بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -2.7 -1.5 0.5 0.8 1
نرخ بیکاری 3.50 6 6 5.3 5.3 5.3
نرخ تورم 3.00 2 2.4 2.3 2.4 2.5
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -18 -18 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.5 14.5 14.5
بودجه دولت 3.50 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -2.7 -1.5 0.5 0.8 1

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.50 6 6 5.3 5.3 5.3
جمعیت 0.07 0.06 0.09 0.09 0.09 0.1
افراد بیکار 1695.00 2220 2220 2220 2220 2220

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.00 2 2.4 2.3 2.4 2.5
تورم مواد غذایی 3.90 3.3 3.1 3.3 3.5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.40 114 116 114 114 118

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -18 -18 -18
واردات 288.20 270 300 285 285 330
صادرات 44.90 28 28 28 28 28
ورود توریست 463.30 190 190 250 250 250

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.5 14.5 14.5
بودجه دولت 3.50 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


جزایر کیمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.