بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 2
نرخ تورم 5.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -1 -1 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 20 20
بودجه دولت -8.10 -6 -6 -6 -6 -5.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 96.85 99 99 99 99 101
تولید ناخالص داخلی سرانه 8821.82 9200 9200 9200 9200 9600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 23900 23900 23900 23900 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57025.00 57766 57766 57766 57766 58517
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 2
جمعیت 11.21 11.18 11.16 11.18 11.19 11.18
دستمزد 777.00 1000 1000 1000 1050 1050
دستمزد در تولید 862.00 1000 1000 1000 1050 1150
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.40 183 183 183 183 192
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -1 -1 -1 -1 -1
واردات 11484.00 12000 12000 12000 12000 13000
صادرات 2373.00 2370 2370 2370 2370 2400
ورود توریست 453374.00 500000 500000 300000 490000 520000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 20 20
بودجه دولت -8.10 -6 -6 -6 -6 -5.5
درآمدهای دولت 56762.70 58500 58500 58500 58500 59000
هزینه های مالی 65497.50 64400 64400 64400 64400 65000
مخارج نظامی 123.00 123 123 123 123 121
ارزش بودجه دولت -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 0.10 3 3 3 3 4
تولید صنعتی -0.40 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.8
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 2 2 2 2 2.8
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 30437.00 33000 33000 33000 33000 34000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.