بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.8 6 5.9 5.7 5.7
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 4
نرخ تورم 9.40 8 8 8 8 7
موازنه تجاری 7222.00 4074 4074 4074 4074 3827
حساب جاری -1171.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32.9 32.9 32.9 32.9 36
بودجه دولت -0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.8 6 5.9 5.7 5.7
تولید ناخالص داخلی 40.76 45.9 45.9 45.9 45.9 48.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43.27 44.54 44.62 44.58 44.5 47.03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 8312 8312 8312 8312 8645
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129.00 17700 17700 17700 17700 17700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.41 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 4
جمعیت 5.85 6.03 6.03 6.03 6.03 6.12
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 9.40 8 8 8 8 7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 7222.00 4074 4074 4074 4074 3827
حساب جاری -1171.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -4.5
واردات 2350.78 6002 6002 6002 6002 6502
صادرات 9572.83 10076 10076 10076 10076 10328
تولید نفت خام 250.00 245 245 245 245 245

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32.9 32.9 32.9 32.9 36
بودجه دولت -0.90 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7
هزینه های دولت 3.90 4.02 4.03 4.02 4.02 4.25

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های مصرف کننده 4.80 4.9 4.91 4.91 4.9 5.18


ترکمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.