21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 8 7
25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار OCT 4 3.2
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 1.7% 1.4%
09:00 AM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 14.9% 3.1%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.86%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.25%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
BE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 20% 21.2%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
BE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 1.6%
10:00 AM
BE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP -4.9%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
BE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 29.9%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.1%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
BE
موازنه تجاری SEP €2390.1M € 2600M

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.