 Positive Jul 14 2011
TE53 Positive Jul 14 2011
TE53 Positive Jul 13 2011
TE53 Positive Jul 13 2011
TE53 Positive Jul 13 2011
Moody'sBaa3 Positive Jun 06 2011
TE53 Positive Jun 06 2011
TE53 Positive Jun 06 2011
TE53 Positive Jun 06 2011
TE53 Positive Apr 18 2011
TE53 Positive Apr 18 2011
TE53 Positive Apr 18 2011
TE51 Positive Mar 15 2011
FitchBBB- Positive Mar 15 2011


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B2 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


لتونی - ارزیابی اعتبار