بازارها گذشته مرجع
پول 30.28 2019-10
بازار سهام 1089 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
نرخ بیکاری 1 2019-09
نرخ تورم 0.32 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
نرخ بهره 1.5 2019-09
موازنه تجاری 2053 2019-08
حساب جاری 3990 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 47.9 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.2 2019-09
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 505 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2731179 2019-06
تولید ناخالص ملی 2729568 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 648147 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6362 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178581 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74313 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718654 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 61887 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130268 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1 2019-09
افراد شاغل 37212 2019-09
افراد بیکار 385 2019-09
پست های خالی شغلی 30510 2019-08
دستمزد 14354 2019-06
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 13291 2019-06
جمعیت 66.41 2018-12
هزینه های کار 93.72 2019-03
بهره وری 120 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 6.5 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.32 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 0.44 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 2019-06
قیمت تولید 101 2019-09
قیمت صادرات 99.89 2019-08
قیمت واردات 92.12 2019-08
تورم مواد غذایی 2.5 2019-09
CPI مسکن آب و برق 101 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.94 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-10
عرضه پول M0 1496768 2019-08
عرضه پول M1 2093 2019-08
عرضه پول M3 20342 2019-08
ترازنامه بانک 19648649 2019-08
ذخایر ارزی 221300 2019-09
وام به بخش خصوصی 4219407 2019-08
نرخ بهره سپرده 1.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 7570965 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2053 2019-08
حساب جاری 3990 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 21915 2019-08
واردات 19862 2019-08
بدهی خارجی 166791 2019-06
رابطه مبادله 108 2019-08
ورود توریست 3466456 2019-08
ذخایر طلا 154 2019-09
تولید نفت خام 227 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32856 2019-07
حواله 10267 2019-08
شاخص تروریسم 6.25 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -14697 2019-07
هزینه های دولت 394584 2019-06
درآمدهای دولت 179418 2019-08
هزینه های مالی 136788 2019-08
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6420 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 47.9 2019-09
تولید صنعتی -4.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-08
استفاده از ظرفیت 66.52 2019-08
تغییرات موجودی انبار 13628 2019-06
ثبت خودرو 35775 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 152 2019-08
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 170847 2019-07
تولید سیمان 3390 2019-08
شاخص همزمان 128 2019-08
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 50.6 2019-09
سرمایه گذاری خصوصی -2.2 2019-08
مجموع فروش خودرو 76195 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1402406 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 6.87 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 4658101 2019-06
قیمت گازوئیل 1.14 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.9 2019-03
هزینه های شخصی 0.3 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 144 2019-08
خانه های مسکونی نوساز 7536 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.