بازارها گذشته مرجع
پول 0.83 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
نرخ تورم 3.4 2019-06
موازنه تجاری -1026 2018-12
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بودجه دولت 3.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
جمعیت 0.07 2018-12
افراد شاغل 44887 2018-12
افراد بیکار 1291 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-06
تورم مواد غذایی 1.5 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1026 2018-12
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 2018-12
صادرات 32.3 2018-12
واردات 275 2019-06
ورود توریست 463 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بودجه دولت 3.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 85
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7581 2017-03
آدرس های IP 23989 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جزایر کیمن - شاخص های اقتصادی.