27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری DEC $-4.706B $ -4.2B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات DEC 6.6%
01:00 AM
PH
(واردات (تغییرات سالیانه DEC 36.8%
02:00 AM
PH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q4 3.8% 3%
02:00 AM
PH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 7.1% 6% 6.5%
02/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
PH
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN 51.8
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 0.9%
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.6%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.3%
01:00 AM
PH
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته JAN 3%
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PH
ذخایر ارزی خارجی JAN $108.9B
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 26.5%
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
نرخ بیکاری DEC 6.5%
02:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی NOV $0.9B
17/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2%

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.