بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 79.35 79.35 79.35 79.35 79.35 79.35

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -1.8 3.4 4.9 5.1 5.7
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.3 3.5 3.7 4
نرخ تورم 5.00 5.5 6.1 5.7 4.4 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -153.60 -259 -192 -238 -238 -192
حساب جاری 2.90 -35.9 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 60 60 63 63 63
بودجه دولت -1.10 -3.1 -3.1 -4.8 -4.8 -4.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -1.8 3.4 4.9 5.1 5.7
تولید ناخالص داخلی 8.45 7.78 7.78 8.01 8.01 8.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042.40 559137 610104 618954 620135 644880
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46716.40 45876 48305 49006 49099 51058
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116.40 1070 1070 1088 1088 1088
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253.10 4800 4800 5100 5100 5100

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.3 3.5 3.7 4
افراد بیکار 77.80 87.2 90.1 93 93 93
حداقل دستمزد 1750.00 1300 1300 1300 1300 1360
جمعیت 6.50 6.56 6.56 6.68 6.68 6.68
دستمزد 18102.00 22400 23000 23000 23000 23000
دستمزد در تولید 18362.04 16700 17400 17400 17400 17400

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.00 5.5 6.1 5.7 4.4 5
اندازه اصل تورم 5.40 3.5 3.5 4 4 3
قیمت تولید 204.40 186 180 184 194 189
تغییر قیمت تولید کننده 30.30 12 9.5 7 5.5 4.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.9 0.7 0.5 0.5 0.8
تورم مواد غذایی 9.50 2.5 1.5 1 1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 272.90 274 283 289 287 297

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
ذخایر ارزی 2397.59 2605 2667 2728 2728 2913
نرخ بهره سپرده 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
عرضه پول M2 204416.10 204125 212080 220035 220035 243899

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -153.60 -259 -192 -238 -238 -192
حساب جاری 2.90 -35.9 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5
واردات 309.10 406 475 395 395 482
صادرات 155.50 147 240 157 157 248
ذخایر طلا 11.80 12.7 13.2 13.2 13.2 13.2
ورود توریست 1778.90 1298 1298 1298 1298 1298
بدهی خارجی 8270.70 8460 8600 8600 8600 8600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.30 -68.2 -83.7 -99.2 -99.2 80

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 60 60 63 63 63
بودجه دولت -1.10 -3.1 -3.1 -4.8 -4.8 -4.8
بدهی های دولت 3772.00 4391 4550 4550 4550 4550
هزینه های دولت 50215.30 34111 51923 52676 52776 54882
ارزش بودجه دولت -14.82 -8.5 -6.5 -5.5 -3.5 -3.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 7.30 -5 5 8.5 8.5 5
تولید صنعتی -2.90 -10 5.5 7.5 7.5 5.5
شاخص اقتصادی مقدم -5.90 -2.5 5.2 5.2 5.2 5.2
استخراج معدن -12.40 20 5.5 25 25 6
تغییرات موجودی انبار 14247.80 3093 -2378 -2378 -2378 -2378

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -15.80 -7 5.5 5.5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.80 13 14 18 18 20
هزینه های مصرف کننده 170200.10 167136 175987 178540 178880 186018

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
خانه های مسکونی نوساز 1004.00 629 690 690 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.