بازارها گذشته مرجع
پول 3.49 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
نرخ تورم 9.4 2018-12
موازنه تجاری 2887 2017-12
حساب جاری 1388 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2018-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 40.76 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7648 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20.87 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
جمعیت 5.76 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
سن بازنشستگی زنان 57 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2887 2017-12
حساب جاری 1388 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
صادرات 9809 2018-12
واردات 2255 2018-12
تولید نفت خام 192 2019-05
بدهی خارجی 781324 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2018-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
هزینه های دولت 3.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3625 2017-03
آدرس های IP 721 2017-03
شاخص فساد مالی 20 2018-12
رتبه فساد مالی 161 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4.63 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکمنستان - شاخص های اقتصادی.