بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 69.85 69.83 69.83 69.83 69.83 69.83
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 3.8 4.4 4.1 3.9 3.9
نرخ بیکاری 3.30 3.5 3 3.2 3.2 3.5
نرخ تورم 2.60 1.9 2.2 2.9 3.1 4.7
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -269.80 -220 -220 -302 -275 -192
حساب جاری -237.40 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1 -12.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 60 60 60 60 58
بودجه دولت -1.10 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 3.8 4.4 4.1 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 8.09 8.35 8.8 8.8 8.8 8.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113.30 578284 580512 581626 579955 603728
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38851.50 65899 66153 73038 72828 68799
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087.20 1105 1118 1118 1118 1118
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447.00 3484 3540 3540 3540 3540
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.5 3 3.2 3.2 3.5
افراد بیکار 83.20 62.5 62.5 62.5 62.5 63.3
حداقل دستمزد 1200.00 1250 1300 1300 1300 1300
جمعیت 6.32 6.36 6.4 6.4 6.4 6.4
دستمزد 16411.00 22400 22400 22400 22400 23000
دستمزد در تولید 16695.92 16700 16700 16700 16700 17400
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.60 1.9 2.2 2.9 3.1 4.7
اندازه اصل تورم 1.80 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
قیمت تولید 163.50 160 165 159 178 168
تغییر قیمت تولید کننده 10.00 5.5 5.5 3 4.9 4.7
تورم مواد غذایی 4.60 2 2 2 2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 261.50 263 264 267 268 276
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5
ذخایر ارزی 2285.73 2350 2350 2350 2350 2400
نرخ بهره سپرده 2.42 2.75 3 3 3 3
عرضه پول M2 172895.20 144000 144000 144000 144000 145000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -269.80 -220 -220 -302 -275 -192
حساب جاری -237.40 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1 -12.1
ذخایر طلا 14.37 12.7 12.7 12.7 12.7 13.2
ورود توریست 1380.40 1298 1298 1298 1298 1298
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118.00 48.8 48.8 48.8 48.8 -50.6
بدهی خارجی 8441.50 8460 8460 8401 8449 8600
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 60 60 60 60 58
بودجه دولت -1.10 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی های دولت 3792.60 4391 4391 4391 4391 4550
هزینه های دولت 11726.30 33200 33327 7051 7031 34660
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -5.10 -2 -14 -6.8 -6.8 2
تولید صنعتی -3.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1
شاخص اقتصادی مقدم 5.70 4 3.1 2.2 4 5.2
استخراج معدن -14.20 -22.3 -22.3 -22.3 -22.3 -18.4
تغییرات موجودی انبار 1836.30 3093 3093 3093 3093 -2378
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 1.5 4.5 4.5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.50 36.7 36.7 36.7 36.7 37.3
هزینه های مصرف کننده 110122.30 105530 105936 129839 129466 110173
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
خانه های مسکونی نوساز 1965.00 629 629 629 629 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.