13/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 AM
KG
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه OCT 0.1%
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) OCT 13.5%
09:00 AM
KG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 5.8%

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.