21/01/2019 واقعی قبلی توافق
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -6 -5
25/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 1.0%
10:00 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV -0.5%
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JAN -0.9
30/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.34%
10:00 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.24%
02:00 PM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 0.3%
02:00 PM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 1.6%
05/02/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.8%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -1.6%
15/02/2019 واقعی قبلی توافق
02:30 PM
BE
موازنه تجاری DEC €520M


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.