02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
QA
موازنه تجاری APR QAR26.7B QAR 25B
05/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
QA
PMI مرکز مالی قطر MAY 63.6 61
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) MAY 4.66%
06:00 AM
QA
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.29%
22/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) MAY
QA
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول MAY

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.