بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 0.71 0.7 0.82 0.82 0.82 0.82
بازار سهام 1745.87 1730 1712 1694 1677 1643

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 2.5 4.5 3.3 3.3 2.8
نرخ بیکاری 23.90 27.2 26.3 25.4 22 19
نرخ تورم -0.30 0.8 1.5 1.9 2.2 2.2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -593160.00 -752415 -668500 -699450 -752424 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 100 100 100 100 102
بودجه دولت -3.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 20 30 30 20 20

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 23.90 27.2 26.3 25.4 22 19
جمعیت 10.42 10.91 10.91 10.91 10.91 11.11

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.30 0.8 1.5 1.9 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10 103 102 103 103 106
قیمت تولید 109.70 108 112 115 116 122
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 3.30 0.5 0.1 1 1 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.60 102 99.98 101 103 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.50 102 97.41 101 101 103
تغییر قیمت تولید کننده -4.90 -7.1 8 5 5.5 5.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 3.65 4.05 3.89 3.89 4.05 4.05

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -593160.00 -752415 -668500 -699450 -752424 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
واردات 1065226.00 1156000 1156000 1205000 1264000 1264000
صادرات 472066.00 487500 456550 493786 513000 523000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 100 100 100 100 102
بودجه دولت -3.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -116.80 -200 -150 -100 -100 -100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 20 30 30 20 20
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.75 22.75 21.75 21.75 22.75 22.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 15.25 14.25 14.25 15.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -11.20 5.5 8 6.5 5 5

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 107.60 110 112 112 112 113
جواز ساختمان 2523.00 2000 1700 1900 2100 2500


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.