بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.81 0.5 7 4.9 3.6 3.6
نرخ بیکاری 2.00 5 5 5 5 3.5
نرخ تورم 4.82 4.1 3 2.3 2.4 2.8
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری -597.50 -810 -720 -17120 -1200 -1050
حساب جاری 1516.10 -300 -300 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 31 31 31 31 32
بودجه دولت -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.00 5 5 5 5 3.5
جمعیت 17.69 18.07 18.07 18.07 18.45 18.83
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59.3 59.5 59.7 60 60.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.82 4.1 3 2.3 2.4 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.64 149 147 149 155 152
انتظارات تورم 3.81 3.8 4 4 4.3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.01 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
تورم مواد غذایی 8.68 5.5 5 4.8 4.5 3.7
اندازه اصل تورم 2.30 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 114.94 120 119 115 128 123

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره سپرده 5.00 5 5 4.75 5.15 4.75

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -597.50 -810 -720 -17120 -1200 -1050
حساب جاری 1516.10 -300 -300 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
واردات 1494.40 1800 18200 18200 1990 1980
صادرات 896.90 1080 1080 1080 940 910
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 236.30 187 187 187 335 325
ورود توریست 0.00 50000 85000 123000 187000 350000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 31 31 31 31 32
بودجه دولت -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.6
ارزش بودجه دولت -3384.30 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
هزینه های دولت 55259.20 29206 50762 53197 30199 30199

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 0.5 0.8 1 3.3 3.4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 450778.20 247565 436195 457118 255982 255982
قیمت گازوئیل 0.72 0.7 0.56 0.53 0.66 0.66


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.