ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالدیو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB- Stable Oct 28 2021
Moody'sCaa1 Stable Aug 17 2021
FitchCCC N/A Nov 05 2020
Moody'sB3 Negative May 21 2020
FitchB Negative Mar 30 2020
Moody'sB2 Negative Jul 25 2018
FitchB+ Stable May 15 2017
Moody'sB2 Stable Sep 02 2016