بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 54.82 55.38 55.88 56.38 56.89 57.92
بازار سهام 6249.86 6010 5809 5615 5427 5071
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.09 7.16 7.33 7.49 7.67 8.02

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.30 7 7.5 8 7 6.8
نرخ بیکاری 5.70 6.8 6.7 6.4 6.4 6.2
نرخ تورم 5.40 5 4.5 4.2 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0 0.5 0.3 0.4 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 3 3.25 3.25 3.75
موازنه تجاری -4773150.00 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000
حساب جاری -2441.56 -980 -450 -1890 -997 -4966
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 54 54 54 54 54
بودجه دولت -7.50 -7.6 -7.6 -7.6 -6.1 -6.1
اطمینان کسب و کار 32.90 31 35 30 30 38
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.10 -18 20 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.30 7 7.5 8 7 6.8
تولید ناخالص داخلی 361.49 379 379 379 379 379
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4618133.00 4961318 4750131 5617621 4941402 5999619
تولید ناخالص ملی 5117892.20 4992665 5094825 5421140 5476145 5789777
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 993917.09 1256782 1008993 1193023 1063491 1274149
تولید ناخالص داخلی سرانه 3269.67 3160 3160 3300 3300 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7953.58 8720 8720 9000 9000 9000
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.60 8 8 8 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 434737.00 445411 428159 569282 465169 607993
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253598.00 834579 586514 417264 271350 445638
تولید ناخالص داخلی از ساخت 974740.00 944057 783772 1136271 1042972 1213538
تولید ناخالص داخلی از معادن 42851.00 47650 27302 37266 45851 39801
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 207445.00 287235 241501 285104 221966 304491
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2766870.00 2987811 3027730 3296002 2960551 3520130
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 170879.00 117112 147527 178471 182841 190607
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145338.00 166884 185084 161752 155512 172751

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.70 6.8 6.7 6.4 6.4 6.2
افراد شاغل 45631.23 42000 42100 43000 43000 43100
افراد بیکار 2762.16 3100 3400 2900 2900 2500
نرخ مشارکت نیروی کار 63.80 61.5 62 62 62 62
دستمزد در تولید 121.81 125 125 125 125 125
جمعیت 109.60 114 114 114 114 114
نرخ اشتغال 93.60 92.1 92.1 92.5 92.5 93
حداقل دستمزد 537.00 537 537 537 537 547

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.40 5 4.5 4.2 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0 0.5 0.3 0.4 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.90 113 114 115 116 119
قیمت مصرف کننده اصلی 128.60 131 132 132 132 136
اندازه اصل تورم 3.00 3.8 3.2 3 3 3
قیمت تولید 95.92 93.18 95.99 94.41 96.79 95.82
تغییر قیمت تولید کننده 6.10 2.5 4 1.5 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 4.90 5 4.5 3 3 3
CPI مسکن آب و برق 111.50 110 112 113 115 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.30 127 128 128 129 129

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.50 2.5 3 3.25 3.25 3.75
عرضه پول M2 14657098.50 13900000 13700000 1380000 1380000 14005770
ذخایر ارزی خارجی 103530.00 106000 110000 110000 110000 108000
ترازنامه بانک 1459.10 3750 3700 3325 3325 3125
نرخ بهره سپرده 2.00 2 2.5 2.63 2.75 3
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 7576.42 7970 8010 7950 7950 7900
نرخ وام 2.50 2.5 3 3.13 3.25 3.5
وام به بانک 332525.79 350000 345000 350000 350000 397000
وام به بخش خصوصی 8741865.36 8585385 8810625 9205202 9236590 9831156

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -4773150.00 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000
حساب جاری -2441.56 -980 -450 -1890 -997 -4966
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
واردات 10901725.57 8700000 8900000 8500000 8500000 8500000
صادرات 6128575.95 5500000 6000000 5300000 5300000 5300000
بدهی خارجی 106428.26 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
گردش سرمایه -33.36 5.5 7 4.89 4.89 6
حواله 2395492.70 2798541 2850000 2509084 2509084 2509084
ورود توریست 11855.00 250000 300000 300000 300000 300000
ذخایر طلا 156.29 180 180 200 200 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 727.00 1000 1200 1200 1200 1000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 54 54 54 54 54
بودجه دولت -7.50 -7.6 -7.6 -7.6 -6.1 -6.1
ارزش بودجه دولت -146785.00 -90000 -110000 -87000 -85000 -69000
هزینه های دولت 673241.00 870755 745397 735280 720368 785279
درآمدهای دولت 347949.00 250000 230000 255000 255000 255000
هزینه های مالی 343013.00 340000 340000 340000 340000 324000
مخارج نظامی 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 32.90 31 35 30 30 38
تولید صنعتی 9.70 -10 -15 6 6 6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 69.18 76.02 75.66 75.98 75.98 79.01
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.10 53 52.5 53 53 53
مجموع فروش خودرو 6964.00 9000 8800 8800 8800 9000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.10 -18 20 7 7 7
هزینه های مصرف کننده 3476449.94 3350088 3488016 4237853 3719801 4526027
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 7.04 7.17 7.29 7.54
قیمت گازوئیل 1.55 1.61 1.66 1.72 1.79 1.79
تسهیلات اعتباری خریدار 446.07 430 435 476 477 508

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 10898.00 12100 12500 13000 13000 13000
جواز ساختمان 33981.00 40000 42000 45000 45000 48000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.