بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 33.84 33.92 34.07 34.23 34.38 34.7
بازار سهام 943.76 937 913 889 866 822
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.90 2.06 2.13 2.2 2.27 2.42

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 1.5 0.7 1 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 2.5 3 5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 2.25 1.85 1.8 1.7 1.6 1.5
نرخ تورم 2.71 2.6 2.2 1.8 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.5 -0.1 -0.1 0.3 0.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
موازنه تجاری -370.00 690 3400 520 2260 2700
حساب جاری -1100.00 500 2300 5000 3700 3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 -1 4.5 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 61 59 59 59 59
بودجه دولت -6.10 -5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 48.40 51 55 52 55 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.90 60 65 70 75 70
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 1.5 0.7 1 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 2.5 3 5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 501.79 546 549 549 549 549
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2436499.00 2982180 2799068 2652632 2521776 2845807
تولید ناخالص ملی 2507660.00 3083554 2854323 2719870 2595428 2914278
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 633124.00 718602 676575 689756 655283 666523
تولید ناخالص داخلی سرانه 6199.19 6600 6600 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17286.87 18100 18100 18100 18100 18900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2337023.00 132453 174028 2508871 2418819 215055
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 80613.00 80601 81900 91264 83434 64268
تولید ناخالص داخلی از ساخت 646959.00 823376 765902 739460 669603 772687
تولید ناخالص داخلی از معادن 46763.00 65378 57641 54548 48400 54519
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139246.00 142881 139241 140548 144120 140629
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136829.00 315502 158244 132825 141618 156054
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 66986.00 97929 76037 81198 69331 62203

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.25 1.85 1.8 1.7 1.6 1.5
افراد شاغل 37821.80 37700 38000 38000 38000 38000
افراد بیکار 731.83 450 400 400 400 400
پست های خالی شغلی 113024.00 40000 40000 40000 40000 38000
دستمزد 14609.09 14700 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 336.00 336 345 345 345 345
جمعیت 66.65 66.77 66.93 66.93 66.93 66.93
هزینه های کار 94.99 81 81 81 81 81
بهره وری 113.56 120 120 120 120 120
نرخ بیکاری جوانان 8.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.71 2.6 2.2 1.8 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.5 -0.1 -0.1 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.25 102 101 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.68 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.29 1.2 1.7 1.1 1.1 1
قیمت تولید 104.80 108 107 105 106 109
تورم مواد غذایی 0.43 2 1.5 1.5 1.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 99.77 103 97.29 96.93 101 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.50 107 107 107 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 6.94 7.5 6.5 2.5 2.5 3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.62
ذخایر ارزی خارجی 246099.83 278730 286174 286174 286174 308507
ترازنامه بانک 22494387.00 23632191 24139596 24139596 24139596 25661811
وام به بخش خصوصی 4653053.00 4621707 4697200 4790755 4815910 4783466
نرخ بهره سپرده 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.62
ترازنامه بانک مرکزی 9627982.00 9123673 9219732 9219732 9219732 9446860

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -370.00 690 3400 520 2260 2700
حساب جاری -1100.00 500 2300 5000 3700 3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 -1 4.5 4.5 4.5 4.5
واردات 23110.00 21700 22000 22000 22000 22700
صادرات 22740.00 23400 25400 25400 25400 25400
بدهی خارجی 187783.39 159000 155000 155000 155000 156000
ورود توریست 20272.00 1000000 1000000 1000000 1000000 2000000
ذخایر طلا 244.16 154 154 154 154 154
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46340.19 10000 15000 15000 15000 30000
تولید نفت خام 169.00 205 230 250 235 245
حواله 18843.00 13000 14000 14000 14000 14000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 61 59 59 59 59
بودجه دولت -6.10 -5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -17025.00 35000 35000 35000 31933 35212
هزینه های دولت 417833.00 435305 413746 427361 432457 427245
درآمدهای دولت 293941.00 230020 235000 235000 235000 235212
هزینه های مالی 222710.00 198087 200000 200000 200000 200000
مخارج نظامی 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 48.40 51 55 52 55 55
تولید صنعتی 2.91 5 2.5 2.5 2.5 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.50 0.6 0.3 0.3 0.3 1
میزان استفاده ازظرفیت تولید 62.17 65 65 65 65 67
تغییرات موجودی انبار 76335.00 25000 80000 80000 80000 29000
ثبت خودرو 21524.00 35200 35000 35000 35000 39200
شاخص اقتصادی مقدم 157.61 174 176 176 176 178
تولید سیمان 3252.90 3800 3800 3800 3800 3800
تولید خودرو 104144.00 205367 200000 200000 200000 25000
شاخص همزمان 127.30 132 132 133 133 135
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.60 52 52 51 51 51
سرمایه گذاری خصوصی 1.50 1.5 1.1 1.5 1.5 1
مجموع فروش خودرو 64462.00 95000 95000 98000 98000 95000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.90 60 65 70 75 70
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -3.30 6.1 4.5 4.5 4.5 6.1
هزینه های مصرف کننده 1370307.00 1528329 1471879 1458876 1418268 1525753
درآمد قابل تصرف شخص 9171848.00 9234261 9447003 9630440 9492863 9730184
پس انداز های شخصی 10.00 11 11 11 11 11
نرخ وام بانکی 6.00 7 6.25 6.5 6.75 7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.70 75 77 77 77 77
قیمت گازوئیل 1.10 0.91 0.99 0.94 0.9 0.85
تسهیلات اعتباری خریدار 5170875.00 5011642 5249520 5415231 5351856 5386747
هزینه های شخصی 1.60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 153.70 165 168 168 168 170
خانه های مسکونی نوساز 4808.00 9000 8500 8500 8500 9000


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.