04/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -5.5%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -3.1%
15/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
موازنه تجاری APR €1739M
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR -23.2%
19/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -23
24/06/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JUN -34.4


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.