بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 72.85 73.36 73.7 74.04 74.38 75.05

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -1 -1 -1 -1 2
نرخ بیکاری 3.40 4.3 4.2 4.2 4.3 3.9
نرخ تورم 7.75 4 3.3 3.1 3.5 4
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
موازنه تجاری -4847.91 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -39677.40 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -22 -22 -22 -22 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.40 121 121 121 121 118
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.40 4.3 4.2 4.2 4.3 3.9
جمعیت 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 7.75 4 3.3 3.1 3.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
قیمت تولید 123.10 136 136 136 153 184
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 8.6 8.6 8.6 10 10
تورم مواد غذایی 15.45 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.63 108 108 108 111 116

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
نرخ بهره سپرده 2.25 2.25 2.25 2.25 2.8 2.25
عرضه پول M2 160365.88 150629 154625 154625 162615 178597
ذخایر ارزی 1578.64 1395 1441 1441 1532 1713

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -4847.91 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -39677.40 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -22 -22 -22 -22 -15
صادرات 9064.57 10500 10500 10500 10500 10500
واردات 13912.48 19500 19500 19500 19500 19500
درآمد گردشگری 3.12 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
ورود توریست 2135.00 1500 1500 1700 2000 3500
بدهی خارجی 2728.40 3000 3000 3000 3000 3000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -39.17 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.40 121 121 121 121 118
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5
هزینه های مالی 46724.85 61700 61700 61700 61700 61700
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اعتبار بخش خصوصی 20.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.