بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.13 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 3525.56 3387 3347 3307 3268 3191
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.12 0.3 0.32 0.34 0.35 0.39
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1
نرخ بیکاری 5.70 6 6.2 6 6 6.5
نرخ تورم 1.89 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -506.30 2820 1495 980 980 1090
حساب جاری -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 100 100
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار -3.60 -3.3 -3.2 -3.5 -4 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -2 -1 -2 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1
تولید ناخالص داخلی 492.68 498 498 498 500 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110396.00 110808 110992 111622 112052 112738
تولید ناخالص ملی 115494.90 113155 114473 117112 117227 118283
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26780.00 25688 25662 26590 26616 26856
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93 46900 46900 46900 47000 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58 43300 43300 43300 43500 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 629.00 822 814 601 602 607
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4972.00 5257 4639 5395 5401 5449
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16163.00 16092 15689 16502 16518 16667
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13994.00 14560 13381 15122 15137 15273
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18547.00 19137 18380 19464 19483 19658
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.70 6 6.2 6 6 6.5
حداقل دستمزد 1593.81 1594 1594 1594 1595 1595
جمعیت 11.41 11.51 11.51 11.47 11.53 11.53
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1645 1647 1627 1627 1676
دستمزد 3489.00 3542 3546 3548 3548 3654
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3177 3180 3141 3141 3235
دستمزد در تولید 124.50 113 96.74 96.81 96.81 99.7
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1923 1925 1947 1947 2005
تغییر اشتغال 0.38 0.36 0.34 0.6 0.6 0.4
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.89 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.93 109 111 111 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.34 106 107 107 108 109
قیمت تولید 117.60 118 120 122 124 128
تورم مواد غذایی 0.71 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 4.00 2 2.2 3.1 4.5 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.97 108 110 109 109 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -506.30 2820 1495 980 980 1090
حساب جاری -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
واردات 32551.40 31780 31150 32620 32620 33310
صادرات 32045.10 34600 32645 33600 33600 34400
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 100 100
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 25204.00 25321 25340 25550 25575 25805
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 52.3 52.3 52.3 52.5 52.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -3.60 -3.3 -3.2 -3.5 -4 -6.5
تولید صنعتی -0.80 2.9 -0.35 2.7 2.7 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.50 -0.3 0.23 0.6 0.6 0.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -2 -1 -2 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 2.2 1.5 1.9 0.5 1.4
هزینه های مصرف کننده 55660.00 56153 55971 55914 56495 56473
بدهی خانوار به درآمد 104.61 105 105 105 105 105
نرخ وام بانکی 1.56 1.59 1.59 1.59 1.84 1.84
قیمت گازوئیل 1.76 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.