10/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) NOV 0%
15/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ بیکاری Q3 23%
23/12/2020 واقعی قبلی
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -93%
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.