بازارها گذشته مرجع
پول 10102 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
نرخ تورم 10.45 2020-12
نرخ بهره 14 2020-12
موازنه تجاری -883 2020-04
حساب جاری -646 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.94 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 488 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1718 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
جمعیت 7.98 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.45 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 311 2020-12
CPI مسکن آب و برق 221 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 272 2020-12
تورم مواد غذایی 15.1 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14 2020-12
نرخ بهره سپرده 10 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 13015054 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 17.91 2020-05
نرخ وام 19 2020-10
عرضه پول M1 5892340 2020-11
عرضه پول M2 11323372 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -883 2020-04
حساب جاری -646 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.7 2019-12
صادرات 25.47 2020-04
واردات 909 2020-04
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
ورود توریست 7530 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
درآمدهای دولت 508978 2020-06
هزینه های مالی 476069 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت 171033 2019-12
مخارج نظامی 27.8 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3361 2017-03
آدرس های IP 824 2017-03
شاخص رقابتی 38.8 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 163 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیرالئون - شاخص های اقتصادی.