24/04/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار APR -0.7
25/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 0.2%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB
09:00 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -3.7%
09:00 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB
29/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) APR 2.33%
09:00 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.3%
01:00 PM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 0.3%
01:00 PM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q1 1.2%
30/04/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
PPI (سالانه) MAR 4.2%
06/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 1.6%
09:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.1%
15/05/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BE
موازنه تجاری MAR €1663.7M


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.