24/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
موازنه تجاری NOV JOD-691.4M
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 13.5%
30/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
جواز ساختمان NOV 2236
11/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -13.3%
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.6%


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.