بازارها گذشته مرجع
پول 9704 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-12
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
نرخ تورم 15.47 2020-05
نرخ بهره 15 2020-07
موازنه تجاری -177 2019-09
حساب جاری -646 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.94 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 488 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1718 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
جمعیت 7.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.47 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 307 2020-06
CPI مسکن آب و برق 224 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 273 2020-06
تورم مواد غذایی 16.6 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15 2020-07
نرخ بهره سپرده 4.07 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 13015054 2020-03
عرضه پول M1 4339026 2020-05
عرضه پول M2 9018487 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -177 2019-09
حساب جاری -646 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.7 2019-12
صادرات 37.63 2019-09
واردات 214 2019-09
شاخص تروریسم 0.46 2018-12
ورود توریست 7530 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
درآمدهای دولت 811865 2019-12
هزینه های مالی 476069 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت 171033 2019-12
مخارج نظامی 27.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3361 2017-03
آدرس های IP 824 2017-03
شاخص رقابتی 38.8 2018-12
رتبه رقابتی 134 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2019-12
رتبه فساد مالی 119 2019-12
آسانی کسب و کار 163 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیرالئون - شاخص های اقتصادی.