بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 3929.05 3859 3812 3765 3720 3629
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.3 1.1 1.2 1 0.9
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
نرخ تورم 0.39 0.4 1.6 1.6 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 1293.00 980 980 580 1000 1090
حساب جاری -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 101 101
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار -3.90 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -6 -5 -7 -6 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 29.00 34 34 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.3 1.1 1.2 1 0.9
تولید ناخالص داخلی 531.77 532 554 554 554 554
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111099.00 110934 110666 111962 112210 111933
تولید ناخالص ملی 118700.00 119122 116986 120124 119887 120194
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27258.00 27025 26864 27493 27531 27268
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683.20 46550 48000 48000 48000 48000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43217.95 43300 43500 43500 43500 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 446.00 332 375 470 450 335
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4998.00 5645 5053 5628 5048 5696
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15169.00 15842 15688 15794 15321 15985
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13317.00 14851 13857 14594 13450 14985
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18246.00 19263 18600 19234 18428 19437
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3
حداقل دستمزد 1593.81 1594 1595 1595 1595 1595
رشد دستمزد 3.10 1.5 1.2 1 1.3 1.4
جمعیت 11.41 11.45 11.49 11.49 11.49 11.49
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1627 1627 1599 1596 1676
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3141 3141 3087 3081 3235
دستمزد در تولید 102.80 96.81 96.81 104 104 99.7
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1947 1947 1913 1909 2005
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.39 0.4 1.6 1.6 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90 109 111 111 110 110
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 107 107 108 108 108
قیمت تولید 117.60 119 120 119 119 122
تورم مواد غذایی 0.21 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 0.5 1.6 2 2.2 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.84 106 108 109 109 108
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1293.00 980 980 580 1000 1090
حساب جاری -1923.00 -250 220 -500 -980 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
واردات 29882.80 32620 33620 32500 32250 32900
صادرات 31175.80 33150 34200 33500 32800 33100
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 101 101
بودجه دولت -0.70 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 25582.00 25280 25377 25770 25838 25508
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 52.3 52.5 52.5 52.5 52.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 34 34 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -3.90 -6.5 -7.3 -7.9 -8.2 -7.5
تولید صنعتی 6.00 5.1 5.5 5.8 4.7 4.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.2 0.2 0.1 -0.3 0.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -6 -5 -7 -6 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 1.9 0.5 1 0.8 1.4
هزینه های مصرف کننده 57162.00 56784 56773 57488 57734 57295
نرخ وام بانکی 1.57 1.59 1.84 1.57 1.57 1.84
قیمت گازوئیل 1.61 1.47 1.43 1.39 1.35 1.27


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.