25/07/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) JUN 13.8% 14.6% ®
09:00 PM
QA
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 3.3% 4.9% ®
29/07/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
QA
موازنه تجاری JUNE QAR16.6B
03/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
QA
PMI مرکز مالی قطر JUL 54.6
16/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
QA
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.98%
20/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
QA
رشد کل اعتبار (سالانه) JUL 13.8%
10:00 AM
QA
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول JUL 3.3%


قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی

قطر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.