بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 10925.24 10688 10457 10229 10008 9564
پول 3.67 3.69 3.7 3.71 3.72 3.74
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.23 2.28 2.33 2.38 2.43 2.54

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 3.5 2.5 2 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 5.5 2.5 2 2 2.5
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ تورم -0.30 1.6 1.5 2.4 1.4 2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری 13180.00 8900 11700 16450 16450 12800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 75 75 75 70
بودجه دولت 0.90 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 0.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 3.5 2.5 2 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 5.5 2.5 2 2 2.5
تولید ناخالص داخلی 183.47 190 190 190 190 195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687.00 78988 80905 87153 78221 80176
تولید ناخالص داخلی سرانه 62021.10 61940 61940 61940 61940 62100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 92651.10 95500 95500 95500 95500 100000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 163003.00 170798 163732 229197 167297 171480

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
جمعیت 2.71 2.76 2.76 2.76 2.76 2.79

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -0.30 1.6 1.5 2.4 1.4 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.18 97.49 97.9 98.23 98.54 100
CPI مسکن آب و برق 88.74 94.88 93.13 92.42 89.98 94.26
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.97 99.57 102 102 109 104
تورم مواد غذایی -0.09 3.5 2 2 2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 58.70 51.28 54.12 96.29 96.29 58.97
تغییر قیمت تولید کننده -2.00 25 20 15 15 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M2 612417.00 615991 624691 633391 642281 676890
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1 1
میزان رشد وام 8.60 5 4 4 3.5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 13180.00 8900 11700 16450 16450 12800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1
واردات 8881.00 8300 8300 9200 9200 9200
صادرات 22061.00 20000 20000 21000 21000 22000
تولید نفت خام 1362.00 1600 1600 1600 1600 1750
ورود توریست 2137.00 900 900 900 900 1100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 75 75 75 70
بودجه دولت 0.90 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 0.2
ارزش بودجه دولت 6331.00 -35500 -35500 -35500 -35500 2500
هزینه های دولت 118535.00 113964 116730 65191 112858 115679
درآمدهای دولت 214749.00 195000 195000 195000 195000 200000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 52.10 55 52 52 51 51

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 157900.00 162637 166585 163783 161058 165084
قیمت گازوئیل 0.49 0.34 0.32 0.37 0.29 0.28


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.