بازارها گذشته مرجع
پول 15.42 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -30.51 2020-12
نرخ بیکاری 6.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 108 2021-07
نرخ تورم 2.74 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 582341 2021-07
نرخ بهره 7 2021-06
موازنه تجاری -168 2021-05
حساب جاری -1099 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 2020-12
بودجه دولت -27.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
موارد کروناویروس 76750 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 219 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 69974 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -30.51 2020-12
تولید ناخالص داخلی 4.03 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5663 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13049 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54541 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3867 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3659 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6930 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 38794 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4208 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2020-12
جمعیت 0.56 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 108 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 582341 2021-07
موارد کروناویروس 76750 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 219 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 69974 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.74 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.61 2021-05
CPI مسکن آب و برق 95.64 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.14 2021-05
تورم مواد غذایی 1.1 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-06
نرخ بهره سپرده 3.72 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 24540 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 903 2021-06
عرضه پول M0 12304 2021-05
عرضه پول M1 20531 2021-05
عرضه پول M2 46067 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -168 2021-05
حساب جاری -1099 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.2 2020-12
صادرات 29.6 2021-05
واردات 197 2021-05
ورود توریست 65000 2021-05
گردش سرمایه -1428 2020-12
بدهی خارجی 1976 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -519 2020-12
حواله 214 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 2020-12
بودجه دولت -27.5 2020-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-07
هزینه های مالی 2296 2021-04
ارزش بودجه دولت -750 2021-04
درآمدهای دولت 1545 2021-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
میزان استفاده ازظرفیت تولید 24.3 2020-11
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار 100 2021-03
شاخص فساد مالی 43 2020-12
رتبه فساد مالی 75 2020-12
آسانی کسب و کار 147 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 27299 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.