بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 9644.04 9818 9994 10174 10358 10724

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -3 -3 4 4 4
نرخ بیکاری 4.30 4.9 4.9 5.6 5.6 5.6
نرخ تورم 15.47 15.5 15.8 14.6 15 16
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -176.52 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.70 -20 -20 -18 -18 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 85 85 77 77 77
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -6 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -3 -3 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 3.94 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 500 500 520 520 520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1510 1510 1510 1436 1590

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.30 4.9 4.9 5.6 5.6 5.6
جمعیت 7.80 8 7.97 8.2 8.2 8.13

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 15.47 15.5 15.8 14.6 15 16
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1.8 2 1.7 1.4 1.6
تورم مواد غذایی 16.60 14.7 13 12.6 11.5 12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 263.60 289 296 305 303 343
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 306.10 323 326 343 352 378

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
ترازنامه بانک مرکزی 13015054.07 16250000 16500000 14800000 15500000 15000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -176.52 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.70 -20 -20 -18 -18 -18
ورود توریست 7530.00 5200 6400 4700 4700 5800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 85 85 77 77 77
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -6 -6 -6
مخارج نظامی 27.80 28 28 28 28 31
ارزش بودجه دولت 171033.00 -42758 -44559 -44559 -44559 -44525

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.