بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 7.76 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.71 -5.5 -3.5 0.5 1.8 3.6
نرخ بیکاری 2.00 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4
نرخ تورم 2.88 2.5 2.3 2.1 2 2.4
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -502.50 -690 -810 -720 -17120 -1050
حساب جاری 607.27 -260 -300 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 30 30 31 31 31
بودجه دولت -2.30 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.71 -5.5 -3.5 0.5 1.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 85.30 82 82 84.5 84.5 84.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128654.50 119541 126953 132215 133926 131523
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72283.30 36869 69753 72645 73584 72265
تولید ناخالص داخلی سرانه 3413.27 3340 3340 3400 3400 3400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8637.56 8000 8000 8380 8380 8380
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13794.38 11129 11881 12374 12534 12309
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4680.63 5543 5819 6060 6139 6029
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18331.44 16531 17845 18585 18825 18488
تولید ناخالص داخلی از معادن 993.44 1063 1011 1052 1066 1047
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5159.48 4842 4966 5171 5238 5144
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3277.76 3168 3450 3593 3639 3574
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3725.28 3101 3750 3906 3956 3885

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.00 4.5 4.2 3.9 3.7 3.4
جمعیت 17.69 17.9 18.07 18.07 18.07 18.45
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 58.9 59.1 59.3 59.5 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.88 2.5 2.3 2.1 2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.05 143 145 145 148 149
انتظارات تورم 3.49 3.5 3.6 3.8 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 7.25 6.5 6 5.5 5 4.5
اندازه اصل تورم 2.16 2.1 2 2.2 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 111.44 116 117 116 114 120

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره سپرده 5.00 5 4.75 4.75 4.75 4.75

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -502.50 -690 -810 -720 -17120 -1050
حساب جاری 607.27 -260 -300 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3
واردات 1295.80 1550 1730 1800 18200 1990
صادرات 793.30 860 920 1080 1080 940
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 281.40 180 330 187 187 335
ورود توریست 0.00 7500 20000 50000 85000 187000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 30 30 31 31 31
بودجه دولت -2.30 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -1907.20 -5050 -4680 -4680 -4680 -4680
هزینه های دولت 52932.50 25865 51080 53197 53885 52919

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -8.60 -2.5 -0.3 0.5 0.8 3.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 454843.60 219240 438924 457118 463031 454725
قیمت گازوئیل 0.70 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.