بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2020-10
بازار سهام 9691 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.92 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-06
نرخ بیکاری 0.1 2020-03
نرخ تورم -2.97 2020-09
نرخ بهره 2.5 2020-09
موازنه تجاری 6437 2020-09
حساب جاری -8762 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 132343 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 232 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 129349 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 183 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 62021 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 92651 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 155196 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 390 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18784 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11685 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 62600 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13876 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12749 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4241 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1747 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2020-03
جمعیت 2.71 2019-12
افراد شاغل 2129281 2019-12
حداقل دستمزد 750 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.97 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.45 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 91.75 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-09
تورم مواد غذایی -0.27 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 2020-09
قیمت تولید 40.9 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -33.1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-09
عرضه پول M0 99916 2020-09
عرضه پول M1 146573 2020-09
عرضه پول M2 592342 2020-09
ترازنامه بانک 1624877 2020-09
ذخایر ارزی 203951 2020-09
نرخ بهره سپرده 1 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 259079 2020-09
میزان رشد وام 12.1 2020-09
نرخ بهره معکوس 1 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6437 2020-09
حساب جاری -8762 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 13429 2020-09
واردات 6992 2020-09
گردش سرمایه 13079 2020-06
ذخایر طلا 42.2 2020-06
تولید نفت خام 1530 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -724 2020-06
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 2137 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 6331 2019-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 214749 2019-12
هزینه های مالی 208418 2019-12
ارزیابی اعتبار 85 2020-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 1878 2020-05
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی -4.9 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2020-08
شاخص PMI تولید 51.4 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 157900 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 697416 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.34 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 757 2020-09
شاخص مسکن 215 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 132343 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 232 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 129349 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.