بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.67 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 3.1 3.3 3 3.2 3.2
نرخ بیکاری 2.50 2.7 2.7 2.7 2.7 2.3
نرخ تورم 3.41 3.3 3.6 3.9 4.5 4.5
نرخ بهره 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25
موازنه تجاری -830.50 -690 -840 -890 -1050 -1050
حساب جاری 645.86 -260 -260 -260 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 23 23 23 23 22
بودجه دولت -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.7 2.7 2.7 2.7 2.3
جمعیت 17.31 17.9 17.9 17.9 18.07 18.45
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230.00 8400 8400 8400 8500 8650
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180.00 3390 3390 3390 3420 3520
هزینه زندگی خانواده 4850.00 4850 4850 4850 3660 3660
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.41 3.3 3.6 3.9 4.5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.80 144 147 145 147 154
انتظارات تورم 4.18 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.8 0.5 0.3 0.6 0.6
تورم مواد غذایی 5.95 5.8 6.1 6.4 6.7 7.3
اندازه اصل تورم 3.12 3 2.9 2.7 2.5 2.3
CPI مسکن آب و برق 114.10 116 118 118 119 124
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25
نرخ بهره سپرده 5.17 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -830.50 -690 -840 -890 -1050 -1050
حساب جاری 645.86 -260 -260 -260 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5
صادرات 922.30 1100 980 860 920 940
واردات 1752.80 1790 1820 1750 1970 1990
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 189.90 280 175 180 330 335
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 23 23 23 23 22
بودجه دولت -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
ارزش بودجه دولت -1780.50 -5050 -5050 -5050 -4680 -4680
هزینه های دولت 27370.10 28219 28273 28191 28246 29150
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 4.20 3.1 3.2 3.3 3.5 3.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 232000.30 239192 239656 238960 239424 247086
قیمت گازوئیل 0.82 0.88 0.9 0.92 0.94 0.94


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.