بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2021-01
بازار سهام 10649 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.8 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-09
نرخ بیکاری 0.1 2020-03
نرخ تورم -3.37 2020-12
نرخ بهره 2.5 2020-11
موازنه تجاری 9060 2020-11
حساب جاری -8475 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 149296 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 248 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 144981 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 183 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 62021 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 92651 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 164017 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 376 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19178 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12738 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 63012 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13351 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13716 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4217 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2119 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2020-03
جمعیت 2.71 2019-12
افراد شاغل 2129281 2019-12
حداقل دستمزد 750 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.37 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 95.93 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 90.25 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.39 2020-12
تورم مواد غذایی -0.62 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 2020-12
قیمت تولید 40.9 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -33.1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-11
عرضه پول M0 94740 2020-11
عرضه پول M1 147645 2020-11
عرضه پول M2 583097 2020-11
ترازنامه بانک 1652801 2020-11
ذخایر ارزی 204412 2020-11
نرخ بهره سپرده 1 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 256373 2020-11
میزان رشد وام 9.2 2020-12
نرخ بهره معکوس 1 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9060 2020-11
حساب جاری -8475 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 16600 2020-11
واردات 7540 2020-11
گردش سرمایه 13079 2020-06
ذخایر طلا 51.56 2020-09
تولید نفت خام 1530 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -724 2020-06
شاخص تروریسم 0.01 2019-12
ورود توریست 2137 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 6331 2019-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 214749 2019-12
هزینه های مالی 208418 2019-12
ارزیابی اعتبار 85 2021-01

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
ثبت خودرو 5921 2020-09
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی -4.9 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2020-08
شاخص PMI تولید 51.8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 157900 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 697244 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.33 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 757 2020-09
شاخص مسکن 217 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 149296 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 248 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 144981 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.