27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
QA
موازنه تجاری SEP QAR19.3B QAR19.2B QAR 11.7B
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
QA
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول SEP 4.1%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
QA
PMI مرکز مالی قطر OCT 60.6
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.71%

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.