22/06/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
موازنه بودجه MAY PHP-200.3B PHP-44.4B
24/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2% 2%
25/06/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی APR 1.8%
30/06/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY -3%
01/07/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUN 49.9
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی JUN $106.98B
02/07/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -47.9
03:00 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2
06/07/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) JUN 4.5%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.1%
01:00 AM
PH
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته JUN 3.3%
08/07/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 154.3%
09/07/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری MAY $-2.734B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات MAY 72.1%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات MAY 140.9%
12/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2%


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.