بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 3567.98 3451 3411 3372 3332 3255
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.68 0.79 0.82 0.86 0.89 0.97
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6
نرخ بیکاری 5.50 6.2 6 6.2 6 6.5
نرخ تورم 1.99 2.1 2.2 3.1 2.5 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1082.50 2400 2820 1495 980 1090
حساب جاری -588.00 115 -670 -298 -320 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.9 0.9 0.9 0.9 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
اطمینان کسب و کار -1.50 -1.8 -2.3 -3.2 -3.5 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 1 -2 -1 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.16 0.09 0.09 0.8 0.9
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6
تولید ناخالص داخلی 492.68 498 498 498 498 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109678.00 107387 107821 110263 111213 112993
تولید ناخالص ملی 114016.90 111518 113306 113268 114245 116073
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25526.00 25267 25493 25662 25883 26297
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93 46900 46900 46900 46900 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58 43300 43300 43300 43300 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 816.00 544 768 820 827 841
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4593.00 4901 5366 4666 4657 4732
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15597.00 15565 15651 15680 15815 16068
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13329.00 14203 14763 13542 13516 13732
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18392.00 18162 18818 18490 18649 18948
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.50 6.2 6 6.2 6 6.5
حداقل دستمزد 1562.59 1575 1575 1575 1575 1585
جمعیت 11.41 11.51 11.51 11.51 11.47 11.53
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1550 1573 1570 1530 1550
دستمزد 3445.00 3650 3561 3581 3650 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3200 3049 3054 3200 3250
دستمزد در تولید 94.00 107 118 100 134 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1950 1877 1873 1950 2000
تغییر اشتغال 0.38 0.3 0.36 0.34 0.6 0.4
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.99 2.1 2.2 3.1 2.5 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.17 109 109 111 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 105.56 106 106 106 106 108
قیمت تولید 118.30 120 122 125 128 135
تورم مواد غذایی 1.47 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 6.1 5.9 6.3 6.2 5.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.26 106 108 110 109 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.39 108 109 110 110 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1082.50 2400 2820 1495 980 1090
حساب جاری -588.00 115 -670 -298 -320 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.9 0.9 0.9 0.9 1
واردات 28715.50 35400 31780 31150 32620 33310
صادرات 27633.00 37800 34600 32645 33600 34400
رابطه مبادله 96.30 103 103 103 103 103
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468.00 -986 -447 91.37 630 2400
هزینه های دولت 25275.00 25423 25535 25679 25629 26039
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20 51 51 51 51 50.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -1.50 -1.8 -2.3 -3.2 -3.5 -6.5
تولید صنعتی 2.50 2.8 2.9 -0.35 2.7 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.70 1.1 -0.3 0.23 0.6 0.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 1 -2 -1 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.16 0.09 0.09 0.8 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 1.1 2.2 1.5 1.9 1.4
هزینه های مصرف کننده 55361.00 54669 54713 55656 56136 57034
بدهی خانوار به درآمد 104.61 105 105 105 105 105
نرخ وام بانکی 1.57 1.6 1.6 1.65 1.7 1.7
قیمت گازوئیل 1.56 1.54 1.5 1.46 1.43 1.43


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.