17/09/2019 واقعی قبلی
04:10 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) AUG -6.9% -1.1%
05:30 AM
TH
نرخ بیکاری AUG 1.0% 1.1%
20/09/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
موازنه تجاری AUG $0.11B
03:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات AUG 1.67%
03:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات AUG 4.28%
24/09/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -3.23%
25/09/2019 واقعی قبلی
07:05 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 1.5%
30/09/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
Private Investment MoM AUG
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 8%
07:30 AM
TH
حساب جاری AUG $1.77B
07:30 AM
TH
شاخص همزمان AUG 127.48
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) AUG 0.5%
01/10/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit SEP 50.0
02:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار SEP 48.6
03:45 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.52%
03:45 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SET 0.49%
04/10/2019 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 73.6
11/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی SEP $220.2B


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.