26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:05 PM
JO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 8.7% 5.3% ® 10.8%
03:30 PM
JO
نرخ بیکاری Q2 24.8% 25% 26.3%
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.85%

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.