بازارها گذشته مرجع
پول 7.68 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.49 2018-12
نرخ بیکاری 2.8 2018-03
نرخ تورم 4.75 2019-04
نرخ بهره 2.75 2019-05
موازنه تجاری -652 2018-12
حساب جاری 122 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.49 2018-12
تولید ناخالص داخلی 75.62 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 70422 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39015 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7424 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10797 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2369 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11785 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 246 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3282 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7237 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1927 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-03
جمعیت 16.92 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.2 2018-03
هزینه زندگی خانواده 4850 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.75 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 132 2019-04
اندازه اصل تورم 3.04 2019-04
CPI مسکن آب و برق 114 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-04
تورم مواد غذایی 10.75 2019-04
انتظارات تورم 4.93 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-05
عرضه پول M0 67161 2019-05
عرضه پول M1 93344 2019-05
عرضه پول M2 256132 2019-05
ذخایر ارزی 14070 2019-05
نرخ بهره سپرده 5.4 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -652 2018-12
حساب جاری 122 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
صادرات 931 2018-12
واردات 1583 2018-12
گردش سرمایه 1846 2017-12
حواله 9288 2018-12
ذخایر طلا 6.9 2019-06
تولید نفت خام 10 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228 2018-09
شاخص تروریسم 0.21 2017-12
ورود توریست 585584 2018-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -985 2019-04
هزینه های دولت 27370 2018-12
درآمدهای دولت 6304 2019-04
هزینه های مالی 7289 2019-04
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 275 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 869 2018-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.36 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 98 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 2019-04
تولید فولاد 25 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 232000 2018-12
قیمت گازوئیل 0.87 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 133204 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گواتمالا - شاخص های اقتصادی.