بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 52.40 52.55 52.75 52.95 53.15 53.55

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 4.8 6 6 6 6
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
نرخ تورم 7.34 8 6.5 5.3 4 4.5
نرخ بهره 10.00 10 10 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری -2660614.00 -29.2 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -10 -11 -11 -11 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.10 84 82 82 82 82
بودجه دولت -3.70 -3.2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 4.8 6 6 6 6
تولید ناخالص داخلی 1.90 2 2.1 2.1 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 693.07 705 750 750 750 750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2159.44 2200 2170 2170 2170 2170
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61644340411.00 28421780 28421780 28421780 28421780 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5223279581.00 5282253 5473997001 5536676356 5536676356 5802436821
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8155249042.00 1490013 8546700996 8644563985 8644563985 9059503056
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1859919502.00 1461416 1949195638 1971514672 1971514672 2066147376
تولید ناخالص داخلی از معادن 429027278.00 622930 449620587 454768915 454768915 476597823
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1810087933.00 624847 1896972154 1918693209 1918693209 2010790483
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33.00 18420889 18420889 18420889 18420889 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2064204635.00 4952911 2163286457 2188056913 2188056913 2293083645
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 781691498.00 351016 819212690 828592988 828592988 868365451

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 9.60 9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
جمعیت 2.28 2.49 2.49 2.49 2.49 2.56

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 7.34 8 6.5 5.3 4 4.5
تورم مواد غذایی 8.80 8.6 7.4 6.5 6.3 6
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.5 1 0.6 1.2 0.6
CPI مسکن آب و برق 105.54 237 111 110 110 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.15 282 115 116 117 118
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.95 245 116 116 115 119

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 10.00 10 10 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -2660614.00 -29.2 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -10 -11 -11 -11 -11
ورود توریست 7147.00 6300 5700 6500 6500 6500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.10 84 82 82 82 82
بودجه دولت -3.70 -3.2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
مخارج نظامی 14.30 12 12 12 12 12
هزینه های مالی 5475.34 5700 5400 5200 4800 4600

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 27.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 35.00 35 42 50 55 60


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.