بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 9700.00 9637 9816 9998 10185 10567
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 5.1 4.8 4.8 4.8 4.8
نرخ تورم 15.20 14.8 14.5 13.4 12 11.7
نرخ بهره 16.50 16 15 15 15 15
موازنه تجاری -54.39 -65.97 -65.97 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -18.4 -20 -20 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 64 65 65 65 65
بودجه دولت -7.70 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 5.1 4.8 4.8 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 4.00 4.5 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 480 500 500 500 500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1460 1510 1510 1510 1510
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جمعیت 7.65 7.7 7.75 7.75 7.75 7.75
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 15.20 14.8 14.5 13.4 12 11.7
تورم مواد غذایی 8.30 16 16 15.7 15.7 15
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 250.41 260 259 269 280 290
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 279.90 283 296 304 313 317
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 16.50 16 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 4.07 3.57 2.57 2.57 2.57 2.57
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -54.39 -65.97 -65.97 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -18.4 -20 -20 -20 -20
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 64 65 65 65 65
بودجه دولت -7.70 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.