بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 71.18 72.12 72.46 72.82 73.16 73.86
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 7 7 7 7 5.6
نرخ بیکاری 2.40 3.2 3.2 3.2 3.2 3
نرخ تورم 2.30 4 4.2 3.9 4.2 4.5
نرخ بهره 7.04 7.04 7.04 6.8 8 9
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -5000 -9000 -9000
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 105 105 105 105 103
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -2.5
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.40 3.2 3.2 3.2 3.2 3
جمعیت 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.30 4 4.2 3.9 4.2 4.5
قیمت تولید 121.20 138 138 138 144 144
تغییر قیمت تولید کننده -3.90 3 3 3 5 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.60 143 144 144 145 148
تورم مواد غذایی 3.80 6.1 6.1 6.1 6.5 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.04 7.04 7.04 6.8 8 9
نرخ بهره سپرده 2.00 2.8 2 2 2.8 2.8
عرضه پول M2 117816.40 117800 117800 117800 121000 121000
ذخایر ارزی 1066.60 1010 1010 1010 1078 1078
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -5000 -9000 -9000
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -7.5
صادرات 8571.50 13100 13100 13100 10500 10500
واردات 17259.00 18100 18100 18100 19500 19500
درآمد گردشگری 3.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ورود توریست 3411.00 3997 3997 3997 3997 3997
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2773.80 72.3 72.3 72.3 84.5 84.5
بدهی خارجی 2642.10 3200 3200 2803 3200 3200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 105 105 105 105 103
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -2.5
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.