بازارها گذشته مرجع
پول 1.08 2020-04
بازار سهام 2895 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.14 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-12
نرخ بیکاری 5.2 2020-02
نرخ تورم 0.62 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2020-03
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری 711 2020-01
حساب جاری -2003 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -10.9 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2020-01
جواز ساختمان 2183 2019-11
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
موارد کروناویروس 15348 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1011 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 2495 2020-04
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 532 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111572 2019-12
تولید ناخالص ملی 118049 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27083 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43218 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 272 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5805 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15879 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14851 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19261 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2020-02
افراد شاغل 4178 2019-12
افراد بیکار 301232 2020-01
نرخ مشارکت نیروی کار 69.6 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 15.1 2019-12
هزینه های کار 106 2019-12
پست های خالی شغلی 139420 2019-12
حداقل دستمزد 1594 2020-03
رشد دستمزد 3.6 2019-09
جمعیت 11.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.34 2019-12
نرخ اشتغال 65.8 2019-09
استخدام تمام وقت 3604 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1202 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 97.6 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.62 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-02
اندازه اصل تورم 1.7 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2019-12
قیمت تولید 117 2020-02
قیمت صادرات 127 2019-12
قیمت واردات 131 2019-12
تورم مواد غذایی 2.34 2020-03
CPI مسکن آب و برق 108 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2020-02
عرضه پول M0 44331 2020-02
عرضه پول M1 230200 2020-01
عرضه پول M2 570200 2020-01
عرضه پول M3 591900 2020-01
ترازنامه بانک 1080076 2019-11
ذخایر ارزی 27072 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 184254 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 711 2020-01
حساب جاری -2003 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 33042 2020-01
واردات 32331 2020-01
رابطه مبادله 97.35 2019-12
گردش سرمایه 853 2019-12
حواله 2908 2019-12
ذخایر طلا 227 2019-12
بدهی خارجی 1179179 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15883 2019-09
شاخص تروریسم 3.64 2018-12
ورود توریست 1602082 2019-10
فروش اسلحه 16 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -3402 2018-12
هزینه های دولت 25718 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
درآمدهای دولت 232880 2018-12
بدهی های دولت 603674 2019-09
هزینه های مالی 235976 2018-12
درخواست پناهندگی 2070 2019-11
ارزیابی اعتبار 88 2020-03
مخارج نظامی 4614 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10.9 2020-03
تولید صنعتی -0.4 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2020-01
تولید صنعتی -0.4 2020-01
استفاده از ظرفیت 77.3 2020-03
ورشکستگی 865 2020-02
ثبت خودرو 46775 2020-02
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1872 2019-12
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2019-12
رتبه فساد مالی 17 2019-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8406 2019-12
استخراج معدن 6.2 2020-01
تولید فولاد 475 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.4 2020-01
هزینه های مصرف کننده 57414 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 92998 2019-09
پس انداز های شخصی 12.3 2019-09
نرخ وام بانکی 1.57 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 7618591 2020-02
قیمت گازوئیل 1.3 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.1 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 103 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2183 2019-11
میزان ساخت و ساز 12.9 2020-01
شاخص مسکن 115 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15348 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1011 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 2495 2020-04
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.