بازارها گذشته مرجع
پول 50.7 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2019-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 7.57 2021-01
نرخ بهره 10 2021-02
موازنه تجاری -2383053 2021-01
حساب جاری -57.75 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2019-12
بودجه دولت -4.1 2019-12
موارد کروناویروس 4735 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 151 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 4111 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
جمعیت 2.21 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.57 2021-01
تورم مواد غذایی 6.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-01
CPI مسکن آب و برق 104 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2021-02
عرضه پول M0 21748 2020-09
عرضه پول M1 26575 2020-10
عرضه پول M2 48808 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2383053 2021-01
حساب جاری -57.75 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2019-12
صادرات 89375 2021-01
واردات 2472429 2021-01
گردش سرمایه 17.44 2020-01
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 7691 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2019-12
بودجه دولت -4.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 6472 2020-12
ارزش بودجه دولت -252 2020-09
درآمدهای دولت 5011 2020-09
مخارج نظامی 11.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار 35 2020-09
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2020-12
رتبه فساد مالی 102 2020-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4735 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 151 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 4111 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.