بازارها گذشته مرجع
پول 3.49 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.9 2019-12
نرخ تورم 13.4 2019-12
موازنه تجاری 7222 2018-12
حساب جاری 481 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2018-12
بودجه دولت -0.9 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 40.76 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43.27 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7648 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14845 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.41 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-12
جمعیت 5.94 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
سن بازنشستگی زنان 57 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 13.4 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7222 2018-12
حساب جاری 481 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.1 2019-12
صادرات 9695 2019-12
واردات 2913 2019-12
تولید نفت خام 190 2020-07
بدهی خارجی 567628 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2018-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
هزینه های دولت 3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3625 2017-03
آدرس های IP 721 2017-03
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4.8 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
تختخوابهای ICU 306 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکمنستان - شاخص های اقتصادی.