28/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -0.9%
07:00 AM
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -1.4%
29/01/2020 واقعی قبلی
08:20 AM
QA
موازنه تجاری DEC QAR12.5B
30/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) DEC 10.4%
11:00 AM
QA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 0.2%
05/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
QA
Qatar Financial Centre PMI JAN 49.4
18/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) JAN -0.33%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.