بازارها گذشته مرجع
پول 15.42 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -51.6 2020-06
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
نرخ تورم -0.89 2020-11
نرخ بهره 7 2020-12
موازنه تجاری -117 2020-11
حساب جاری -1498 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
موارد کروناویروس 15102 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 51 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 13884 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -51.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 5.73 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8210 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18914 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75218 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3634 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5109 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6506 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57633 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4208 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
جمعیت 0.54 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.89 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.02 2020-11
CPI مسکن آب و برق 95.5 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2020-11
تورم مواد غذایی 2.3 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.47 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 20357 2020-11
ذخایر ارزی 8773 2020-08
عرضه پول M0 10906 2020-11
عرضه پول M1 18293 2020-11
عرضه پول M2 38418 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -117 2020-11
حساب جاری -1498 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26 2019-12
صادرات 18.1 2020-11
واردات 135 2020-11
ورود توریست 36000 2020-11
گردش سرمایه -1218 2019-12
بدهی خارجی 1535 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -891 2019-12
حواله 594 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-01
هزینه های مالی 2429 2020-08
ارزش بودجه دولت -7121 2020-08
درآمدهای دولت 1717 2020-08

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 24.3 2020-11
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار -22 2020-09
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 147 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 26709 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15102 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 51 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 13884 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.