بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 12514.51 12219 11957 11700 11447 10943
پول 8.89 8.96 9 9.03 9.07 9.14

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 9.1 4.5 5.3 2.3 3.4
نرخ بیکاری 12.50 12.7 13 12 11.7 11.5
نرخ تورم 1.90 1.6 1.3 1 0.8 1.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -17574.00 -19000 -19700 -17500 -17100 -13000
حساب جاری 1171.30 -6700 1700 -12000 -9000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3.8 -3.8 -3.8 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 79 79 79 81.3 81.3
بودجه دولت -7.60 -7.2 -7.2 -7.2 -6.7 -6.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.30 65 66 72 70 74
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 9.1 4.5 5.3 2.3 3.4
تولید ناخالص داخلی 118.73 117 117 117 117 122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 242560.00 230853 269577 255416 248139 264100
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288162.00 347557 332903 303435 294790 313751
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396.10 3240 3240 3240 3240 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26786.00 31208 30196 28206 27402 29165
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11288.00 10799 12643 11886 11548 12290
تولید ناخالص داخلی از معادن 4314.00 4221 4140 4543 4413 4697
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30969.00 23989 22179 32610 31681 33719
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28874.00 28459 29500 30404 29538 31438
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8022.00 4650 6972 8447 8207 8734
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5765.00 5709 6067 6071 5898 6277

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 12.50 12.7 13 12 11.7 11.5
افراد شاغل 10755.00 10600 10300 10800 10840 11000
افراد بیکار 1534.00 1600 1540 1490 1520 1500
جمعیت 35.95 36.3 36.3 36.1 36.1 36.4
نرخ اشتغال 39.90 40.5 39.7 41 40.8 41.2
نرخ بیکاری جوانان 32.50 33.1 32 31.3 30.8 31

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.90 1.6 1.3 1 0.8 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.10 104 105 104 103 105
قیمت تولید 101.00 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.50 1.8 2.3 2.1 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4
اندازه اصل تورم 1.00 0.9 1 1.2 0.9 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 99.97 104 104 106 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M1 1016678.00 1020000 1018000 1005000 994000 985000
عرضه پول M2 1188514.00 1192000 1180000 1170000 1160000 1120000
عرضه پول M3 1494196.00 1500000 1515000 1475000 1450000 1440000
ترازنامه بانک 1544570.00 1545000 1515000 1488000 1467000 1425000
ذخایر ارزی 304039.00 305000 303000 310000 305000 305000
نرخ بهره سپرده 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
ترازنامه بانک مرکزی 389239.98 385000 390000 400000 385000 370000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -17574.00 -19000 -19700 -17500 -17100 -13000
حساب جاری 1171.30 -6700 1700 -12000 -9000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3.8 -3.8 -3.8 -2.6 -2.6
واردات 42914.00 43500 45000 43500 42700 40000
صادرات 25340.00 24500 25300 26000 25600 27000
گردش سرمایه 6151.90 -9550 -5700 -6400 2000 -3500
ورود توریست 7250000.00 9300000 9300000 9300000 9600000 9600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744.00 10500 8500 6000 5200 7000
بدهی خارجی 582935.11 673000 675000 650000 670000 675000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 79 79 79 81.3 81.3
بودجه دولت -7.60 -7.2 -7.2 -7.2 -6.7 -6.7
هزینه های دولت 227440.00 243257 233001 239494 232671 247637
مخارج نظامی 4794.00 3450 3450 3450 3450 3470

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 0.90 30 3 1.4 1.6 2.6
استخراج معدن 3.60 3 2.2 4 1.8 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.30 65 66 72 70 74
هزینه های مصرف کننده 628081.00 713300 683225 661369 642527 683856


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.