بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 3779.30 3667 3621 3575 3529 3440
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.10 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 1.1 1.2 1 0.9
نرخ بیکاری 5.50 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
نرخ تورم 0.80 0.7 1.6 1.6 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.46 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 1446.10 980 980 580 1000 1090
حساب جاری -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 101 101
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار -5.70 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -6 -5 -7 -6 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 29.00 34 34 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 1.1 1.2 1 0.9
تولید ناخالص داخلی 531.77 532 554 554 554 554
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110710.00 111567 111677 111674 112039 113352
تولید ناخالص ملی 115575.30 115613 115727 116847 116962 117463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26768.00 26590 26616 27075 27089 27016
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683.20 46550 48000 48000 48000 48000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43217.95 43300 43500 43500 43500 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 736.00 601 602 636 745 611
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5382.00 5395 5401 5027 5447 5482
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16118.00 16502 16518 16341 16311 16766
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14555.00 15122 15137 14148 14730 15364
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19116.00 19464 19483 18751 19345 19775
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.50 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
حداقل دستمزد 1593.81 1594 1595 1595 1595 1595
رشد دستمزد 2.10 1.5 1.2 1 1.3 1.4
جمعیت 11.41 11.45 11.49 11.49 11.49 11.49
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1627 1627 1599 1596 1676
دستمزد 3489.00 3548 3548 3531 3524 3654
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3141 3141 3087 3081 3235
دستمزد در تولید 102.80 96.81 96.81 104 104 99.7
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1947 1947 1913 1909 2005
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.80 0.7 1.6 1.6 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.46 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.44 111 111 111 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.40 107 107 108 108 108
قیمت تولید 115.50 122 123 120 119 128
تورم مواد غذایی 0.14 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 0.5 1.6 2 2.2 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.29 109 109 108 109 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1446.10 980 980 580 1000 1090
حساب جاری -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
واردات 26476.00 32620 33620 32500 32250 32900
صادرات 27922.10 33150 34200 33500 32800 33100
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 101 101
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 25429.00 25550 25575 25481 25734 25959
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 52.3 52.5 52.5 52.5 52.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 34 34 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -5.70 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
تولید صنعتی 2.40 10.6 5.5 5.8 4.7 4.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.50 0.2 0.2 0.1 -0.3 0.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -6 -5 -7 -6 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 1.9 0.5 1 0.8 1.4
هزینه های مصرف کننده 55853.00 55914 55969 56272 56523 56809
نرخ وام بانکی 1.58 1.59 1.84 1.57 1.57 1.84
قیمت گازوئیل 1.61 1.49 1.45 1.4 1.35 1.45


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.