بازارها گذشته مرجع
پول 50.8 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2020-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 7.37 2021-03
نرخ بهره 10 2021-03
موازنه تجاری -3370172 2021-03
حساب جاری -57.75 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
موارد کروناویروس 5940 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 175 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 5648 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
جمعیت 2.28 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.37 2021-03
تورم مواد غذایی 10 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-03
CPI مسکن آب و برق 104 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.02 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 24659 2021-05
موارد کروناویروس 5940 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 175 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 5648 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2021-03
عرضه پول M0 21748 2020-09
عرضه پول M1 29972 2021-02
عرضه پول M2 53005 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3370172 2021-03
حساب جاری -57.75 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2019-12
صادرات 67038 2021-03
واردات 3437210 2021-03
گردش سرمایه 17.44 2020-03
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 7691 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 6472 2020-12
ارزش بودجه دولت -531 2020-12
درآمدهای دولت 5940 2020-12
مخارج نظامی 14.1 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار 26 2020-12
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2020-12
رتبه فساد مالی 102 2020-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.