بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.7
بازار سهام 9787.27 9628 9419 9214 9015 8615
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.95 2.01 2.05 2.1 2.14 2.24

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 1.5 0.2 0.2 3.5 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -1.1 2 3 5.5 4
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
نرخ تورم -4.05 -2.3 2 2.1 1.7 2.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری 6253.00 10000 15770 8900 11700 16450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -2.2 -2.2 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 89.5 89.5 92.5 92.5 92.5
بودجه دولت 0.90 -9 -9 -6.6 -6.6 -6.6
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 1.5 0.2 0.2 3.5 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -1.1 2 3 5.5 4
تولید ناخالص داخلی 183.47 160 160 190 190 190
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687.00 74172 78221 78988 80905 81350
تولید ناخالص داخلی سرانه 62021.10 61650 61650 61940 61940 61940
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 92651.10 120000 120000 120000 109278 116726
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 167332.00 208365 210714 212779 217944 219142

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
جمعیت 2.71 2.73 2.73 2.76 2.76 2.76

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -4.05 -2.3 2 2.1 1.7 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.19 106 101 99.54 97.54 103
تورم مواد غذایی 0.20 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3
CPI مسکن آب و برق 91.75 102 106 100 94.98 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.67 123 128 97.93 99.67 131
قیمت تولید 34.20 63.73 66.54 51.07 51.07 67.53
تغییر قیمت تولید کننده -46.20 3.8 3.8 3.8 3.8 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1 -0.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M2 588143.00 712079 761743 811407 861071 960399
نرخ بهره سپرده 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
میزان رشد وام 12.22 7.9 5.9 6.5 6.5 7.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 6253.00 10000 15770 8900 11700 16450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -2.2 -2.2 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 7351.00 7000 8000 8100 8300 9200
صادرات 13604.00 17000 19000 17000 20000 21000
تولید نفت خام 1530.00 1800 1950 1850 1850 1800
ورود توریست 1819.00 1600 1600 1400 1400 1400

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 89.5 89.5 92.5 92.5 92.5
بودجه دولت 0.90 -9 -9 -6.6 -6.6 -6.6
ارزش بودجه دولت 6331.00 82047 82047 82047 82047 90115
هزینه های دولت 110645.00 110036 112858 113964 116730 117372
درآمدهای دولت 214749.00 267000 267000 267000 267000 267000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 57.30 55 51 50 55 51.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 157900.00 152775 161058 162637 166585 167500
قیمت گازوئیل 0.33 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.