بازارها گذشته مرجع
پول 0.83 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-09
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
نرخ تورم 4.5 2019-03
موازنه تجاری -1026 2018-12
حساب جاری -997 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.5 2017-12
بودجه دولت 5.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
جمعیت 0.06 2017-12
افراد شاغل 44887 2018-12
افراد بیکار 1291 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-03
تورم مواد غذایی 1.3 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1026 2018-12
حساب جاری -997 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.1 2017-12
صادرات 32.3 2018-12
واردات 300 2018-12
ورود توریست 418 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.5 2017-12
بودجه دولت 5.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 85
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7581 2017-03
آدرس های IP 23989 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جزایر کیمن - شاخص های اقتصادی.