بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 15.42 15.49 15.56 15.63 15.7 15.84

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -51.60 5.3 25 18 8.5 5.3
نرخ بیکاری 6.40 6.3 6.3 6.3 6.3 6
نرخ تورم -0.89 1 1.5 2 2.6 2.7
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -117.00 -200 -220 -220 -230 -230
حساب جاری -1498.40 -1110 -1110 -1110 -1310 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -18 -18 -18 -18 -11.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 35 35 35 35 33
بودجه دولت -5.60 -19 -19 -19 -19 -10
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 15 15 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.40 6.3 6.3 6.3 6.3 6
جمعیت 0.54 0.58 0.58 0.58 0.58 0.6

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.89 1 1.5 2 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.02 99.39 100 97.01 120 102
تورم مواد غذایی 2.30 1 1.5 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 3.47 3.47 3.47 3.47 3.07 3.47
ذخایر ارزی 8772.60 12020 12020 12020 12204 12657

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -117.00 -200 -220 -220 -230 -230
حساب جاری -1498.40 -1110 -1110 -1110 -1310 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -18 -18 -18 -18 -11.5
واردات 135.10 250 250 250 250 267
صادرات 18.10 30 30 30 30 37
ورود توریست 36000.00 7500 110000 69000 100000 140000
گردش سرمایه -1217.60 -280 -280 -280 -280 -280
بدهی خارجی 1535.30 1670 1670 1670 1670 1670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -891.10 -328 -328 -328 -328 -328

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 35 35 35 35 33
بودجه دولت -5.60 -19 -19 -19 -19 -10
ارزش بودجه دولت -7121.00 -750 -750 -750 -850 -650

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 15 15 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -22.00 -26 -26 -26 -20 -12


مالدیو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.