20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -13 -14 -12
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار MAY 1.8 2.4 2.8
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) MAY 8.31%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.33%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BE
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.4% 0.3%
09:00 AM
BE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 5.7% 4.6%
09:30 AM
BE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 39.4%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR
09:00 AM
BE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR -3.9%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
BE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -3.7%
10:00 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -5.6% 1.3%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
BE
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه APR -2.3%
02:00 PM
BE
موازنه تجاری APR €690.2M

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.