بازارها گذشته مرجع
پول 15.42 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-12
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
نرخ تورم 1.7 2020-01
نرخ بهره 7 2020-02
موازنه تجاری -234 2019-11
حساب جاری -1338 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
موارد کروناویروس 19 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 13 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8050 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13611 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75049 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4622 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5861 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3987 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
جمعیت 0.54 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-01
CPI مسکن آب و برق 100 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-01
تورم مواد غذایی 4.4 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-02
نرخ بهره سپرده 3.66 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 16388 2019-11
ذخایر ارزی 11581 2019-12
عرضه پول M0 11106 2019-12
عرضه پول M1 14558 2019-12
عرضه پول M2 36251 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -234 2019-11
حساب جاری -1338 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
صادرات 32.5 2019-11
واردات 267 2019-11
ورود توریست 137913 2019-11
گردش سرمایه -1418 2018-12
بدهی خارجی 1390 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 2018-12
حواله 5.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.7 2019-12
ارزیابی اعتبار 32 2020-04
هزینه های مالی 2517 2019-11
ارزش بودجه دولت -1064 2019-11
درآمدهای دولت 1454 2019-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 58.2 2019-11
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار 77 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 147 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 24339 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 19 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 13 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.