بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.2 3.4 3.3 3.1 3.5
نرخ بیکاری 2.80 4 4.2 4.2 4.2 3.7
نرخ تورم 4.37 4.2 4 4.1 3.9 3.8
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -812.50 -700 -1175 -1175 -1175 -1200
حساب جاری 315.30 -100 -260 -260 -260 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 24 24 23 23 23
بودجه دولت -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.80 4 4.2 4.2 4.2 3.7
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230.00 7937 8400 8400 8400 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180.00 3312 3390 3390 3390 3420
هزینه زندگی خانواده 4850.00 4850 4850 4850 4850 3660
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.37 4.2 4 4.1 3.9 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.40 143 143 145 147 148
انتظارات تورم 4.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 -0.2 0.8 0.8 0.5 0.6
تورم مواد غذایی 9.07 8.3 7.7 7.7 7.5 7.6
CPI مسکن آب و برق 113.34 116 117 117 118 122
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 5.17 5.4 5.4 5.15 5.15 5.15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -812.50 -700 -1175 -1175 -1175 -1200
حساب جاری 315.30 -100 -260 -260 -260 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
صادرات 962.70 880 765 765 765 770
واردات 1775.20 1580 1940 1940 1940 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 340.00 251 280 280 280 285
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 24 24 23 23 23
بودجه دولت -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
هزینه های دولت 27370.10 27128 28246 28273 28273 29206
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص اقتصادی مقدم 3.30 3.1 3.4 3.4 3.4 3.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 232000.30 230234 239424 239656 239656 247565
قیمت گازوئیل 0.88 0.86 0.83 0.81 0.79 0.79


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.