23/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار OCT -8.5 -10.8
29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 -12.1%
10:00 AM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 -14.4%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.9%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.37%
30/10/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) SEP -3.3%
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 9.6%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 12.9%
10/11/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -6.4%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.2%
13/11/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP -0.1%
16/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
موازنه تجاری SEP €3046.4M
20/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -17


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.