بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 9312.00 9479 9664 9852 10045 10440
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 5.1 5.1 4.8 4.8 4.8
نرخ تورم 17.46 14.5 13.2 12.7 12.4 12.2
نرخ بهره 16.50 16 16 15 15 15
موازنه تجاری -54.39 -65.94 -65.97 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -14.5 -14.5 -12 -12 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 49 49 46 46 46
بودجه دولت -5.80 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 5.1 5.1 4.8 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 4.00 4.5 4.5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 480 480 500 500 500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1460 1460 1510 1510 1510
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جمعیت 7.60 8 7.8 8 8 8
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 17.46 14.5 13.2 12.7 12.4 12.2
تورم مواد غذایی 15.50 15.5 16 16 15.7 15
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 229.10 252 256 258 258 287
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264.80 282 287 298 298 322
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 16.50 16 16 15 15 15
نرخ بهره سپرده 4.07 3.57 3.57 2.57 2.57 2.57
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -54.39 -65.94 -65.97 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -14.5 -14.5 -12 -12 -12
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 49 49 46 46 46
بودجه دولت -5.80 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.