بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 5.1 5.1 5.7 5.7 4.5
نرخ بیکاری 3.00 3.7 3.7 4 3.8 3.6
نرخ تورم 10.20 12 15 10 7.5 5
نرخ بهره 6.50 7 7 7 7 7.5
موازنه تجاری -175.00 -238 -238 -192 -192 -234
حساب جاری -6.80 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.10 63 63 63 63 62
بودجه دولت -0.10 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 5.1 5.1 5.7 5.7 4.5
تولید ناخالص داخلی 8.45 8.01 8.01 8.01 8.01 8.43
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 598344.50 603728 610104 636329 636329 636329
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50769.00 68799 48305 72514 72514 72514
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116.40 1088 1088 1088 1088 1106
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253.10 5100 5100 5100 5100 5300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.00 3.7 3.7 4 3.8 3.6
افراد بیکار 76.70 93 93 93 93 93
حداقل دستمزد 1750.00 1300 1300 1360 1360 1360
جمعیت 6.50 6.68 6.68 6.68 6.68 6.8
دستمزد 17915.30 23000 23000 23000 23000 23000
دستمزد در تولید 20171.82 17400 17400 17400 17400 17400

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.20 12 15 10 7.5 5
اندازه اصل تورم 10.20 4 4 3 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 301.50 307 315 322 324 338
تورم مواد غذایی 16.50 12.2 4.5 1.5 2 2.8
قیمت تولید 208.40 217 219 221 223 230
تغییر قیمت تولید کننده 20.80 18 6 6.5 3.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 6.50 7 7 7 7 7.5
ذخایر ارزی 2672.78 2728 2728 2913 2913 3160
نرخ بهره سپرده 1.54 2.54 3.04 2.75 3.04 3.54
عرضه پول M2 219104.30 220035 220035 243899 243899 275719

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -175.00 -238 -238 -192 -192 -234
حساب جاری -6.80 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
واردات 311.60 395 395 482 482 482
صادرات 136.20 157 157 248 248 248
ذخایر طلا 16.77 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
بدهی خارجی 8702.20 8600 8600 8600 8600 8600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16.90 -99.2 -99.2 80 80 80
ورود توریست 1778.90 1298 1298 1298 1298 1298

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.10 63 63 63 63 62
بودجه دولت -0.10 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.2
بدهی های دولت 4948.57 4550 4550 4550 4550 4550
هزینه های دولت 25472.00 34660 51923 36532 36532 36532
ارزش بودجه دولت -4.92 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -13.70 6.5 9.5 7 3.5 3
تولید صنعتی -22.00 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5
تغییرات موجودی انبار 4991.60 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378
شاخص اقتصادی مقدم -9.40 2.5 6.5 6 4 5
استخراج معدن -15.20 25 25 6 6 6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.00 18 18 20 20 25
هزینه های مصرف کننده 168257.50 110173 175987 116122 116122 116122
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
خانه های مسکونی نوساز 2198.00 690 690 690 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.