بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3.68 3.65 3.66 3.67 3.68 3.7
بازار سهام 8458.32 8017 7843 7673 7507 7174
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.26 3.16 3.23 3.3 3.38 3.53

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 -3.2 1.5 1.5 1.5 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -2 -1.1 2 3 3.1
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
نرخ تورم -0.47 1.7 1.9 2 2.1 2.1
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری 13584.00 18630 19232 19325 19414 19493
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.3 4.3 4.3 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 59 59 59 62 62
بودجه دولت 2.20 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 -3.2 1.5 1.5 1.5 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -2 -1.1 2 3 3.1
تولید ناخالص داخلی 201.00 201 201 201 207 207
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71809.00 71091 71414 73245 73963 75516
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222.10 61652 61652 61652 60942 60942
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112531.50 109278 120000 120000 109278 116726
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 200205.00 198203 199104 204209 206211 210540

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
جمعیت 2.71 2.73 2.73 2.73 2.76 2.76

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.47 1.7 1.9 2 2.1 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.42 110 110 101 100 103
تورم مواد غذایی 1.00 1.2 1.4 1.5 1.5 1.3
CPI مسکن آب و برق 94.55 107 107 106 96.54 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.72 132 129 128 102 131
قیمت تولید 59.90 64.03 63.73 66.54 62.18 67.53
تغییر قیمت تولید کننده -10.60 3.1 3.8 3.8 3.8 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
عرضه پول M2 593569.00 2.4 560301 560189 560189 560130
نرخ بهره سپرده 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
میزان رشد وام 13.15 9.5 7.9 5.9 6.5 7.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 13584.00 18630 19232 19325 19414 19493
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.3 4.3 4.3 2.5 2.5
واردات 7732.00 8800 8750 9050 9250 9650
صادرات 21316.00 27430 27982 28375 28664 29143
تولید نفت خام 1520.00 1750 1800 1950 1850 1800
ورود توریست 1819.00 1600 1600 1600 1400 1400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 59 59 59 62 62
بودجه دولت 2.20 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت 15080.00 82047 82047 82047 82047 90115
هزینه های دولت 110645.00 109539 110036 112858 113964 116356
درآمدهای دولت 207915.00 267000 267000 267000 267000 267000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 49.30 44 46 48 50 51.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 153620.00 152084 152775 156692 158229 161550
قیمت گازوئیل 0.44 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.