21/01/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -6 -8
24/01/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JAN -3.4
30/01/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 4.8%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV -1.8%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.76%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.13%
02:00 PM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 0.4%
02:00 PM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 1.6%
31/01/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) DEC -2.3%
05/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 2.7%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.3%
14/02/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 2.3%
02:30 PM
BE
موازنه تجاری DEC €1619M


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.