بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 81.75 82.19 82.19 82.19 82.19 82.19

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 3 3.2 3.4 3.9 3.9
نرخ بیکاری 3.00 3.2 3.3 3.3 3.5 4
نرخ تورم 4.10 2.9 3.1 4.7 4.5 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 4.75 4.75
موازنه تجاری -255.70 -275 -259 -235 -238 -234
حساب جاری -173.40 -35.9 -35.9 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 60 60 60 63 63
بودجه دولت -1.10 -3.1 -3.1 -3.1 -4.8 -4.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 3 3.2 3.4 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.35 8.68 8.68 8.68 9.01 9.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042.40 586467 587606 610104 613054 633898
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38851.50 40017 40095 40172 40367 41739
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087.20 1145 1145 1145 1172 1172
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447.00 3493 3540 3540 3493 3446

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.00 3.2 3.3 3.3 3.5 4
افراد بیکار 76.10 84.3 87.2 90.1 93 93
حداقل دستمزد 1200.00 1300 1300 1300 1300 1360
جمعیت 6.50 6.56 6.56 6.56 6.68 6.68
دستمزد 17172.00 22400 22400 23000 23000 23000
دستمزد در تولید 18919.63 16700 16700 17400 17400 17400

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 4.10 2.9 3.1 4.7 4.5 5
اندازه اصل تورم 3.10 3 3.5 3.5 4 3
قیمت تولید 171.20 174 178 179 179 187
تغییر قیمت تولید کننده 9.80 12.6 7 8.5 4.5 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.9 0.9 0.7 0.5 0.8
تورم مواد غذایی 6.20 2.5 2.5 1.5 1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 269.70 267 268 279 282 293

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 5 4.75 4.75
ذخایر ارزی 2424.11 2543 2605 2667 2728 2913
نرخ بهره سپرده 2.42 2.42 2.42 2.75 2.42 2.75
عرضه پول M2 181768.10 196170 204125 212080 220035 243899

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -255.70 -275 -259 -235 -238 -234
حساب جاری -173.40 -35.9 -35.9 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5 -7.5
واردات 417.80 432 406 475 395 482
صادرات 212.10 157 147 240 157 248
ذخایر طلا 14.37 12.7 12.7 13.2 13.2 13.2
ورود توریست 1380.40 1298 1298 1298 1298 1298
بدهی خارجی 8339.80 8460 8460 8600 8600 8600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.30 -52.7 -68.2 -83.7 -99.2 80

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 60 60 60 63 63
بودجه دولت -1.10 -3.1 -3.1 -3.1 -4.8 -4.8
بدهی های دولت 3772.00 4391 4391 4550 4550 4550
هزینه های دولت 34736.70 12078 35848 35918 36091 37319
ارزش بودجه دولت -2.94 -19000000 -19000000 1000000 1000000 1000000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 19.20 -20 -20 5 8.5 5
تولید صنعتی 23.90 -25 -10 5.5 7.5 5.5
شاخص اقتصادی مقدم 4.30 2.2 4 5.2 5.2 5.2
استخراج معدن 11.00 -15 20 5.5 25 6
تغییرات موجودی انبار 14247.80 3093 3093 -2378 -2378 -2378

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.80 12 13 14 18 20
هزینه های مصرف کننده 170200.10 113426 175647 175987 176838 182850

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
خانه های مسکونی نوساز 405.00 629 629 690 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.