بازارها گذشته مرجع
پول 73.42 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
نرخ بیکاری 3.4 2018-12
نرخ تورم 4.54 2020-06
نرخ بهره 6.86 2020-08
موازنه تجاری -8928 2019-06
حساب جاری -39677 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
موارد کروناویروس 327 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 296 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3128 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11345 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8060 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4642 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7185 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10080 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2018-12
جمعیت 0.76 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.54 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-06
CPI مسکن آب و برق 103 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.78 2020-06
تورم مواد غذایی 8.94 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-06
قیمت تولید 125 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.86 2020-08
نرخ بهره سپرده 2.25 2019-12
ذخایر ارزی 1288 2020-04
عرضه پول M1 83434 2020-04
عرضه پول M2 140362 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8928 2019-06
حساب جاری -39677 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 2019-12
صادرات 8572 2019-06
واردات 17499 2019-06
درآمد گردشگری 3.12 2020-03
بدهی خارجی 2728 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -72.7 2019-06
شاخص تروریسم 0.01 2018-12
ورود توریست 2135 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 56514 2018-12
ارزش بودجه دولت -1847 2018-12
درآمدهای دولت 54667 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 68 2019-12
رتبه فساد مالی 25 2019-12
آسانی کسب و کار 89 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 327 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 296 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتان - شاخص های اقتصادی.