03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MA
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول APR 6.8%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
MA
(تولید (تغییرات سالیانه Q1 5.1% 3.8%
21/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
MA
تصمیم نرخ بهره 1.5% 1.5%
22/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.9% 6.1%
11:00 AM
MA
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.9%

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.