بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 76.40 76.75 77.1 77.46 77.81 78.52

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 7 7 7 5.6 5.6
نرخ بیکاری 3.40 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3
نرخ تورم 2.50 4.2 3.9 4.2 4.5 4.5
نرخ بهره 7.04 7.04 6.8 8 8 9
موازنه تجاری -8927.70 -5000 -5000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -9.5 -9.5 -9.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 112 112 112 111 111
بودجه دولت -1.10 -9.5 -9.5 -9.5 -11 -11

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.40 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3
جمعیت 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.50 4.2 3.9 4.2 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5
قیمت تولید 120.10 124 127 131 136 153
تغییر قیمت تولید کننده -4.20 -1 2.2 7 8.6 10
تورم مواد غذایی 3.90 4.5 4 4 3.5 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 104 105 106 108 111

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 7.04 7.04 6.8 8 8 9
نرخ بهره سپرده 2.00 2.8 2 2.8 2.8 2.8
عرضه پول M2 127342.30 125190 126450 127711 128972 132755
ذخایر ارزی 1136.80 1115 1102 1090 1077 1050

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -8927.70 -5000 -5000 -9000 -9000 -9000
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -29500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -9.5 -9.5 -9.5 -7.5 -7.5
صادرات 8571.50 13100 13100 10500 10500 10500
واردات 17499.20 18100 18100 19500 19500 19500
درآمد گردشگری 8.20 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8
ورود توریست 6002.00 4933 4866 4866 4476 4733
بدهی خارجی 2642.10 3200 3200 3200 3200 3200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -72.70 72.3 72.3 84.5 84.5 84.5

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 112 112 112 111 111
بودجه دولت -1.10 -9.5 -9.5 -9.5 -11 -11
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


بوتان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.