بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 9.66 9.62 9.64 9.67 9.69 9.75
بازار سهام 12410.25 12450 12369 12289 12210 12052

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3.3 2.7 3.4 3.7 3.8
نرخ بیکاری 9.20 9.7 8.3 9.2 9.4 9.2
نرخ تورم 1.30 1.4 0.8 1.3 1 1.1
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2 2
موازنه تجاری -18296.00 -18950 -19700 -16500 -18700 -20200
حساب جاری -6048.60 -6400 -16100 4000 -6800 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 64 64 64 64 63
بودجه دولت -3.60 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.3
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.80 85 81 80 83 84
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3.3 2.7 3.4 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 118.50 125 125 125 125 130
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 250980.00 250314 251719 259513 260266 270156
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 320160 319215 325672 326617 339028
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3415 3415 3415 3415 3440
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29787.00 31254 32241 30800 30889 32063
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12148.00 12158 12077 12561 12597 13076
تولید ناخالص داخلی از معادن 3811.00 4129 3643 3941 3952 4102
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20791.00 20662 21060 21498 21560 22380
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30666.00 30702 30765 31709 31801 33009
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9558.00 9230 9375 9883 9912 10288
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5931.00 6307 6136 6133 6150 6384

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 9.20 9.7 8.3 9.2 9.4 9.2
افراد شاغل 10975.00 11000 12150 12150 11170 11300
افراد بیکار 1107.00 1135 1145 1145 1140 1140
جمعیت 35.20 36 36 36 35.8 36.1
نرخ اشتغال 41.60 41.4 41.7 40.1 40.1 41.56
نرخ بیکاری جوانان 24.90 24.6 23.2 29 26.5 28

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.30 1.4 0.8 1.3 1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.10 121 122 122 122 124
قیمت تولید 109.10 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.40 0.8 1.2 1.2 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.3 0.5 0.4 0.7 0.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.30 113 114 114 114 115
اندازه اصل تورم 0.50 0.6 1 0.9 1 1.3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2 2
عرضه پول M2 1078310.00 1055000 1065000 1075000 1100000 1100000
ذخایر ارزی 253436.00 228260 242000 233000 234152 240152
ترازنامه بانک 1412234.00 1456807 1460000 1420000 1462537 1462537
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
ترازنامه بانک مرکزی 324529.15 320502 335606 327500 340000 355000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -18296.00 -18950 -19700 -16500 -18700 -20200
حساب جاری -6048.60 -6400 -16100 4000 -6800 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7
واردات 41822.00 47250 43200 40500 45000 47600
صادرات 23526.00 28300 23500 24000 26300 27400
ورود توریست 13000000.00 11000000 11000000 11000000 11000000 12570000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4403.00 4000 5200 7300 6500 7300
بدهی خارجی 511720.67 497941 507155 501300 514905 523802

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 64 64 64 64 63
بودجه دولت -3.60 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.3
هزینه های دولت 210014.00 213479 212849 217154 217785 226060

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 1.60 3.2 1.8 2.6 3.3 3.5
استخراج معدن -1.10 3.2 -1.3 3.6 3.5 4.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.80 85 81 80 83 84
هزینه های مصرف کننده 636065.00 646560 644652 657691 659599 684664


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.