بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 552.16 560 566 573 580 595

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -2 -2 3 3 3
نرخ بیکاری 6.50 6.9 6.9 6.7 6.7 6.7
نرخ تورم 0.44 2.5 2.5 4 4 4
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
حساب جاری -164.40 -175 -175 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -7 -7 -6.8 -6.8 -6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 70 70 50 50 50
بودجه دولت 2.40 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -2 -2 3 3 3
تولید ناخالص داخلی 2.22 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.10 370 370 382 382 382
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 944.90 835 835 860 860 860

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.50 6.9 6.9 6.7 6.7 6.7
جمعیت 4.70 4.75 4.81 4.86 4.86 4.88

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.44 2.5 2.5 4 4 4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
حساب جاری -164.40 -175 -175 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -7 -7 -6.8 -6.8 -6.8

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 70 70 50 50 50
بودجه دولت 2.40 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


جمهوری آفریقای مرکزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.