بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
نرخ بیکاری 1.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3
نرخ تورم 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 20 20
بودجه دولت -8.10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 100.02 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 6816.90 6570 6570 6570 6570 6630
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57025.00 56990 53604 59021 57731 57731

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 1.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3
جمعیت 11.24 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4
دستمزد 879.00 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 936.00 1050 1050 1050 1150 1150

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.40 174 183 184 184 192

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9
واردات 11484.00 12000 12000 12000 13000 13000
صادرات 2373.00 2370 2370 2370 2400 2400
ورود توریست 993.00 7800 110000 128000 150000 290000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 20 20
بودجه دولت -8.10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
درآمدهای دولت 56762.70 58500 58500 58500 59000 59000
هزینه های مالی 65497.50 64400 64400 64400 65000 65000
مخارج نظامی 123.00 123 123 123 121 121
ارزش بودجه دولت -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -9.40 15 15 15 15 15
تولید صنعتی -8.30 12.5 12.5 12.5 12.5 5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 2 2 2 2.8 2.8

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 30437.00 33000 33000 33000 34000 34000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.