ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - گواتمالا - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE46 Negative Oct 18 2017
TE46 Negative Oct 18 2017
S&PBB- Stable Oct 18 2017
S&PBB Negative Oct 27 2016
TE46 Stable Oct 27 2016
TE46 Stable Oct 27 2016
TE46 Stable Jun 30 2016
TE46 Stable Jun 30 2016
Moody'sBa1 Stable Jun 30 2016
TE49 Negative Apr 16 2016
TE46 Stable Apr 16 2016
TE46 Stable Apr 16 2016
TE46 Stable May 26 2015
TE46 Stable May 26 2015
Moody'sBa1 Negative May 26 2015
FitchBB Stable Jun 20 2014
TE48 Stable Jun 20 2014
TE48 Stable Jun 20 2014
TE48 Stable Apr 22 2014
TE48 Stable Apr 22 2014
TE48 Stable Mar 21 2014
TE48 Stable Mar 21 2014
TE48 Stable Oct 15 2013
TE48 Stable Oct 15 2013
TE48 Stable Jul 18 2013
TE48 Stable Jul 18 2013
TE48 Stable Jul 11 2013
TE48 Stable Jul 11 2013
FitchBB+ Negative Jul 11 2013
TE48 Stable Jun 10 2013
TE48 Stable Jun 10 2013
TE48 Negative Sep 06 2012
S&PBB Stable Sep 06 2012
TE48 Negative Sep 06 2012
TE48 Negative Nov 28 2011
TE48 Negative Nov 28 2011
TE48 Negative Aug 05 2011
TE48 Negative Aug 05 2011
S&PBB Negative Aug 02 2011
TE48 Stable Aug 02 2011
TE48 Stable Aug 02 2011
TE48 Stable Jul 14 2011
TE48 Stable Jul 14 2011
TE48 Stable Jul 13 2011
TE48 Stable Jul 13 2011
TE48 Stable Apr 18 2011
TE48 Stable Apr 18 2011
TE46 Stable Jun 01 2010
TE46 Stable Jun 01 2010
Moody'sBa1 Stable Jun 01 2010
S&PBB Stable Nov 18 2008
TE46 Positive Nov 18 2008
TE46 Positive Nov 18 2008
TE46 Positive Jul 24 2008
TE46 Positive Jul 24 2008
Moody'sBa2 Stable Jul 24 2008
S&PBB Positive Jul 06 2007
TE46 Stable Jul 06 2007
TE46 Stable Jul 06 2007
TE46 Stable Jul 24 2006
TE46 Stable Jul 24 2006
Moody'sBa2 Positive Jul 24 2006
S&PBB Stable Jul 17 2006
TE45 Stable Jul 17 2006
TE45 Stable Jul 17 2006
FitchBB+ Stable Feb 22 2006
TE42 Stable Feb 22 2006
TE42 Stable Feb 22 2006
TE45 Negative May 09 2003
S&PBB- Stable May 09 2003
TE45 Negative May 09 2003
TE45 Stable Nov 05 2002
S&PBB Negative Nov 05 2002
TE45 Stable Nov 05 2002
TE45 Stable Oct 18 2001
S&PBB Stable Oct 18 2001
TE45 Stable Oct 18 2001
TE45 Stable Sep 21 2000
TE45 Stable Sep 21 2000
Moody'sBa2 Stable Jul 08 1997


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


گواتمالا - ارزیابی اعتبار