بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 24.00 24 24 24 24 24

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.00 -6.8 -6.8 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 3.87 3.5 3 3 3 3
نرخ تورم 4.20 2.9 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.40 22.5 18 18 18 18
بودجه دولت -17.70 -13 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.00 -6.8 -6.8 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 103.13 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 6804.87 6570 6600 6600 6600 6630
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50698.00 57731 47251 52472 52472 48904

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 3.87 3.5 3 3 3 3
جمعیت 11.28 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4
دستمزد 1194.00 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1145.00 1150 1150 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.20 2.9 3.6 3.6 3.6 3.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211.70 187 218 219 219 226

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
واردات 7230.00 13000 13000 13000 13000 13000
صادرات 1703.00 2400 2400 2400 2400 2400

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.40 22.5 18 18 18 18
بودجه دولت -17.70 -13 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
درآمدهای دولت 54644.80 59000 59000 59000 59000 59000
هزینه های مالی 74257.40 65000 65000 65000 65000 65000
مخارج نظامی 129.00 123 121 121 121 121
ارزش بودجه دولت -18975.10 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -12.70 15 15 15 15 15
تولید صنعتی -12.80 12.5 12.5 12.5 12.5 5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -14.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 32874.00 34000 34000 34000 34000 34000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.