30/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 1.9%
31/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB
10:00 AM
JO
موازنه تجاری JAN JOD-562.5M
10:00 AM
JO
جواز ساختمان JAN 2258
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -14%
10:00 AM
JO
PPI (سالانه) JAN -3.2%
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN 8.9%
10/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.9%
23/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
موازنه تجاری FEB
24/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
جواز ساختمان FEB
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.