بازارها گذشته مرجع
پول 48.58 2021-03
بازار سهام 6753 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.3 2020-12
نرخ بیکاری 8.7 2020-12
نرخ تورم 4.7 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-02
نرخ بهره 2 2021-02
موازنه تجاری -2180960 2020-12
حساب جاری 1652 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 10.6 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 591138 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 12465 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 535207 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 377 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4825185 2020-12
تولید ناخالص ملی 4782916 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1029629 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3338 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 519641 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 326571 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 974013 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 30929 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 249426 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2830158 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 135648 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 143873 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2020-12
افراد شاغل 39836 2020-12
افراد بیکار 3813 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 2020-12
دستمزد در تولید 122 2020-09
جمعیت 109 2019-12
نرخ اشتغال 91.27 2020-12
حداقل دستمزد 537 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.7 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 126 2021-02
اندازه اصل تورم 3.5 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-12
قیمت تولید 91.09 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -5.3 2021-01
CPI مسکن آب و برق 116 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2021-02
قیمت صادرات 103 2020-12
تورم مواد غذایی 6.7 2021-03
قیمت واردات 93.65 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2021-02
عرضه پول M0 1631043 2021-01
عرضه پول M1 5378111 2021-01
عرضه پول M2 13321597 2021-01
عرضه پول M3 13956497 2021-01
ترازنامه بانک 3078 2020-08
ذخایر ارزی 108674 2021-01
نرخ بهره سپرده 1.5 2021-02
نسبت ذخیره نقدی 12 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 7340 2020-11
نرخ وام 2.5 2021-02
وام به بانک 296924 2021-01
وام به بخش خصوصی 7830081 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2180960 2020-12
حساب جاری 1652 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 5737730 2020-12
واردات 7918690 2020-12
بدهی خارجی 83618 2019-12
گردش سرمایه 3.97 2020-09
حواله 2890413 2020-12
ورود توریست 19793 2020-12
ذخایر طلا 188 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 537 2020-11
شاخص تروریسم 7.1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -302590 2020-12
هزینه های دولت 633066 2020-12
درآمدهای دولت 238548 2020-12
هزینه های مالی 541138 2020-12
ارزیابی اعتبار 61 2021-03
مخارج نظامی 3753 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 10.6 2020-12
تولید صنعتی -5.1 2020-12
استفاده از ظرفیت 72.83 2020-12
تغییرات موجودی انبار -35683 2020-12
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2020-12
رتبه فساد مالی 115 2020-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 52.5 2021-02
مجموع فروش خودرو 7295 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.9 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2020-12
هزینه های مصرف کننده 3651786 2020-12
پس انداز های شخصی 5662716 2021-01
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 406 2020-09
قیمت گازوئیل 1.08 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10531 2020-09
جواز ساختمان 28696 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 591138 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 12465 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 535207 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.