04/08/2021 واقعی قبلی
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 18.4%
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY
12/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.77%
26/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.