بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 51.00 51.19 51.59 51.98 52.39 53.2
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.6 5.6 5.3 5.3 5.3
نرخ بیکاری 9.50 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
نرخ تورم 7.38 6.5 6 5.7 5.5 5.2
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12 12 12
موازنه تجاری -2638587.00 -28.99 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -15 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.6 5.6 5.3 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.67 1.67 1.75 1.75 1.75
تولید ناخالص داخلی سرانه 518.80 510 510 530 530 530
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1516.70 1550 1550 1575 1575 1575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 25981903 25981903 25831247 56933155203 27174472
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00 4847156 4847156 4833386 4833386 5104055
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 4019152788 5776103344 5759693959 5759693959 6082236821
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2478955356 2667723881 2660145120 2660145120 2809113246
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 85180734 312253406 311366322 311366322 328802836
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1365376702 1689987897 1685186795 1685186795 1779557256
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00 16903570 16903570 16855549 16855549 17799460
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00 4544943 4544943 4532031 4532031 4785825
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00 322103 322103 321188 321188 339175
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.50 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 7.38 6.5 6 5.7 5.5 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219.72 221 224 226 232 235
CPI مسکن آب و برق 209.55 214 216 218 221 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 243.87 255 257 257 257 270
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12 12 12
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2638587.00 -28.99 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -15 -15 -15
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.