بازارها گذشته مرجع
پول 51.8 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 5.4 2020-05
نرخ بهره 10 2020-06
موازنه تجاری -2514710 2020-05
حساب جاری 0.79 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.8 2018-12
بودجه دولت -4.1 2019-12
موارد کروناویروس 57 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 27 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
جمعیت 2.21 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2020-05
تورم مواد غذایی 6.2 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-05
CPI مسکن آب و برق 99.7 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2020-06
عرضه پول M0 19210 2020-02
عرضه پول M1 23820 2020-02
عرضه پول M2 43029 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2514710 2020-05
حساب جاری 0.79 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
صادرات 20265 2020-05
واردات 2534976 2020-05
گردش سرمایه 22.32 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 13343 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.8 2018-12
بودجه دولت -4.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 4297 2019-09
ارزش بودجه دولت -1416 2019-09
درآمدهای دولت 2881 2019-09
مخارج نظامی 11.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار -6 2020-03
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 57 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 27 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.