بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 84.73 85.32 85.88 86.45 87.02 88.17

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.40 5.1 7.7 8.7 3 4.5
نرخ بیکاری 3.10 3.7 4 3.8 3.8 3.6
نرخ تورم 14.20 15 10 7.5 6.3 5
نرخ بهره 7.50 8 8.5 9 9 9
موازنه تجاری -264.00 -238 -234 -234 -234 -234
حساب جاری -83.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.10 63 63 63 63 62
بودجه دولت 0.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.40 5.1 7.7 8.7 3 4.5
تولید ناخالص داخلی 7.74 8.01 8.01 8.01 8.01 8.43
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 598344.50 620135 636329 644417 650400 673416
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 150271.20 98005 161842 163345 154779 169125
تولید ناخالص داخلی سرانه 1000.21 1088 1088 1088 1088 1106
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4706.57 5100 5100 5100 5100 5300

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 3.10 3.7 4 3.8 3.8 3.6
افراد بیکار 79.90 93 93 93 93 93
حداقل دستمزد 1970.00 1970 1970 2050 2050 2050
جمعیت 6.64 6.68 6.68 6.68 6.68 6.8
دستمزد 20715.00 23000 23000 23000 23000 23000
دستمزد در تولید 21321.16 17400 17400 17400 17400 17400

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 14.20 15 10 7.5 6.3 5
اندازه اصل تورم 14.20 4 3 3 3 3
قیمت تولید 220.60 219 221 217 229 230
تغییر قیمت تولید کننده 19.90 6 6.5 3.9 3.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 2.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
تورم مواد غذایی 22.80 4.5 1.5 2 2 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 313.50 315 322 324 333 338

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 7.50 8 8.5 9 9 9
ذخایر ارزی خارجی 2784.39 2728 2913 2913 2913 3160
نرخ بهره سپرده 1.37 1.87 2.37 2.87 2.87 2.87
عرضه پول M2 212884.10 220035 243899 243899 243899 275719

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -264.00 -238 -234 -234 -234 -234
حساب جاری -83.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
واردات 491.90 395 482 482 482 482
صادرات 228.30 157 248 248 248 248
ذخایر طلا 20.56 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
ورود توریست 463.90 1298 1298 1298 1298 1298
بدهی خارجی 8655.40 8600 8600 8600 8600 8600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -92.00 -99.2 80 80 80 80

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.10 63 63 63 63 62
بودجه دولت 0.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.2
بدهی های دولت 4948.57 4550 4550 4550 4550 4550
هزینه های دولت 53638.70 38844 57769 58305 55248 60368
ارزش بودجه دولت 3277387.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی -15.00 9.5 7 3.5 2.5 3
تولید صنعتی -25.50 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5
شاخص اقتصادی مقدم -1.70 6.5 6 4 3 5
استخراج معدن 40.90 25 6 6 6 6
تغییرات موجودی انبار 21160.90 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.00 18 20 20 20 25
هزینه های مصرف کننده 439531.80 317475 473376 477771 452718 494678

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
خانه های مسکونی نوساز 4950.00 690 690 690 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.