بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 34.23 34.57 34.75 34.94 35.13 35.5
بازار سهام 977.46 958 938 920 901 865
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.90 3.25 3.4 3.56 3.72 4.08

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 1.1 1.3 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 5 3.7 3.9 3.5 4.1
نرخ بیکاری 1.53 2.1 2 1.9 1.7 2.2
نرخ تورم 4.65 5.5 5 4.9 4.5 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 0.1 0 0.1 1.1 0.5
نرخ بهره 0.50 1 1.25 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 1460.00 520 2260 2700 2700 2700
حساب جاری 1244.85 -1500 -1000 -14794 1100 -6700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 59 59 59 59 59
بودجه دولت -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
اطمینان کسب و کار 48.20 52 55 55 55 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.70 70 75 70 70 80
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 1.1 1.3 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 5 3.7 3.9 3.5 4.1
تولید ناخالص داخلی 501.79 549 549 549 549 549
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2776757.00 2652632 2525511 2835145 2873943 2951386
تولید ناخالص ملی 2834485.00 2719870 2600443 2901996 2933692 3020977
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657514.00 689756 656550 649139 680527 675754
تولید ناخالص داخلی سرانه 6199.19 6600 6600 6750 6750 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17286.87 18100 18100 18900 18900 18900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 176435.00 164396 131407 209445 182610 218032
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74736.00 91264 82471 62036 77352 64579
تولید ناخالص داخلی از ساخت 755348.00 739460 675154 786223 781785 818458
تولید ناخالص داخلی از معادن 43499.00 54548 46559 47123 45021 49055
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130047.00 140548 144757 137918 134599 143573
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 155817.00 132825 137393 155697 161271 162081
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 75522.00 81198 69928 62522 78165 65085

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 1.53 2.1 2 1.9 1.7 2.2
افراد شاغل 37898.72 38000 38000 38000 38000 38000
افراد بیکار 610.00 400 400 400 400 350
پست های خالی شغلی 56537.00 40000 40000 40000 40000 38000
دستمزد 14892.27 14700 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13784.60 13700 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 331.00 345 345 345 345 345
جمعیت 66.65 66.93 66.93 66.93 66.93 67.03
هزینه های کار 91.06 81 81 81 81 81
بهره وری 122.17 120 120 120 120 120
نرخ بیکاری جوانان 8.00 5.5 5.5 5 5 5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.65 5.5 5 4.9 4.5 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 0.1 0 0.1 1.1 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.15 105 106 107 110 110
قیمت مصرف کننده اصلی 102.57 102 102 102 103 103
اندازه اصل تورم 2.00 1.1 1.1 1 1 1
قیمت تولید 114.00 109 110 109 115 112
تورم مواد غذایی 4.83 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.77 100 105 105 105 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.67 112 112 112 113 114
تغییر قیمت تولید کننده 12.76 6.5 6.5 3 3 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.50 1 1.25 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.63 1.13 1.38 1.63 1.63 1.63
ذخایر ارزی خارجی 228574.51 286174 286174 308507 308507 338524
ترازنامه بانک 22943186.00 24139596 24139596 25661811 25661811 27169216
وام به بخش خصوصی 4804718.00 4790755 4825216 4978367 4972883 5182481
نرخ بهره سپرده 0.41 0.91 1.16 1.41 1.41 1.41
ترازنامه بانک مرکزی 9543897.00 9219732 9219732 9446860 9446860 9771910

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 1460.00 520 2260 2700 2700 2700
حساب جاری 1244.85 -1500 -1000 -14794 1100 -6700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
واردات 27400.00 22000 22000 22700 22700 22700
صادرات 28860.00 25400 25400 25400 25400 25400
بدهی خارجی 197742.80 155000 155000 155000 155000 156000
ورود توریست 210836.00 1000000 1000000 2000000 2000000 3000000
ذخایر طلا 244.16 154 154 154 154 154
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 87134.46 15000 15000 30000 30000 40000
تولید نفت خام 152.00 230 235 245 245 245
حواله 20989.00 14000 14000 14000 14000 14000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 59 59 59 59 59
بودجه دولت -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
ارزش بودجه دولت 34090.00 35000 35000 35000 35212 35212
هزینه های دولت 423878.00 427361 433293 453985 438714 472598
درآمدهای دولت 197085.00 235000 235000 235212 235212 235212
هزینه های مالی 241596.00 200000 200000 200000 200000 200000
مخارج نظامی 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 48.20 52 55 55 55 55
تولید صنعتی -0.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.3 0.3 1 1 1
میزان استفاده ازظرفیت تولید 63.26 65 65 67 67 67
تغییرات موجودی انبار 61311.00 80000 80000 29000 29000 29000
ثبت خودرو 32582.00 35000 35000 39200 39200 39200
شاخص اقتصادی مقدم 156.74 176 176 178 178 178
تولید سیمان 3359.10 3800 3800 3800 3800 3800
تولید خودرو 155660.00 200000 200000 25000 25000 250000
شاخص همزمان 128.80 133 133 135 135 137
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.90 51 51 51 51 51
سرمایه گذاری خصوصی -0.40 1.5 1.5 1 1 1
مجموع فروش خودرو 63427.00 98000 98000 95000 95000 95000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.70 70 75 70 70 80
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.1
هزینه های مصرف کننده 1478574.00 1458876 1421008 1482940 1530324 1543740
درآمد قابل تصرف شخص 9309347.00 9774814 9653793 9672412 9635174 10068980
پس انداز های شخصی 10.00 11 11 11 11 11
نرخ وام بانکی 6.00 6.5 6.75 7 7 7
قیمت گازوئیل 1.36 1.41 1.46 1.51 1.56 1.56
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 90.20 77 77 77 77 77
تسهیلات اعتباری خریدار 5264369.00 5415231 5362197 5471572 5448622 5695907
هزینه های شخصی -0.90 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 149.90 153 155 157 160 165
خانه های مسکونی نوساز 5648.00 8500 8500 8500 8500 9000


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.