23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 3.1% 3.8% ® 1.2%
10:00 AM
LV
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 29.9% 28% ® 27.8%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
نرخ بیکاری Q1 6.6% 5.2%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 11% 5%
10:00 AM
LV
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 13.2% 15%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -0.1% 2.1%
10:00 AM
LV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 3.5% 5.9%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 6.3% 4.8%
10:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 3.5% 1%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) MAY 13%
10:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) MAY 2.2%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
موازنه تجاری APR €-441.5M
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
حساب جاری APR €-377M €-280M

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.