بازارها گذشته مرجع
پول 51 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 7.36 2020-01
نرخ بهره 12 2020-02
موازنه تجاری -2881622 2020-02
حساب جاری 4.07 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.8 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
موارد کروناویروس 4 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 2 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1517 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
جمعیت 2.21 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.36 2020-01
تورم مواد غذایی 7.64 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-01
CPI مسکن آب و برق 100 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.63 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12 2020-02
نرخ بهره سپرده 9 2019-03
عرضه پول M0 18679 2019-12
عرضه پول M1 24196 2019-12
عرضه پول M2 42875 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2881622 2020-02
حساب جاری 4.07 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
صادرات 18014 2020-02
واردات 2899635 2020-02
گردش سرمایه 2.58 2019-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 32209 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.8 2018-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 4297 2019-09
ارزش بودجه دولت -1416 2019-09
درآمدهای دولت 2881 2019-09
مخارج نظامی 11.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار 72 2019-12
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 2 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.