بازارها گذشته مرجع
پول 589 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
نرخ بیکاری 5.89 2017-12
نرخ تورم -2.8 2019-09
نرخ بهره 3.5 2019-12
موازنه تجاری 247 2017-12
حساب جاری -276 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 813 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1746 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.89 2017-12
جمعیت 15.48 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.8 2019-09
تورم مواد غذایی -2.7 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 247 2017-12
حساب جاری -276 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.3 2018-12
صادرات 1373 2017-12
واردات 1343 2016-12
تولید نفت خام 128 2019-08
شاخص تروریسم 4.76 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 216 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1636 2017-03
آدرس های IP 230 2017-03
شاخص رقابتی 35.08 2019-12
رتبه رقابتی 141 2019-12
شاخص فساد مالی 20 2019-12
رتبه فساد مالی 162 2019-12
آسانی کسب و کار 182 2019-12
تولید صنعتی 4.3 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: چاد - شاخص های اقتصادی.