بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
بازار سهام 3172.60 3144 3074 3006 2939 2806
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.29 0.03 0.06 0.1 0.13 0.21

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.10 8.5 1.8 1.2 0.9 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.40 -5.8 -3.7 2.2 13.5 3.2
نرخ بیکاری 5.50 6.9 7.2 7.5 7 6.5
نرخ تورم 0.82 0.5 0.6 1 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.2 0.3 0.2 0 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3947.30 3750 1090 100 2500 1090
حساب جاری 1545.00 -300 -1100 -1100 -1900 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.60 114 114 111 111 111
بودجه دولت -1.90 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار -10.80 -11 -9 -6 -5 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.00 -24 -16 -13 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.10 -0.3 -0.1 1.5 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.10 8.5 1.8 1.2 0.9 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.40 -5.8 -3.7 2.2 13.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 529.61 495 495 512 512 512
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 94660.00 108891 107444 109927 122082 110882
تولید ناخالص ملی 110364.70 114488 112779 112793 125264 116388
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21331.00 26475 26140 26716 29670 26976
تولید ناخالص داخلی سرانه 47540.90 46000 46000 47400 47400 47400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51707.80 50600 50600 51500 51500 51500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 463.00 437 260 340 378 268
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4667.00 4861 5591 5004 5557 5770
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13428.00 14973 15363 15712 17449 15854
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14404.00 13091 14330 14207 15778 14789
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13837.00 17720 18401 17466 19397 18990

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.50 6.9 7.2 7.5 7 6.5
هزینه های کار 111.70 108 107 109 109 109
حداقل دستمزد 1625.72 1595 1595 1595 1595 1615
رشد دستمزد 0.40 1.3 1.4 1.4 1.4 1.2
جمعیت 11.46 11.53 11.53 11.59 11.59 11.59
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد در تولید 102.90 99.17 131 131 131 133

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.82 0.5 0.6 1 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.2 0.3 0.2 0 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.83 109 110 111 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.39 108 109 109 110 111
اندازه اصل تورم -0.70 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8
قیمت تولید 111.30 116 119 114 112 121
تورم مواد غذایی 3.66 1.2 1.4 1.4 1.4 1.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.38 108 109 109 110 111
تغییر قیمت تولید کننده -4.20 -0.5 0.5 0.5 2.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.47 108 109 108 108 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 3947.30 3750 1090 100 2500 1090
حساب جاری 1545.00 -300 -1100 -1100 -1900 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5
واردات 26632.00 29050 29000 32000 31000 29500
صادرات 30579.30 32800 30500 32100 33500 31000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.60 114 114 111 111 111
بودجه دولت -1.90 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
هزینه های دولت 22682.00 25011 24686 25378 28184 25475
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20 59.3 59.3 54.5 54.5 54.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -10.80 -11 -9 -6 -5 -3
تولید صنعتی -10.40 -7.4 -5 3.5 4.8 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.00 -24 -16 -13 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.10 -0.3 -0.1 1.5 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.8 1.2 1.4 1.3
هزینه های مصرف کننده 46950.00 56029 55298 54858 60923 57068
درآمد قابل تصرف شخص 85654.60 91200 89682 87539 97218 92552
نرخ وام بانکی 1.57 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
قیمت گازوئیل 1.71 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22
تسهیلات اعتباری خریدار 7485280.00 7519153 7308586 7756676 8517113 7542461

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -1.00 -2 -1 18 7 0.5


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.