بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 51.00 51.27 51.54 51.82 52.09 52.64

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 3.7 3.7 3.7 5 5
نرخ بیکاری 8.90 9.5 9.5 9.5 10.2 10.2
نرخ تورم 7.36 8 8.4 8.7 8.4 9
نرخ بهره 12.00 11.5 11 10 10 9.5
موازنه تجاری -2881622.00 -69.43 -28.99 -63.46 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17.5 -17 -17
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 120 120 120 125 125
بودجه دولت -3.90 -8 -8 -8 -6.7 -6.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 3.7 3.7 3.7 5 5
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.75 1.75 1.75 1.66 1.66
تولید ناخالص داخلی سرانه 518.80 530 530 530 560 560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1516.70 1575 1575 1575 1565 1591
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 60840040222 60840040222 27174472 60840040222 28421780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584.00 5915801468 5915801468 5915801468 5989962913 6211591541
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 5672177242 5672177242 5672177242 5743284575 5955786104
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2619725061 2619725061 2619725061 2652566359 2750711314
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 306635210 306635210 306635210 310479239 321966970
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1659580918 1659580918 1659580918 1680385693 1742559964
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982.00 16741898 34908186203 17612477 17612477 18420889
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673.00 2429637774 2429637774 2429637774 2460096107 2551119663
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304.00 622353791 622353791 622353791 630155719 653471481

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.90 9.5 9.5 9.5 10.2 10.2
جمعیت 2.21 2.42 2.42 2.42 2.48 2.49

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 7.36 8 8.4 8.7 8.4 9
تورم مواد غذایی 7.64 8.8 9.2 9.4 9 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.63 1.1 0.8 1 0.7 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00 237 242 247 108 269
CPI مسکن آب و برق 100.00 226 231 235 108 256
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.00 263 265 266 108 290

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 12.00 11.5 11 10 10 9.5
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 9 7.5 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -2881622.00 -69.43 -28.99 -63.46 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17.5 -17 -17

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 120 120 120 125 125
بودجه دولت -3.90 -8 -8 -8 -6.7 -6.7
مخارج نظامی 11.30 15 15 15 15 12

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 72.00 25 18 20 16 35


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.