بازارها گذشته مرجع
پول 71.19 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 2.3 2019-10
نرخ بهره 7.04 2019-11
موازنه تجاری -8688 2019-06
حساب جاری -31307 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.53 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3173 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9348 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8060 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4642 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7185 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10080 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 0.75 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2019-10
تورم مواد غذایی 3.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
قیمت تولید 121 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -3.9 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.04 2019-11
نرخ بهره سپرده 2 2018-12
ذخایر ارزی 1067 2019-07
عرضه پول M1 66774 2019-07
عرضه پول M2 117816 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8688 2019-06
حساب جاری -31307 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.2 2018-12
صادرات 8572 2019-06
واردات 17259 2019-06
درآمد گردشگری 3.4 2019-08
بدهی خارجی 2642 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2774 2019-06
شاخص تروریسم 0.01 2018-12
ورود توریست 3411 2019-08
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 56514 2018-12
ارزش بودجه دولت -1847 2018-12
درآمدهای دولت 54667 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 68 2018-12
رتبه فساد مالی 25 2018-12
آسانی کسب و کار 89 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.