بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 10374.82 10239 10105 9972 9842 9580
پول 9.16 9.21 9.23 9.26 9.28 9.33

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.90 -8 3 4.1 4.5 4.7
نرخ بیکاری 12.30 14.8 14.6 14 14.3 14.4
نرخ تورم 1.40 0.4 0.7 1 0.8 1
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -12745.00 -15977 -14500 -10800 -10700 -15977
حساب جاری -8978.40 -20000 -7800 -20600 -8000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -7.4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 80 78 78 78 78
بودجه دولت -3.60 -7.4 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.60 50 58 68 75 80
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.90 -8 3 4.1 4.5 4.7
تولید ناخالص داخلی 118.73 110 117 117 117 117
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 211598.00 236315 254259 220274 221120 247422
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318567.00 293082 328124 331628 332903 306856
تولید ناخالص داخلی سرانه 3396.10 3150 3240 3240 3240 3240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28605.00 26768 29144 29778 29892 28026
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9898.00 11109 12468 10304 10343 11631
تولید ناخالص داخلی از معادن 3869.00 3663 4147 4028 4043 3836
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21988.00 19395 22306 22890 22977 20307
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26085.00 28486 31388 27154 27259 29825
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4262.00 8781 9425 4437 4454 9194
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5233.00 5422 6087 5448 5468 5677

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 12.30 14.8 14.6 14 14.3 14.4
افراد شاغل 10487.00 10600 10750 10800 11200 11300
افراد بیکار 1477.00 1380 1270 1150 1180 1200
جمعیت 35.60 35.8 36.3 36.3 36.3 36.1
نرخ اشتغال 39.30 40.1 40.1 40.1 40.7 41.56
نرخ بیکاری جوانان 33.40 30 24.7 26.2 28 26

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.40 0.4 0.7 1 0.8 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 122 122 122 103 124
قیمت تولید 107.50 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 2.90 2 2.5 1.3 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 -0.3 0.2 0.4 0.3
اندازه اصل تورم 0.60 0.7 1 1.2 0.8 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.60 112 113 111 99.38 115

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M2 1149273.00 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000
ترازنامه بانک 1519265.00 1550000 1535000 1545000 1555000 1555000
ذخایر ارزی 295513.00 293000 294000 289000 292000 292500
نرخ بهره سپرده 3.00 3.1 3 3 3 3.1
ترازنامه بانک مرکزی 420199.29 440000 437000 442000 445000 443000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -12745.00 -15977 -14500 -10800 -10700 -15977
حساب جاری -8978.40 -20000 -7800 -20600 -8000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -7.4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
واردات 31447.00 34500 37100 35200 38500 37000
صادرات 18702.00 20000 20000 24500 24700 25000
گردش سرمایه -5731.80 -9550 -7724 -7856 -5700 -6400
ورود توریست 13000000.00 11000000 12250000 12250000 12250000 12250000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4816.00 -850 3500 4200 6000 4500
بدهی خارجی 524035.09 560000 557000 557000 557000 557000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.10 80 78 78 78 78
بودجه دولت -3.60 -7.4 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
هزینه های دولت 222967.00 205130 229656 232109 233001 214771
مخارج نظامی 3465.00 3420 3450 3450 3450 3450

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -21.40 -8 2 2.5 3.5 3
استخراج معدن 3.60 0.4 3.2 -0.8 2.8 2.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.60 50 58 68 75 80
هزینه های مصرف کننده 653804.00 601500 673418 680610 683225 629770


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.