بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 9659.72 9814 9992 10173 10357 10725

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
نرخ تورم 13.09 14.3 13.4 12 11.7 10
نرخ بهره 16.50 16.5 16.5 15 15 15
موازنه تجاری -71.92 -65.89 -65.94 -65.97 -65.93 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -20 -20 -20 -20 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 65 66
بودجه دولت -7.70 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2
تولید ناخالص داخلی 4.00 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 500 500 500 500 520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1510 1510 1510 1510 1590

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
جمعیت 7.65 8 8 8 7.97 8.13

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 13.09 14.3 13.4 12 11.7 10
تورم مواد غذایی 3.60 13 6.5 8.1 10 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 255.50 259 269 280 279 307
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 281.20 296 304 313 313 344

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 16.50 16.5 16.5 15 15 15
نرخ بهره سپرده 4.07 4.07 4.07 2.57 2.57 2.57

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -71.92 -65.89 -65.94 -65.97 -65.93 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -20 -20 -20 -20 -18
ورود توریست 4563.00 4300 5000 5200 6400 5800

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 65 66
بودجه دولت -7.70 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.5
مخارج نظامی 27.80 28 28 28 28 31
ارزش بودجه دولت -114502.00 -42758 -42758 -42758 -44559 -44525

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.