بازارها گذشته مرجع
پول 30.29 2019-12
بازار سهام 1047 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.61 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-09
نرخ بیکاری 1.1 2019-11
نرخ تورم 0.21 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 2019-11
نرخ بهره 1.25 2019-11
موازنه تجاری 507 2019-10
حساب جاری 2905 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 47.4 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 69.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 505 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2730085 2019-09
تولید ناخالص ملی 2669126 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657693 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6362 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122574 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74689 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712058 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 62219 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129302 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.1 2019-11
افراد شاغل 37712 2019-11
افراد بیکار 429 2019-11
پست های خالی شغلی 18351 2019-10
دستمزد 14334 2019-09
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 13291 2019-06
جمعیت 66.41 2018-12
هزینه های کار 97.14 2019-06
بهره وری 120 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 5.4 2019-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.21 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-11
اندازه اصل تورم 0.47 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 2019-09
قیمت تولید 100 2019-11
قیمت صادرات 98.39 2019-10
قیمت واردات 90.82 2019-10
تورم مواد غذایی 1.5 2019-11
CPI مسکن آب و برق 101 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -2.14 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.37 2019-12
عرضه پول M0 1501815 2019-10
عرضه پول M1 2118 2019-10
عرضه پول M3 20596 2019-10
ترازنامه بانک 19742344 2019-09
ذخایر ارزی 222783 2019-10
وام به بخش خصوصی 4225097 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 7553839 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 507 2019-10
حساب جاری 2905 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 20758 2019-10
واردات 20252 2019-10
بدهی خارجی 166791 2019-06
رابطه مبادله 108 2019-10
ورود توریست 3042282 2019-10
ذخایر طلا 154 2019-12
تولید نفت خام 238 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112341 2019-09
حواله 10742 2019-10
شاخص تروریسم 6.03 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -14697 2019-07
هزینه های دولت 395931 2019-09
درآمدهای دولت 255924 2019-10
هزینه های مالی 347711 2019-10
ارزیابی اعتبار 65 2019-12
مخارج نظامی 6420 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 47.4 2019-11
تولید صنعتی -8.45 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2019-09
استفاده از ظرفیت 63.88 2019-10
تغییرات موجودی انبار -13524 2019-09
ثبت خودرو 37751 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 154 2019-10
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 169474 2019-09
تولید سیمان 3346 2019-10
شاخص همزمان 127 2019-10
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2019-11
سرمایه گذاری خصوصی 1.7 2019-10
مجموع فروش خودرو 77121 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 69.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019-09
هزینه های مصرف کننده 1420983 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 6.87 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 4736724 2019-09
قیمت گازوئیل 1.14 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.9 2019-03
هزینه های شخصی 1.1 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 145 2019-10
خانه های مسکونی نوساز 11869 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.