بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2021-02
بازار سهام 1746 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-09
نرخ بیکاری 23.9 2020-09
نرخ تورم -0.3 2021-01
نرخ بهره 2.5 2020-12
موازنه تجاری -593160 2020-11
حساب جاری -527 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 383912 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 4650 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 343840 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 43.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7777 2020-09
تولید ناخالص ملی 30875 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6031966345 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3284 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9906 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 317 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 240 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1400 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 141 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 993 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1421 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 623 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 159 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.9 2020-09
جمعیت 10.42 2019-12
افراد شاغل 7887 2020-09
نرخ اشتغال 26.2 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 34.4 2020-09
افراد بیکار 2535 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-12
قیمت تولید 110 2020-11
قیمت صادرات 221 2020-11
قیمت واردات 245 2020-11
CPI مسکن آب و برق 101 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2020-12
تورم مواد غذایی 3.3 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -4.9 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 2.15 2020-12
عرضه پول M1 12150 2020-12
عرضه پول M2 37012 2020-12
ذخایر ارزی 13063 2021-01
وام به بخش خصوصی 27148 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.65 2020-12
ترازنامه بانک 56502 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 16026 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -593160 2020-11
حساب جاری -527 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 472066 2020-11
واردات 1065226 2020-11
بدهی خارجی 12338 2019-12
رابطه مبادله 90.4 2020-11
گردش سرمایه 38.2 2020-09
حواله 493 2020-09
ورود توریست 96.7 2020-12
ذخایر طلا 43.5 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 103 2020-09
شاخص تروریسم 3.15 2019-12
فروش اسلحه 86 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
درآمدهای دولت 485 2020-11
هزینه های مالی 744 2020-11
ارزیابی اعتبار 36 2021-02
ارزش بودجه دولت -117 2020-07
بدهی های دولت 18878 2020-11
مخارج نظامی 1874 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -11.2 2020-11
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 2020-10
تولید صنعتی -14.6 2020-10
استخراج معدن 7.7 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 8.33 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 108 2020-09
جواز ساختمان 2523 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 383912 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 4650 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 343840 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.