بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 11579.84 11405 11256 11108 10962 10671
پول 8.96 8.98 9.01 9.03 9.06 9.1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 9.1 4.5 5.3 2.3 3.2
نرخ بیکاری 11.90 11.8 11.5 11.1 10.7 10.5
نرخ تورم 0.30 1.3 0.7 0.9 1.2 1.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -13347.00 -13100 -10700 -15977 -12000 -13000
حساب جاری 1171.30 -6700 1700 -12000 -9000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -5 -5 -5 -4 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 79 79 79 81.3 81.3
بودجه دولت -4.10 -7.2 -7.2 -7.2 -6.7 -6.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.20 64 66 72 70 75
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 9.1 4.5 5.3 2.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 118.73 117 117 117 117 122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 242560.00 254259 230853 280225 246464 254351
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567.00 328124 347557 336036 335451 346185
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396.10 3240 3240 3240 3240 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26786.00 29144 31208 35046 28479 29391
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11288.00 12468 10799 13272 11215 11574
تولید ناخالص داخلی از معادن 4314.00 4147 4221 4121 4177 4310
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30969.00 22306 23989 22419 22946 23680
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28874.00 31388 28459 32391 29726 30677
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8022.00 9425 4650 10250 7026 7251
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5765.00 6087 5709 5980 6196 6394

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 11.90 11.8 11.5 11.1 10.7 10.5
افراد شاغل 10542.00 10600 10300 10800 10840 11100
افراد بیکار 1429.00 1380 1340 1400 1310 1300
جمعیت 35.95 36.3 36.3 36.1 36.1 36.4
نرخ اشتغال 39.40 40.5 40.3 41 40.8 41.5
نرخ بیکاری جوانان 31.20 30.2 31 30.3 29 28

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.30 1.3 0.7 0.9 1.2 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 122 103 124 103 105
قیمت تولید 99.70 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -0.80 0.6 1.8 2.1 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
اندازه اصل تورم 0.60 0.6 0.8 1 0.9 1.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70 110 99.68 115 104 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M1 1010263.00 1040000 1018000 1005000 994000 980000
عرضه پول M2 1181166.00 1195000 1150000 1125000 1085000 1050000
عرضه پول M3 1475914.00 1530000 1515000 1400000 1320000 1270000
ترازنامه بانک 1513333.00 1545000 1515000 1488000 1467000 1425000
ذخایر ارزی 308505.00 289000 292000 294000 286000 305000
نرخ بهره سپرده 3.00 3 3 3.1 3 3
ترازنامه بانک مرکزی 392123.00 415000 386000 402000 382000 368000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -13347.00 -13100 -10700 -15977 -12000 -13000
حساب جاری 1171.30 -6700 1700 -12000 -9000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -5 -5 -5 -4 -3
واردات 37857.00 35200 38500 37000 38300 39000
صادرات 24510.00 24500 24700 25000 25600 26000
گردش سرمایه 6151.90 -9550 -5700 -6400 2000 -7000
ورود توریست 12932260.00 9600000 9600000 9600000 10020000 10020000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11096.00 4200 6000 4500 3100 6800
بدهی خارجی 582935.11 573000 558000 554000 545000 565000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 79 79 79 81.3 81.3
بودجه دولت -4.10 -7.2 -7.2 -7.2 -6.7 -6.7
هزینه های دولت 222967.00 229656 243257 223706 234784 242297
مخارج نظامی 3761.00 3450 3450 3450 3450 3470

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -1.20 2.5 3.5 3 1.7 2.6
استخراج معدن 3.80 -0.8 2.8 2.6 1.4 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.20 64 66 72 70 75
هزینه های مصرف کننده 653804.00 673418 713300 679011 688456 710486


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.