بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 51.32 51.47 51.69 51.92 52.14 52.59
بازار سهام 7288.21 7064 6841 6625 6417 6019
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.96 5.07 5.19 5.32 5.46 5.73

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 2 2.5 4 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6.5 5.5 5 5.3 5.2
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.8 6.4 6.2 6.5
نرخ تورم 3.60 4.5 5.3 4.5 3.5 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3
موازنه تجاری -4706317.83 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000
حساب جاری -600.50 550 550 400 590 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -2 -2 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 54 54 54 54 54
بودجه دولت -7.50 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5 -2
اطمینان کسب و کار 39.70 41 38.7 35 30 38
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.00 15 25 20 7 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 2 2.5 4 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6.5 5.5 5 5.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 361.49 379 379 379 379 379
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4428969.00 4534474 4891767 4650417 4663704 4906217
تولید ناخالص ملی 4739372.31 4881511 4991068 4976341 4990559 5250068
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 942479.18 928702 1217883 989603 992431 1044037
تولید ناخالص داخلی سرانه 3269.67 3160 3160 3160 3300 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7953.58 8720 8720 8720 9000 9000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 398213.00 462212 439167 418124 419318 441123
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 274240.00 236798 364325 287952 288775 303791
تولید ناخالص داخلی از ساخت 729091.00 940021 930823 765546 767733 807655
تولید ناخالص داخلی از معادن 25337.00 38611 46981 26604 26680 28067
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 224113.00 219253 283208 235319 235991 248263
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2829856.00 2710501 2882626 2971349 2979838 3134790
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136562.00 143900 115470 143390 143800 151277
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 172171.00 146260 164545 180780 181296 190723

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.8 6.4 6.2 6.5
افراد شاغل 43826.27 42000 42000 42100 43000 43100
افراد بیکار 3503.76 3100 3100 3400 2900 2500
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20 61.5 61.5 62 62 62
دستمزد در تولید 121.81 125 125 125 125 125
جمعیت 109.60 114 114 114 114 114
نرخ اشتغال 93.50 92.1 92.1 92.1 92.5 93
حداقل دستمزد 537.00 537 537 537 537 547

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 3.60 4.5 5.3 4.5 3.5 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.80 134 135 135 135 140
قیمت مصرف کننده اصلی 128.60 131 131 132 132 136
اندازه اصل تورم 3.00 4.1 3.8 3.2 3 3
قیمت تولید 92.69 95 95.76 93.18 95.98 96.42
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 5.5 2.5 4 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 3.10 3 5 4.5 3 3
CPI مسکن آب و برق 120.20 121 123 124 124 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.90 123 123 124 124 124

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3
عرضه پول M2 14233127.52 14010757 13900000 13700000 1380000 14005770
ذخایر ارزی خارجی 108900.00 105000 106000 110000 110000 108000
ترازنامه بانک 1408.00 3850 3750 3700 3325 3125
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 7941.32 7998 7970 8010 7950 7900
نرخ وام 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
وام به بانک 346055.12 344000 350000 345000 350000 397000
وام به بخش خصوصی 8278034.01 8400655 8465029 8605727 8716770 9170042

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -4706317.83 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000
حساب جاری -600.50 550 550 400 590 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -2 -2 -2 -2 -2
واردات 10979575.63 9000000 8700000 8900000 8500000 8500000
صادرات 6273257.79 5300000 5500000 6000000 5300000 5300000
بدهی خارجی 98488.01 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
گردش سرمایه 4.71 5 5.5 7 4.89 6
حواله 2502000.00 2698541 2798541 2850000 2509084 2509084
ورود توریست 11855.00 200000 250000 300000 300000 300000
ذخایر طلا 157.01 180 180 180 200 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 855.00 1000 1000 1200 1200 1000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 54 54 54 54 54
بودجه دولت -7.50 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5 -2
ارزش بودجه دولت -128701.00 -54000 -126000 -90000 -110000 -69000
هزینه های دولت 692311.26 692608 852275 726927 729004 766912
درآمدهای دولت 284014.00 214000 250000 230000 255000 255000
هزینه های مالی 412715.00 340000 340000 340000 340000 324000
مخارج نظامی 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 39.70 41 38.7 35 30 38
تولید صنعتی 26.50 350 -10 -15 6 6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67.36 71.33 76.02 75.66 75.98 79.01
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.80 52 53 52.5 53 53
مجموع فروش خودرو 8447.00 9000 9000 8800 8800 9000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.00 15 25 20 7 7
هزینه های مصرف کننده 3246818.34 3358805 3301627 3409159 3418900 3596682
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 6.79 6.79 7.04
قیمت گازوئیل 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
تسهیلات اعتباری خریدار 404.40 426 424 425 426 448

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 10409.00 12100 12100 12500 13000 13000
جواز ساختمان 38389.00 42000 40000 42000 45000 48000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.