22/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.4% -0.1%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) DEC -1.1% -0.4%
29/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 2.6%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.7%
31/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.7%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 2.9%
03/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.2%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.2%
10/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
موازنه تجاری DEC €-114.8M
11/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.3%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.2%
12/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
حساب جاری DEC €22M


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.