بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3.64 3.68 3.71 3.75 3.79 3.86
بازار سهام 12291.84 11516 11283 11055 10832 10399
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.84 3.93 4 4.07 4.14 4.29

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 4.2 3.6 4 3.5 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3 4 4.6 4.2 4
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ تورم 5.18 5.5 4.8 3.8 3.5 3.2
نرخ بهره 3.25 3.25 4 4.5 4.75 4.75
موازنه تجاری 34176.00 26800 26800 26800 26800 28800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -1.7 3 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 61 70 70 70
بودجه دولت -2.10 -6.6 3 0.2 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 4.2 3.6 4 3.5 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3 4 4.6 4.2 4
تولید ناخالص داخلی 146.37 190 190 195 195 195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67876.00 58310 69912 70591 70998 73838
تولید ناخالص داخلی سرانه 56010.96 61940 62031 62100 62100 62100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85266.21 95500 96790 100000 100000 100000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 166242.00 165863 166563 174851 175860 182894

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
جمعیت 2.88 2.76 2.76 2.79 2.79 2.79

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.18 5.5 4.8 3.8 3.5 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.13 103 104 106 105 109
نرخ تورم (ماهانه) 1.34 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 3.59 6 6 6 6 8
CPI مسکن آب و برق 92.04 92.12 91.57 91.14 93.92 94.05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.17 110 110 111 111 112
قیمت تولید 161.31 103 90.62 97.34 153 102
تغییر قیمت تولید کننده 87.79 45 15 5 5 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.25 3.25 4 4.5 4.75 4.75
عرضه پول M2 638999.00 642281 642281 676890 676890 676890
نرخ بهره سپرده 1.00 1.5 1.5 1.75 2 2.5
میزان رشد وام 1.00 3.5 3.5 5 5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 34176.00 26800 26800 26800 26800 28800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -1.7 3 -1 -1 -1
واردات 9276.00 9200 9200 9200 9200 9200
صادرات 43452.00 36000 36000 36000 36000 38000
تولید نفت خام 1317.00 1350 1360 1375 1375 1380
ورود توریست 582.00 900 900 1100 1100 1100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 75 61 70 70 70
بودجه دولت -2.10 -6.6 3 0.2 0.2 0.2
ارزش بودجه دولت -11268.00 -35500 -35500 2500 2500 2500
هزینه های دولت 122836.00 126030 126521 127749 128486 133626
درآمدهای دولت 171187.00 195000 195000 200000 200000 200000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 67.50 61.8 51 51 51 51

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 136549.00 140099 140645 142011 142830 148543
قیمت گازوئیل 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.63


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.