بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 30.94 30.26 30.37 30.48 30.6 30.83
بازار سهام 1022.88 1070 1061 1051 1042 1024
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.39 1.46 1.49 1.53 1.56 1.63
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.8 0.7 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3 3.2 3.2 3.1 3.5
نرخ بیکاری 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
نرخ تورم 0.87 1 1.1 1.3 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75
موازنه تجاری 600.00 3100 4300 500 690 690
حساب جاری 3375.16 4700 3720 2600 3420 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 43 43 41
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
اطمینان کسب و کار 45.10 50 51 52 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.30 80.2 83 82.5 82.9 82.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.8 0.7 0.5 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3 3.2 3.2 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 504.99 540 540 540 540 555
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2730085.00 2755952 2770660 2773766 2814718 2913233
تولید ناخالص ملی 2669126.00 2905842 2773241 2711832 2751869 2848184
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657693.00 662304 658517 668216 678081 701814
تولید ناخالص داخلی سرانه 6361.60 6606 6606 6606 6606 6762
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16904.70 16200 16200 16200 16200 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122574.00 185091 162516 124535 126374 130797
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74689.00 75149 75502 75884 77004 79700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712058.00 732897 730152 723451 734132 759826
تولید ناخالص داخلی از معادن 62219.00 58571 62877 63215 64148 66393
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129302.00 132780 132352 131371 133310 137976
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985.00 185949 185913 185913 188658 195261
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108.00 91858 93582 93582 94963 98287
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
افراد شاغل 37712.20 39100 39300 39300 39500 39500
افراد بیکار 429.30 360 388 390 400 400
پست های خالی شغلی 21224.00 37000 38000 38000 42000 42000
دستمزد 14334.21 14200 14200 14200 14700 14700
دستمزد در تولید 13290.80 13400 13400 13400 13700 13700
حداقل دستمزد 325.00 345 345 345 345 365
جمعیت 66.41 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07
بهره وری 118.17 128 129 129 131 131
هزینه های کار 97.14 83 83 83 81 81
نرخ بیکاری جوانان 5.40 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.87 1 1.1 1.3 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.62 103 104 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.80 103 103 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.49 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9
قیمت تولید 100.70 104 104 103 103 105
تورم مواد غذایی 1.70 2.2 2.5 2 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 1.9 2.1 1.6 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.66 102 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.26 103 103 103 102 104
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.36 1.37 1.62 1.62 1.62 1.62
ذخایر ارزی 227500.00 230200 233000 237000 238300 242300
ترازنامه بانک 19964156.00 19200000 19300000 19300000 19700000 19700000
وام به بخش خصوصی 4132481.00 4204937 4302078 4292699 4299526 4450009
نرخ بهره سپرده 1.29 1.29 1.54 1.54 1.54 1.54
ترازنامه بانک مرکزی 7605838.00 7680000 7700000 7700000 7850000 7850000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 600.00 3100 4300 500 690 690
حساب جاری 3375.16 4700 3720 2600 3420 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
واردات 18558.48 18500 17400 21000 21400 22700
صادرات 19154.17 21600 21700 21500 22000 23400
بدهی خارجی 166220.29 154000 165845 169122 156000 156000
ورود توریست 3930800.00 3330000 3100000 2750000 3800000 3930000
ذخایر طلا 153.84 154 154 154 154 154
حواله 9485.00 11850 10900 11000 14000 14000
تولید نفت خام 221.00 237 237 237 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34566.49 37579 38236 38893 39550 42178
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 43 43 43 43 41
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
ارزش بودجه دولت 17939.00 3985 6550 9113 11677 21933
هزینه های دولت 395931.00 405697 400897 402266 408205 422492
درآمدهای دولت 173307.00 223507 227295 231082 234870 250020
هزینه های مالی 155368.00 219522 220745 221969 223193 228087
مخارج نظامی 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 45.10 50 51 52 52 52
تولید صنعتی -4.35 2.8 2.5 2 3.1 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
استفاده از ظرفیت 63.17 68.6 68.2 68.2 67.1 67.1
تغییرات موجودی انبار -13524.00 18700 18700 18700 29400 29400
ثبت خودرو 19154.00 45000 40000 35000 32200 35200
شاخص اقتصادی مقدم 152.04 153 153 152 154 157
سرمایه گذاری خصوصی -1.60 5 2.5 6 -1.6 -1.2
شاخص PMI تولید 50.10 50.5 50.8 50.1 51.1 51.1
مجموع فروش خودرو 89285.00 95000 87000 86000 91000 93000
تولید سیمان 3264.16 3550 3500 3600 3800 3800
تولید خودرو 154088.00 199619 175081 161525 179621 200000
شاخص همزمان 126.87 128 128 129 129 132
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.30 80.2 83 82.5 82.9 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20 6.9 6.5 6.2 5.1 6.1
هزینه های مصرف کننده 1420983.00 1411370 1424844 1443719 1465033 1516310
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8437583 8445896 8445896 8570590 8870560
پس انداز های شخصی 11.20 10 10 10 10 11
نرخ وام بانکی 6.75 6.75 7 7 7 7
هزینه های شخصی -0.40 1.1 0.8 0.5 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4736724.00 4655843 4732631 4812512 4883562 5054487
قیمت گازوئیل 1.14 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.50 68 76.8 76.8 76.8 76.8
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 145.70 143 143 142 144 149
خانه های مسکونی نوساز 11462.00 9500 8500 11500 7000 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.