22/07/2020 واقعی قبلی
09:10 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.2%
31/07/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 10.4%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.