بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 9666.53 9841 10017 10198 10382 10749

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -8 -8 -8 3 3
نرخ بیکاری 4.30 4.9 4.9 4.9 5.6 5.6
نرخ تورم 13.60 15 15.5 15.8 14.6 12
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -176.52 -65.89 -65.94 -65.93 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -20 -20 -20 -18 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 85 85 85 77 77
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -10 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -8 -8 -8 3 3
تولید ناخالص داخلی 4.10 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 478 500 500 520 520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1510 1510 1510 1436 1590

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.30 4.9 4.9 4.9 5.6 5.6
جمعیت 7.80 8 8 7.97 8.2 8.13

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 13.60 15 15.5 15.8 14.6 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 1.8 1.7 1.6 1.3 2.1
تورم مواد غذایی 8.30 10 12 11.4 8 12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 268.80 273 289 296 308 331
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 291.30 309 323 326 334 365

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -176.52 -65.89 -65.94 -65.93 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.90 -20 -20 -20 -18 -18
ورود توریست 7530.00 5000 5200 6400 4700 5800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 85 85 85 77 77
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -10 -6 -6
مخارج نظامی 27.80 28 28 28 28 31
ارزش بودجه دولت 171033.00 -42758 -42758 -44559 -44559 -44525

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.