30/07/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 25.84%
07:30 AM
TH
شاخص همزمان JUN 127.82
07:30 AM
TH
حساب جاری JUN $-2.6B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) JUN -3.1%
07:30 AM
TH
سرمایه گذاری خصوصی (ماهانه) JUN -2.3%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 31.5%
02/08/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUL 49.5
03/08/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار JUL 46.2
04/08/2021 واقعی قبلی
07:05 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 0.5%
05/08/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 43.1
03:30 AM
TH
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته JUL 0.52%
03:30 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.25%
06/08/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی خارجی JUL $246.5B
17/08/2021 واقعی قبلی
02:30 AM
TH
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 0.2%
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -2.6%
20/08/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) JUL 15.07%
23/08/2021 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
موازنه تجاری JUL $0.95B
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات JUL 43.82%
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات JUL 53.75%


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.