بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 15.42 15.27 15.33 15.4 15.47 15.6

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 6 6 6 6 5.3
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3
نرخ تورم 0.50 3 1.5 2.5 2.5 2.6
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -234.30 -211 -215 -205 -200 -230
حساب جاری -1338.10 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -13.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.70 26 26 26 26 23
بودجه دولت -5.50 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3
جمعیت 0.52 0.56 0.56 0.56 0.56 0.58

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.50 3 1.5 2.5 2.5 2.6
تورم مواد غذایی 1.20 2.5 1 1.5 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90 102 102 102 102 105

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره سپرده 3.66 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
ذخایر ارزی 11580.70 11173 11923 11823 11923 12204

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -234.30 -211 -215 -205 -200 -230
حساب جاری -1338.10 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -13.5
صادرات 32.50 29 23 32 35 37
واردات 266.80 240 238 237 235 267
ورود توریست 137913.00 171327 118756 120338 170350 170000
بدهی خارجی 1389.50 1670 1670 1670 1670 1670
گردش سرمایه -1418.20 -280 -280 -280 -280 -280
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491.30 -328 -328 -328 -328 -328

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.70 26 26 26 26 23
بودجه دولت -5.50 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1
ارزش بودجه دولت -1063.80 -908 -1080 -1251 -1423 -850

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -82.00 75 75 75 81 81


مالدیو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.