بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 6.50 6 6.2 6 6.6 6.5
نرخ تورم 2.35 2 2.1 2.2 2.7 2.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 415.50 790 2400 2820 1452 1090
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10 102 99.9 99.9 99.9 97.5
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.16
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 3563.94
3683 3651 3619 3588 3465
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88
0.87 0.92 0.96 1.01 1.23
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.7 1.4 1.4 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 492.68
495 498 498 498 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107213.00
108282 108277 108714 108821 111555
تولید ناخالص ملی 110889.40
112088 112442 112442 112553 115476
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25349.00
25458 25477 25704 25729 26227
تولید ناخالص داخلی سرانه 46078.93
46200 46900 46900 46900 47000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42658.58
42900 43300 43300 43300 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 764.00
483 549 775 775 498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5276.00
5366 4886 5350 5355 5528
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15563.00
16077 15694 15781 15796 16563
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14516.00
15197 14162 14719 14734 15656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18712.00
18895 18313 18974 18993 19466
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.50
6 6.2 6 6.6 6.5
افراد شاغل 4056.40
4110 4108 4115 4117 4113
افراد بیکار 313293.00
315546 315768 315218 315141 315169
نرخ مشارکت نیروی کار 68.10
68.43 68.2 68.15 68.3 68.28
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
2.86 2.8 2.77 2.74 2.65
نرخ بیکاری جوانان 19.10
18.7 18.67 18.68 18.68 18.68
هزینه های کار 111.00
112 112 112 112 112
پست های خالی شغلی 145757.00
150327 153420 157748 161534 174343
حداقل دستمزد 1562.59
1563 1575 1575 1575 1585
رشد دستمزد 3.70
2.84 2.79 2.81 2.92 2.97
جمعیت 11.41
11.41 11.51 11.51 11.51 11.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1490.00
1530 1550 1499 1499 1550
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1036 1036 1037 1037 1038
قسمت مدت زمان اشتغال 1139.60
1167 1166 1180 1181 1219
بهره وری 100.30
100 100 100 100 100
دستمزد 3445.00
3600 3650 3561 3581 3700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3200 3200 3114 3113 3250
دستمزد در تولید 100.30
125 107 118 100 139
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00
1950 1950 1843 1842 2000
تغییر اشتغال 0.40
0.5 0.3 0.36 0.34 0.4
نرخ اشتغال 63.70
64.21 64.2 64.13 64.2 64.36
استخدام تمام وقت 3518.60
3527 3526 3525 3527 3528
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.35
2 2.1 2.2 2.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.58
108 109 109 110 114
قیمت مصرف کننده اصلی 105.67
105 106 106 107 108
اندازه اصل تورم 1.30
1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.68
105 105 105 105 105
قیمت تولید 116.90
121 120 122 125 135
قیمت صادرات 118.40
119 119 119 119 119
قیمت واردات 119.00
118 118 118 118 118
تورم مواد غذایی 2.39
2.3 2.4 2.3 2.4 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 7.40
6.6 6.1 5.9 6.3 5.5
CPI مسکن آب و برق 108.62
109 110 110 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.68
105 106 108 110 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.41
107 108 109 110 113
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 40087.00
40567 40937 41299 41652 44438
عرضه پول M1 211100.00
217622 221463 224837 228253 257787
عرضه پول M2 533100.00
540970 545689 550301 554894 594677
عرضه پول M3 550800.00
555863 559025 562099 565083 588265
ترازنامه بانک 1047833.54
1040358 1044241 1040094 1044232 1040107
ذخایر ارزی 22344.00
22279 22283 22283 22283 22283
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261.30
269 271 273 274 287
ترازنامه بانک مرکزی 182225.00
182618 182722 182759 182770 182775
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 415.50
790 2400 2820 1452 1090
صادرات 30524.10
32400 37800 34600 32602 34400
واردات 30108.60
31610 35400 31780 31150 33310
حساب جاری -2388.00
-380 115 -670 -298 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.2
رابطه مبادله 99.50
100 100 100 100 100
گردش سرمایه -432.00
752 -814 -689 -1152 622
حواله 1657.00
1679 1664 1668 1686 1703
ذخایر طلا 227.40
227 227 227 227 227
شاخص تروریسم 4.66
4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
فروش اسلحه 12.00
-16.73 -6.92 2.88 12.7 14.22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119.00
5699 4639 3370 4042 4488
بدهی خارجی 1137378.00
1113409 1096654 1089258 1082456 1088727
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.10
102 99.9 99.9 99.9 97.5
بودجه دولت -1.00
-1.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468.00
-447 -986 -447 91.37 3584
هزینه های دولت 25108.00
25484 25348 25460 25485 26254
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20
52.2 52.2 52.2 52.2 52.2
درآمدهای دولت 224454.00
229632 230780 231928 233075 242173
بدهی های دولت 539714.00
536559 540081 537860 539761 539627
هزینه های مالی 228976.10
231157 231766 232375 232984 238589
مخارج نظامی 4289.66
4237 4230 4222 4215 4220
درخواست پناهندگی 1810.00
1877 1540 1535 1703 1673
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.20
0.2 -1.8 -2.3 -3.2 -6.5
تولید صنعتی 3.30
3 2.8 2.9 1.05 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
0.5 1.1 -0.3 0.24 0.4
تولید صنعتی 6.50
3.68 3.68 3.52 3.4 3.32
استفاده از ظرفیت 80.00
79.78 78.75 79.97 79.26 79.52
ورشکستگی 477.00
792 769 775 775 781
ثبت خودرو 27145.00
39425 45722 44616 44253 44524
سرعت اینترنت 16275.93
16907 16930 16955 16979 17042
آدرس های IP 4372220.00
4199242 4183347 4169478 4154202 4039815
استخراج معدن 4.20
2.88 2.78 2.75 2.75 2.75
تولید فولاد 740.00
682 671 665 662 659
تغییرات موجودی انبار 1981.00
1248 1072 844 719 734
شاخص رقابتی 5.23
5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
رتبه رقابتی 20.00
20 20 20 20 20
آسانی کسب و کار 52.00
54 55 56 56 62
تولید الکتریسیته 5259.00
6099 6106 6058 6056 6060
سود شرکت سهامی 24520.00
29322 29748 30173 30599 28334
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00
2 1 -2 -1 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.6 0.11 0.1 0.1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20
0.5 0.9 1.1 1.2 1.4
هزینه های مصرف کننده 54405.00
55116 55122 55167 55221 56782
درآمد قابل تصرف شخص 87873.90
88469 87966 88474 87964 88404
پس انداز های شخصی 10.90
10.83 11.12 10.95 10.97 10.98
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.60
60.91 60.98 61.02 61.06 61.19
بدهی خانوار به درآمد 103.28
106 105 105 105 103
نرخ وام بانکی 1.61
1.61 1.61 1.61 1.86 2.36
تسهیلات اعتباری خریدار 8072900.00
8109155 8105942 8106800 8107006 8107017
قیمت گازوئیل 1.79
1.63 1.54 1.45 1.35 1.15
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 1918.00
1886 1881 1881 1881 1881
میزان ساخت و ساز 4.30
0.53 0.73 0.7 0.68 0.68
شاخص مسکن 108.70
111 111 112 114 119
نرخ مالکیت مسکن 72.70
72.63 72.54 72.45 72.36 71.53
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70
53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57
45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50
32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07
13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 8.59
5.85 3.03 11.48 10.7 9.73
بارش 52.32
79.31 64.26 72.46 72.46 71.88