بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2020-07
بازار سهام 9213 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.96 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2019-12
نرخ بیکاری 0.1 2019-12
نرخ تورم -3.12 2020-05
نرخ بهره 2.5 2020-06
موازنه تجاری 5323 2020-05
حساب جاری 1216 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 100945 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 134 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 94903 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 183 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 62021 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 92651 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 206582 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 293 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23114 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21527 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 93808 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11854 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16279 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5107 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1106 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2019-12
جمعیت 2.71 2019-12
افراد شاغل 2129281 2019-12
حداقل دستمزد 750 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.12 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 95.66 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 93.39 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.94 2020-05
تورم مواد غذایی 0.15 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.58 2020-05
قیمت تولید 49.2 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -25.1 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-06
عرضه پول M0 109582 2020-05
عرضه پول M1 150442 2020-05
عرضه پول M2 583393 2020-05
ترازنامه بانک 1557315 2020-05
ذخایر ارزی 202981 2020-05
نرخ بهره سپرده 1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 265207 2020-05
میزان رشد وام 13 2020-05
نرخ بهره معکوس 1 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5323 2020-05
حساب جاری 1216 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 13256 2020-05
واردات 7933 2020-05
گردش سرمایه 2704 2019-12
ذخایر طلا 42.2 2020-03
تولید نفت خام 1530 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3719 2019-12
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 1819 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 6331 2019-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 214749 2019-12
هزینه های مالی 208418 2019-12
ارزیابی اعتبار 85 2020-07

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 4294 2020-03
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی -3.3 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 2020-02
شاخص PMI تولید 42.1 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 157900 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 678231 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.27 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 483 2020-04
شاخص مسکن 219 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 100945 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 134 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 94903 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.