20/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -5
24/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JUN -3.6
25/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -0.8%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -2.5%
26/06/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BE
حساب جاری Q1 €-3783M
27/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.89%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.02%
28/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
PPI (سالانه) MAY 4.0%
04/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 0.3%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 0.9%
15/07/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BE
موازنه تجاری MAY €-506.3M


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.