09/03/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
JO
نرخ بیکاری Q4 24.7% 23.9%
15/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
جواز ساختمان JAN 2523
17/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) FEB -0.3%
22/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 3.6%


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.