بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2020-10
بازار سهام 1558 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-06
نرخ بیکاری 23 2020-06
نرخ تورم 0.1 2020-09
نرخ بهره 2.5 2020-08
موازنه تجاری -577381 2020-07
حساب جاری -978 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 43620 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 443 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 7223 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 43.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7174 2020-06
تولید ناخالص ملی 30875 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9258727949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3284 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9906 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 195 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1221 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 157 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 999 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1384 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 591 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 134 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23 2020-06
جمعیت 10.42 2019-12
افراد شاغل 7813 2020-06
نرخ اشتغال 26.3 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 34.1 2020-06
افراد بیکار 2420 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-09
قیمت تولید 110 2020-08
قیمت صادرات 206 2020-07
قیمت واردات 346 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-12
اندازه اصل تورم 0.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 99.1 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.8 2020-09
تورم مواد غذایی 2.4 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -8.6 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 2.15 2020-08
عرضه پول M1 11942 2020-08
عرضه پول M2 35965 2020-08
ذخایر ارزی 13872 2020-09
وام به بخش خصوصی 27082 2020-08
نرخ بهره سپرده 3.81 2020-08
ترازنامه بانک 53651 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 14937 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -577381 2020-07
حساب جاری -978 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 571532 2020-07
واردات 1148913 2020-07
بدهی خارجی 12338 2019-12
رابطه مبادله 59.3 2020-07
گردش سرمایه 1534 2020-06
حواله 456 2020-06
ورود توریست 29.5 2020-07
ذخایر طلا 43.5 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 168 2019-12
شاخص تروریسم 3.09 2018-12
فروش اسلحه 86 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
درآمدهای دولت 681 2020-07
هزینه های مالی 798 2020-07
ارزیابی اعتبار 36 2020-10
ارزش بودجه دولت -343 2020-03
بدهی های دولت 19074 2020-06
مخارج نظامی 1874 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.3 2020-07
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2020-01
تولید صنعتی -4.5 2020-06
استخراج معدن -0.2 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 8.33 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 2029 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 43620 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 443 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 7223 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.