بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 51.00 51.28 51.57 51.87 52.17 52.77

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 9
نرخ تورم 7.68 6.7 6.3 5.6 6 6.5
نرخ بهره 12.50 12 12 12 12 11.5
موازنه تجاری -6624217.00 -69.43 -28.99 -57.48 -63.46 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 52 52 52 52 50
بودجه دولت -3.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.75 1.75 1.75 1.75 1.66
تولید ناخالص داخلی سرانه 518.80 530 530 530 530 560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1516.70 1575 1575 1575 1575 1591
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 60840040222 60840040222 60840040222 60840040222 63882042233
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584.00 6007077093 6007077093 6007077093 6007077093 6307430948
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 5759693959 5759693959 5759693959 5759693959 6047678657
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2660145120 2660145120 2660145120 2660145120 2793152376
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 311366322 311366322 311366322 311366322 326934638
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1685186795 1685186795 1685186795 1685186795 1769446135
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982.00 16741898 34908186203 34908186203 17612477 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673.00 2467124953 2467124953 2467124953 2467124953 2590481200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304.00 631956164 631956164 631956164 631956164 663553972

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 9
جمعیت 2.28 2.42 2.42 2.42 2.42 2.49

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 7.68 6.7 6.3 5.6 6 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 227.12 228 234 236 238 254
CPI مسکن آب و برق 216.06 220 223 225 227 241
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 245.17 259 259 258 259 276

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 12.50 12 12 12 12 11.5
نرخ بهره سپرده 9.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -6624217.00 -69.43 -28.99 -57.48 -63.46 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 52 52 52 52 50
بودجه دولت -3.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.6
مخارج نظامی 11.30 15 15 15 15 12

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 68.00 72 71 73 74 76


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.