بازارها گذشته مرجع
پول 3.49 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
نرخ تورم 9.4 2018-12
موازنه تجاری 7222 2018-12
حساب جاری -1171 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2018-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 40.76 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43.27 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7648 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.41 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
جمعیت 5.85 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
سن بازنشستگی زنان 57 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7222 2018-12
حساب جاری -1171 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
صادرات 9573 2018-12
واردات 2351 2018-12
تولید نفت خام 250 2019-08
بدهی خارجی 907329 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2018-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
هزینه های دولت 3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3625 2017-03
آدرس های IP 721 2017-03
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 4.8 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکمنستان - شاخص های اقتصادی.