16/12/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
BE
موازنه تجاری OCT €1293M
18/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -6
19/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار DEC -3.9
23/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 6.0%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -1.8%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.39%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.06%
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) NOV -2.1%
31/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
BE
حساب جاری Q3 €-1923M
07/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.8%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 0.4%


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.