بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 48.08 48.28 48.49 48.7 48.91 49.32
بازار سهام 6863.61 6677 6514 6355 6200 5889
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.96 3 3.05 3.1 3.14 3.24

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.00 2 4 3 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.50 5.5 13 9.3 7.5 9
نرخ بیکاری 8.70 8 7.5 7 6.5 5.5
نرخ تورم 3.50 4.5 5.5 6.5 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -2180960.00 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000 -3480000
حساب جاری 1651.85 560 720 -350 590 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 53 53 53 53 54
بودجه دولت -3.50 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -7.3
اطمینان کسب و کار 10.60 12 18 20 25 30
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.90 2 5 6 7 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.00 2 4 3 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.50 5.5 13 9.3 7.5 9
تولید ناخالص داخلی 376.80 373 373 373 373 379
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4138012.03 4669472 4670486 4522847 4448363 4848716
تولید ناخالص ملی 4644991.71 5450787 4949874 5076976 4993366 5442769
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 828760.44 1131944 911658 905835 890917 971100
تولید ناخالص داخلی سرانه 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 404981.00 463919 470286 442644 435355 474536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231440.00 291685 294302 252964 248798 271190
تولید ناخالص داخلی از ساخت 687801.00 923969 815146 751766 739386 805931
تولید ناخالص داخلی از معادن 24399.00 37187 49596 26668 26229 28590
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 212539.00 201219 288275 232305 228479 249043
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2622036.00 2808710 2880158 2865885 2818689 3072371
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121294.00 177278 99199 132574 130391 142126
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 167355.00 143910 160999 182919 179907 196098

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.70 8 7.5 7 6.5 5.5
افراد شاغل 39836.00 42100 42400 43000 43700 43700
افراد بیکار 3813.00 2900 2700 2700 2700 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 61 62 62 62 62
دستمزد در تولید 122.35 120 120 125 125 125
جمعیت 108.80 112 112 112 112 114
حداقل دستمزد 537.00 557 557 557 557 557
نرخ اشتغال 91.27 92 93 93.5 93.5 94

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.50 4.5 5.5 6.5 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.20 128 130 131 131 135
قیمت مصرف کننده اصلی 124.90 125 125 127 132 130
اندازه اصل تورم 3.30 3 3.2 3.5 4 4
قیمت تولید 128.20 128 135 138 134 133
تغییر قیمت تولید کننده -3.40 -3.6 5.5 4.5 4 4
تورم مواد غذایی 4.80 2.5 1.5 2.3 3 3
CPI مسکن آب و برق 114.60 120 120 122 119 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.80 109 115 122 120 123

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
عرضه پول M2 13025914.48 15982462 16857223 17658212 18606745 22105789
ذخایر ارزی 109800.00 111358 116140 120921 125703 144830
ترازنامه بانک 3078.50 3209 3368 3410 3686 4325
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2
نرخ وام 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
وام به بانک 294836.04 269485 263517 259311 251581 235710
وام به بخش خصوصی 7854344.46 8635844 9121635 8637938 8443420 9203328
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 5951.07 5647 5613 5422 5545 5808

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2180960.00 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000 -3480000
حساب جاری 1651.85 560 720 -350 590 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2
واردات 7918690.00 7900000 8550000 8590000 9020000 9320000
صادرات 5737730.00 4930000 5150000 4950000 4960000 4960000
بدهی خارجی 83617.93 84265 84265 84265 84265 84565
حواله 2379474.20 2463549 2469298 2473222 2480795 2509084
ورود توریست 776798.00 550000 550000 535000 605000 715000
ذخایر طلا 191.13 200 200 200 200 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 423.00 600 900 1150 1000 1000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 53 53 53 53 54
بودجه دولت -3.50 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -7.3
ارزش بودجه دولت -128278.00 -54000 -54000 -102000 -54000 -54000
هزینه های دولت 612156.61 594539 965802 669087 658068 717295
درآمدهای دولت 245772.00 213000 200500 223000 234000 255000
هزینه های مالی 374050.00 315000 315000 319500 324000 324000
مخارج نظامی 3753.00 3500 3500 3500 3500 3500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 10.60 12 18 20 25 30
تولید صنعتی -13.80 -10 9.5 5.5 6 6
مجموع فروش خودرو 8781.00 8500 9000 9000 9000 9000
شاخص PMI تولید 49.20 51 53 51 53 53

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.90 2 5 6 7 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 1 9.5 5.5 3.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 3028855.19 3496811 3291968 3310539 3256019 3549061
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.79 6.79 6.79 7.04
قیمت گازوئیل 0.97 0.89 0.85 0.81 0.84 0.84
تسهیلات اعتباری خریدار 412.52 471 466 451 443 483

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 10891.00 11700 12100 11900 12500 13000
جواز ساختمان 16004.00 35500 43000 42500 43000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.