بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 9710.50 9905 10083 10265 10450 10820

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -3 -3 2.7 2.7 2.7
نرخ بیکاری 4.30 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8
نرخ تورم 13.30 12 10 12 14 13
نرخ بهره 15.00 15 15 15 14 14
موازنه تجاری -176.52 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.70 -20 -20 -18 -18 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 85 85 77 77 77
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -3 -3 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 3.94 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 488.50 400 400 465 465 465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1718.40 1510 1510 1630 1630 1630

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.30 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8
جمعیت 7.80 8 7.97 8.2 8.2 8.13

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 13.30 12 10 12 14 13
نرخ تورم (ماهانه) 1.26 1.5 2 1.7 1.4 1.6
تورم مواد غذایی 17.27 18 20 15 13 12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 276.50 280 281 298 311 318
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 310.80 313 309 335 350 350

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 15.00 15 15 15 14 14
نرخ بهره سپرده 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 3.07
ترازنامه بانک مرکزی 13015054.07 16250000 16500000 14800000 15500000 15000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -176.52 -65.89 -65.94 -65.97 -65.97 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.70 -20 -20 -18 -18 -18
ورود توریست 7530.00 5200 6400 4700 4700 5800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 85 85 77 77 77
بودجه دولت -7.70 -10 -10 -7 -7 -7
مخارج نظامی 27.80 28 28 28 28 31
ارزش بودجه دولت 171033.00 -42758 -44559 -44559 -44559 -44525

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.