بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.5 2.8 2.7 2.7 2.6
نرخ بیکاری 2.80 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
نرخ تورم 3.40 2.4 2.2 2.3 2.4 2.1
موازنه تجاری -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -17 -17 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
بودجه دولت 3.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.5 2.8 2.7 2.7 2.6
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.80 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.09 0.1
افراد بیکار 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.40 2.4 2.2 2.3 2.4 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 111 111 111 111 114
تورم مواد غذایی 1.50 2.6 2.8 2.9 3.1 2.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860
حساب جاری -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -17 -17 -17 -17 -18
صادرات 32.30 28 28 28 28 28
واردات 271.34 260 260 260 265 265
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
بودجه دولت 3.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0


جزایر کیمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.