بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2019-10
بازار سهام 1819 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 19.2 2019-06
نرخ تورم -0.3 2019-09
نرخ بهره 4.25 2019-09
موازنه تجاری -722400 2019-07
حساب جاری -588 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 42.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7293 2019-06
تولید ناخالص ملی 29984 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5266402218 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3237 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 311 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 210 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1347 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 175 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 929 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1682 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 634 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 257 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.2 2019-06
جمعیت 10.31 2018-12
افراد شاغل 8173 2019-06
نرخ اشتغال 28 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 34.6 2019-06
افراد بیکار 2033 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2019-09
قیمت تولید 120 2019-08
قیمت صادرات 209 2019-05
قیمت واردات 309 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-09
اندازه اصل تورم 1.5 2019-09
CPI مسکن آب و برق 133 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2019-09
تورم مواد غذایی -1.1 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 3.94 2019-08
عرضه پول M1 10435 2019-08
عرضه پول M2 34510 2019-08
ذخایر ارزی 11836 2019-08
وام به بخش خصوصی 25534 2019-08
نرخ بهره سپرده 5.07 2019-08
ترازنامه بانک 52554 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 13319 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -722400 2019-07
حساب جاری -588 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 572800 2019-07
واردات 1295200 2019-07
بدهی خارجی 12088 2018-12
رابطه مبادله 67.6 2019-05
گردش سرمایه 617 2019-06
حواله 596 2019-06
ورود توریست 956 2019-08
ذخایر طلا 43.5 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179 2019-03
شاخص تروریسم 3.4 2017-12
فروش اسلحه 80 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
درآمدهای دولت 723 2019-07
هزینه های مالی 895 2019-07
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -83.6 2019-06
بدهی های دولت 17114 2019-06
مخارج نظامی 1874 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -8.6 2019-08
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 104 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.5 2019-08
تولید صنعتی -2.6 2019-07
استخراج معدن 9.5 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 9.93 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 2057 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.