بازارها گذشته مرجع
پول 557 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-12
نرخ بیکاری 2.3 2019-12
نرخ تورم 3 2020-06
نرخ بهره 3.25 2020-08
موازنه تجاری 659 2019-12
حساب جاری -364 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 2018-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 1177 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 83 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1004 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 11.31 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 814 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1580 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2019-12
جمعیت 15.69 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2020-06
تورم مواد غذایی 4.5 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 659 2019-12
حساب جاری -364 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2019-12
صادرات 1724 2018-12
واردات 1169 2018-12
تولید نفت خام 118 2020-05
شاخص تروریسم 4.76 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 2018-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 216 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1636 2017-03
آدرس های IP 230 2017-03
شاخص رقابتی 35.08 2019-12
رتبه رقابتی 141 2019-12
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
آسانی کسب و کار 182 2019-12
تولید صنعتی -5.6 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1177 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 83 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1004 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چاد - شاخص های اقتصادی.