27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 AM
TH
موازنه تجاری APR $-1.91B $1.46B $0B $0.8B
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات APR 9.9% 19.5% 14.6%
03:30 AM
TH
(واردات (تغییرات سالیانه APR 21.5% 18% 16.4%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
TH
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -0.1% 1.6% 1.6%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TH
شاخص همزمان APR 128.8 129.0
07:00 AM
TH
حساب جاری APR $1.2B $0.6B
07:00 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) APR -0.9% 0.4%
07:00 AM
TH
سرمایه گذاری خصوصی (ماهانه) APR -0.4% 0.2%
07:30 AM
TH
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR 7.5% 4.4%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
TH
S&P Global Manufacturing PMI MAY 51.9 52.1
03:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار MAY 48.2 48.6
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
TH
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته MAY 2% 2.1%
04:00 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) MAY 4.65% 5.9%
04:00 AM
TH
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.34% 0.4%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 0.5%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 40.7
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی خارجی MAY

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.