بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.64 3.65 3.65 3.66 3.66 3.68
بازار سهام 10512.06 10306 10192 10081 9969 9751
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.67 2.66 2.72 2.78 2.84 2.96
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 1.1 1.3 1.1 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 2.6 2.5 2.8 2.9 3
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
نرخ تورم 0.00 0.5 0.1 2.5 2.7 3.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری 13210.00 0 15820 14550 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.8 4.8 4.3 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 52.7 52.7 51 51 51
بودجه دولت 2.20 10 10 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 1.1 1.3 1.1 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 2.6 2.5 2.8 2.9 3
تولید ناخالص داخلی 192.01 201 201 215 215 215
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78618.00 81249 80583 80819 80898 83001
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222.10 66600 66600 67100 67100 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112531.50 118500 118500 120000 120000 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 202334.00 215358 212947 207999 208202 219335
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.00 0.5 0.1 2.5 2.7 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.47 109 109 110 111 112
تورم مواد غذایی 1.90 -0.5 0.2 0.8 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 104.81 107 106 109 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.18 127 129 125 133 133
قیمت تولید 62.00 88.03 79.58 76.21 68.46 87.53
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 -3.2 0.5 4.2 4 3.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره سپرده 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
میزان رشد وام 7.70 7.4 7.5 7.5 7.5 7.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 13210.00 0 15820 14550 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.8 4.8 4.3 4.3 4.3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 52.7 52.7 51 51 51
بودجه دولت 2.20 10 10 15 15 15
هزینه های دولت 110645.00 106037 113411 113743 113854 116813
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 46.40 52.9 53.2 52.5 51 52
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 153620.00 153378 157461 157921 158075 162184
قیمت گازوئیل 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.43


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.