22/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.2%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) DEC 5.4%
30/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
LV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.7%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 4.7%
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 2.3%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 4%
04/02/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.6%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.9%
11/02/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.6%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.4%
12/02/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
LV
موازنه تجاری DEC €-132.4M
11:00 AM
LV
حساب جاری DEC €92M


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.