بازارها گذشته مرجع
پول 15.42 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.5 2021-03
نرخ بیکاری 6.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 136 2021-10
نرخ تورم 0.4 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 740902 2021-10
نرخ بهره 7 2021-09
موازنه تجاری -178 2021-06
حساب جاری -1099 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 2020-12
بودجه دولت -27.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
موارد کروناویروس 85932 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 237 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 69974 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 4.03 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5663 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13049 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54541 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3867 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3659 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6930 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 38794 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4208 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1365 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2020-12
جمعیت 0.56 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 136 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 740902 2021-10
موارد کروناویروس 85932 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 237 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 69974 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.64 2021-08
CPI مسکن آب و برق 95.74 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-08
تورم مواد غذایی 3.9 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-09
نرخ بهره سپرده 3.72 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 25245 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 903 2021-06
عرضه پول M0 13333 2021-06
عرضه پول M1 21057 2021-06
عرضه پول M2 45608 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -178 2021-06
حساب جاری -1099 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.2 2020-12
صادرات 15.2 2021-06
واردات 193 2021-06
ورود توریست 56000 2021-06
گردش سرمایه -1428 2020-12
بدهی خارجی 1976 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -519 2020-12
حواله 214 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 2020-12
بودجه دولت -27.5 2020-12
ارزیابی اعتبار 22 2021-10
هزینه های مالی 2177 2021-05
ارزش بودجه دولت -1180 2021-05
درآمدهای دولت 996 2021-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
میزان استفاده ازظرفیت تولید 30.3 2021-06
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار -97 2021-06
شاخص فساد مالی 43 2020-12
رتبه فساد مالی 75 2020-12
آسانی کسب و کار 147 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 27490 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.