بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 30.88 30.81 30.94 31.08 31.21 31.48
بازار سهام 1140.37 1139 1127 1116 1105 1082
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.99 2.18 2.21 2.23 2.26 2.32
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
نرخ بیکاری 0.90 1 1 1 1.2 1.2
نرخ تورم 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 181.53 800 800 3100 3100 690
حساب جاری -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 43 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
اطمینان کسب و کار 49.40 51.3 51.6 50 51 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
تولید ناخالص داخلی 504.99 520 520 540 540 540
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2713945.00 2747121 2775651 2808933 2803505 2875575
تولید ناخالص ملی 2862899.00 2656847 2849672 2963100 2957375 2952260
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 653075.00 659350 669114 675933 674626 693203
تولید ناخالص داخلی سرانه 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 168442.00 133595 123172 174337 174001 127606
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74116.00 75151 75274 76710 76562 77984
تولید ناخالص داخلی از ساخت 722461.00 744931 760693 747747 746302 788078
تولید ناخالص داخلی از معادن 57520.00 58920 60783 59533 59418 62971
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130939.00 132851 133211 135522 135260 138006
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 284022.00 286020 293395 293963 293395 303957
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88158.00 87444 91067 91244 91067 94346
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 0.90 1 1 1 1.2 1.2
افراد بیکار 363.10 413 425 425 428 437
دستمزد 13995.56 13940 14200 14200 14200 14700
دستمزد در تولید 13080.00 12900 13400 13400 13400 13700
حداقل دستمزد 325.00 334 334 345 345 345
جمعیت 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
هزینه های کار 91.98 88 83 83 83 81
نرخ بیکاری جوانان 5.20 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.94 104 103 103 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.55 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.48 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
قیمت تولید 102.10 105 103 103 104 105
تورم مواد غذایی 3.10 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -1.07 1 1.5 1.9 2.1 2.1
CPI مسکن آب و برق 100.60 102 101 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.60 106 102 103 103 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.87 1.88 1.88 1.88 1.62 1.88
ذخایر ارزی 215808.41 202800 202200 202200 203000 202300
ترازنامه بانک 19408154.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
وام به بخش خصوصی 4236753.00 4190538 4319392 4287793 4277843 4474891
نرخ بهره سپرده 1.29 1.29 1.29 1.29 1.04 2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 181.53 800 800 3100 3100 690
حساب جاری -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
واردات 20928.36 20600 20800 19500 20400 21400
صادرات 21017.92 21400 21600 22600 21700 22000
بدهی خارجی 163402.95 163190 166328 169122 168795 172316
ورود توریست 2726808.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
ذخایر طلا 154.00 154 154 154 154 154
تولید نفت خام 242.00 236 237 237 237 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70100.40 41000 36400 36400 36400 24000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 43 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
هزینه های دولت 400145.00 399616 406003 414150 413350 420619
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 49.40 51.3 51.6 50 51 52
تولید صنعتی -3.99 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
تغییرات موجودی انبار 46770.00 -2500 18700 18700 18700 29400
ثبت خودرو 40628.00 36900 29500 42000 40000 32200
شاخص اقتصادی مقدم 151.56 152 150 149 150 149
شاخص PMI تولید 50.60 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
مجموع فروش خودرو 86048.00 87300 88000 95000 87000 91000
تولید سیمان 3589.30 3580 3700 3700 3500 3800
تولید خودرو 198821.00 189000 166000 190000 180000 180000
شاخص همزمان 128.15 128 128 128 128 129
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.40 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1375836.00 1407913 1420959 1423990 1421239 1472113
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8578902 8587215 8603841 8587215 8896355
پس انداز های شخصی 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
نرخ وام بانکی 7.00 7 7 7 6.75 7
هزینه های شخصی 0.40 0.8 1 1 0.8 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4587037.00 4497693 4660476 4747583 4738409 4828253
قیمت گازوئیل 1.17 1.01 0.98 0.96 1.05 0.96
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 142.20 139 140 137 138 140
خانه های مسکونی نوساز 3739.00 8310 8290 8290 8310 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.