21/09/2020 واقعی قبلی
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست JUL -100%
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG
30/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 1.3%
10:00 AM
JO
PPI (سالانه) JUL
09/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.6%


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.