22/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.3%
29/11/2019 واقعی قبلی
03:15 PM
MA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 2.5%
02/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 4.7%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.