بازارها گذشته مرجع
پول 15.42 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم 1.6 2019-07
نرخ بهره 7 2019-08
موازنه تجاری -224 2019-04
حساب جاری -860 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 5.27 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8050 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13611 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69994 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3302 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4284 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5159 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49265 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3935 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
جمعیت 0.43 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-07
CPI مسکن آب و برق 124 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-07
تورم مواد غذایی -0.6 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.66 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 19592 2019-03
ذخایر ارزی 11938 2019-03
عرضه پول M0 13220 2019-03
عرضه پول M1 14285 2019-03
عرضه پول M2 37010 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -224 2019-04
حساب جاری -860 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
صادرات 34.3 2019-04
واردات 250 2019-04
ورود توریست 103022 2019-05
گردش سرمایه -878 2017-12
بدهی خارجی 1390 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 2018-12
حواله 5.1 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1874 2019-02
ارزش بودجه دولت -312 2019-02
درآمدهای دولت 1562 2019-02
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 71.1 2019-03
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار 65 2019-03
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 139 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 22786 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.