بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.64 3.65 3.66 3.67 3.67 3.69
بازار سهام 10689.66 10400 10290 10181 10073 9861
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.61 2.59 2.65 2.71 2.77 2.9
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.1 1.3 1.5 1.5 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 2.8 2.9 3.1 3 3.1
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
نرخ تورم -0.33 1.5 1.7 1.9 2 2.1
نرخ بهره 4.25 4.25 4 4 4 4.5
موازنه تجاری 12502.00 14200 15050 17100 16800 16450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.3 4.3 4.3 4.3 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47 47 47 47 41
بودجه دولت 2.20 7 7 7 7 5.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.1 1.3 1.5 1.5 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 2.8 2.9 3.1 3 3.1
تولید ناخالص داخلی 192.01 201 201 201 201 207
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71809.00 72814 72850 72922 73963 76256
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222.10 61652 61652 61652 61652 60942
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112531.50 120000 120000 120000 120000 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 200205.00 204953 203108 203308 206211 212604
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
جمعیت 2.67 2.73 2.73 2.73 2.73 2.76
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.33 1.5 1.7 1.9 2 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.26 109 110 110 110 113
تورم مواد غذایی 0.20 0.8 1.2 1.4 1.5 1.3
CPI مسکن آب و برق 103.57 108 107 107 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.82 124 132 129 128 131
قیمت تولید 61.40 67.22 64.03 63.73 63.73 64.69
تغییر قیمت تولید کننده -14.00 2 3.1 3.8 3.8 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4 4 4 4.5
نرخ بهره سپرده 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
میزان رشد وام 10.40 7.5 7.5 7.9 7.9 7.9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 12502.00 14200 15050 17100 16800 16450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.3 4.3 4.3 4.3 2.5
واردات 9673.00 9650 8800 8750 9050 9750
صادرات 22175.00 23850 23850 25850 25850 26200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47 47 47 47 41
بودجه دولت 2.20 7 7 7 7 5.5
ارزش بودجه دولت 15080.00 82047 82047 82047 82047 90115
هزینه های دولت 110645.00 112194 112249 112360 113964 117497
درآمدهای دولت 207915.00 267000 267000 267000 267000 267000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 49.40 50.5 51 52 52 51.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 153620.00 155771 155847 156001 158229 163134
قیمت گازوئیل 0.48 0.53 0.54 0.55 0.57 0.57


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.