بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 73.93 74.17 74.51 74.86 75.2 75.88

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6
نرخ بیکاری 3.40 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3
نرخ تورم 7.44 4.2 4 3.3 3.1 3.5
نرخ بهره 6.86 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
موازنه تجاری -7890.75 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -39677.40 -45500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -25 -22 -22 -22 -22
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.40 112 111 111 111 111
بودجه دولت -1.10 -9.5 -11 -11 -11 -11

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی 2.45 2 2.2 2.2 2.2 2.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 3128.00 3050 3100 3100 3100 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11345.40 10100 10700 10700 10700 10700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8059.80 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644.10 13400 13400 13400 13400 13400
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753.00 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062.30 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4641.90 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905.30 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7184.60 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10079.80 11200 11200 11200 11200 11200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.40 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3
جمعیت 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 7.44 4.2 4 3.3 3.1 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
قیمت تولید 123.10 131 136 136 136 153
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 7 8.6 8.6 8.6 10
تورم مواد غذایی 14.68 4 3.5 3.5 3.5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.68 106 108 108 108 111

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 6.86 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
نرخ بهره سپرده 2.25 2.8 2.29 2.29 2.29 2.8
عرضه پول M2 145063.22 146634 150629 154625 154625 162615
ذخایر ارزی 1423.28 1350 1395 1441 1441 1532

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -7890.75 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -39677.40 -45500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -25 -22 -22 -22 -22
صادرات 8854.24 10500 10500 10500 10500 10500
واردات 16744.99 19500 19500 19500 19500 19500
درآمد گردشگری 3.12 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8
ورود توریست 2135.00 1200 1500 1500 1700 2000
بدهی خارجی 2728.40 3500 3000 3000 3000 3000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -72.70 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.40 112 111 111 111 111
بودجه دولت -1.10 -9.5 -11 -11 -11 -11
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.