بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
نرخ تورم 5.90 4 4 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری -9112.00 -7980 -7980 -9630 -9630 -9630
حساب جاری 1818.00 2140 2140 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.09 -0.09 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 21.5 21.5 20 20 20
بودجه دولت -8.60 -4.57 -4.57 -6 -6 -6
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 96.85 97 97 99 99 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6664.70 6682 6882 6882 7294 7294
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 23000 23000 23900 23900 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57025.00 56273 57538 57766 57766 58286
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
دستمزد 777.00 1000 1000 1000 1000 1050
دستمزد در تولید 862.00 1195 1000 1000 1000 1050
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.90 4 4 4.5 4.5 4.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -9112.00 -7980 -7980 -9630 -9630 -9630
حساب جاری 1818.00 2140 2140 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.09 -0.09 -1 -1 -1
واردات 11484.00 10300 10300 12000 12000 12000
صادرات 2373.00 2320 2320 2370 2370 2370
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 21.5 21.5 20 20 20
بودجه دولت -8.60 -4.57 -4.57 -6 -6 -6
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 0.10 6.1 6.1 3 3 3
تولید صنعتی -0.40 12 12 -0.3 -0.3 -0.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 1.4 1.4 2 2 2
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 30437.00 32000 32000 33000 33000 33000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.