بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 598.13 590 596 602 609 621
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 4.7 5 5 5 5
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -7.3 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 44.2 40 40 40 40
بودجه دولت 1.00 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 4.7 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 2.38 2.3 2.45 2.45 2.45 2.45
تولید ناخالص داخلی سرانه 384.80 380 395 395 395 395
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 774.70 795 805 805 805 805
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.9 1.95 1.95 1.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -7.3 -7 -7 -7 -7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 44.2 40 40 40 40
بودجه دولت 1.00 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


جمهوری آفریقای مرکزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.