بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 10309.05 10138 10006 9874 9745 9486
پول 9.22 9.25 9.27 9.3 9.32 9.37

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 -4.6 -5.8 1.7 3.5 4
نرخ بیکاری 12.30 13.4 14.8 14.6 14 14.4
نرخ تورم -0.70 1.2 1 1.1 1 1
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1.5 1.5
موازنه تجاری -12664.00 -16500 -18700 -18700 -18700 -20200
حساب جاری -9838.00 4000 -6800 -6800 -6800 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 75 75 78 78 78
بودجه دولت -3.60 -7.4 -7.4 -6 -6 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.60 60 63 66 68 70
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 -4.6 -5.8 1.7 3.5 4
تولید ناخالص داخلی 118.73 110 110 117 117 117
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 246853.00 239435 241966 251050 255493 251645
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567.00 300475 300090 323983 329717 312094
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396.10 3150 3150 3240 3240 3240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28295.00 28417 27408 28776 29285 28505
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12105.00 11589 11375 12311 12529 11830
تولید ناخالص داخلی از معادن 4026.00 3636 3751 4094 4167 3901
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21656.00 19835 19859 22024 22414 20654
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30474.00 29255 29167 30992 31541 30334
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9150.00 9118 8991 9306 9470 9351
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5910.00 5658 5552 6010 6117 5774

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 12.30 13.4 14.8 14.6 14 14.4
افراد شاغل 10487.00 12150 11170 11170 11170 11300
افراد بیکار 1477.00 1145 1140 1140 1140 1140
جمعیت 35.60 36 35.8 36.3 36.3 36.1
نرخ اشتغال 39.30 40.1 40.1 40.1 40.1 41.56
نرخ بیکاری جوانان 33.40 29 26.5 26.5 26.5 28

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.70 1.2 1 1.1 1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 122 122 123 103 124
قیمت تولید 107.40 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.60 1.2 1.4 1.1 0.8 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
اندازه اصل تورم 0.70 0.9 1 0.7 1.2 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.40 114 114 111 96.86 115

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.50 1 1 1 1.5 1.5
عرضه پول M2 1143202.00 1075000 1100000 1100000 1100000 1100000
ترازنامه بانک 1487256.00 1450000 1462537 1462537 1458000 1462537
ذخایر ارزی 292264.00 233000 234152 234152 234152 240152
نرخ بهره سپرده 3.00 3 3 3 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 403128.04 425000 430000 432000 431500 432000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -12664.00 -16500 -18700 -18700 -18700 -20200
حساب جاری -9838.00 4000 -6800 -6800 -6800 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7 -3.7
واردات 32233.00 40500 45000 45000 45000 47600
صادرات 19569.00 24000 26300 26300 26300 27400
ورود توریست 13000000.00 11000000 11000000 12570000 12570000 12570000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4816.00 7300 6500 6500 6500 7300
بدهی خارجی 524035.09 501300 514905 514905 514905 523802

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 75 75 78 78 78
بودجه دولت -3.60 -7.4 -7.4 -6 -6 -6
هزینه های دولت 222967.00 200353 210035 226757 230771 218436

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 0.50 -3.4 1.4 2 2.5 3
استخراج معدن 3.60 3.6 3.5 3.5 3.5 4.2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.60 60 63 66 68 70
هزینه های مصرف کننده 653804.00 607506 615883 664919 676687 640519


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.