17/09/2019 واقعی قبلی
01:50 PM
QA
نرخ تورم (سالانه) AUG 0% -0.6%
19/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
QA
تصمیم نرخ بهره 4.75%
27/09/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
QA
موازنه تجاری AUG QAR13.21B
30/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -2.6%
11:00 AM
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.9%
01:00 PM
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) AUG 7.7%
01:00 PM
QA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG -5.8%
14/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
QA
نرخ تورم (سالانه) SEP 0%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.