15/11/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
BE
موازنه تجاری SEP €415.5M
20/11/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 1
23/11/2018 واقعی قبلی توافق
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 1.9%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 3%
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار NOV -1.1
29/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.75%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.73%
30/11/2018 واقعی قبلی توافق
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) OCT 6.7%
02:00 PM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.3%
02:00 PM
BE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 1.4%
05/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.8%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -2.2%


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.