بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 12564.55 12417 12211 12008 11808 11420
پول 9.97 10.06 10.1 10.14 10.18 10.27

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 3.5 2 1.7 2.1 3
نرخ بیکاری 12.10 11.8 12 11.5 11.8 10.5
نرخ تورم 5.90 6.5 6 4.7 3.5 2.7
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.25
موازنه تجاری -26593.00 -15800 -15500 -15500 -15500 -14550
حساب جاری -4205.60 -4500 1300 -5000 -5000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -5.5 -5.5 -5.5 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.40 77 77 77 77 75
بودجه دولت -6.90 -6.3 -6.3 -6.3 -5.9 -5.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.70 72 74 74 74 76
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 3.5 2 1.7 2.1 3
تولید ناخالص داخلی 112.87 117 117 122 122 122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 259741.80 256157 258959 264157 265196 272082
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288162.00 298248 293925 293061 294213 301853
تولید ناخالص داخلی سرانه 3126.96 3240 3350 3350 3350 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31610.10 34096 32229 32147 32274 33112
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12688.60 13294 13538 12904 12955 13291
تولید ناخالص داخلی از معادن 4224.00 3957 4267 4296 4313 4425
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22050.10 22963 23164 22425 22513 23098
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31646.10 33988 32254 32184 32311 33150
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8006.10 5648 7235 8142 8174 8386
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6216.80 6318 6283 6322 6347 6512

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 12.10 11.8 12 11.5 11.8 10.5
افراد شاغل 10697.00 11000 11020 11000 11000 11300
افراد بیکار 1466.00 1650 1660 1600 1600 1350
جمعیت 35.95 36.1 36.1 36.4 36.4 36.4
نرخ بیکاری جوانان 33.40 31 30.3 31 31 30
نرخ اشتغال 39.10 38.5 38 37.5 38 39

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.90 6.5 6 4.7 3.5 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.90 110 111 110 112 113
قیمت تولید 114.80 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 9.40 10 8 6 4.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
اندازه اصل تورم 4.40 1.7 1.5 1.3 1 0.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.10 119 119 120 120 120

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.25
عرضه پول M1 1093694.00 990000 990000 985000 985000 950000
عرضه پول M2 1268816.00 1245000 1245000 1245000 1245000 1260000
عرضه پول M3 1580271.00 1540000 1542000 1550000 1550000 1560000
ترازنامه بانک 1593747.00 1690000 1680000 1700000 1700000 1715000
ذخایر ارزی خارجی 332673.00 305000 306000 306000 306000 315000
نرخ بهره سپرده 2.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.35
ترازنامه بانک مرکزی 418216.00 440000 460000 450000 450000 435000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -26593.00 -15800 -15500 -15500 -15500 -14550
حساب جاری -4205.60 -4500 1300 -5000 -5000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -5.5 -5.5 -5.5 -3.7 -3.7
واردات 63501.00 41800 42000 42000 42000 41050
صادرات 36908.00 26000 26500 26500 26500 26500
گردش سرمایه -8986.00 -4000 2500 -3500 6000 -5000
ورود توریست 7250000.00 10200000 10200000 10200000 10200000 11000000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6489.00 9000 12000 12000 10000 8500
بدهی خارجی 602573.19 605000 625000 625000 625000 700000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.40 77 77 77 77 75
بودجه دولت -6.90 -6.3 -6.3 -6.3 -5.9 -5.9
هزینه های دولت 227440.00 235400 231989 231306 232216 238246
مخارج نظامی 4794.00 3450 3450 3470 3470 3470

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.09 21.09 21.09 21.09 21.09 21.09

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 5.10 4.5 4 5 3.5 4.3
استخراج معدن 5.80 2.8 3 3 3 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.70 72 74 74 74 76
هزینه های مصرف کننده 628081.00 650064 640643 638758 641271 657921


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.