بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 563.20 568 571 575 578 585

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 3 2.6 2.6 2.6 2.6
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم -0.70 -1.6 2.8 3 3.5 4
نرخ بهره 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 572.80 -1329 -1329 -1329 -1329 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -11 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.00 41.7 41 41 41 41
بودجه دولت -0.80 -1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 3 2.6 2.6 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 10.09 10.7 11 11 11 11
تولید ناخالص داخلی سرانه 782.96 765 765 765 765 820
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1519.91 1470 1470 1470 1550 1550

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جمعیت 16.42 16.86 16.86 16.86 16.86 17.32

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم -0.70 -1.6 2.8 3 3.5 4
تورم مواد غذایی -0.90 -1.7 -1.7 4.1 5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.70 118 107 111 114 111

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 572.80 -1329 -1329 -1329 -1329 -1218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.30 -11 -7 -7 -7 -7
واردات 685.50 2136 2136 2136 2136 2136
صادرات 1877.80 918 918 918 918 918

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.00 41.7 41 41 41 41
بودجه دولت -0.80 -1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -10.40 3 3 3 3 1.6


چاد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.