بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 0.71 0.7 0.82 0.82 0.82 0.82
بازار سهام 1668.18 1651 1634 1618 1601 1568

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.3 2.2 2.4 2.3 2.6
نرخ بیکاری 19.00 18 18.1 18.5 18 18
نرخ تورم 1.90 1.8 1.6 2.7 2.5 2.5
نرخ بهره 2.50 2.5 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -562500.00 -752176 -767000 -717000 -752415 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 95.2 95.2 95.2 95.2 94
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 19.00 18 18.1 18.5 18 18
جمعیت 10.42 10.71 10.71 10.71 10.71 10.91

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.90 1.8 1.6 2.7 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 102 103 103 104 107
قیمت تولید 117.50 122 127 124 123 130
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 2.60 1.2 1.5 1.5 1.8 1.8
قیمت مصرف کننده اصلی 130.60 132 134 134 134 138
CPI مسکن آب و برق 101.60 133 136 137 135 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40 134 137 138 140 143
تغییر قیمت تولید کننده -3.20 1.5 4.5 4.5 5 5.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.50 2.5 2.25 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره سپرده 4.77 4.77 4.52 4.52 4.52 4.77

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -562500.00 -752176 -767000 -717000 -752415 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.9
واردات 1118000.00 1094000 1271000 1271000 1256000 1264000
صادرات 555500.00 444000 504000 554000 5235000 563000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 95.2 95.2 95.2 95.2 94
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.5
ارزش بودجه دولت -134.40 -146 -230 -116 -52.2 -90.6

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی -14.00 1.5 1.7 1.2 1.8 2.3

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 107.20 110 110 110 112 114
جواز ساختمان 2258.00 1500 1650 1200 3101 3101


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.