08/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 4.7%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 0.7%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) FEB -0.5%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.4%
12/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
حساب جاری JAN €266M
11:00 AM
LV
موازنه تجاری JAN €-261.4M
19/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI FEB 1%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) FEB 0.7%
26/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -4.9%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -8.9%


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.