ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - گواتمالا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchBB- Positive Apr 26 2022
S&PBB- Positive Apr 19 2022
FitchBB- Stable Dec 01 2020
S&PBB- Stable Nov 26 2020
S&PBB- Negative Watch Nov 20 2020
FitchBB- Negative Watch Nov 17 2020
Moody'sBa1 Negative Nov 10 2020
FitchBB- Stable Apr 03 2020
FitchBB Negative Apr 11 2019
S&PBB- Stable Oct 18 2017
S&PBB Negative Oct 27 2016
Moody'sBa1 Stable Jun 30 2016
Moody'sBa1 Negative May 26 2015
FitchBB Stable Jun 20 2014
FitchBB+ Negative Jul 11 2013
S&PBB Stable Sep 06 2012
S&PBB Negative Aug 02 2011
Moody'sBa1 Stable Jun 01 2010
S&PBB Stable Nov 18 2008
Moody'sBa2 Stable Jul 24 2008
S&PBB Positive Jul 06 2007
Moody'sBa2 Positive Jul 24 2006
S&PBB Stable Jul 17 2006
FitchBB+ Stable Feb 22 2006
S&PBB- Stable May 09 2003
S&PBB Negative Nov 05 2002
S&PBB Stable Oct 18 2001
Moody'sBa2 Stable Jul 08 1997