بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3 4 2 2 2
نرخ بیکاری 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7
نرخ تورم 7.60 5.3 4.5 3.6 3 2.4
موازنه تجاری -1095.90 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری -636.30 -1050 -1050 -910 -910 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -11 -11 -11 -11 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.30 5.5 5.5 5.5 5.5 6
بودجه دولت -2.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.8
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3 4 2 2 2
تولید ناخالص داخلی سرانه 83536.29 74700 74700 74700 74700 74700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 73633.70 69300 69300 69300 69300 71700

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7
جمعیت 0.07 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11
افراد بیکار 2676.00 2220 2220 2220 2220 2220

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.60 5.3 4.5 3.6 3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.70 118 123 125 124 128
تورم مواد غذایی 4.30 3.8 3.9 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1095.90 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
حساب جاری -636.30 -1050 -1050 -910 -910 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -11 -11 -11 -11 -9
صادرات 18.40 34 34 34 34 40
واردات 310.90 330 330 315 315 315
ورود توریست 121.80 250 250 350 350 350

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.30 5.5 5.5 5.5 5.5 6
بودجه دولت -2.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0


جزایر کیمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.