19/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
Inflation Rate YoY JUL 0.2% 0.5%
21/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
Balance of Trade JUN JOD-749.8M
22/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
Industrial Production YoY JUN 0.1%
28/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
Unemployment Rate Q2 19%
29/08/2019 واقعی قبلی
09:35 AM
JO
Tourist Arrivals YoY JUN 15.9%
30/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
PPI YoY JUN 1.3%
10/09/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
Inflation Rate YoY AUG 0.2%
10:00 AM
JO
Industrial Production YoY JUL
11/09/2019 واقعی قبلی
12:45 PM
JO
Tourist Arrivals YoY JUL
13/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
Building Permits AUG 1421


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.