بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 4018.85 3936 3892 3849 3806 3722
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 0 0 0 0 0
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.1 1.2 1 0.9 1.2
نرخ بیکاری 5.20 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
نرخ تورم 0.76 1 1.6 1.5 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 1619.30 980 1000 550 1090 1090
حساب جاری -1287.00 0 0 0 -280 -460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 101 101
بودجه دولت -0.70 -2 -2 -2 -2 -2.4
اطمینان کسب و کار -3.40 -6.8 -7.9 -8.2 -7.5 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -5 -7 -6 -7 -5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.1 1.2 1 0.9 1.2
تولید ناخالص داخلی 531.77 551 551 551 551 572
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111099.00 110666 111077 111469 112099 113444
تولید ناخالص ملی 118048.80 116986 119175 119095 119768 121206
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27258.00 26864 27276 27349 27503 27833
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683.20 47400 47400 47400 47400 47900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43217.95 43500 43500 43500 43500 43500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 446.00 375 466 447 450 455
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4998.00 5053 5583 5015 5043 5103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15169.00 15688 15669 15220 15306 15489
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13317.00 13857 14479 13361 13437 13598
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18246.00 18600 19082 18307 18410 18631
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
هزینه های کار 106.30 106 107 108 108 109
حداقل دستمزد 1593.81 1595 1595 1595 1595 1615
رشد دستمزد 3.10 1.2 1 1.3 1.4 1.2
جمعیت 11.41 11.53 11.53 11.53 11.53 11.59
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1599 1596 1601 1602 1621
هزینه زندگی انفرادی 1090.00 1103 1101 1104 1105 1119
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3087 3081 3090 3093 3130
دستمزد در تولید 102.80 104 104 104 104 105
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1913 1909 1915 1916 1939
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.76 1 1.6 1.5 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.04 110 111 110 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.09 108 108 108 108 110
اندازه اصل تورم 1.40 1.6 1.7 1.5 1.7 1.8
قیمت تولید 117.70 120 119 119 121 123
تورم مواد غذایی 0.44 1.1 1.2 1.2 1.4 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 1.6 2 2.2 2.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.16 108 109 109 110 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.38 109 110 109 110 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1619.30 980 1000 550 1090 1090
حساب جاری -1287.00 0 0 0 -280 -460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
واردات 29615.30 33620 32500 32250 32900 33100
صادرات 31234.60 34200 33500 32800 33100 33150
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 101 101 101 101 101
بودجه دولت -0.70 -2 -2 -2 -2 -2.4
ارزش بودجه دولت -4468.00 2400 2400 2400 2400 3584
هزینه های دولت 25582.00 25377 25566 25667 25812 26122
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 52.5 52.5 52.5 52.5 52.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -3.40 -6.8 -7.9 -8.2 -7.5 -5
تولید صنعتی 4.80 5.5 5.8 4.7 4.2 4.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.2 0.1 -0.3 0.4 0.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -5 -7 -6 -7 -5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 0.5 1 0.8 1.4 1.2
هزینه های مصرف کننده 57162.00 56773 57033 57352 57676 58369
درآمد قابل تصرف شخص 92997.70 92810 94927 94864 95400 96545
نرخ وام بانکی 1.56 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
تسهیلات اعتباری خریدار 7605872.00 7740853 7713171 7693286 7674325 7766417
قیمت گازوئیل 1.64 1.8 1.84 1.89 1.94 1.94


بلژیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.