بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 0.71 0.7 0.82 0.82 0.82 0.82
بازار سهام 2135.44 2087 2040 1994 1950 1860

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 3 4.5 3.5 3.3 2.8
نرخ بیکاری 24.70 26.3 25.4 22 21.5 19
نرخ تورم 1.25 3.3 1.6 2.2 2.2 1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -529046.00 -752415 -668500 -752424 -752424 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 100 100 100 100 102
بودجه دولت -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 20 30 20 20 20

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 24.70 26.3 25.4 22 21.5 19
جمعیت 10.86 10.91 10.91 10.91 10.91 11.11

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.25 3.3 1.6 2.2 2.2 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 104 103 103 104 104
قیمت تولید 120.90 119 120 120 121 123
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی -1.50 0.5 1 1 1 1.5
CPI مسکن آب و برق 101.10 102 101 103 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.96 99.14 100 101 104 102
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 14 8.9 7.7 2.7 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 3.37 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -529046.00 -752415 -668500 -752424 -752424 -752424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
واردات 977408.00 1156000 1205000 1264000 1264000 1264000
صادرات 448362.00 456550 493786 513000 513000 523000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.40 100 100 100 100 102
بودجه دولت -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -414.80 -150 -100 -100 -100 -100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 20 30 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.75 22.75 21.75 22.75 22.75 22.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 15.25 14.25 15.25 15.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 18.40 8 6.5 5 5 5

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 106.40 112 112 112 112 113
جواز ساختمان 2354.00 2300 1900 2100 2200 2500


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.