27/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 3.5% 0.1% ®
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 5.0% 1.6% ®
03/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -4.5%
10:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -1.9%
08/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.3%
10:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.1%
09/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
موازنه تجاری FEB €-93M
13/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
حساب جاری FEB €180M
23/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.3%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) MAR -1.9%


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.