بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 3521.64 3483 3440 3398 3357 3276
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.32 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.4 1.5 1.4 1
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3
نرخ تورم 1.42 1.4 1.2 1.6 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 0 0.2 0.3 0.1 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -98.30 1495 980 980 580 1090
حساب جاری 869.00 -1300 -250 220 -500 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 100 100 100
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار -5.00 -3.2 -3.5 -4 -4.8 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -4 -6 -5 -7 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 29.00 34 34 34 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.4 1.5 1.4 1
تولید ناخالص داخلی 531.77 532 532 554 554 554
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110396.00 111407 111567 111677 112052 113352
تولید ناخالص ملی 115575.30 115841 115613 115727 117227 117463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26780.00 25969 26590 26616 26616 27016
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683.20 46550 46550 48000 48000 48000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43217.95 43300 43300 43500 43500 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 629.00 824 601 602 602 611
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4972.00 4695 5395 5401 5401 5482
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16163.00 15876 16502 16518 16518 16766
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13994.00 13541 15122 15137 15137 15364
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18547.00 18600 19464 19483 19483 19775
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3
حداقل دستمزد 1593.81 1594 1594 1595 1595 1595
جمعیت 11.41 11.47 11.47 11.53 11.53 11.53
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1647 1627 1627 1627 1676
دستمزد 3489.00 3546 3548 3548 3548 3654
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3180 3141 3141 3141 3235
دستمزد در تولید 124.50 96.74 96.81 96.81 96.81 99.7
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1925 1947 1947 1947 2005
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.42 1.4 1.2 1.6 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 0 0.2 0.3 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.96 109 110 111 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 105.40 106 107 107 108 108
قیمت تولید 116.80 122 122 123 122 126
تورم مواد غذایی 1.07 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 3.6 3.5 3.7 3.9 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.10 108 108 108 109 109
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -98.30 1495 980 980 580 1090
حساب جاری 869.00 -1300 -250 220 -500 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
واردات 30465.50 31150 32620 33620 33500 33310
صادرات 30367.20 34600 33600 34200 33500 34400
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 100 100 100
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 25204.00 25643 25550 25575 25575 25959
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 52.3 52.3 52.5 52.5 52.5
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 34 34 34 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -3.2 -3.5 -4 -4.8 -6.5
تولید صنعتی 5.40 6.3 10.6 5.5 5.8 4.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -0.5 0.2 0.2 0.1 0.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -4 -6 -5 -7 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.00 1.5 1.9 0.5 1 1.4
هزینه های مصرف کننده 55660.00 56192 55914 55969 56495 56809
نرخ وام بانکی 1.58 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
قیمت گازوئیل 1.65 1.61 1.57 1.53 1.49 1.49


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.