بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2019-09
بازار سهام 10512 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.64 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-03
نرخ بیکاری 0.1 2018-12
نرخ تورم 0 2019-08
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری 13210 2019-07
حساب جاری 5783 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی 192 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 202334 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 312 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22456 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20511 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 96374 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10920 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14264 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5026 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 685 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2018-12
جمعیت 2.67 2018-12
افراد شاغل 2115478 2018-12
حداقل دستمزد 750 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 105 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 2019-08
تورم مواد غذایی 1.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2019-08
قیمت تولید 62 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 11.8 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
عرضه پول M0 80334 2019-07
عرضه پول M1 126573 2019-07
عرضه پول M2 554033 2019-07
ترازنامه بانک 1448590 2019-07
ذخایر ارزی 196169 2019-07
نرخ بهره سپرده 2.25 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 234052 2019-07
میزان رشد وام 7.7 2019-07
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 13210 2019-07
حساب جاری 5783 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
صادرات 22346 2019-07
واردات 9136 2019-07
گردش سرمایه 5783 2019-03
ذخایر طلا 39.1 2019-09
تولید نفت خام 1510 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -6990 2019-03
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 2256 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 15080 2018-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 207915 2018-12
هزینه های مالی 192835 2018-12
ارزیابی اعتبار 87.42
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 6245 2019-03
شاخص رقابتی 71.02 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 62 2018-12
رتبه فساد مالی 33 2018-12
آسانی کسب و کار 83 2018-12
تولید صنعتی -0.1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-01
شاخص PMI تولید 46.4 2019-08
تولید صنعتی 6.9 2017-12
استخراج معدن -0.4 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 153620 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 612533 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2018-12
قیمت گازوئیل 0.49 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 743 2019-04
شاخص مسکن 252 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.