09/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 2.1%
10/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.2%
10:00 AM
JO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -13%
23/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
JO
موازنه تجاری MAY


اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی

اردن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.