بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2019-08
بازار سهام 1830 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-03
نرخ بیکاری 19 2019-03
نرخ تورم 0.2 2019-07
نرخ بهره 4.5 2019-08
موازنه تجاری -749800 2019-05
حساب جاری -343 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 42.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6842 2019-03
تولید ناخالص ملی 29984 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5266402218 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3237 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 414 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1209 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 163 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 915 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1660 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 594 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 187 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-03
جمعیت 10.31 2018-12
افراد شاغل 9037 2019-03
نرخ اشتغال 28.4 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 35.1 2019-03
افراد بیکار 2119 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-07
قیمت تولید 122 2019-06
قیمت صادرات 217 2019-03
قیمت واردات 306 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-07
اندازه اصل تورم 1.5 2019-07
CPI مسکن آب و برق 133 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2019-07
تورم مواد غذایی 0.6 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 4.27 2019-05
عرضه پول M1 10042 2019-05
عرضه پول M2 33843 2019-05
ذخایر ارزی 11275 2019-05
وام به بخش خصوصی 25301 2019-05
نرخ بهره سپرده 4.93 2019-05
ترازنامه بانک 51550 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 12973 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -749800 2019-05
حساب جاری -343 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 431000 2019-05
واردات 1180000 2019-05
بدهی خارجی 12088 2018-12
رابطه مبادله 71.1 2019-03
گردش سرمایه -553 2019-03
حواله 571 2019-03
ورود توریست 587 2019-05
ذخایر طلا 43.5 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179 2019-03
شاخص تروریسم 3.4 2017-12
فروش اسلحه 80 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
درآمدهای دولت 553 2019-03
هزینه های مالی 728 2019-03
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -175 2019-03
بدهی های دولت 16838 2019-03
مخارج نظامی 1874 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.1 2019-06
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 59.29 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 104 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-06
تولید صنعتی -2.4 2019-06
استخراج معدن 8.9 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 9.79 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 1421 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.