بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 7.74 7.76 7.77 7.78 7.79 7.81

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.75 2.6 3.8 3.8 3.8 3.4
نرخ بیکاری 2.00 4 4 4 4 4
نرخ تورم 5.82 5.8 5 4.5 3.5 3.2
نرخ بهره 2.25 2.75 2.75 2.75 2 2.75
موازنه تجاری -1071.90 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
حساب جاری -36.92 -300 -300 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.50 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.26 29 29 29 29 27.5
بودجه دولت -4.90 -4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.75 2.6 3.8 3.8 3.8 3.4
تولید ناخالص داخلی 77.60 84.5 87 87 87 87
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141128.70 138060 138836 146492 146492 151472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 83787.60 70536 68908 69994 69587 86972
تولید ناخالص داخلی سرانه 3263.67 3300 3300 3300 3300 3365
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8393.28 8550 8550 8550 8550 8590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12563.69 13182 12750 13041 13041 13485
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6397.05 6028 6170 6640 6640 6866
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19647.08 19972 19748 20394 20394 21087
تولید ناخالص داخلی از معادن 1088.68 1146 1186 1130 1130 1168
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5317.87 5351 5383 5520 5520 5708
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3555.79 3286 3386 3691 3691 3816
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4111.23 3693 3919 4267 4267 4413

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 2.00 4 4 4 4 4
جمعیت 18.38 18.73 18.73 19.07 19.07 19.07
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 60 60.3 60.3 60.3 60.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 5.82 5.8 5 4.5 3.5 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 158.98 160 160 161 163 166
انتظارات تورم 4.22 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 7.22 3 3.7 3.7 3.7 3.7
اندازه اصل تورم 3.71 3 3.1 3.1 3.1 3.2
CPI مسکن آب و برق 123.62 126 126 126 129 130

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 2.25 2.75 2.75 2.75 2 2.75
نرخ بهره سپرده 4.63 4.88 5.38 5.38 5.38 6.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -1071.90 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
حساب جاری -36.92 -300 -300 -300 -300 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.50 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.6
صادرات 1131.40 940 910 910 910 910
واردات 2154.00 1990 1980 1980 1980 1980
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 305.60 335 325 325 325 325
ورود توریست 0.00 187000 350000 350000 350000 350000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.26 29 29 29 29 27.5
بودجه دولت -4.90 -4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت 792.30 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
هزینه های دولت 56309.50 57470 56143 57027 56696 58449
مخارج نظامی 337.00 280 280 280 280 290

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
شاخص اقتصادی مقدم 4.00 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 490266.40 468809 457991 465203 462498 508897
قیمت گازوئیل 1.30 1.35 1.4 1.45 1.5 1.5


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.