بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.5 6.5 6.5 6 5.9
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 4
نرخ تورم 13.40 10.5 10 10 12.5 12.5
موازنه تجاری 7222.00 4074 3827 3827 5062 3827
حساب جاری 481.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت -0.90 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.5 6.5 6.5 6 5.9
تولید ناخالص داخلی 40.76 41.5 41.5 41.5 41.5 42.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44.57 47.3 44.79 45.65 49.8 49.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 8645 8645 8645 8645 8977
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14845.30 17700 17700 17700 17533 18227
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22.11 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 4
جمعیت 5.94 6.12 6.12 6.12 6.12 6.21
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 13.40 10.5 10 10 12.5 12.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 7222.00 4074 3827 3827 5062 3827
حساب جاری 481.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 2912.79 6502 6502 6502 6502 6832
صادرات 9695.39 10328 10328 10328 10328 10580
تولید نفت خام 190.00 245 245 245 245 245

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت -0.90 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1.5
هزینه های دولت 4.02 4.27 4.04 4.11 4.5 4.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 4.85 5.21 4.97 5.07 5.48 5.48


ترکمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.