بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2020-01
بازار سهام 1871 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 19.1 2019-09
نرخ تورم 0.6 2019-12
نرخ بهره 4 2019-12
موازنه تجاری -872400 2019-11
حساب جاری -91.3 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 42.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7783 2019-09
تولید ناخالص ملی 29984 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5266402218 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3237 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 356 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 252 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 151 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 146 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 926 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1732 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 648 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 299 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.1 2019-09
جمعیت 10.31 2018-12
افراد شاغل 7838 2019-09
نرخ اشتغال 27.2 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 33.6 2019-09
افراد بیکار 1927 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-12
قیمت تولید 117 2019-11
قیمت صادرات 209 2019-10
قیمت واردات 332 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 131 2019-12
اندازه اصل تورم 0.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 132 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 2019-12
تورم مواد غذایی 0.1 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -6.3 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2019-11
عرضه پول M1 10253 2019-11
عرضه پول M2 34802 2019-11
ذخایر ارزی 12069 2019-12
وام به بخش خصوصی 25692 2019-11
نرخ بهره سپرده 4.9 2019-11
ترازنامه بانک 52851 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 13259 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -872400 2019-11
حساب جاری -91.3 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 464900 2019-11
واردات 1337300 2019-11
بدهی خارجی 12088 2018-12
رابطه مبادله 62.9 2019-10
گردش سرمایه 46.5 2019-09
حواله 596 2019-06
ورود توریست 629 2019-12
ذخایر طلا 43.5 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151 2019-06
شاخص تروریسم 3.09 2018-12
فروش اسلحه 80 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 2018-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
درآمدهای دولت 570 2019-10
هزینه های مالی 704 2019-10
ارزیابی اعتبار 35 2020-01
ارزش بودجه دولت -153 2019-08
بدهی های دولت 17703 2019-10
مخارج نظامی 1874 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.3 2019-11
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.6 2019-11
تولید صنعتی -13.2 2019-10
استخراج معدن 4 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 9.56 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-03
جواز ساختمان 2236 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.