بازارها گذشته مرجع
پول 74.53 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-12
نرخ بیکاری 2.7 2019-12
نرخ تورم 7.72 2020-12
نرخ بهره 6.86 2021-02
موازنه تجاری 7256 2020-09
حساب جاری -21790 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2019-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
موارد کروناویروس 941 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 876 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2.53 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3262 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11832 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11348 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8240 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5109 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3453 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5281 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31108 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7679 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9123 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2019-12
جمعیت 0.76 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.72 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-12
CPI مسکن آب و برق 104 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-12
تورم مواد غذایی 14.82 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 2020-12
قیمت تولید 123 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.86 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.25 2019-12
ذخایر ارزی 1434 2020-11
عرضه پول M1 89512 2020-11
عرضه پول M2 169195 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7256 2020-09
حساب جاری -21790 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.2 2019-12
صادرات 17881 2020-09
واردات 10626 2020-09
درآمد گردشگری 3.12 2020-03
بدهی خارجی 2873 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 320 2020-09
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 0 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2019-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 64615 2019-12
ارزش بودجه دولت -11889 2020-12
درآمدهای دولت 52727 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 68 2020-12
رتبه فساد مالی 24 2020-12
آسانی کسب و کار 89 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 118812 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 941 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 876 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.