18/11/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
TH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.1% 0.4% ®
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 2.4% 2.3%
21/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
موازنه تجاری OCT $0.51B $1.28B
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات OCT -4.54% -1.39%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات OCT -7.57% -4.24%
26/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -4.7%
28/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) OCT -14.1%
29/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
شاخص همزمان OCT 127.2
07:30 AM
TH
حساب جاری OCT $3.53B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) OCT -0.3%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM OCT 0.5%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -3.0%
02/12/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit NOV 50.0
02:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار NOV 48.1
03/12/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 0.44%
04:00 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.11%
06/12/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 70.7
13/12/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی NOV $222.7B


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.