بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 11416.19 11178 11032 10887 10745 10459
پول 8.92 8.9 8.92 8.95 8.97 9.02

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.20 3 9.1 4.5 4.7 3.5
نرخ بیکاری 12.70 12.3 11.8 11.5 11.1 10.5
نرخ تورم 0.20 0.5 1.3 0.8 1.1 1.4
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -10752.00 -14500 -17100 -10700 -15977 -12000
حساب جاری 1510.40 -7800 -20600 -8000 -12000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 85 85 85 85 80
بودجه دولت -3.60 -6 -6 -6 -6 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.60 58 68 75 80 80
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.20 3 9.1 4.5 4.7 3.5
تولید ناخالص داخلی 118.73 117 117 117 117 122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 234059.00 254259 230853 244592 245060 253637
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567.00 328124 347557 332903 333540 345214
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396.10 3240 3240 3240 3240 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27046.00 29144 31208 28263 28317 29308
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10651.00 12468 10799 11130 11152 11542
تولید ناخالص داخلی از معادن 3967.00 4147 4221 4146 4153 4299
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21791.00 22306 23989 22772 22815 23614
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28230.00 31388 28459 29500 29557 30591
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6672.00 9425 4650 6972 6986 7230
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5884.00 6087 5709 6149 6161 6376

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 12.70 12.3 11.8 11.5 11.1 10.5
افراد شاغل 10166.00 10750 10800 11200 11300 11500
افراد بیکار 1482.00 1270 1150 1180 1200 1200
جمعیت 35.60 36.3 36.3 36.3 36.1 36.4
نرخ اشتغال 37.90 40.1 40.1 40.7 40.7 41.56
نرخ بیکاری جوانان 32.30 24.7 26.2 28 26 25

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.20 0.5 1.3 0.8 1.1 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 122 103 104 104 105
قیمت تولید 107.60 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -0.10 2.5 1.3 2.1 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 -0.3 0.2 0.4 0.3 0.4
اندازه اصل تورم 0.20 1 1.2 0.8 1.3 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.30 110 99.68 103 103 105

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M2 1164080.00 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000
ترازنامه بانک 1519265.00 1535000 1545000 1555000 1555000 1560000
ذخایر ارزی 291845.00 294000 289000 292000 292500 293500
نرخ بهره سپرده 3.00 3 3 3 3.1 3
ترازنامه بانک مرکزی 420199.29 437000 442000 445000 443000 450000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -10752.00 -14500 -17100 -10700 -15977 -12000
حساب جاری 1510.40 -7800 -20600 -8000 -12000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
واردات 35497.00 37100 35200 38500 37000 40000
صادرات 24745.00 20000 24500 24700 25000 25000
گردش سرمایه 7184.20 -9550 -7724 -5700 -6400 -7000
ورود توریست 13000000.00 12250000 12250000 12250000 12250000 12250000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4816.00 3500 4200 6000 4500 6800
بدهی خارجی 524035.09 557000 557000 557000 557000 545000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 85 85 85 85 80
بودجه دولت -3.60 -6 -6 -6 -6 -5
هزینه های دولت 222967.00 229656 243257 233001 233446 241617
مخارج نظامی 3465.00 3450 3450 3450 3450 3470

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -2.60 2 2.5 3.5 3 3
استخراج معدن 3.60 3.2 -0.8 2.8 2.6 2.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.60 58 68 75 80 80
هزینه های مصرف کننده 653804.00 673418 713300 683225 684533 708491


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.