بازارها گذشته مرجع
پول 82.19 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 3 2019-12
نرخ تورم 4.1 2020-02
نرخ بهره 5 2020-03
موازنه تجاری -256 2020-01
حساب جاری -173 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
موارد کروناویروس 111 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 3 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8.35 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38852 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-12
افراد بیکار 76.1 2019-12
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.5 2019-12
افراد شاغل 542244 2020-01
دستمزد 17172 2020-01
دستمزد در تولید 18920 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2020-02
اندازه اصل تورم 3.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 270 2020-02
CPI مسکن آب و برق 302 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 2020-02
تورم مواد غذایی 6.2 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-02
قیمت تولید 171 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 9.8 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-03
عرضه پول M0 96010 2019-12
ذخایر ارزی 2424 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.42 2018-12
عرضه پول M1 139682 2019-12
عرضه پول M2 181768 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -256 2020-01
حساب جاری -173 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 212 2019-12
واردات 418 2019-12
ذخایر طلا 14.37 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-11
بدهی خارجی 8340 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.3 2019-09
حواله 215 2019-12
شاخص تروریسم 1.47 2018-12
ورود توریست 1380 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 8148256 2020-01
بدهی های دولت 3772 2019-09
هزینه های مالی 10206834 2020-01
ارزیابی اعتبار 30 2020-03
ارزش بودجه دولت -2.94 2020-01
هزینه های دولت 34737 2019-09
مخارج نظامی 118 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 19.2 2020-02
تولید صنعتی 23.9 2020-02
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 14248 2019-09
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.3 2020-02
استخراج معدن 11 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 170200 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2020-02

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 405 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 111 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 3 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.