بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 574.29 578 581 585 589 596

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
نرخ تورم 4.78 4.5 4 3 3 2.7
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
حساب جاری -81.70 -180 -180 -180 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90 40 40 40 40 42
بودجه دولت -3.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8
تولید ناخالص داخلی 2.30 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 410.99 382 382 382 386 386
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 928.59 860 860 890 890 890

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
جمعیت 4.83 4.88 4.88 4.88 4.95 4.95

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 4.78 4.5 4 3 3 2.7

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
حساب جاری -81.70 -180 -180 -180 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -4.7

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90 40 40 40 40 42
بودجه دولت -3.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


جمهوری آفریقای مرکزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.