15/11/2019 واقعی قبلی
10:40 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.0%
11:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.3%
11:00 AM
KG
PPI (سالانه) OCT 13.8%
18/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری SEP $-306.4M


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.