بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 32.87 33.07 33.2 33.34 33.47 33.74
بازار سهام 910.61 894 865 837 810 759
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 1.66 1.72 1.77 1.83 1.95

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 3.5 2.5 3 4 4.5
نرخ بیکاری 1.96 1.5 1.4 1.3 1.1 1
نرخ تورم 1.25 2.7 1.6 2.2 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
موازنه تجاری 950.00 4000 1700 3400 3400 2700
حساب جاری -1305.45 3000 3500 3900 3900 4680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 57 57 56 56 56
بودجه دولت -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 46.20 52 51 51 52 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.10 55 60 65 65 70
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 3.5 2.5 3 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 501.79 546 546 549 549 549
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2717499.00 2477606 2982180 2749572 2799024 2873302
تولید ناخالص ملی 2771187.00 2459399 3083554 2815727 2854323 2942435
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 656869.00 616386 718602 643984 676575 672963
تولید ناخالص داخلی سرانه 6094.43 6600 6600 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17286.87 18100 18100 18100 18100 18900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 169822.00 158152 132453 207783 174917 217133
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 79515.00 80598 80601 62095 81900 64889
تولید ناخالص داخلی از ساخت 741338.00 639621 823376 746558 763578 780153
تولید ناخالص داخلی از معادن 55957.00 51792 65378 52676 57636 55046
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 135185.00 137930 142881 135873 139241 141987
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 153642.00 116603 315502 150776 158251 157561
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 73807.00 78628 97929 60100 76021 62804

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 1.96 1.5 1.4 1.3 1.1 1
افراد شاغل 37580.88 37600 37700 38000 38000 38000
افراد بیکار 758.06 500 450 400 400 400
پست های خالی شغلی 44475.00 35000 40000 40000 40000 38000
دستمزد 14385.86 14700 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 336.00 336 336 345 345 345
جمعیت 66.65 66.77 66.77 66.93 66.93 66.93
هزینه های کار 94.99 81 81 81 81 81
بهره وری 122.29 115 120 120 120 120
نرخ بیکاری جوانان 8.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.25 2.7 1.6 2.2 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.93 102 101 101 101 103
قیمت مصرف کننده اصلی 100.47 101 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.52 0.9 1.2 1.7 1.1 1
قیمت تولید 102.10 99.47 108 108 103 105
تورم مواد غذایی 0.29 1.5 2 1.5 1.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 5.48 4.1 4.5 2.5 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 95.22 103 102 97.29 96.55 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.91 99.13 99.72 103 104 102

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
ترازنامه بانک 22330342.00 23124786 23632191 24139596 24139596 25661811
ذخایر ارزی خارجی 246528.76 271286 278730 286174 286174 308507
وام به بخش خصوصی 4543914.00 4588342 4621707 4697200 4725671 4829683
نرخ بهره سپرده 0.62 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37
ترازنامه بانک مرکزی 8959457.00 9042876 9123673 9219732 9219732 9446860

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 950.00 4000 1700 3400 3400 2700
حساب جاری -1305.45 3000 3500 3900 3900 4680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
واردات 22754.37 20500 21700 22000 22000 22700
صادرات 23699.43 24500 23400 25400 25400 25400
بدهی خارجی 186397.37 159000 159000 155000 155000 156000
ورود توریست 5694.00 800000 1000000 1000000 1000000 2000000
ذخایر طلا 197.51 154 154 154 154 154
حواله 16605.00 13000 13000 14000 14000 14000
تولید نفت خام 189.00 230 230 250 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123386.47 -3500 10000 15000 15000 30000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 57 57 56 56 56
بودجه دولت -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -17025.00 -15759 35000 35000 31933 35212
هزینه های دولت 401695.00 413287 435305 412797 413746 431373
درآمدهای دولت 162774.00 213305 230020 235000 235000 235212
هزینه های مالی 153029.00 204588 198087 200000 200000 200000
مخارج نظامی 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 46.20 52 51 51 52 55
تولید صنعتی 17.58 6.5 5 2.5 2.5 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 1
میزان استفاده ازظرفیت تولید 65.16 65 65 65 65 67
تغییرات موجودی انبار 124568.00 -80000 25000 80000 80000 29000
ثبت خودرو 28584.00 35200 35200 35000 35000 39200
شاخص اقتصادی مقدم 158.32 173 174 176 176 178
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.50 53 52 52 51 51
سرمایه گذاری خصوصی 0.20 1.5 1.5 1.1 1.5 1
مجموع فروش خودرو 61758.00 85000 95000 95000 98000 95000
تولید سیمان 4010.10 3800 3800 3800 3800 3800
تولید خودرو 104355.00 185221 205367 200000 200000 25000
شاخص همزمان 128.08 129 132 132 133 135

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.10 55 60 65 65 70
تغییرات سالیانه خرده فروشی 26.10 4.5 6.1 4.5 4.5 6.1
هزینه های مصرف کننده 1429009.00 1354095 1528329 1474157 1471879 1540494
درآمد قابل تصرف شخص 9171848.00 9401144 9234261 9401144 9447003 9824196
پس انداز های شخصی 10.00 11 11 11 11 11
نرخ وام بانکی 6.00 6 6.25 6.5 6.75 6.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 77.80 75 75 77 77 77
هزینه های شخصی 1.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 5096621.00 5003449 5011642 5204586 5249520 5438793
قیمت گازوئیل 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 152.40 161 165 168 168 170
خانه های مسکونی نوساز 4332.00 8100 9000 8500 8500 9000


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.