بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 79.64 80.27 80.91 81.54 82.19 83.5

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.08 1.8 4.5 4.5 4.5 5
نرخ بیکاری 5.00 4.1 4.1 4.1 4.1 3.2
نرخ تورم 5.95 5.5 5.8 5.2 4.7 4.4
نرخ بهره 7.16 7.18 7.2 7.4 7.4 7.4
موازنه تجاری -3689.31 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -12 -12 -12 -12 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.94 118 118 118 110 118
بودجه دولت -6.30 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.08 1.8 4.5 4.5 4.5 5
تولید ناخالص داخلی 2.32 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 2879.64 3500 3500 3500 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10551.45 10700 11500 11500 11500 11500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7385.60 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8348.20 13400 13400 13400 13400 13400
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956.12 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی از معادن 3775.96 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4953.18 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33306.41 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9120.50 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9618.50 11200 11200 11200 11200 11200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 5.00 4.1 4.1 4.1 4.1 3.2
جمعیت 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 5.95 5.5 5.8 5.2 4.7 4.4
قیمت تولید 133.02 153 184 184 184 184
تغییر قیمت تولید کننده 1.42 10 10 8 8 8
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 1 1 0.8 0.8 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.72 111 116 116 116 116
تورم مواد غذایی 3.52 5 4.5 4 4 4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 7.16 7.18 7.2 7.4 7.4 7.4
نرخ بهره سپرده 3.00 3 3.02 3.04 3.24 3.24
عرضه پول M2 193848.46 162615 178597 178597 178597 178597
ذخایر ارزی خارجی 1437.20 1532 1713 1713 1713 1713

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -3689.31 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -12 -12 -12 -12 -10
صادرات 19977.81 10500 10500 10500 10500 10500
واردات 23667.12 19500 19500 19500 19500 19500
درآمد گردشگری 0.02 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7
ورود توریست 1.00 2000 3500 3500 3500 3500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.79 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
بدهی خارجی 2989.70 3000 3000 3000 3000 3000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.94 118 118 118 110 118
بودجه دولت -6.30 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140
هزینه های مالی 57472.30 61700 61700 61700 61700 61700

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اعتبار بخش خصوصی 118812.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.