بازارها گذشته مرجع
پول 30.8 2019-08
بازار سهام 1078 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
نرخ بیکاری 1.1 2019-07
نرخ تورم 0.98 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2019-07
نرخ بهره 1.5 2019-08
موازنه تجاری 110 2019-07
حساب جاری 3923 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.1 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2019-07
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 505 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2731179 2019-06
تولید ناخالص ملی 2862899 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 648147 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6362 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178581 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74313 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718654 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 61887 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130268 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.1 2019-07
افراد شاغل 37615 2019-07
افراد بیکار 436 2019-07
پست های خالی شغلی 30047 2019-06
دستمزد 14354 2019-06
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 13080 2019-03
جمعیت 66.41 2018-12
هزینه های کار 91.98 2018-12
بهره وری 127 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 6.6 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.98 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-07
اندازه اصل تورم 0.41 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 2019-06
قیمت تولید 102 2019-07
قیمت صادرات 101 2019-06
قیمت واردات 93.28 2019-06
تورم مواد غذایی 3.5 2019-07
CPI مسکن آب و برق 101 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -1.16 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.63 2019-08
عرضه پول M0 1486184 2019-06
عرضه پول M1 2104 2019-06
عرضه پول M3 20243 2019-06
ترازنامه بانک 19417279 2019-06
ذخایر ارزی 219100 2019-07
وام به بخش خصوصی 4234329 2019-06
نرخ بهره سپرده 1.29 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7470777 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 110 2019-07
حساب جاری 3923 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 21205 2019-07
واردات 21095 2019-07
بدهی خارجی 163403 2019-03
رابطه مبادله 109 2019-06
ورود توریست 3052287 2019-06
ذخایر طلا 154 2019-06
تولید نفت خام 242 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28864 2019-05
حواله 10567 2019-06
شاخص تروریسم 6.25 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -10026 2019-02
هزینه های دولت 394584 2019-06
درآمدهای دولت 382272 2019-06
هزینه های مالی 193346 2019-06
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6420 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.1 2019-07
تولید صنعتی -5.54 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 65.75 2019-06
تغییرات موجودی انبار 13628 2019-06
ثبت خودرو 38863 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 152 2019-06
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 198821 2019-03
تولید سیمان 3421 2019-06
شاخص همزمان 128 2019-06
شاخص رقابتی 67.53 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 50.3 2019-07
سرمایه گذاری خصوصی -0.9 2019-06
مجموع فروش خودرو 81044 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 1402406 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 7 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 4658101 2019-06
قیمت گازوئیل 1.14 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.8 2018-12
هزینه های شخصی -0.1 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 143 2019-06
خانه های مسکونی نوساز 9689 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.