بازارها گذشته مرجع
پول 77.69 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.1 2020-03
نرخ تورم 7.2 2020-05
نرخ بهره 5 2020-06
موازنه تجاری 1 2020-04
حساب جاری -117 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
موارد کروناویروس 8141 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 99 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2916 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46716 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2020-03
افراد بیکار 77.8 2020-04
حداقل دستمزد 1750 2019-12
جمعیت 6.5 2019-12
افراد شاغل 536131 2020-04
دستمزد 17529 2020-04
دستمزد در تولید 17848 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.2 2020-05
اندازه اصل تورم 5.8 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 276 2020-05
CPI مسکن آب و برق 299 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 2020-05
تورم مواد غذایی 13.3 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -1.2 2020-05
قیمت تولید 190 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 23.9 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-06
عرضه پول M0 94732 2020-03
ذخایر ارزی 2398 2020-04
نرخ بهره سپرده 1.54 2019-12
عرضه پول M1 132708 2020-02
عرضه پول M2 177555 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1 2020-04
حساب جاری -117 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 176 2020-04
واردات 175 2020-04
ذخایر طلا 14.4 2020-03
تولید نفت خام 1 2020-02
بدهی خارجی 8333 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.3 2019-09
حواله 144 2020-03
شاخص تروریسم 1.47 2018-12
ورود توریست 1779 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 38490423 2020-04
بدهی های دولت 3772 2019-09
هزینه های مالی 49052495 2020-04
ارزیابی اعتبار 30 2020-07
ارزش بودجه دولت -11.22 2020-04
هزینه های دولت 50215 2019-12
مخارج نظامی 118 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 12.6 2020-05
تولید صنعتی -23.3 2020-04
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 14248 2019-09
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -4.8 2020-05
استخراج معدن -12.4 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 170200 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1004 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8141 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 99 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2916 2020-07
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.