بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بازار سهام 12318.12 12317 12124 11935 11749 11385
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.46 2.43 2.47 2.51 2.54 2.62

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 4 4.2 3.6 4 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.6 3 4 4.6 4
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
نرخ تورم 6.47 6.4 4.5 3.4 2 2
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3 3.25 4
موازنه تجاری 25678.00 26800 26800 26800 26800 28800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -1.7 -1.7 3 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 75 61 70 70
بودجه دولت -2.10 -6.6 -6.6 3 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 4 4.2 3.6 4 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.6 3 4 4.6 4
تولید ناخالص داخلی 146.37 190 190 190 195 195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67876.00 58310 69912 70591 70998 73838
تولید ناخالص داخلی سرانه 56010.96 61940 61940 62031 62100 62100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85266.21 95500 95500 96790 100000 100000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 168126.00 165863 166563 174851 175860 182894

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
جمعیت 2.88 2.76 2.76 2.76 2.79 2.79

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.47 6.4 4.5 3.4 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.14 103 102 102 104 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 6.73 4.5 6 6 6 8
CPI مسکن آب و برق 87.80 94.42 91.25 90.35 89.56 91.35
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.60 111 112 112 113 113
قیمت تولید 93.90 76 89.13 90.62 98.6 104
تغییر قیمت تولید کننده 100.20 25 25 15 5 5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3 3.25 4
عرضه پول M2 619255.00 642281 642281 642281 676890 676890
نرخ بهره سپرده 1.00 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
میزان رشد وام 8.80 3.5 3.5 3.5 5 5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 25678.00 26800 26800 26800 26800 28800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -1.7 -1.7 3 -1 -1
واردات 9926.00 9200 9200 9200 9200 9200
صادرات 35604.00 36000 36000 36000 36000 38000
تولید نفت خام 1362.00 1390 1350 1360 1375 1380
ورود توریست 2137.00 900 900 900 1100 1100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 75 61 70 70
بودجه دولت -2.10 -6.6 -6.6 3 0.2 0.2
ارزش بودجه دولت -11268.00 -35500 -35500 -35500 2500 2500
هزینه های دولت 122836.00 126030 126521 127749 128486 133626
درآمدهای دولت 171187.00 195000 195000 195000 200000 200000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 61.40 51 51 51 51 51

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 136549.00 140099 140645 142011 142830 148543
قیمت گازوئیل 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.