بازارها گذشته مرجع
پول 1 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2017-12
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
نرخ تورم 5.9 2018-12
نرخ بهره 2.25 2019-06
موازنه تجاری -7770 2017-12
حساب جاری 1818 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2015-12
بودجه دولت -8.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 96.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6665 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55757 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21017 2015-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
جمعیت 11.21 2018-12
دستمزد 777 2018-12
دستمزد در تولید 862 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.9 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 174 2017-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7770 2017-12
حساب جاری 1818 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 2402 2017-12
واردات 10172 2017-12
تولید نفت خام 50 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 453374 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2015-12
بودجه دولت -8.6 2017-12
درآمدهای دولت 54912 2017-12
هزینه های مالی 63906 2017-12
ارزیابی اعتبار 20
ارزش بودجه دولت -8284 2017-12
مخارج نظامی 123 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.1 2018-12
تولید صنعتی -0.4 2018-12
سرعت اینترنت 1896 2017-03
آدرس های IP 15045 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
تولید فولاد 15 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 30437 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوبا - شاخص های اقتصادی.