21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 2.8% 2.2%
10:00 AM
LV
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 21.2% 18.3% 20.5%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 4.4% 4%
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 11.1% 4.1%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LV
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 0.3%
10:00 AM
LV
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 3.7% 2.9%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
LV
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 3.7% 9%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -2%
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.8%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) OCT 1.1%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
LV
موازنه تجاری SEP €-500.4M € -270M
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
LV
حساب جاری SEP €-28M
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
LV
نرخ بیکاری Q3 7.9%

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.