بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 73.37 73.77 74.11 74.45 74.79 75.46

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -1 -1 -1 -1 2
نرخ بیکاری 2.70 4.2 4.2 4.3 4.1 3.9
نرخ تورم 7.72 7.4 6.6 5.5 5.1 4
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 6.86 7 7
موازنه تجاری -5286.51 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.20 -22 -22 -22 -22 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.80 121 121 121 121 118
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.70 4.2 4.2 4.3 4.1 3.9
جمعیت 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 7.72 7.4 6.6 5.5 5.1 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.46 108 108 111 111 116
تورم مواد غذایی 14.82 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
قیمت تولید 123.10 136 136 153 153 184
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 8.6 8.6 10 10 10
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 6.86 7 7
نرخ بهره سپرده 2.25 2.25 2.25 2.8 2.25 2.25
ذخایر ارزی 1491.20 1441 1441 1532 1532 1713
عرضه پول M2 169195.24 154625 154625 162615 162615 178597

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -5286.51 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.20 -22 -22 -22 -22 -15
واردات 17379.19 19500 19500 19500 19500 19500
صادرات 12092.68 10500 10500 10500 10500 10500
درآمد گردشگری 3.12 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154.71 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
بدهی خارجی 2989.70 3000 3000 3000 3000 3000
ورود توریست 0.00 1500 1700 2000 2000 3500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.80 121 121 121 121 118
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5
هزینه های مالی 64615.47 61700 61700 61700 61700 61700
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اعتبار بخش خصوصی 118812.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.