بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 595.71 590 596 603 610 623
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.8 2.8 2.8 2.8 4.3
نرخ بیکاری 5.89 6 6 6 6 6.1
نرخ تورم -2.80 -2.6 -2.1 -2.3 -2 2.3
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 247.40 -1165 -1218 -1218 -1192 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 38 38 38 38 35
بودجه دولت 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.8 2.8 2.8 2.8 4.3
تولید ناخالص داخلی 11.30 12 12 12 12 12.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.30 845 845 845 845 860
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1746.50 1840 1840 1840 1840 1900
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.89 6 6 6 6 6.1
جمعیت 15.48 16.5 16.5 16.5 16.4 16.86
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -2.80 -2.6 -2.1 -2.3 -2 2.3
تورم مواد غذایی -2.70 -4.4 -6 -7.1 -5.8 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 101 106 103 104 106
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.95 1.95 1.9 1.9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 247.40 -1165 -1218 -1218 -1192 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
واردات 1343.10 2048 2136 2136 2136 2136
صادرات 1373.40 883 918 918 918 918
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 38 38 38 38 35
بودجه دولت 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


چاد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.