بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 24.00 24 24 24 24 24

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -6.8 3.5 3.5 3.5 2
نرخ بیکاری 3.87 3 3 3 3 2.2
نرخ تورم 23.30 70 65 55 55 30
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.40 18 18 18 18 18
بودجه دولت -17.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -8.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -6.8 3.5 3.5 3.5 2
تولید ناخالص داخلی 103.13 93.9 93.9 97.3 97.3 97.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 8026.80 6600 6600 6630 6630 6630
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13223.80 10477 11281 13687 13687 13960

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.87 3 3 3 3 2.2
جمعیت 11.28 11.35 11.35 11.4 11.4 11.4
دستمزد 1194.00 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1145.00 1150 1150 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 23.30 70 65 55 55 30
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211.70 307 360 349 328 427

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 1
واردات 7230.00 13000 13000 13000 13000 13000
صادرات 1703.00 2400 2400 2400 2400 2400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.40 18 18 18 18 18
بودجه دولت -17.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -8.5
درآمدهای دولت 54644.80 59000 59000 59000 59000 59000
هزینه های مالی 74257.40 65000 65000 65000 65000 65000
ارزش بودجه دولت -18975.10 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900
مخارج نظامی 129.00 121 121 121 121 123

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -12.70 15 15 15 15 15
تولید صنعتی -12.80 12.5 12.5 5 5 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -14.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 32874.00 34000 34000 34000 34000 34000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.