26/03/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
TH
نرخ بیکاری FEB 1.1% 1.1%
31/03/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
شاخص همزمان FEB 128.41
07:30 AM
TH
حساب جاری FEB $3.44B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) FEB 0.9%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM FEB -2.4%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -3.6%
01/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit MAR 49.5
01:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار MAR 44.1
02/04/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 64.8
03/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی MAR $229.5B
07/04/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 0.58%
03:30 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.74%
22/04/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
موازنه تجاری MAR $3.9B
03:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات MAR -4.47%
03:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات MAR -4.3%
23/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) MAR -17.1%


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.