بازارها گذشته مرجع
پول 15.42 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.9 2020-03
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
نرخ تورم -1.3 2020-07
نرخ بهره 7 2020-08
موازنه تجاری -120 2020-06
حساب جاری -1498 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
موارد کروناویروس 11210 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 37 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 5.73 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8210 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18914 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 75218 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4622 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5861 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3987 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-12
جمعیت 0.54 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.3 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.9 2020-07
CPI مسکن آب و برق 95.7 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2020-07
تورم مواد غذایی 1.1 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-08
نرخ بهره سپرده 3.47 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 21426 2020-06
ذخایر ارزی 10823 2020-06
عرضه پول M0 13698 2020-05
عرضه پول M1 16878 2020-05
عرضه پول M2 38657 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -120 2020-06
حساب جاری -1498 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26 2019-12
صادرات 14.9 2020-06
واردات 135 2020-06
ورود توریست 0 2020-06
گردش سرمایه -1218 2019-12
بدهی خارجی 1535 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -891 2019-12
حواله 594 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-10
هزینه های مالی 2176 2020-06
ارزش بودجه دولت -1781 2020-06
درآمدهای دولت 395 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 1.7 2020-05
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار 77 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 147 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 25160 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11210 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 37 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.