بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 3852.30 3618 3577 3537 3497 3419
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 0.43 0.45 0.47 0.49 0.54
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6
نرخ بیکاری 5.70 6 6.2 6 6 6.5
نرخ تورم 2.33 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 1663.70 2820 1495 980 980 1090
حساب جاری -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 99.9 99.9 99.9 98.5 98.5
بودجه دولت -1.00 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار -0.70 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -2 -1 -2 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 492.68 498 498 498 500 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110027.00 111213 111407 111567 111677 113352
تولید ناخالص ملی 114016.90 114583 115841 115613 115727 117463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26223.00 26012 25969 26590 26616 27016
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93 46900 46900 46900 47000 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58 43300 43300 43300 43500 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 593.00 832 824 601 602 611
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5321.00 5323 4695 5395 5401 5482
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16274.00 16295 15876 16502 16518 16766
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14913.00 14743 13541 15122 15137 15364
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19195.00 19378 18600 19464 19483 19775
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.70 6 6.2 6 6 6.5
حداقل دستمزد 1593.81 1594 1594 1594 1595 1595
جمعیت 11.41 11.51 11.51 11.47 11.53 11.53
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1645 1647 1627 1627 1676
دستمزد 3489.00 3542 3546 3548 3548 3654
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3177 3180 3141 3141 3235
دستمزد در تولید 94.00 113 96.74 96.81 96.81 99.7
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1923 1925 1947 1947 2005
تغییر اشتغال 0.28 0.36 0.34 0.6 0.6 0.4
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.33 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.85 109 111 111 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 105.92 106 106 107 107 108
قیمت تولید 117.90 118 120 122 123 128
تورم مواد غذایی 1.47 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 4.22 2 2.2 3.1 4.5 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.60 108 110 109 109 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 1663.70 2820 1495 980 980 1090
حساب جاری -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
واردات 28619.40 31780 31150 32620 32620 33310
صادرات 30283.10 34600 32645 33600 33600 34400
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 99.9 99.9 99.9 98.5 98.5
بودجه دولت -1.00 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 25197.00 25641 25643 25550 25575 25959
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20 51 51 51 50.6 50.6
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -0.70 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
تولید صنعتی 0.20 2.9 -0.35 2.7 2.7 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.70 -0.3 0.23 0.6 0.6 0.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -2 -1 -2 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 2.2 1.5 1.9 0.5 1.4
هزینه های مصرف کننده 55142.00 56374 56192 55914 55969 56809
بدهی خانوار به درآمد 104.61 105 105 105 105 105
نرخ وام بانکی 1.59 1.59 1.59 1.59 1.84 1.84
قیمت گازوئیل 1.62 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.