بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 592.74 624 630 636 642 654
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.89 5.8 6 6 6 6
نرخ تورم -2.80 -1.7 -2.6 -1.3 -2.3 -2.5
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 247.40 -1143 -1218 -1218 -1218 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 45.3 38 38 38 38
بودجه دولت 0.10 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 11.30 11.6 12 12 12 12
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.30 820 845 845 845 845
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1746.50 1780 1840 1840 1840 1840
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.89 5.8 6 6 6 6
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -2.80 -1.7 -2.6 -1.3 -2.3 -2.5
تورم مواد غذایی -7.20 -4.6 -4.4 -6 -7.1 -5.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10 110 111 101 107 114
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 247.40 -1143 -1218 -1218 -1218 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 45.3 38 38 38 38
بودجه دولت 0.10 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


چاد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.