بازارها گذشته مرجع
پول 69.83 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.3 2019-10
نرخ تورم 2.8 2019-11
نرخ بهره 4.25 2019-12
موازنه تجاری -202 2019-10
حساب جاری -237 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8.09 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38852 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-10
افراد بیکار 83.2 2019-09
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.32 2018-12
افراد شاغل 543367 2019-08
دستمزد 16563 2019-10
دستمزد در تولید 16443 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-11
اندازه اصل تورم 1.8 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264 2019-11
CPI مسکن آب و برق 301 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 2019-11
تورم مواد غذایی 5.5 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-11
قیمت تولید 166 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 10 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-12
عرضه پول M0 94292 2019-10
ذخایر ارزی 2286 2019-09
نرخ بهره سپرده 2.42 2018-12
عرضه پول M1 133802 2019-09
عرضه پول M2 172895 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -202 2019-10
حساب جاری -237 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 202 2019-10
واردات 404 2019-10
ذخایر طلا 14.37 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-08
بدهی خارجی 8442 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118 2019-06
حواله 210 2019-09
شاخص تروریسم 1.47 2018-12
ورود توریست 1380 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 125360498 2019-10
بدهی های دولت 3793 2019-06
هزینه های مالی 128463278 2019-10
ارزیابی اعتبار 30 2020-01
ارزش بودجه دولت -0.2 2019-11
هزینه های دولت 11726 2019-06
مخارج نظامی 118 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -18 2019-11
تولید صنعتی -21.1 2019-11
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1836 2019-06
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.5 2019-12
استخراج معدن 46.9 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.5 2019-06
هزینه های مصرف کننده 110122 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1965 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.