بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 11626.55 11407 11330 11255 11180 11030
پول 9.64 9.64 9.67 9.71 9.74 9.8
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.9 3.1 3.4 3.6 3.7
نرخ بیکاری 9.40 9.5 9.7 8.1 9 9.2
نرخ تورم 0.30 0.4 0.7 0.8 1 1.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
موازنه تجاری -15822.00 -15986 -15986 -18950 -19700 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 66 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.5 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.9 3.1 3.4 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 118.50 120 125 125 125 125
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 248366.00 259340 253885 256810 257307 268935
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 324097 324727 325672 326302 336089
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3400 3430 3430 3430 3430
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.80 7471 7533 7533 7603 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31812.00 31638 31700 32894 32957 32809
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11916.00 12247 12332 12321 12345 12701
تولید ناخالص داخلی از معادن 3594.00 3944 4188 3716 3723 4090
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20779.00 20996 20957 21485 21527 21773
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30355.00 30300 31140 31387 31448 31421
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9250.00 9547 9361 9565 9583 9900
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6054.00 5829 6397 6260 6272 6045
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.40 9.5 9.7 8.1 9 9.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.30 0.4 0.7 0.8 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.30 120 120 122 122 122
قیمت تولید 109.00 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.00 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.70 111 112 114 114 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
عرضه پول M2 1044136.00 1024999 1037567 1060000 1060000 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 3.1
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -15822.00 -15986 -15986 -18950 -19700 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 66 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.5 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
هزینه های دولت 210014.00 216104 216524 217154 217575 224100
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 2.00 3.4 3.2 2.7 3 3.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 636065.00 654511 655783 657691 658963 678728


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.