19/10/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) SEP -4.1% -12.1%
22/10/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
موازنه تجاری SEP $4.35B
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات SEP -7.94%
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات SEP -19.68%
28/10/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -9.34%
30/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
شاخص همزمان SEP 125.21
07:30 AM
TH
حساب جاری SEP $3B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) SEP -0.6%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM SEP -0.2%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -11.1%
02/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit OCT 49.9
01:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار OCT 47.5
05/11/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 0.26%
03:30 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.7%
06/11/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 50.2
09/11/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی OCT $250.6B


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.