20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) APR 3.6% 2.5% 3.4%
10:00 AM
JO
نرخ تورم (ماهانه) APR 1.2% 0.8% 1%
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
JO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAR 13.6% 14.3%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
JO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAR 1.7% -1.1%

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.