22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.8% 1%
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
MA
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول SEP 6.61%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 AM
MA
نرخ بیکاری Q3 12.8% 13%

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.