بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 15.42 15.46 15.49 15.53 15.56 15.63

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 76.50 3 3 5.3 5.3 5.3
نرخ بیکاری 6.40 6 6 6 6 6
نرخ تورم 1.05 1 2 2.5 2 2.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -211.70 -220 -220 -210 -220 -230
حساب جاری -1099.00 -1310 -1310 -1310 -1310 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.20 -25 -25 -25 -25 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.60 35 35 33 33 33
بودجه دولت -27.50 -10 -10 -10 -10 -10
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.40 6 6 6 6 6
جمعیت 0.56 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 1.05 1 2 2.5 2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.10 99.94 96.82 100 101 103
تورم مواد غذایی 3.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ذخایر ارزی خارجی 756.90 12204 12204 12657 12657 12657

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -211.70 -220 -220 -210 -220 -230
حساب جاری -1099.00 -1310 -1310 -1310 -1310 -1100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.20 -25 -25 -25 -25 -20
واردات 246.00 250 250 250 250 267
صادرات 34.30 30 30 30 30 37
ورود توریست 149008.00 130000 130000 140000 140000 140000
گردش سرمایه -1427.60 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
بدهی خارجی 1976.10 1670 1670 1670 1670 1670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -519.00 -300 -300 -300 -300 -300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.60 35 35 33 33 33
بودجه دولت -27.50 -10 -10 -10 -10 -10
ارزش بودجه دولت -901.70 -850 -850 -650 -650 -650

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 94.00 -20 -20 -12 -12 -12


مالدیو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.