17/05/2021 واقعی قبلی
09:50 AM
BE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR 36.3% -11% ®
02:10 PM
BE
موازنه تجاری MAR €2794M €1408M ®
21/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -6
26/05/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار MAY 4.4
28/05/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) MAY 1.23%
09:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.33%
31/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 -0.1%
09:00 AM
BE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -5.1%
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده APR 8.0%
04/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0.1%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 13.8%
10/06/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 1.7%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -4.0%


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.