14/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) JUN -3.12%
16/07/2020 واقعی قبلی
QA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -1.4%
QA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -0.6%
20/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) JUN 13%
11:00 AM
QA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 5.13%
01/08/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
موازنه تجاری JUNE QAR5.3B
05/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
QA
Qatar Financial Centre PMI JUL


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.