بازارها گذشته مرجع
پول 51 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
نرخ بیکاری 9.5 2017-12
نرخ تورم 7.38 2019-06
نرخ بهره 12.5 2019-09
موازنه تجاری -2638587 2019-08
حساب جاری -7.01 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1517 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022 2016-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2017-12
جمعیت 2.1 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.38 2019-06
تورم مواد غذایی 6.69 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220 2019-06
CPI مسکن آب و برق 210 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 244 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.5 2019-09
نرخ بهره سپرده 9 2018-06
عرضه پول M0 14740 2018-08
عرضه پول M1 17315 2018-08
عرضه پول M2 32055 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2638587 2019-08
حساب جاری -7.01 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 2017-12
صادرات 38120 2019-08
واردات 2676707 2019-08
گردش سرمایه 7.53 2018-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 3044 2018-03
ارزش بودجه دولت -667 2018-03
درآمدهای دولت 2378 2018-03
مخارج نظامی 11.3 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
شاخص رقابتی 45.45 2018-12
رتبه رقابتی 119 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 149 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.