بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2020-04
بازار سهام 1668 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 19 2019-12
نرخ تورم 1.9 2020-02
نرخ بهره 2.5 2020-03
موازنه تجاری -562500 2019-12
حساب جاری -91.3 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 353 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 138 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 44.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7783 2019-09
تولید ناخالص ملی 29984 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5266402218 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3237 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 356 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 252 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 151 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 146 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 926 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1732 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 648 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 299 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-12
جمعیت 10.42 2019-12
افراد شاغل 8158 2019-12
نرخ اشتغال 27.6 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 34.1 2019-12
افراد بیکار 1989 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-02
قیمت تولید 118 2019-12
قیمت صادرات 209 2019-10
قیمت واردات 332 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-12
اندازه اصل تورم 0.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 102 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-02
تورم مواد غذایی 2.6 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -3.2 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2020-01
عرضه پول M1 10421 2020-01
عرضه پول M2 34971 2020-01
ذخایر ارزی 12125 2020-02
وام به بخش خصوصی 25822 2020-01
نرخ بهره سپرده 4.77 2020-01
ترازنامه بانک 53315 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 13710 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -562500 2019-12
حساب جاری -91.3 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 555500 2019-12
واردات 1118000 2019-12
بدهی خارجی 12088 2018-12
رابطه مبادله 62.9 2019-10
گردش سرمایه 46.5 2019-09
حواله 596 2019-06
ورود توریست 629 2019-12
ذخایر طلا 43.5 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 144 2019-09
شاخص تروریسم 3.09 2018-12
فروش اسلحه 80 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
درآمدهای دولت 705 2020-01
هزینه های مالی 599 2020-01
ارزیابی اعتبار 35 2020-04
ارزش بودجه دولت -134 2019-10
بدهی های دولت 17703 2019-10
مخارج نظامی 1874 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -14 2019-12
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-12
تولید صنعتی -16.3 2019-11
استخراج معدن 13.5 2019-11

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 9.33 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 2258 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 353 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 138 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.