بازارها گذشته مرجع
پول 607 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2018-12
نرخ بیکاری 6 2017-12
نرخ تورم 3 2018-12
نرخ بهره 3.5 2019-06
موازنه تجاری -29.8 2014-06
حساب جاری -14.9 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.38 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 775 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2017-12
جمعیت 5.1 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-06
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -29.8 2014-06
حساب جاری -14.9 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 4.1 2014-06
واردات 33.9 2014-06
ذخایر طلا 0 2018-09
شاخص تروریسم 6.72 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.5 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 28 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1445 2017-03
آدرس های IP 525 2017-03
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 183 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری آفریقای مرکزی - شاخص های اقتصادی.