بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 32.56 32.68 32.8 32.92 33.05 33.29
بازار سهام 740.05 726 712 698 685 658
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.47 1.5 1.54 1.57 1.61 1.68

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.6 0.7 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -1.2 -2.8 -1.5 1.1 2.9
نرخ بیکاری 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
نرخ تورم 0.74 0.4 1.1 1.3 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
نرخ بهره 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 3900.00 3100 4300 500 690 690
حساب جاری 3444.40 4700 3720 2600 3420 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 43 43 41
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
اطمینان کسب و کار 44.10 39 36 42 46 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.80 59 61 62 65 70
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.6 0.7 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -1.2 -2.8 -1.5 1.1 2.9
تولید ناخالص داخلی 520.00 510 510 510 510 570
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2741744.00 2704415 2692290 2714417 2771903 2852288
تولید ناخالص ملی 2867556.00 2845722 2691354 2649108 2899099 2983173
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 653200.00 647361 639589 651333 660385 679536
تولید ناخالص داخلی سرانه 6361.60 6304 6304 6304 6304 6636
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16904.70 16753 16753 16753 16753 17634
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122574.00 181262 157718 121655 123922 127516
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71531.00 73332 73202 73430 72318 74415
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718348.00 716951 710656 712007 726250 747311
تولید ناخالص داخلی از معادن 57303.00 55737 57148 56935 57933 59613
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131646.00 131584 129642 130342 133094 136954
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 183618.00 181947 180236 182241 185638 191021
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 89678.00 90155 90537 89005 90664 93294

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
افراد شاغل 37628.80 39100 39300 39300 39500 39500
افراد بیکار 419.50 360 388 390 400 400
پست های خالی شغلی 21094.00 37000 38000 38000 42000 42000
دستمزد 14238.13 14200 14200 14200 14700 14700
دستمزد در تولید 13350.40 13400 13400 13400 13700 13700
حداقل دستمزد 331.00 345 345 345 345 365
جمعیت 66.56 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07
هزینه های کار 93.60 83 83 83 81 81
بهره وری 118.17 128 129 129 131 131
نرخ بیکاری جوانان 5.40 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.74 0.4 1.1 1.3 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 103 104 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.91 103 103 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.58 0.54 0.6 0.8 0.9 0.9
قیمت تولید 101.20 104 104 103 103 105
تورم مواد غذایی 2.04 2.2 2.5 2 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.9 2.1 1.6 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.79 101 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.36 103 103 103 102 104

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.87 0.87 0.37 0.37 0.37 0.87
ترازنامه بانک 19182326.00 19200000 19300000 19300000 19700000 19700000
ذخایر ارزی 229456.05 230200 233000 237000 238300 242300
وام به بخش خصوصی 4160770.00 4117938 4175048 4193409 4205816 4327784
نرخ بهره سپرده 1.29 1.29 0.79 0.79 0.79 1.29
ترازنامه بانک مرکزی 7923844.00 7680000 7700000 7700000 7850000 7850000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 3900.00 3100 4300 500 690 690
حساب جاری 3444.40 4700 3720 2600 3420 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
واردات 16744.49 18500 17400 21000 21400 22700
صادرات 20641.75 21600 21700 21500 22000 23400
بدهی خارجی 166220.29 154000 165845 169122 156000 156000
ورود توریست 2060000.00 3000000 3100000 2750000 3100000 3930000
ذخایر طلا 153.84 154 154 154 154 154
حواله 12270.00 11850 10900 11000 14000 14000
تولید نفت خام 237.00 237 237 237 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24937.94 37579 38236 38893 39550 42178

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 43 43 41
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
ارزش بودجه دولت 17939.00 3985 6550 9113 11677 21933
هزینه های دولت 391965.00 399479 392644 395245 396277 407769
درآمدهای دولت 194431.00 223507 227295 231082 234870 250020
هزینه های مالی 190562.00 219522 220745 221969 223193 228087
مخارج نظامی 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 44.10 39 36 42 46 51
تولید صنعتی -5.19 -4.3 2.5 2 3.1 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
استفاده از ظرفیت 63.81 68.6 68.2 68.2 67.1 67.1
تغییرات موجودی انبار 97810.00 18700 18700 18700 29400 29400
ثبت خودرو 39811.00 45000 40000 35000 32200 35200
شاخص اقتصادی مقدم 151.51 153 153 152 154 157
شاخص PMI تولید 49.50 47 45 50 51.1 51.5
سرمایه گذاری خصوصی -2.40 5 2.5 6 -1.6 -1.2
مجموع فروش خودرو 68271.00 95000 87000 86000 91000 93000
تولید سیمان 3163.05 3550 3500 3600 3800 3800
تولید خودرو 154088.00 199619 175081 161525 179621 200000
شاخص همزمان 128.41 127 128 129 129 132

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.80 59 61 62 65 70
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.60 6.9 6.5 6.2 5.1 6.1
هزینه های مصرف کننده 1440910.00 1390895 1398011 1419986 1456760 1499006
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8263013 8196510 8250543 8404332 8648057
پس انداز های شخصی 11.20 10 10 10 10 11
نرخ وام بانکی 6.50 6.5 6 6 6 6.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.60 68 76.8 76.8 76.8 76.8
هزینه های شخصی 0.90 1.1 0.8 0.5 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4852261.00 4559515 4592888 4701199 4905636 5047899
قیمت گازوئیل 1.08 -0.9 -0.86 -0.81 -0.75 -0.75

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 148.40 143 143 142 144 149
خانه های مسکونی نوساز 7570.00 9500 8500 11500 7000 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.