14/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
موازنه تجاری JUN €592M
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUN -9.5%
21/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG -20
25/08/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار AUG -13.9
28/08/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -28%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 5.3%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) AUG 0.73%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.22%
31/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 -3.5%
09:00 AM
BE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -2.4%
09:30 AM
BE
PPI (سالانه) JUL -6.3%
03/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 5.1%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 5.1%


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.