بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.5 6.5 6 6 5.9
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 3.8 3.8
نرخ تورم 10.00 8 8 8 10 10
موازنه تجاری 6782.60 4074 3827 5062 5062 3827
حساب جاری 418.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت 0.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.5 6.5 6 6 5.9
تولید ناخالص داخلی 40.76 41.5 41.5 41.5 41.5 42.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44.57 47.3 44.79 49.8 49.8 49.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 8645 8645 8645 8645 8977
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14845.30 17700 17700 17700 17533 18227
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22.11 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 3.8 3.8
جمعیت 6.00 6.12 6.12 6.12 6.12 6.21
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.00 8 8 8 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 6782.60 4074 3827 5062 5062 3827
حساب جاری 418.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 3127.13 6502 6502 6502 6502 6832
صادرات 6385.29 10328 10328 10328 10328 10580
تولید نفت خام 186.00 245 245 245 245 245

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت 0.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1.5
هزینه های دولت 4.02 4.27 4.04 4.5 4.5 4.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 4.85 5.21 4.97 5.48 5.48 5.48


ترکمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.