06/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -6.4% -9.2%
10:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 4.9% -7.4%
08/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.6%
10:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.4%
10/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
موازنه تجاری MAY €-64.7M
14/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
حساب جاری MAY €147M
21/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI JUN -0.8%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) JUN -2.4%
30/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -2.9%
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -1.5%
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 7.8%
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -0.6%


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.