بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 556.00 563 570 577 584 598

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -4 -4 3.8 3.8 3.8
نرخ بیکاری 2.30 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 3.00 4.7 4.5 5 4.8 5.2
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
موازنه تجاری 658.60 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -12.7 -12.7 -11 -11 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 70 70 68 68 68
بودجه دولت -0.30 -6 -6 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -4 -4 3.8 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 11.31 9.95 9.95 10.7 10.7 10.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.70 700 700 765 765 765
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1579.60 1500 1500 1470 1470 1470

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.30 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
جمعیت 15.69 16.5 16.4 17.25 17.25 16.86

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.00 4.7 4.5 5 4.8 5.2
تورم مواد غذایی 4.50 4.7 5 4.5 4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 111 110 114 117 116

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 658.60 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -12.7 -12.7 -11 -11 -11
واردات 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136
صادرات 1724.40 918 918 918 918 918

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 70 70 68 68 68
بودجه دولت -0.30 -6 -6 -4 -4 -4

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


چاد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.