بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 10066.00 10247 10431 10620 10811 11193

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 2.7 2.7 2.7 2.7 4
نرخ بیکاری 4.30 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
نرخ تورم 10.63 12 14 15.3 13 15
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 12
موازنه تجاری -883.10 -65.89 -65.94 -65.97 -65.95 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.70 -18 -18 -18 -18 -17.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.00 76 76 76 76 73
بودجه دولت -7.70 -7 -7 -7 -7 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 2.7 2.7 2.7 2.7 4
تولید ناخالص داخلی 3.94 3.7 3.7 3.7 3.7 4.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 488.50 465 465 465 465 540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1718.40 1630 1630 1630 1630 1665

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.30 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
جمعیت 7.80 8.2 8.2 8.2 8.13 8.29

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 10.63 12 14 15.3 13 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.84 1.7 1.4 1.4 1.6 2.1
تورم مواد غذایی 17.72 15 13 11 12 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 268.50 287 281 298 321 321
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 309.80 322 309 335 361 361

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 12
نرخ بهره سپرده 10.00 10 10 10 10 10
ترازنامه بانک مرکزی 13015054.07 14800000 15500000 15500000 15000000 14500000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -883.10 -65.89 -65.94 -65.97 -65.95 -65.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.70 -18 -18 -18 -18 -17.2
ورود توریست 7530.00 4700 4700 4700 5800 6300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.00 76 76 76 76 73
بودجه دولت -7.70 -7 -7 -7 -7 -5
مخارج نظامی 27.80 28 28 28 31 31
ارزش بودجه دولت 171033.00 -44559 -44559 -44559 -44525 -44525

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیرالئون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.