بازارها گذشته مرجع
پول 51.3 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
نرخ تورم 7.65 2019-09
نرخ بهره 12.5 2019-09
موازنه تجاری -2486527 2019-10
حساب جاری -28.89 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1517 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
جمعیت 2.28 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.65 2019-09
تورم مواد غذایی 7.15 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 224 2019-09
CPI مسکن آب و برق 213 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 245 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.5 2019-09
نرخ بهره سپرده 9 2019-03
عرضه پول M0 17818 2019-08
عرضه پول M1 20530 2019-08
عرضه پول M2 38348 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2486527 2019-10
حساب جاری -28.89 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
صادرات 21253 2019-10
واردات 2507781 2019-10
گردش سرمایه 27.4 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 4350 2019-06
ارزش بودجه دولت -491 2019-06
درآمدهای دولت 3858 2019-06
مخارج نظامی 11.3 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.