بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2019-12
بازار سهام 1806 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 19.1 2019-09
نرخ تورم 0.1 2019-10
نرخ بهره 4 2019-10
موازنه تجاری -576300 2019-09
حساب جاری -588 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 42.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7293 2019-06
تولید ناخالص ملی 29984 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5266402218 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3237 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 311 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 210 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1347 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 175 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 929 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1682 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 634 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 257 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.1 2019-09
جمعیت 10.31 2018-12
افراد شاغل 8173 2019-06
نرخ اشتغال 28 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 34.6 2019-06
افراد بیکار 2033 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2019-10
قیمت تولید 118 2019-09
قیمت صادرات 231 2019-08
قیمت واردات 310 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-10
اندازه اصل تورم 1.6 2019-10
CPI مسکن آب و برق 134 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 2019-10
تورم مواد غذایی -0.5 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -3.9 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 3.66 2019-09
عرضه پول M1 10261 2019-09
عرضه پول M2 34650 2019-09
ذخایر ارزی 11817 2019-10
وام به بخش خصوصی 25577 2019-09
نرخ بهره سپرده 4.98 2019-09
ترازنامه بانک 52851 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 13259 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -576300 2019-09
حساب جاری -588 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 570300 2019-09
واردات 1146600 2019-09
بدهی خارجی 12088 2018-12
رابطه مبادله 74.6 2019-08
گردش سرمایه -593 2019-06
حواله 596 2019-06
ورود توریست 662 2019-10
ذخایر طلا 43.5 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151 2019-06
شاخص تروریسم 3.09 2018-12
فروش اسلحه 80 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
درآمدهای دولت 602 2019-09
هزینه های مالی 708 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2019-12
ارزش بودجه دولت -153 2019-08
بدهی های دولت 17369 2019-08
مخارج نظامی 1874 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -15.4 2019-09
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8 2019-09
تولید صنعتی -17.8 2019-09
استخراج معدن 1.4 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 9.66 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 2108 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.