بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 51.82 52.29 52.5 52.7 52.91 53.32
بازار سهام 7922.04 7854 7740 7628 7517 7301
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.23 5.76 5.95 6.14 6.35 6.77
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
نرخ تورم 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4 3.75
موازنه تجاری -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
حساب جاری -435.05 -385 153 367 -150 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 38 39
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
اطمینان کسب و کار 35.20 42 43 45 46 50
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
تولید ناخالص داخلی 313.60 325 325 325 330 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2257007.26 2434423 2293866 2648142 2648142 2817623
تولید ناخالص ملی 2831541.89 2818971 2877779 2971987 2971987 3162194
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 707316.26 718376 727636 800634 800634 851874
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36 3063 3063 3063 3170 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19 7900 7900 7900 8400 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157624.77 180078 139390 194894 194894 207367
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 201455.59 268994 240699 290225 290225 308800
تولید ناخالص داخلی از ساخت 554839.47 542614 503125 637264 637264 678049
تولید ناخالص داخلی از معادن 22504.43 29184 17946 20846 20846 22180
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 91987.01 113251 99711 111035 111035 118141
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1301961.00 1426452 1358891 1488787 1488787 1584069
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76553.45 186161 151748 188855 188855 200942
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 67147.30 76805 85502 75816 75816 80669
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
افراد بیکار 2286.00 2260 2285 2300 2260 2200
نرخ مشارکت نیروی کار 61.39 62.4 63 63.7 63.7 64
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 1660.90 1450 1600 1720 1720 1950
جمعیت 107.00 106 106 106 107 107
نرخ اشتغال 94.87 94.6 94.7 94.5 94.6 94.3
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.80 120 123 123 124 128
قیمت مصرف کننده اصلی 118.70 119 121 122 122 127
اندازه اصل تورم 3.50 3.4 3.6 3.7 3.5 4.1
قیمت تولید 138.68 135 136 133 140 133
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 0.7 0.8 0.5 0.6 0.3
تورم مواد غذایی 3.40 4.9 4.5 4.2 4.2 3.9
CPI مسکن آب و برق 113.60 113 115 116 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.00 107 111 108 110 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4 3.75
عرضه پول M2 11064501.00 11140000 11270000 11350000 11350000 11880000
ذخایر ارزی 85020.00 79300 79700 80800 80800 82500
ترازنامه بانک 1214.60 1134 1145 1185 1185 1280
نرخ بهره سپرده 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
نرخ وام 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
وام به بانک 293737.00 241000 263000 275000 275000 299000
وام به بخش خصوصی 7416523.00 7550000 7810000 8150000 8150000 9300000
نسبت ذخیره نقدی 18.00 18 18 18 19 19
ترازنامه بانک مرکزی 4851.29 4915 4934 4958 4958 5090
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
حساب جاری -435.05 -385 153 367 -150 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
واردات 9005267.56 9380000 9950000 8820000 8450000 8940000
صادرات 5506243.61 5850000 5970000 4650000 6090000 4750000
بدهی خارجی 78959.57 73000 73000 73000 73500 73500
حواله 2514000.00 2590000 2650000 2730000 2730000 2900000
ورود توریست 687726.00 535000 523000 697000 660000 700000
ذخایر طلا 197.90 196 197 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 586.00 790 900 950 800 1050
تولید نفت خام 14.00 14 14 15 15 30
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 38 39
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
ارزش بودجه دولت 86872.00 -60000 13000 -42000 -42000 -54000
هزینه های دولت 252372.79 318190 258555 251923 251923 268046
درآمدهای دولت 308676.00 235000 215000 241000 212000 254000
هزینه های مالی 221804.00 295000 308000 321000 326000 336000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 35.20 42 43 45 46 50
تولید صنعتی -10.80 7.5 7.9 8.2 8.2 5.3
تغییرات موجودی انبار 36468.45 19600 -6800 15700 15700 19300
مجموع فروش خودرو 7661.00 6900 7100 7500 7500 8900
شاخص PMI تولید 51.20 52.7 53 53.6 53.4 54.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 0.9 1.2 1.5 2.5 3.6
هزینه های مصرف کننده 1568669.77 1608345 1529409 1908292 1908292 2030423
نرخ وام بانکی 7.42 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.6 0.8 -0.1 -0.2 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 373.30 329 340 382 382 407
قیمت گازوئیل 1.03 0.96 0.93 0.91 0.89 0.89
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 10603.00 10880 10690 12100 13000 14000
جواز ساختمان 39762.00 39400 40100 40250 40000 41000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.