بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 0.5 9 7.5 6.4 2
نرخ بیکاری 3.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.2
نرخ تورم -1.60 1.3 2.4 2.4 2.5 2.3
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860
حساب جاری -484.70 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -21 -21 -21 -21 -19
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.70 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7
بودجه دولت 2.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 0.5 9 7.5 6.4 2

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.2
جمعیت 0.07 0.09 0.09 0.09 0.1 0.11
افراد بیکار 1695.00 2220 2220 2220 2220 2220

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -1.60 1.3 2.4 2.4 2.5 2.3
تورم مواد غذایی 5.50 3.3 3.5 3.7 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.50 112 113 113 113 114

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860
حساب جاری -484.70 -1050 -1050 -1050 -1050 -910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -21 -21 -21 -21 -19
واردات 187.00 285 285 285 330 315
صادرات 44.90 28 28 28 28 28
ورود توریست 502.70 250 250 250 250 350

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 5.70 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7
بودجه دولت 2.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


جزایر کیمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.