بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.20 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 3807.87 3747 3664 3582 3503 3343
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.04 0 0.01 0.01 0.02 0.02

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.1 0.8 1.4 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.10 2.2 13.5 5 3.2 2.2
نرخ بیکاری 5.80 6.4 7 7 6.5 6.2
نرخ تورم 0.46 0.8 1.2 1 0.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 0.2 0 0 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 1709.50 1090 100 2500 1090 1090
حساب جاری -2586.00 -1100 -1900 -1900 -1500 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.60 116 116 116 116 118
بودجه دولت -1.90 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.7
اطمینان کسب و کار -4.40 -6 -5 -4 -3 -7
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -13 -8 -9 -10 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.40 1.9 0.7 -0.5 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 53.7 50 50 53.7 53.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.1 0.8 1.4 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.10 2.2 13.5 5 3.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 529.61 512 512 512 512 530
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106220.00 109927 107439 111531 109619 112031
تولید ناخالص ملی 115133.20 112793 120362 120890 118817 121431
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23685.00 26716 24211 24869 24443 24981
تولید ناخالص داخلی سرانه 47540.90 47400 47400 47400 47400 47800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51707.80 51500 51500 51500 51500 52000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 805.00 340 526 845 831 849
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4925.00 5004 5297 5171 5083 5194
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14840.00 15712 15241 15582 15315 15652
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13313.00 14207 16349 13979 13739 14041
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16265.00 17466 15705 17078 16785 17155

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.80 6.4 7 7 6.5 6.2
هزینه های کار 110.80 120 107 109 123 123
حداقل دستمزد 1625.72 1626 1695 1695 1695 1740
رشد دستمزد 0.40 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2
جمعیت 11.46 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد در تولید 102.90 99.7 131 131 103 103

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.46 0.8 1.2 1 0.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 0.2 0 0 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.21 110 111 111 110 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.58 108 109 109 110 110
اندازه اصل تورم 1.40 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
قیمت تولید 118.00 111 111 113 118 120
تورم مواد غذایی -0.21 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.78 109 110 109 110 112
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 -1.9 1 1 2.2 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.98 107 107 108 109 111

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1709.50 1090 100 2500 1090 1090
حساب جاری -2586.00 -1100 -1900 -1900 -1500 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.2
واردات 29516.30 32000 31000 31000 29500 30000
صادرات 31225.80 32100 33500 33500 31000 31150

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.60 116 116 116 116 118
بودجه دولت -1.90 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.7
ارزش بودجه دولت -9279.00 2400 2400 2400 3584 3584
هزینه های دولت 25676.00 25378 25744 26960 26498 27081
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 53.7 50 50 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.50 32.5 27.5 27.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -4.40 -6 -5 -4 -3 -7
تولید صنعتی -4.60 3.5 9.5 6.1 5.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.90 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -13 -8 -9 -10 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.40 1.9 0.7 -0.5 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 1.2 8.5 3.7 4.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 55531.00 54858 53288 58308 57308 58569
درآمد قابل تصرف شخص 90240.50 87539 91499 94753 93128 95177
نرخ وام بانکی 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
قیمت گازوئیل 1.81 1.64 1.56 1.48 1.41 1.34
تسهیلات اعتباری خریدار 7413126.00 7756676 8517113 7854677 7674108 7842938

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -13.00 18 7 7 0.5 3


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.