بازارها گذشته مرجع
پول 51.8 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 5.58 2020-10
نرخ بهره 10 2020-10
موازنه تجاری -2175301 2020-10
حساب جاری 0.79 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2019-12
بودجه دولت -4.1 2019-12
موارد کروناویروس 3764 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 123 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 3610 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
جمعیت 2.21 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.58 2020-10
تورم مواد غذایی 7 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-10
CPI مسکن آب و برق 101 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2020-10
عرضه پول M0 21088 2020-08
عرضه پول M1 25857 2020-08
عرضه پول M2 46945 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2175301 2020-10
حساب جاری 0.79 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2019-12
صادرات 7861 2020-10
واردات 2183161 2020-10
گردش سرمایه 22.32 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 0 2020-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2019-12
بودجه دولت -4.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 5263 2020-09
ارزش بودجه دولت -252 2020-09
درآمدهای دولت 5011 2020-09
مخارج نظامی 11.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار -16 2020-06
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2019-12
رتبه فساد مالی 96 2019-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3764 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 123 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 3610 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.