بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 74.44 74.73 75.04 75.35 75.65 76.27

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -1.8 -1.8 4.5 4.5 4.5
نرخ بیکاری 5.00 4.2 4.3 4.1 4.1 3.9
نرخ تورم 8.69 6.6 5.5 5.1 4.5 4
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 7 7 7
موازنه تجاری -5286.51 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -22 -22 -22 -22 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.74 121 121 121 121 118
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -1.8 -1.8 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 2.41 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 3007.70 3100 3100 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10909.10 10700 10700 10700 10700 11500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7385.60 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8348.20 13400 13400 13400 13400 13400
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956.12 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی از معادن 3775.96 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4953.18 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33306.41 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9120.50 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9618.50 11200 11200 11200 11200 11200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.00 4.2 4.3 4.1 4.1 3.9
جمعیت 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 8.69 6.6 5.5 5.1 4.5 4
قیمت تولید 124.60 136 153 153 153 184
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 8.6 10 10 10 10
نرخ تورم (ماهانه) -0.64 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.00 108 111 111 111 116
تورم مواد غذایی 13.16 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 7 7 7
نرخ بهره سپرده 2.25 2.25 2.8 2.25 2.39 2.39
عرضه پول M2 172431.58 154625 162615 162615 162615 178597
ذخایر ارزی خارجی 1584.40 1441 1532 1532 1532 1713

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -5286.51 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -22 -22 -22 -22 -15
واردات 17379.19 19500 19500 19500 19500 19500
صادرات 12092.68 10500 10500 10500 10500 10500
درآمد گردشگری 0.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
ورود توریست 0.00 1700 2000 2000 2000 3500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 157.91 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
بدهی خارجی 2989.70 3000 3000 3000 3000 3000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.74 121 121 121 121 118
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140
هزینه های مالی 64615.47 61700 61700 61700 61700 61700

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اعتبار بخش خصوصی 118812.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.