بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 618.54 625 630 634 638 646
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.89 5.8 5.8 6 9 9
نرخ تورم 0.90 1.4 -0.7 -1.4 1.8 4.7
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.95
موازنه تجاری 247.40 -1165 -1154 -1143 -1218 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 45.3 45.3 45.3 38 38
بودجه دولت 0.10 0.4 0.4 0.4 1.6 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 9.98 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 823.43 890 890 890 900 900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1768.15 1850 1850 1850 1900 1900
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.89 5.8 5.8 6 9 9
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.90 1.4 -0.7 -1.4 1.8 4.7
تورم مواد غذایی -8.90 -5.8 -4.7 -4.3 0.4 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 111 108 106 105 111
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 1.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 247.40 -1165 -1154 -1143 -1218 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -4.5 -4.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 45.3 45.3 45.3 38 38
بودجه دولت 0.10 0.4 0.4 0.4 1.6 1.6
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


چاد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.