30/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -0.9%
07:00 AM
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4
07:00 AM
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -1.4%
07:00 AM
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4
06/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
QA
Qatar Financial Centre PMI MAR 49.3
18/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) MAR -0.47%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.