بازارها گذشته مرجع
پول 30.55 2020-01
بازار سهام 1060 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.39 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-09
نرخ بیکاری 1.1 2019-11
نرخ تورم 0.87 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-12
نرخ بهره 1.25 2019-12
موازنه تجاری 600 2019-12
حساب جاری 3375 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 45.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 505 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2730085 2019-09
تولید ناخالص ملی 2669126 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657693 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6362 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122574 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74689 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712058 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 62219 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129302 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.1 2019-11
افراد شاغل 37712 2019-11
افراد بیکار 429 2019-11
پست های خالی شغلی 21224 2019-11
دستمزد 14334 2019-09
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 13291 2019-06
جمعیت 66.41 2018-12
هزینه های کار 97.14 2019-06
بهره وری 118 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 5.4 2019-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.87 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 0.49 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 2019-09
قیمت تولید 101 2019-12
قیمت صادرات 97.98 2019-11
قیمت واردات 91.03 2019-11
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 101 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.37 2020-01
عرضه پول M0 1535276 2019-11
عرضه پول M1 2158 2019-11
عرضه پول M3 20708 2019-11
ترازنامه بانک 19964156 2019-11
ذخایر ارزی 227500 2019-12
وام به بخش خصوصی 4132481 2019-11
نرخ بهره سپرده 1.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 7605838 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 600 2019-12
حساب جاری 3375 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 19154 2019-12
واردات 18558 2019-12
بدهی خارجی 166220 2019-09
رابطه مبادله 108 2019-11
ورود توریست 3930800 2019-12
ذخایر طلا 154 2019-12
تولید نفت خام 221 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34566 2019-10
حواله 9485 2019-11
شاخص تروریسم 6.03 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -14697 2019-07
هزینه های دولت 395931 2019-09
درآمدهای دولت 173307 2019-11
هزینه های مالی 155368 2019-11
ارزیابی اعتبار 65 2020-01
مخارج نظامی 6420 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 45.1 2019-12
تولید صنعتی -8.27 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 63.17 2019-11
تغییرات موجودی انبار -13524 2019-09
ثبت خودرو 19154 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 152 2019-11
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 169474 2019-09
تولید سیمان 3264 2019-11
شاخص همزمان 127 2019-11
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 50.1 2019-12
سرمایه گذاری خصوصی -1.6 2019-11
مجموع فروش خودرو 89285 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.3 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 2019-10
هزینه های مصرف کننده 1420983 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 6.75 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4736724 2019-09
قیمت گازوئیل 1.14 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.5 2019-06
هزینه های شخصی -0.4 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 146 2019-11
خانه های مسکونی نوساز 11462 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.