بازارها گذشته مرجع
پول 51 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 7.68 2019-12
نرخ بهره 12.5 2019-12
موازنه تجاری -6624217 2020-01
حساب جاری 4.07 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1517 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
جمعیت 2.28 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.68 2019-12
تورم مواد غذایی 7.26 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 227 2019-12
CPI مسکن آب و برق 216 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 245 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 2019-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 9 2019-03
عرضه پول M0 18206 2019-10
عرضه پول M1 22214 2019-10
عرضه پول M2 40420 2019-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6624217 2020-01
حساب جاری 4.07 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
صادرات 20402 2020-01
واردات 6644619 2020-01
گردش سرمایه 2.58 2019-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 11439 2019-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 4350 2019-06
ارزش بودجه دولت -491 2019-06
درآمدهای دولت 3858 2019-06
مخارج نظامی 11.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار 68 2019-09
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.