بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 13175.00 13371 13509 13648 13648 13930

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3
نرخ بیکاری 4.60 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3
نرخ تورم 22.44 18 15 8 7 7
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -53.84 -65.95 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.90 -18 -18 -13.6 -13.6 -13.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.00 74 74 72 72 72
بودجه دولت -7.10 -4.8 -4.8 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 35 35 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3
تولید ناخالص داخلی 3.87 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 624.71 650 650 650 650 670
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1648.05 1630 1665 1665 1665 1665

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 4.60 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3
جمعیت 7.98 8.13 8.29 8.29 8.29 8.29

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 22.44 18 15 8 7 7
تورم مواد غذایی 23.00 20 18 14 10 10
نرخ تورم (ماهانه) 3.10 2.7 1.8 1.4 0.7 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 331.90 346 356 362 367 368
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.85 115 114 115 117 123

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 9 9 9
نرخ وام 18.00 18 18 18 18 18
نرخ بهره بین بانکی 15.01 15 15 15 15 15
ترازنامه بانک مرکزی 22092080.96 15000000 14500000 14500000 14500000 14500000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -53.84 -65.95 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.90 -18 -18 -13.6 -13.6 -13.6
ورود توریست 3064.00 5800 6300 6300 6300 6300

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.00 74 74 72 72 72
بودجه دولت -7.10 -4.8 -4.8 -4 -4 -4
مخارج نظامی 20.20 31 31 31 31 31
ارزش بودجه دولت 171033.00 -44525 -44525 -44525 -44525 -44525

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 35 35 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.