بازارها گذشته مرجع
پول 8.89 2021-02
بازار سهام 11286 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.2 2020-09
نرخ بیکاری 11.9 2020-12
نرخ تورم 0 2021-01
نرخ بهره 1.5 2020-12
موازنه تجاری -15137 2020-12
حساب جاری 1510 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
موارد کروناویروس 481709 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 8574 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 466105 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 234059 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27046 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10651 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32315 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3967 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21791 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28230 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6672 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5884 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2020-12
افراد شاغل 10542 2020-12
افراد بیکار 1429 2020-12
جمعیت 35.95 2020-12
نرخ اشتغال 39.4 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 31.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-01
قیمت تولید 108 2020-12
تورم مواد غذایی -1.7 2020-12
اندازه اصل تورم 0.5 2020-12
CPI مسکن آب و برق 102 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-12
عرضه پول M1 1019565 2020-12
عرضه پول M2 1188926 2020-12
عرضه پول M3 1486763 2020-12
ترازنامه بانک 1537746 2020-12
ذخایر ارزی 320783 2020-12
نرخ بهره سپرده 3 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 417212 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -15137 2020-12
حساب جاری 1510 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 24827 2020-12
واردات 39964 2020-12
گردش سرمایه 7184 2020-09
ورود توریست 12932260 2019-12
ذخایر طلا 22.12 2020-12
تولید نفت خام 0.16 2020-10
بدهی خارجی 524035 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11096 2020-09
شاخص تروریسم 0.57 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.1 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
هزینه های دولت 222967 2019-12
ارزیابی اعتبار 51 2021-02
مخارج نظامی 3465 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.6 2020-09
تغییرات موجودی انبار 52014 2019-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 53 2019-12
استخراج معدن 3.8 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.2 2020-12
هزینه های مصرف کننده 653804 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 481709 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 8574 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 466105 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.