بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 79.00 81.34 82.83 84.36 85.92 89.1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 8 6 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 3.00 3 3.2 3.3 3.3 3.4
نرخ تورم 14.50 13 16 18 14 10
نرخ بهره 14.00 16 18 18 16 12
موازنه تجاری -517.60 -234 -234 -234 -234 -234
حساب جاری -688.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 62 62 62 62 62
بودجه دولت -0.20 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 8 6 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 7.74 8.01 8.01 8.43 8.43 8.43
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 723122.20 622278 646212 634245 748431 774627
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 164819.80 52089 99180 170588 170588 176559
تولید ناخالص داخلی سرانه 1098.09 1106 1106 1106 1106 1106
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4706.57 5300 5300 5300 5300 5300
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.60 -5.5 -5.5 -5.5 3.5 3.5

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.00 3 3.2 3.3 3.3 3.4
افراد بیکار 76.90 93 93 93 93 93
حداقل دستمزد 1970.00 2050 2050 2050 2050 2200
جمعیت 6.70 6.68 6.68 6.8 6.8 6.8
دستمزد 20198.00 23000 23000 23000 23000 23000
دستمزد در تولید 23341.84 17400 17400 17400 17400 17400

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 14.50 13 16 18 14 10
اندازه اصل تورم 14.60 3 3 3 3 3
تورم مواد غذایی 17.90 12 10 8 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 348.10 354 361 384 389 422
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
قیمت تولید 236.13 234 230 233 273 247
تغییر قیمت تولید کننده 13.10 6 5 6 5 6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 14.00 16 18 18 16 12
ذخایر ارزی خارجی 2761.94 2913 2913 3160 3160 3160
نرخ بهره سپرده 3.68 5.68 7.68 7.68 5.68 1.68
عرضه پول M2 231736.80 243899 243899 275719 275719 275719

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -517.60 -234 -234 -234 -234 -234
حساب جاری -688.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
واردات 638.40 482 482 482 482 482
صادرات 120.80 248 248 248 248 248
ذخایر طلا 10.19 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 316.60 80 80 80 80 80
بدهی خارجی 8939.90 8600 8600 8600 8600 8600
ورود توریست 463.90 1298 1298 1298 1298 1298

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 62 62 62 62 62
بودجه دولت -0.20 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی های دولت 511915.00 4550 4550 4550 4550 4550
هزینه های دولت 77902.00 32032 39890 80629 80629 83451
ارزش بودجه دولت 6797954.20 -3.5 -3.5 -1.5 -1.5 -1.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 20.00 2.5 2.5 3 3 3
تولید صنعتی 29.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تغییرات موجودی انبار 108576.10 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378
استخراج معدن 10.00 6 6 6 6 6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.00 20 20 25 25 25
هزینه های مصرف کننده 587837.50 241834 434355 608412 608412 629706
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
خانه های مسکونی نوساز 2966.00 690 690 690 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.