بازارها گذشته مرجع
پول 69.85 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2019-09
نرخ تورم 2.6 2019-10
نرخ بهره 4.25 2019-11
موازنه تجاری -270 2019-09
حساب جاری -237 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 8.09 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38852 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-09
افراد بیکار 83.2 2019-09
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.32 2018-12
افراد شاغل 543367 2019-08
دستمزد 16411 2019-09
دستمزد در تولید 16696 2019-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-10
اندازه اصل تورم 1.8 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262 2019-10
CPI مسکن آب و برق 298 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2019-10
تورم مواد غذایی 4.6 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
قیمت تولید 164 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 10 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-11
عرضه پول M0 93994 2019-09
ذخایر ارزی 2286 2019-09
نرخ بهره سپرده 2.42 2018-12
عرضه پول M1 133802 2019-09
عرضه پول M2 172895 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -270 2019-09
حساب جاری -237 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 157 2019-09
واردات 427 2019-09
ذخایر طلا 14.37 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-07
بدهی خارجی 8442 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118 2019-06
حواله 210 2019-09
شاخص تروریسم 1.47 2018-12
ورود توریست 1380 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 111720203 2019-09
بدهی های دولت 3793 2019-06
هزینه های مالی 113783525 2019-09
ارزیابی اعتبار 30 2019-12
ارزش بودجه دولت -3.59 2019-09
هزینه های دولت 11726 2019-06
مخارج نظامی 118 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.1 2019-10
تولید صنعتی -3.5 2019-10
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1836 2019-06
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 2019-10
استخراج معدن -14.2 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.5 2019-06
هزینه های مصرف کننده 110122 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1965 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.