بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 11240.53 10999 10820 10643 10470 10132
پول 3.67 3.66 3.69 3.71 3.73 3.78
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.02 1.96 2 2.03 2.07 2.14

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 2.5 2 1.5 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 2.5 2 2 4 2.5
نرخ بیکاری 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 2.95 2.5 3.4 2.4 1.5 2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری 19594.00 11700 16450 11800 11800 12800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 75 75 75 70
بودجه دولت -2.10 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 0.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 2.5 2 1.5 1.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 2.5 2 2 4 2.5
تولید ناخالص داخلی 146.37 190 190 190 190 195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 56262.00 58517 60304 57387 58512 61812
تولید ناخالص داخلی سرانه 59923.96 61940 61940 61940 61940 62100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85266.21 95500 95500 95500 95500 100000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 161660.00 167912 166263 164893 168126 170420

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
جمعیت 2.88 2.76 2.76 2.76 2.76 2.79

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.95 2.5 3.4 2.4 1.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.03 98.86 99.19 99.51 99.32 101
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 1.33 2 2 2 2 1.5
CPI مسکن آب و برق 87.38 94.04 93.32 90.87 88.63 95.19
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.76 103 103 111 111 105
قیمت تولید 76.00 50.52 58.31 69.92 82 61.22
تغییر قیمت تولید کننده 94.90 20 15 15 15 5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M2 610206.00 624691 633391 642281 642281 676890
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1 1
میزان رشد وام 12.10 4 4 3.5 3.5 5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 19594.00 11700 16450 11800 11800 12800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1
واردات 7873.00 8300 9200 9200 9200 9200
صادرات 27467.00 20000 21000 21000 21000 22000
تولید نفت خام 1362.00 1600 1600 1600 1600 1750
ورود توریست 2137.00 900 900 900 900 1100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 75 75 75 70
بودجه دولت -2.10 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 0.2
ارزش بودجه دولت -11268.00 -35500 -35500 -35500 -35500 2500
هزینه های دولت 118535.00 121498 65191 120906 123276 123928
درآمدهای دولت 214749.00 195000 195000 195000 195000 200000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.20 52 52 51 51 51

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 157900.00 161848 163783 161058 164216 165084
قیمت گازوئیل 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46 0.43


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.