بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2020-04
بازار سهام 8195 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.12 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2019-06
نرخ بیکاری 0.1 2019-09
نرخ تورم -0.47 2020-02
نرخ بهره 2.5 2020-03
موازنه تجاری 13584 2020-02
حساب جاری 1216 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 781 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 62 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 201 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71809 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 200205 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21450 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20446 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 95278 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11128 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14419 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4871 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1122 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2019-09
جمعیت 2.71 2019-12
افراد شاغل 2055014 2019-09
حداقل دستمزد 750 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.47 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.42 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 94.55 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.72 2020-02
تورم مواد غذایی 1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 2020-02
قیمت تولید 59.9 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -10.6 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-03
عرضه پول M0 75830 2020-02
عرضه پول M1 137310 2020-02
عرضه پول M2 593569 2020-02
ترازنامه بانک 1566174 2020-02
ذخایر ارزی 200616 2020-02
نرخ بهره سپرده 1 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 234191 2020-02
میزان رشد وام 13.15 2020-02
نرخ بهره معکوس 1 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 13584 2020-02
حساب جاری 1216 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
صادرات 21316 2020-02
واردات 7732 2020-02
گردش سرمایه 459 2019-09
ذخایر طلا 42.21 2019-12
تولید نفت خام 1520 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -666 2019-09
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 1819 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 15080 2018-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 207915 2018-12
هزینه های مالی 192835 2018-12
ارزیابی اعتبار 85 2020-03

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 5690 2019-11
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی 1.9 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.3 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 153620 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 662308 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.44 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 673 2019-11
شاخص مسکن 226 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 781 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 62 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.