بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 51.50 51.97 52.25 52.53 52.81 53.36

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 -3 -3 2.8 2.8 2.8
نرخ بیکاری 8.90 9.2 9.2 9 9 9
نرخ تورم 5.43 4.3 4 5.1 6 5.6
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9.5
موازنه تجاری -2574149.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -12 -12 -10.5 -10.5 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.10 -3.6 -3.6 -3 -3 -3

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 -3 -3 2.8 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 809.40 700 700 780 780 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2206.90 1850 1850 2050 2050 2050
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887.00 60840040222 27174472 27174472 60840040222 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528.00 5533584786 5533584786 5864458928 5864458928 5688525161
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068.00 5305700988 5305700988 5622949088 5622949088 5454260616
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691.00 2450466065 2450466065 2596988778 2596988778 2519079115
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621.00 286823678 286823678 303973959 303973959 294854741
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630.00 1552356307 1552356307 1645177612 1645177612 1595822284
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35.00 16741898 17612477 17612477 17612477 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630.00 2272660213 2272660213 2408551236 2408551236 2336294699
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361.00 582143855 582143855 616952457 616952457 598443883

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.90 9.2 9.2 9 9 9
جمعیت 2.21 2.42 2.42 2.48 2.48 2.49

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.43 4.3 4 5.1 6 5.6
تورم مواد غذایی 5.20 4.7 4.5 5 5.3 5.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 -0.3 0.4 0.7 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.12 103 104 106 108 110
CPI مسکن آب و برق 100.15 102 103 105 106 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.41 104 104 107 106 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -2574149.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -12 -12 -10.5 -10.5 -10.5
ورود توریست 0.00 25 50 250 500 1000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.10 -3.6 -3.6 -3 -3 -3
مخارج نظامی 11.30 15 15 15 15 12

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -16.00 -12 -14 8 15 20


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.