بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 51.80 52.07 52.35 52.63 52.91 53.47

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -1.2 -1.2 4 4 4
نرخ بیکاری 8.90 9.2 9.2 9 9 9
نرخ تورم 5.40 5 4.7 4.5 4.2 4
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9.5
موازنه تجاری -2514710.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17 -17 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.10 -8 -8 -6.7 -6.7 -6.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 -1.2 -1.2 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 809.40 700 700 780 780 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2206.90 1850 1850 2050 2050 2050
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 60840040222 27174472 27174472 60840040222 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584.00 5636269865 5636269865 5932915647 5932915647 5861720660
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 5404157295 5404157295 5688586626 5688586626 5620323587
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2495938631 2495938631 2627303822 2627303822 2595776176
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 292146179 292146179 307522294 307522294 303832026
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1581162919 1581162919 1664382020 1664382020 1644409436
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982.00 16741898 17612477 17612477 17612477 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673.00 2314833289 2314833289 2436666620 2436666620 2407426620
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304.00 592946524 592946524 624154236 624154236 616664385

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.90 9.2 9.2 9 9 9
جمعیت 2.21 2.42 2.42 2.48 2.48 2.49

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.40 5 4.7 4.5 4.2 4
تورم مواد غذایی 6.20 6.4 5.8 6 6.2 6.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 0.8 1 0.7 0.5 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40 103 105 106 106 109
CPI مسکن آب و برق 99.70 103 104 105 104 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.00 105 105 106 102 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -2514710.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17 -17 -17
ورود توریست 13343.00 11800 20000 21100 22100 21500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.10 -8 -8 -6.7 -6.7 -6.7
مخارج نظامی 11.30 15 15 15 15 12

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -6.00 -8 -5 7 12 20


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.