17/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -8.6% -1.6%
10:30 AM
JO
PPI (سالانه) AUG -2.1% -2.4%
22/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
JO
موازنه تجاری AUG JOD-722.4M
24/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
JO
جواز ساختمان AUG 2057
31/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT 16.8%
11/11/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.3%
11:00 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -8.6%


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.