11/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
حساب جاری AUG €53M €-82M
21/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.1%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) SEP 0.4%
30/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 0.7%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 2%
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.2%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 3.1%
04/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 2%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 3%
08/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.6%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.1%


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.