بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 84.80 85.3 85.82 86.35 86.87 87.93

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 6.7 8 4 3 4.5
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3 3.2 3.3
نرخ تورم 13.50 10 7.5 6.3 6.1 5
نرخ بهره 7.50 7.5 8 8 9 9
موازنه تجاری -348.70 -234 -234 -234 -234 -234
حساب جاری -406.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.10 63 62 62 62 62
بودجه دولت 0.80 -4.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 6.7 8 4 3 4.5
تولید ناخالص داخلی 7.74 8.01 8.01 8.01 8.01 8.43
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 598344.50 636329 638434 646212 622278 667163
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29729.50 160339 19982 30919 30621 167555
تولید ناخالص داخلی سرانه 1000.21 1088 1106 1106 1106 1106
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4706.57 5100 5300 5300 5300 5300

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3 3.2 3.3
افراد بیکار 79.10 93 93 93 93 93
حداقل دستمزد 1970.00 1970 2050 2050 2050 2050
جمعیت 6.64 6.68 6.68 6.68 6.68 6.8
دستمزد 19868.00 23000 23000 23000 23000 23000
دستمزد در تولید 22306.22 17400 17400 17400 17400 17400

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 13.50 10 7.5 6.3 6.1 5
اندازه اصل تورم 13.50 3 3 3 3 3
قیمت تولید 218.90 221 217 229 227 230
تغییر قیمت تولید کننده 5.80 6.5 3.9 3.9 3.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
تورم مواد غذایی 19.90 1.5 2 2 2 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 311.30 322 324 333 330 338

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 7.50 7.5 8 8 9 9
ذخایر ارزی خارجی 2860.74 2913 2913 2913 2913 3160
نرخ بهره سپرده 1.37 2.75 1.37 1.87 1.87 1.87
عرضه پول M2 238952.60 243899 243899 243899 243899 275719

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -348.70 -234 -234 -234 -234 -234
حساب جاری -406.50 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
واردات 443.20 482 482 482 482 482
صادرات 91.70 248 248 248 248 248
ذخایر طلا 16.08 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
ورود توریست 463.90 1298 1298 1298 1298 1298
بدهی خارجی 8743.30 8600 8600 8600 8600 8600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 139.90 80 80 80 80 80

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.10 63 62 62 62 62
بودجه دولت 0.80 -4.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی های دولت 487434.00 4550 4550 4550 4550 4550
هزینه های دولت 29659.00 57232 22659 30845 30549 59808
ارزش بودجه دولت 4482401.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 21.40 7 3.5 2.5 2.5 3
تولید صنعتی 26.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 6 4 3 3 5
استخراج معدن 11.80 6 6 6 6 6
تغییرات موجودی انبار 44564.20 -2378 -2378 -2378 -2378 -2378

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.80 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.00 20 20 20 20 25
هزینه های مصرف کننده 124151.60 468980 111644 129118 127876 490085

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
خانه های مسکونی نوساز 6188.00 690 690 690 690 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.