بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 0.71 0.7 0.82 0.82 0.82 0.82
بازار سهام 1573.46 1554 1538 1523 1507 1476

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 2.3 2.5 4.5 3.3 3.3
نرخ بیکاری 23.00 20 20 19.5 19.5 19.5
نرخ تورم 0.00 0.3 0.8 1.5 1.9 2.2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -577381.00 -601000 -668500 -699450 -711214 -751000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 97.5 100 100 100 100
بودجه دولت -3.40 -9 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 20 30 30 30 20

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 23.00 20 20 19.5 19.5 19.5
جمعیت 10.42 10.71 10.91 10.91 10.91 10.91

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.00 0.3 0.8 1.5 1.9 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 102 103 102 103 104
قیمت تولید 109.80 135 120 122 110 142
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 3.30 1 0.5 0.1 1 1
قیمت مصرف کننده اصلی 130.60 136 134 134 134 139
CPI مسکن آب و برق 99.00 132 102 99.98 101 135
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.60 137 102 97.41 101 140
تغییر قیمت تولید کننده -8.60 2.5 2.5 5 5 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 3.70 4.05 3.89 3.89 3.89 4.05

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -577381.00 -601000 -668500 -699450 -711214 -751000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
واردات 1072103.00 1056000 1156000 1156000 1205000 1264000
صادرات 571532.00 455000 487500 456550 493786 513000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 97.5 100 100 100 100
بودجه دولت -3.40 -9 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -116.80 -350 -200 -150 -100 -100

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 20 30 30 30 20
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.75 22.75 21.75 21.75 21.75 22.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 15.25 14.25 14.25 14.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -4.30 -3.5 5.5 8 6.5 5

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 106.70 108 110 112 112 112
جواز ساختمان 2350.00 1800 1800 1700 1900 2100


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.