بازارها گذشته مرجع
پول 7.69 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.71 2020-03
نرخ بیکاری 2.5 2019-03
نرخ تورم 2.39 2020-06
نرخ بهره 1.75 2020-06
موازنه تجاری -396 2020-05
حساب جاری 607 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 2019-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2020-12
موارد کروناویروس 55270 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 2168 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 43135 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.71 2020-03
تولید ناخالص داخلی 85.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128654 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72283 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3413 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8638 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13794 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4681 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18331 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 993 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5159 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3278 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3725 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2019-03
جمعیت 17.69 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 2019-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.39 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 136 2020-06
اندازه اصل تورم 2.32 2020-06
CPI مسکن آب و برق 112 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-05
تورم مواد غذایی 6.28 2020-06
انتظارات تورم 3.78 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.41 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-06
عرضه پول M0 81218 2020-07
عرضه پول M1 116359 2020-07
عرضه پول M2 303248 2020-07
ذخایر ارزی 17398 2020-07
نرخ بهره سپرده 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -396 2020-05
حساب جاری 607 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 898 2020-05
واردات 1294 2020-05
گردش سرمایه 11.4 2019-12
حواله 5650 2019-12
ذخایر طلا 6.9 2020-03
تولید نفت خام 9 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 252 2019-12
شاخص تروریسم 1.33 2018-12
ورود توریست 667205 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 2019-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 793 2020-04
هزینه های دولت 52932 2019-12
درآمدهای دولت 7214 2020-04
هزینه های مالی 6421 2020-04
ارزیابی اعتبار 45 2020-08
مخارج نظامی 275 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 1038 2019-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.52 2019-12
رتبه رقابتی 98 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 96 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -10.2 2020-04
تولید فولاد 10 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 454844 2019-12
قیمت گازوئیل 0.71 2020-07
اعتبار بخش خصوصی 145845 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 55270 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 2168 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 43135 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گواتمالا - شاخص های اقتصادی.