30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
KG
تصمیم نرخ بهره 14% 15.5%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
KG
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه MAY 5.4%
10:00 AM
KG
موازنه تجاری APR
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) MAY
09:00 AM
KG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.