بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 51.00 51.27 51.54 51.82 52.09 52.64

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 4.8 4.8 4.8 4.8 5.2
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 8.9
نرخ تورم 5.67 5.1 6 6.3 5.6 6
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 9
موازنه تجاری -2217741.00 -69.43 -28.99 -57.48 -29.2 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 77 77 77 77 74
بودجه دولت -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 4.8 4.8 4.8 4.8 5.2
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 809.40 780 780 780 780 805
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2206.90 2050 2050 2050 2050 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887.00 27174472 27174472 27174472 28421780 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528.00 4203867022 4541909937 4541909937 5282253 4405652639
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068.00 6368793086 6880922839 6880922839 1490013 6674495154
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691.00 2414201660 2608333340 2608333340 1461416 2530083340
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621.00 331904532 358593763 358593763 622930 347835950
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630.00 1666848611 1800883860 1800883860 624847 1746857344
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35.00 17612477 17612477 17612477 18420889 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630.00 2254590041 2435886972 2435886972 4952911 2362810363
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361.00 720081790 777985274 777985274 351016 754645716

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 8.9
جمعیت 2.21 2.48 2.48 2.48 2.49 2.56

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.67 5.1 6 6.3 5.6 6
تورم مواد غذایی 6.80 6 5.3 5.6 5.4 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.7 0.5 0.8 0.8 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.57 105 106 108 245 111
CPI مسکن آب و برق 101.26 105 105 106 237 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.97 105 107 106 282 111

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2217741.00 -69.43 -28.99 -57.48 -29.2 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8
ورود توریست 0.00 250 500 1000 1000 5000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 77 77 77 77 74
بودجه دولت -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.7
مخارج نظامی 11.30 15 15 15 12 12

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -16.00 8 15 20 20 40


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.