بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 69.85 69.51 69.51 69.51 69.51 69.51
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 3.5 3 3.2 3.4 3.9
نرخ بیکاری 3.20 3.2 3.2 3.3 3.3 4
نرخ تورم 3.10 5.9 2.9 3.1 4.7 5
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری -242.20 -302 -275 -259 -235 -234
حساب جاری -237.40 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 60 60 60 58 56
بودجه دولت -1.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 3.5 3 3.2 3.4 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.09 8.68 8.68 8.68 8.68 9.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113.30 576612 573827 574941 576055 598521
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38851.50 43010 40017 40095 40172 41739
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087.20 1145 1145 1145 1145 1172
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447.00 3540 3540 3540 3540 3540
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.2 3.2 3.3 3.3 4
افراد بیکار 83.30 62.5 62.5 62.5 63.3 63.3
حداقل دستمزد 1200.00 1300 1300 1300 1300 1360
جمعیت 6.32 6.56 6.56 6.56 6.56 6.68
دستمزد 16586.00 22400 22400 22400 23000 23000
دستمزد در تولید 16443.00 16700 16700 16700 17400 17400
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.10 5.9 2.9 3.1 4.7 5
اندازه اصل تورم 2.40 2.5 3 3.5 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 1 0.9 0.7 0.7 0.8
قیمت تولید 164.50 171 174 178 178 187
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 9.1 12.6 7 8.5 4.7
تورم مواد غذایی 5.70 5.5 2.5 2 1.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.40 274 267 268 279 293
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
ذخایر ارزی 2424.11 2482 2543 2605 2667 2913
نرخ بهره سپرده 2.42 2.42 2.67 2.67 2.67 2.67
عرضه پول M2 173246.30 144000 144000 144000 145000 145000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -242.20 -302 -275 -259 -235 -234
حساب جاری -237.40 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
صادرات 171.40 165 157 147 240 248
واردات 413.60 467 432 406 475 482
ذخایر طلا 14.37 12.7 12.7 12.7 13.2 13.2
ورود توریست 1380.40 1298 1298 1298 1298 1298
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118.00 48.8 48.8 48.8 -50.6 -50.6
بدهی خارجی 8441.50 8460 8460 8401 8600 8600
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 60 60 60 58 56
بودجه دولت -1.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی های دولت 3792.60 4391 4391 4391 4550 4550
هزینه های دولت 11726.30 6990 12078 12102 12125 12598
ارزش بودجه دولت -0.20 -19000000 -19000000 -19000000 1000000 1000000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -13.40 -14 -20 -6.8 5 5
تولید صنعتی -16.90 -15 -25 -10 5.5 5.5
شاخص اقتصادی مقدم 4.50 3.1 2.2 4 5.2 5.2
استخراج معدن 18.20 -30 -15 20 5.5 6
تغییرات موجودی انبار 1836.30 3093 3093 3093 -2378 -2378
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.20 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.50 36.7 36.7 36.7 37.3 37.3
هزینه های مصرف کننده 110122.30 109400 113426 113646 113866 118307
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
خانه های مسکونی نوساز 1965.00 629 629 629 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.