تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 6 6 6 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 1.90 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 693.07 750 750 750 750 780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2159.44 2170 2170 2170 2170 2220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64784695.00 28421780 28421780 28421780 28421780 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5223279581.00 5536676356 5536676356 5536676356 5536676356 5896560319
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8155249042.00 8644563985 8644563985 8644563985 8644563985 9206460644
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1859919502.00 1971514672 1971514672 1971514672 1971514672 2099663126
تولید ناخالص داخلی از معادن 429027278.00 454768915 454768915 454768915 454768915 484328894
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1810087933.00 1918693209 1918693209 1918693209 1918693209 2043408268
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33.00 18420889 18420889 18420889 18420889 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2064204635.00 2188056913 2188056913 2188056913 2188056913 2330280612
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 781691498.00 828592988 828592988 828592988 828592988 882451532

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 11.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9
جمعیت 2.28 2.49 2.49 2.56 2.56 2.56

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 11.69 15 11 10 7.8 6.5
تورم مواد غذایی 15.50 18 14 10 8 7
نرخ تورم (ماهانه) 2.53 1.8 1.4 0.8 0.5 0.4
CPI مسکن آب و برق 109.24 120 117 119 118 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.84 120 122 123 123 124
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.60 126 123 125 127 133

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 10.00 12 12 12 12 12
عرضه پول M0 27628.91 29000 29500 30000 28600 28000
عرضه پول M1 37539.47 37000 35800 36000 34800 34000
عرضه پول M2 65168.38 65000 65500 63000 60000 58000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -4140070.00 -69.43 -28.99 -63.46 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -11 -11 -11 -11 -11
ورود توریست 15822.00 14700 15600 16000 18000 2000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.10 82 82 82 82 77
بودجه دولت -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
مخارج نظامی 14.30 12 12 12 12 12
هزینه های مالی 6433.11 5200 4800 4600 4600 5000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 27.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 35.00 -10 -6 5 7 10


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.