بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.71 0.7 0.82 0.82 0.82 0.82
بازار سهام 1585.17 1569 1553 1537 1521 1490

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 -1.5 2.3 2.5 4.5 3.3
نرخ بیکاری 23.00 19.8 20 20.2 20 20.5
نرخ تورم -0.60 0.5 2.5 2.1 1.9 2.2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -508983.00 -544500 -752415 -668500 -799450 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 97.5 97.5 100 100 100
بودجه دولت -3.40 -9 -9 -5.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 23.00 19.8 20 20.2 20 20.5
جمعیت 10.42 10.71 10.71 10.91 10.91 10.91

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.60 0.5 2.5 2.1 1.9 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 101 104 104 102 106
قیمت تولید 108.80 114 120 122 110 127
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 0.10 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8
قیمت مصرف کننده اصلی 130.60 134 134 134 134 137
CPI مسکن آب و برق 99.00 134 135 103 100 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.07 135 140 103 97.79 143
تغییر قیمت تولید کننده -14.10 -3.3 2.5 5 5 5.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -508983.00 -544500 -752415 -668500 -799450 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
واردات 1033008.00 980000 1056000 1156000 1256000 1264000
صادرات 524025.00 435500 455000 487500 456550 513000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 97.5 97.5 100 100 100
بودجه دولت -3.40 -9 -9 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -343.10 -116 -52.2 -184 -184 -90.6

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -13.00 1.2 1.8 1.8 1.8 2.3

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 107.20 110 112 112 112 114
جواز ساختمان 2126.00 1200 1200 1200 3101 3101


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.