بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2020-07
بازار سهام 1588 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
نرخ بیکاری 19.3 2020-03
نرخ تورم -0.6 2020-06
نرخ بهره 2.5 2020-06
موازنه تجاری -411709 2020-03
حساب جاری -309 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 1176 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 986 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 43.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6986 2020-03
تولید ناخالص ملی 30875 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9258727949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3284 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9906 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 370 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 157 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1162 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 149 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 996 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1376 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 614 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 102 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.3 2020-03
جمعیت 10.42 2019-12
افراد شاغل 8158 2019-12
نرخ اشتغال 27.6 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 34.1 2019-12
افراد بیکار 1989 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-06
قیمت تولید 119 2020-01
قیمت صادرات 214 2020-03
قیمت واردات 333 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-12
اندازه اصل تورم 0.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 98.5 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.97 2020-06
تورم مواد غذایی 2 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 2.15 2020-04
عرضه پول M1 11443 2020-04
عرضه پول M2 35753 2020-04
ذخایر ارزی 11988 2020-05
وام به بخش خصوصی 26334 2020-04
نرخ بهره سپرده 4.29 2020-04
ترازنامه بانک 54422 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 14937 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -411709 2020-03
حساب جاری -309 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 386511 2020-03
واردات 798220 2020-03
بدهی خارجی 12338 2019-12
رابطه مبادله 64.2 2020-03
گردش سرمایه 137 2020-03
حواله 467 2020-03
ورود توریست 618 2020-02
ذخایر طلا 43.5 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 168 2019-12
شاخص تروریسم 3.09 2018-12
فروش اسلحه 80 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
درآمدهای دولت 448 2020-04
هزینه های مالی 694 2020-04
ارزیابی اعتبار 36 2020-07
ارزش بودجه دولت -343 2020-03
بدهی های دولت 17867 2020-02
مخارج نظامی 1874 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13 2020-01
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2020-01
تولید صنعتی 1 2020-01
استخراج معدن -8.4 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 8.95 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 1605 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1176 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 986 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.