15/10/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BE
موازنه تجاری AUG €1446M €2921M ®
21/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -11
24/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار OCT -5.7
25/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 2.4%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -6.5%
30/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.8%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.46%
02:00 PM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 0.2%
02:00 PM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 1.2%
31/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) SEP -1.2%
06/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -0.8%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 0.2%


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.