بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 3667.16 3637 3556 3477 3400 3245
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.38 0.04 0.08 0.13 0.19 0.29

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.40 -2.7 1.2 2 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -3.7 2.2 13.5 5 3.2
نرخ بیکاری 5.20 7.2 7.5 7 7 6.5
نرخ تورم 0.51 0.6 0.5 1.6 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.3 0.2 0 0 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 390.70 1500 100 2500 2500 1500
حساب جاری 38.00 -1100 -1100 -1900 -1900 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.60 114 111 111 111 111
بودجه دولت -1.90 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار -12.10 -9 -6 -5 -4 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -23 -13 -8 -9 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.40 11 1.9 0.7 -0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 53.7 50 50 50 53.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.40 -2.7 1.2 2 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -3.7 2.2 13.5 5 3.2
تولید ناخالص داخلی 529.61 495 512 512 512 512
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 94660.00 107444 109927 107439 99393 110882
تولید ناخالص ملی 106045.80 112779 112793 125264 115883 116388
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21331.00 26140 26716 24211 22398 26976
تولید ناخالص داخلی سرانه 47540.90 46000 47400 47400 47400 47400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51707.80 50600 51500 51500 51500 51500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 463.00 260 340 526 486 268
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4667.00 5591 5004 5297 4900 5770
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13428.00 15363 15712 15241 14099 15854
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14404.00 14330 14207 16349 15124 14789
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13837.00 18401 17466 15705 14529 18990

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.20 7.2 7.5 7 7 6.5
هزینه های کار 111.70 120 107 109 109 123
حداقل دستمزد 1625.72 1595 1595 1595 1595 1615
رشد دستمزد 0.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
جمعیت 11.46 11.53 11.59 11.59 11.59 11.59
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد در تولید 102.90 99.7 131 131 131 103

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.51 0.6 0.5 1.6 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.3 0.2 0 0 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.46 110 110 111 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 108.03 108 109 109 110 110
اندازه اصل تورم 1.20 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
قیمت تولید 114.30 119 114 110 115 121
تورم مواد غذایی 3.51 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.47 109 109 110 110 111
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 0.5 0.5 0.5 2.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.03 109 107 108 109 111

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 390.70 1500 100 2500 2500 1500
حساب جاری 38.00 -1100 -1100 -1900 -1900 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
واردات 30405.60 29000 32000 31000 31000 29500
صادرات 30796.30 30500 32100 33500 33500 31000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.60 114 111 111 111 111
بودجه دولت -1.90 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
هزینه های دولت 22682.00 24686 25378 25744 23816 25475
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.20 59.3 54.5 54.5 54.5 54.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 53.7 50 50 50 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.50 32.5 27.5 27.5 27.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -12.10 -9 -6 -5 -4 -3
تولید صنعتی -4.60 -3.9 3.5 9.5 6.1 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -23 -13 -8 -9 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.40 11 1.9 0.7 -0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 -3.3 1.2 8.5 3.7 4.5
هزینه های مصرف کننده 46950.00 55298 54858 53288 49298 57068
درآمد قابل تصرف شخص 80616.20 89682 87539 97218 89937 92552
نرخ وام بانکی 1.59 1.84 1.58 1.58 1.58 2.34
قیمت گازوئیل 1.68 1.45 1.43 1.35 1.29 1.38
تسهیلات اعتباری خریدار 7464628.00 7308586 7756676 8517113 7854677 7542461

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -2.80 -1 18 7 7 0.5


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.