بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 50.95 51.22 51.49 51.77 52.04 52.59

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 5.8 5.8 5.8 6.5 6.5
نرخ بیکاری 8.90 9.5 9.5 9.5 9 9
نرخ تورم 7.37 8.5 7.2 5.6 5.1 4.5
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9
موازنه تجاری -3370172.00 -69.43 -28.99 -29.2 -29.2 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 77 77 77 77 74
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 5.8 5.8 5.8 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 1.76 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 809.40 780 780 780 780 805
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2206.90 2050 2050 2050 2050 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61672887.00 27174472 27174472 28421780 28421780 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4333883528.00 4585248773 4585248773 4585248773 4615585957 4883289943
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6565766068.00 6946580500 6946580500 6946580500 6992540862 7398108232
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2488867691.00 2633222017 2633222017 2633222017 2650644091 2804381448
تولید ناخالص داخلی از معادن 342169621.00 362015459 362015459 362015459 364410646 385546464
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1718400630.00 1818067867 1818067867 1818067867 1830096671 1936242278
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35.00 17612477 17612477 18420889 18420889 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2324319630.00 2459130169 2459130169 2459130169 2475400406 2618973629
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 742352361.00 785408798 785408798 785408798 790605264 836460370

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.90 9.5 9.5 9.5 9 9
جمعیت 2.28 2.48 2.48 2.49 2.49 2.56

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 7.37 8.5 7.2 5.6 5.1 4.5
تورم مواد غذایی 10.00 5.3 5.6 5.4 5.4 6
CPI مسکن آب و برق 104.21 108 108 237 107 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.02 110 108 282 111 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.71 109 110 245 111 116
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.5 0.8 0.8 0.8 1.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.5 9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -3370172.00 -69.43 -28.99 -29.2 -29.2 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8
ورود توریست 7691.00 500 1000 1000 1000 5000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 77 77 77 77 74
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.7
مخارج نظامی 14.10 15 15 12 12 12

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 26.00 8 12 20 18 35


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.