بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 12973.40 12793 12610 12430 12252 11904
پول 9.00 9.02 9.05 9.08 9.11 9.17

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 4.5 5.3 2.8 3.5 3.7
نرخ بیکاری 12.80 13 12 11.7 11.5 11.5
نرخ تورم 0.80 1.3 1 0.8 1 1.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -17570.00 -19700 -17500 -17100 -14000 -13000
حساب جاری -8957.80 1700 -12000 -9000 -9000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3.8 -3.8 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 79 79 81 81 81
بودجه دولت -7.60 -6.5 -6.5 -6.3 -6.3 -6.3
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.00 66 72 70 74 74
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 4.5 5.3 2.8 3.5 3.7
تولید ناخالص داخلی 112.87 117 117 117 117 122
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 251867.00 269577 255416 258919 260682 264866
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288162.00 332903 303435 296231 298248 314662
تولید ناخالص داخلی سرانه 3126.96 3240 3240 3240 3240 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33160.00 30196 28206 34088 34321 29249
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12773.00 12643 11886 13131 13220 12326
تولید ناخالص داخلی از معادن 4232.00 4140 4543 4350 4380 4711
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21916.00 22179 32610 22530 22683 33817
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32712.00 29500 30404 33628 33857 31529
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7767.00 6972 8447 7984 8039 8760
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5998.00 6067 6071 6166 6208 6295

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 12.80 13 12 11.7 11.5 11.5
افراد شاغل 10892.00 10300 10800 10840 11000 11000
افراد بیکار 1605.00 1540 1490 1520 1500 1500
جمعیت 35.95 36.3 36.1 36.1 36.1 36.4
نرخ اشتغال 40.20 39.7 41 40.8 39.5 41.2
نرخ بیکاری جوانان 30.80 32 31.3 30.8 31 31

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.80 1.3 1 0.8 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 105 104 103 104 105
قیمت تولید 104.30 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.10 1.7 2.5 2 1.7 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4
اندازه اصل تورم 1.70 2 1.6 1.3 0.9 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.20 104 104 106 106 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M1 1048994.00 1018000 1005000 994000 990000 985000
عرضه پول M2 1222002.00 1180000 1170000 1160000 1155000 1120000
عرضه پول M3 1541543.00 1515000 1475000 1450000 1438000 1440000
ترازنامه بانک 1592346.00 1515000 1488000 1467000 1435000 1425000
ذخایر ارزی خارجی 301068.00 303000 310000 305000 299500 305000
نرخ بهره سپرده 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
ترازنامه بانک مرکزی 389239.98 390000 400000 385000 375000 370000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -17570.00 -19700 -17500 -17100 -14000 -13000
حساب جاری -8957.80 1700 -12000 -9000 -9000 -12000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3.8 -3.8 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 40065.00 45000 43500 42700 40000 40000
صادرات 22495.00 25300 26000 25600 26000 27000
گردش سرمایه -8792.00 -5700 -6400 2000 -4000 -3500
ورود توریست 7250000.00 9300000 9300000 9600000 9600000 9600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744.00 8500 6000 5200 6400 7000
بدهی خارجی 577404.17 675000 650000 670000 675000 675000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 79 79 81 81 81
بودجه دولت -7.60 -6.5 -6.5 -6.3 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 227440.00 233001 239494 233808 235400 248356
مخارج نظامی 4794.00 3450 3450 3450 3450 3470

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 19.90 3 1.4 1.6 2.4 2.6
استخراج معدن 3.60 2.2 4 1.8 2.8 3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.00 66 72 70 74 74
هزینه های مصرف کننده 628081.00 683225 661369 645667 650064 685840


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.