بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 15.39 15.49 15.56 15.63 15.7 15.84

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.90 -17.7 -17.7 5.3 11 8.5
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.5 6.3 6.3 6.3
نرخ تورم -1.30 -0.5 1 2 2.5 2.6
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -120.30 -205 -200 -220 -220 -230
حساب جاری -1498.40 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -20 -20 -18 -18 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 32 32 35 35 35
بودجه دولت -5.60 -10 -10 -19 -19 -19
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.5 6.3 6.3 6.3
جمعیت 0.54 0.56 0.56 0.58 0.58 0.58

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.30 -0.5 1 2 2.5 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.90 99.3 101 101 97.79 104
تورم مواد غذایی 1.10 2.5 1.5 1 1.5 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره سپرده 3.47 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
ذخایر ارزی 10823.20 11823 11923 12020 12020 12204

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -120.30 -205 -200 -220 -220 -230
حساب جاری -1498.40 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -20 -20 -18 -18 -18
واردات 135.20 237 235 250 250 267
صادرات 14.90 32 35 30 30 37
ورود توریست 0.00 0 0 7500 110000 100000
گردش سرمایه -1217.60 -280 -280 -280 -280 -280
بدهی خارجی 1535.30 1670 1670 1670 1670 1670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -891.10 -328 -328 -328 -328 -328

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 32 32 35 35 35
بودجه دولت -5.60 -10 -10 -19 -19 -19
ارزش بودجه دولت -1781.10 -1251 -1423 -750 -750 -850

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 77.00 -64 -32 -26 -26 -20


مالدیو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.