بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
نرخ بیکاری 1.70 3 3 3 2.5 2.5
نرخ تورم 5.90 4.5 4.5 4.5 4.8 4.8
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -1 -1 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 22 22 22 20 20
بودجه دولت -8.10 -8.7 -8.7 -8.7 -8.5 -8.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 97.00 98.27 99 99 101 101
تولید ناخالص داخلی سرانه 8821.82 9200 9200 9200 9600 9600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 21263 21263 23900 21263 21676
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57025.00 57766 57766 57766 57766 58517

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 1.70 3 3 3 2.5 2.5
جمعیت 11.24 11.3 11.3 11.3 11.35 11.35
دستمزد 777.00 1000 1000 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 862.00 1000 1000 1050 1050 1150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 5.90 4.5 4.5 4.5 4.8 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.40 183 183 183 184 192

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -1 -1 -1 -1 -1
واردات 11484.00 12000 12000 12000 12000 13000
صادرات 2373.00 2370 2370 2370 2370 2400
ورود توریست 378690.00 280000 300000 400000 490000 520000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 22 22 22 20 20
بودجه دولت -8.10 -8.7 -8.7 -8.7 -8.5 -8.5
درآمدهای دولت 56762.70 58500 58500 58500 58500 59000
هزینه های مالی 65497.50 64400 64400 64400 64400 65000
مخارج نظامی 123.00 123 123 123 123 121
ارزش بودجه دولت -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 0.10 3 3 3 3 4
تولید صنعتی -0.40 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 2 2 2 2 2.8

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 30437.00 33000 33000 33000 33000 34000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.