بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.7
بازار سهام 10352.17 10128 9908 9693 9483 9062
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.70 1.74 1.78 1.82 1.86 1.94

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.40 0.5 0.2 3.5 3.5 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 2 3 6.5 5.5 4
نرخ بیکاری 0.10 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ تورم -2.39 -5.5 6.5 7.5 8.3 5.5
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری 6437.00 7500 8900 11700 11700 11800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -2.2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 89.5 92.5 92.5 92.5 92.5
بودجه دولت 0.90 -9 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.40 0.5 0.2 3.5 3.5 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 2 3 6.5 5.5 4
تولید ناخالص داخلی 183.47 160 190 190 190 190
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687.00 78221 78988 81672 80905 81350
تولید ناخالص داخلی سرانه 62021.10 61650 61940 61940 61940 61940
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 92651.10 92000 95500 95500 95500 95500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 155196.00 210714 172352 178209 176535 219142

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 0.10 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
جمعیت 2.71 2.73 2.76 2.76 2.76 2.76

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -2.39 -5.5 6.5 7.5 8.3 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.27 93.82 104 103 104 98.98
تورم مواد غذایی 1.58 1 1.5 3.5 2 2
CPI مسکن آب و برق 91.01 97.87 105 100 99.37 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.91 119 102 105 108 125
قیمت تولید 40.90 51.28 54.12 42.75 41.04 58.97
تغییر قیمت تولید کننده -33.10 -20 10 25 20 15
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M2 592342.00 598592 607291 615991 624691 633391
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1 1
میزان رشد وام 13.19 5.5 4.5 5 5 5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 6437.00 7500 8900 11700 11700 11800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -2.2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 6992.00 7500 8100 8300 8300 9200
صادرات 13429.00 15000 17000 20000 20000 21000
تولید نفت خام 1530.00 1550 1590 1600 1600 1600
ورود توریست 2137.00 500 900 900 900 900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 89.5 92.5 92.5 92.5 92.5
بودجه دولت 0.90 -9 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
ارزش بودجه دولت 6331.00 -65000 -35500 -35500 -35500 -35500
هزینه های دولت 110645.00 112858 113964 117837 116730 117372
درآمدهای دولت 214749.00 150000 195000 195000 195000 195000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 51.50 51 50 55 52 51.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 157900.00 161058 162637 168164 166585 167500
قیمت گازوئیل 0.34 0.39 0.24 0.23 0.22 0.37


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.