بازارها گذشته مرجع
پول 69.8 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-03
نرخ بیکاری 3.3 2019-06
نرخ تورم 1.5 2019-07
نرخ بهره 4.25 2019-07
موازنه تجاری -198 2019-06
حساب جاری 27.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 8.09 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69960 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-06
افراد بیکار 79.4 2019-03
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.14 2017-12
افراد شاغل 540456 2018-12
دستمزد 16612 2019-05
دستمزد در تولید 15963 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-07
اندازه اصل تورم 0.8 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 2019-07
CPI مسکن آب و برق 287 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214 2019-07
تورم مواد غذایی 1.3 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
قیمت تولید 160 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 5.8 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-07
عرضه پول M0 90093 2019-06
ذخایر ارزی 2170 2019-01
نرخ بهره سپرده 2.75 2017-12
عرضه پول M1 119505 2019-03
عرضه پول M2 154856 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -198 2019-06
حساب جاری 27.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 164 2019-06
واردات 362 2019-06
ذخایر طلا 11.8 2019-06
تولید نفت خام 1 2019-04
بدهی خارجی 8290 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29.79 2018-12
حواله 196 2019-03
شاخص تروریسم 1.72 2017-12
ورود توریست 1375 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 72416176 2019-06
بدهی های دولت 3826 2018-12
هزینه های مالی 72114497 2019-06
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 0.72 2019-05
هزینه های دولت 6754 2019-03
مخارج نظامی 118 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 17.7 2019-07
تولید صنعتی 16.1 2019-07
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -7933 2018-12
شاخص رقابتی 53.02 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.9 2019-07
استخراج معدن 173 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 124367 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 776 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.