بازارها گذشته مرجع
پول 84.8 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-12
نرخ بیکاری 3 2020-12
نرخ تورم 10.1 2021-01
نرخ بهره 5.5 2021-02
موازنه تجاری -189 2020-12
حساب جاری 174 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
موارد کروناویروس 86451 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1470 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 83424 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 8.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46716 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2020-12
افراد بیکار 76.7 2020-12
حداقل دستمزد 1750 2019-12
جمعیت 6.5 2019-12
افراد شاغل 545868 2020-12
دستمزد 24204 2020-12
دستمزد در تولید 23227 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.1 2021-01
اندازه اصل تورم 9.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 295 2021-01
CPI مسکن آب و برق 311 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220 2021-01
تورم مواد غذایی 18.5 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 2020-12
قیمت تولید 206 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 25.4 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2021-02
عرضه پول M0 124172 2020-12
ذخایر ارزی 2398 2020-04
نرخ بهره سپرده 1.54 2019-12
عرضه پول M1 174215 2020-12
عرضه پول M2 219104 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -189 2020-12
حساب جاری 174 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 2019-12
صادرات 155 2020-12
واردات 344 2020-12
ذخایر طلا 16.77 2020-12
تولید نفت خام 1 2020-10
بدهی خارجی 8702 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.3 2019-09
حواله 201 2020-11
شاخص تروریسم 0.95 2019-12
ورود توریست 1779 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 152148779 2020-12
بدهی های دولت 3772 2019-09
هزینه های مالی 171944129 2020-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-03
ارزش بودجه دولت -1.7 2021-01
هزینه های دولت 25472 2020-06
مخارج نظامی 118 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.5 2021-01
تولید صنعتی -15.7 2021-01
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1351 2020-06
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -7.6 2021-01
استخراج معدن -21 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25 2020-12
هزینه های مصرف کننده 134024 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -15.9 2021-01

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1004 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 86451 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1470 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 83424 2021-03
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.