13/07/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
TH
نرخ بیکاری APR 1.0%
02:00 AM
TH
نرخ بیکاری MAY
02:00 AM
TH
نرخ بیکاری JUN
20/07/2020 واقعی قبلی
03:20 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) JUN -54.12%
22/07/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
موازنه تجاری JUN $2.69B
03:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات JUN -22.5%
03:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات JUN -34.41%
29/07/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -23.9%
31/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
شاخص همزمان JUN 120.86
07:30 AM
TH
حساب جاری JUN $0.06B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) JUN 3%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM JUN -2.2%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -28.1%
03/08/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit JUL 43.5
01:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار JUL 38.5
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUL -0.05%
03:30 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) JUL -1.57%
05/08/2020 واقعی قبلی
07:05 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 0.5%
06/08/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 49.2
04:00 AM
TH
نرخ بیکاری JUL


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.