20/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 0 -3
24/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار SEP -0.3
25/09/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL -2.3%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUL -2.7%
27/09/2018 واقعی قبلی توافق
09:35 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.24%
09:35 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.14%
28/09/2018 واقعی قبلی توافق
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) AUG 7.8%
02:00 PM
BE
حساب جاری Q2 €891M
03/10/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -2.1%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 0.3%
14/10/2018 واقعی قبلی توافق
BE
انتخابات محلی
15/10/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 PM
BE
موازنه تجاری AUG €1367M


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.