21/05/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
TH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.0% 0.9% ®
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 2.8% 3.6% ®
22/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
موازنه تجاری APR $-1.46B $2.0B ®
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات APR -2.57% -4.88%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات APR -0.72% -7.63%
23/05/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
نرخ بیکاری APR 1% 0.9%
04:15 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) APR 8.7% 8.5%
28/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -2.54%
31/05/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
شاخص همزمان APR 127.82
07:30 AM
TH
حساب جاری APR $6.08B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) APR -0.2%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM APR 0.3%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 8.5%
03/06/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Nikkei MAY 51.0
04/06/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار MAY 49.2
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 0.61%
03:30 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) MAY 1.23%
06/06/2019 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 79.2
19/06/2019 واقعی قبلی
07:05 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 1.75%


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.