بازارها گذشته مرجع
پول 7.67 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-06
نرخ بیکاری 2 2018-09
نرخ تورم 2.17 2019-10
نرخ بهره 2.75 2019-10
موازنه تجاری -682 2019-09
حساب جاری 695 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 78.46 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66762 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39015 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3160 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7509 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8207 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1787 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11602 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 243 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3016 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2039 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2018-09
جمعیت 17.31 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 4850 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.17 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-10
اندازه اصل تورم 2.98 2019-10
CPI مسکن آب و برق 113 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-10
تورم مواد غذایی 4.19 2019-10
انتظارات تورم 4.18 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-10
عرضه پول M0 72012 2019-10
عرضه پول M1 96199 2019-10
عرضه پول M2 265347 2019-10
ذخایر ارزی 14631 2019-10
نرخ بهره سپرده 5.17 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -682 2019-09
حساب جاری 695 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
صادرات 897 2019-09
واردات 1578 2019-09
گردش سرمایه 64.4 2018-12
حواله 9288 2018-12
ذخایر طلا 6.89 2019-12
تولید نفت خام 9 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 196 2019-06
شاخص تروریسم 1.33 2018-12
ورود توریست 622396 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 508 2019-10
هزینه های دولت 27370 2018-12
درآمدهای دولت 7438 2019-10
هزینه های مالی 6929 2019-10
ارزیابی اعتبار 45 2019-12
مخارج نظامی 275 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 869 2018-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.52 2019-12
رتبه رقابتی 98 2019-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 96 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.2 2019-09
تولید فولاد 25 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 232000 2018-12
قیمت گازوئیل 0.8 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 138247 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گواتمالا - شاخص های اقتصادی.