بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 10124.27 9992 9861 9731 9604 9349
پول 9.67 9.7 9.73 9.75 9.78 9.83

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -1.8 -1.3 -3.8 1.7 5
نرخ بیکاری 10.50 11.7 12.2 12.8 13.4 14
نرخ تورم 0.90 1.6 1.5 1.6 1.5 1.4
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2
موازنه تجاری -15062.00 -19700 -16500 -18700 -18700 -20200
حساب جاری -14511.00 -16100 4000 -6800 -6800 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 75 75 75 78 78
بودجه دولت -3.60 -7.3 -7.3 -7.3 -6 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.70 55 60 63 66 70
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -1.8 -1.3 -3.8 1.7 5
تولید ناخالص داخلی 120.00 125 125 125 130 130
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256864.00 246131 247717 247103 261231 259458
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 312128 310868 302994 320317 318144
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3415 3415 3415 3440 3440
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29096.00 31526 29400 27990 29591 29390
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12075.00 11809 11990 11616 12280 12197
تولید ناخالص داخلی از معادن 3982.00 3562 3761 3831 4050 4022
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21082.00 20592 20521 20281 21440 21295
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30963.00 30082 30267 29786 31489 31276
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9545.00 9167 9434 9182 9707 9641
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5894.00 6000 5854 5670 5994 5954

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 10.50 11.7 12.2 12.8 13.4 14
افراد شاغل 10957.00 12150 12150 11170 11170 11300
افراد بیکار 1292.00 1145 1145 1140 1140 1140
جمعیت 35.60 36 36 35.8 36.3 36.1
نرخ اشتغال 41.20 41.7 40.1 40.1 40.1 41.56
نرخ بیکاری جوانان 26.80 23.2 29 26.5 26.5 28

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.90 1.6 1.5 1.6 1.5 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 123 122 123 123 125
قیمت تولید 109.10 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 2.90 1.4 1.2 1.4 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.6 -0.1 0.7 0.3 0.8
اندازه اصل تورم 0.90 1 0.9 1 0.7 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.00 115 114 114 112 116

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2
عرضه پول M2 1097707.00 1065000 1075000 1100000 1100000 1100000
ترازنامه بانک 1426031.00 1460000 1420000 1462537 1462537 1462537
ذخایر ارزی 286542.00 242000 233000 234152 234152 240152
نرخ بهره سپرده 3.00 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
ترازنامه بانک مرکزی 328428.40 335606 327500 340000 340000 355000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -15062.00 -19700 -16500 -18700 -18700 -20200
حساب جاری -14511.00 -16100 4000 -6800 -6800 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7
واردات 29578.00 43200 40500 45000 45000 47600
صادرات 14516.00 23500 24000 26300 26300 27400
ورود توریست 13000000.00 11000000 11000000 11000000 12570000 12570000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 288.00 5200 7300 6500 6500 7300
بدهی خارجی 524035.09 497941 501300 514905 514905 523802

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 75 75 75 78 78
بودجه دولت -3.60 -7.3 -7.3 -7.3 -6 -6
هزینه های دولت 210014.00 208124 207284 202033 213584 212135

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 2.40 1.8 2.6 3.3 3.3 3.5
استخراج معدن 3.60 -1.3 3.6 3.5 3.5 4.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.70 55 60 63 66 70
هزینه های مصرف کننده 636065.00 630340 627796 611895 646878 642489


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.