بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -2 -1.5 -1.1 0.5 1.5
نرخ بیکاری 2.50 3.1 3.1 3.1 2.7 2.7
نرخ تورم 1.24 1.3 1.8 2.2 2.5 3.7
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2 2.25
موازنه تجاری -830.50 -840 -890 -1050 -720 -1050
حساب جاری 645.86 -260 -260 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 28 28 28 26 26
بودجه دولت -1.80 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -2 -1.5 -1.1 0.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 85.30 83.89 85.3 83.89 86 86
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 126167.20 124370 124275 124779 126798 126651
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72283.30 38235 38430 71488 72645 72561
تولید ناخالص داخلی سرانه 3160.01 3113 3340 3340 3400 3400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.86 7700 7700 7700 7397 7441
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11808.80 11922 11632 11679 11868 11854
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5832.10 5559 5745 5768 5861 5854
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17288.50 17845 17029 17098 17375 17355
تولید ناخالص داخلی از معادن 1084.00 1063 1068 1072 1089 1088
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5158.40 5027 5081 5102 5184 5178
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3370.30 3308 3320 3333 3387 3383
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3375.10 3415 3324 3338 3392 3388

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.50 3.1 3.1 3.1 2.7 2.7
جمعیت 17.69 17.9 17.9 18.07 18.07 18.45
هزینه زندگی خانواده 4850.00 4850 4850 3660 3660 3660
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230.00 8400 8400 8500 8500 8650

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.24 1.3 1.8 2.2 2.5 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.89 143 142 145 144 150
انتظارات تورم 3.89 4.3 4.3 4.6 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.1 0.3 0.6 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 1.24 1.1 1.4 1.5 1.7 2
اندازه اصل تورم 2.57 2.2 2.3 2.5 2.4 2.3
CPI مسکن آب و برق 114.01 115 116 117 117 121

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2 2.25
نرخ بهره سپرده 5.17 5.17 4.92 5.15 4.92 5.15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -830.50 -840 -890 -1050 -720 -1050
حساب جاری 645.86 -260 -260 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5 -1.5
واردات 1752.80 1820 1750 1970 1800 1990
صادرات 922.30 980 860 920 1080 940
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 189.90 175 180 330 187 335
ورود توریست 605133.00 600000 580000 590000 670000 620000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 28 28 28 26 26
بودجه دولت -1.80 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3
ارزش بودجه دولت 1403.40 -5050 -5050 -4680 -4680 -4680
هزینه های دولت 52932.50 26823 26960 52350 53197 53135

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص اقتصادی مقدم 3.10 3.2 3.3 3.5 3.6 3.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 454843.60 227360 228520 449840 457118 456588
قیمت گازوئیل 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.