بازارها گذشته مرجع
پول 74.44 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-12
نرخ بیکاری 5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.12 2021-07
نرخ تورم 8.69 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 487060 2021-07
نرخ بهره 6.86 2021-06
موازنه تجاری -5287 2020-12
حساب جاری -21790 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
موارد کروناویروس 2470 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1773 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2.41 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3008 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10909 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7386 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8348 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3776 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4953 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33306 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9120 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9618 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-12
جمعیت 0.77 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.12 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 487060 2021-07
موارد کروناویروس 2470 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1773 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.69 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-05
CPI مسکن آب و برق 108 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-04
تورم مواد غذایی 13.16 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.64 2021-05
قیمت تولید 125 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.86 2021-06
نرخ بهره سپرده 2.25 2019-12
ذخایر ارزی خارجی 1584 2021-04
عرضه پول M1 96528 2021-04
عرضه پول M2 172432 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5287 2020-12
حساب جاری -21790 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 2020-12
صادرات 12093 2020-12
واردات 17379 2020-12
درآمد گردشگری 0 2021-04
بدهی خارجی 2990 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 158 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 0 2021-04

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 64615 2019-12
ارزش بودجه دولت -11889 2020-12
درآمدهای دولت 52727 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 68 2020-12
رتبه فساد مالی 24 2020-12
آسانی کسب و کار 89 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 118812 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.