بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.5 5 5.5 5.5 5.5
نرخ بیکاری 4.38 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6
نرخ تورم 12.45 20 20 20 10 10
موازنه تجاری 3258.16 5062 3827 3827 3827 3748
حساب جاری 418.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 25 25 25 25 29
بودجه دولت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.5 5 5.5 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 45.23 41.5 41.5 42.2 42.2 42.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31.20 32.92 32.92 32.76 32.92 34.73
تولید ناخالص داخلی سرانه 7692.58 8977 8977 8977 8977 8977
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15538.42 17700 17700 17700 17533 18227
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17.23 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.38 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6
جمعیت 6.00 6.12 6.12 6.21 6.21 6.21
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.45 20 20 20 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 3258.16 5062 3827 3827 3827 3748
حساب جاری 418.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 1
واردات 4026352050.00 6502 6502 6832 6832 6832
صادرات 9211573865.00 10328 10328 10580 10580 10580
تولید نفت خام 173.00 205 215 215 215 215

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.90 25 25 25 25 29
بودجه دولت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
هزینه های دولت 3.13 3.3 3.3 3.29 3.3 3.48

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 3.82 4.03 4.03 4.01 4.03 4.25


ترکمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.