بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 49.53 49.74 49.95 50.17 50.38 50.81
بازار سهام 6287.63 6134 5985 5839 5696 5411
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.81 2.81 2.86 2.9 2.94 3.03

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 2.5 1.5 1 -0.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 2 3.5 4.9 7.5 6.2
نرخ بیکاری 17.70 9.5 6 6.1 6.5 5.5
نرخ تورم 2.50 2 1.7 2.5 4 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
موازنه تجاری -499000.00 3320000 4008000 4140000 4295000 -4060000
حساب جاری -252.00 -500 -250 560 720 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 55 55 45 45 45
بودجه دولت -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 22.30 -20 -12 -6 1 1
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 -18 -16 -16 -5 -7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 2.5 1.5 1 -0.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 2 3.5 4.9 7.5 6.2
تولید ناخالص داخلی 376.80 360 360 373 373 373
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4450941.41 2377844 2747350 4669038 4784762 2917685
تولید ناخالص ملی 5166622.67 2956123 3080094 5419787 5554119 3271060
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1072932.66 730574 788976 1125506 1153403 837893
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3400 3400 3700 3700 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908.20 8450 8450 8720 8720 8720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 141317 191482 194072 198883 203354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 625980.07 274512 313374 656653 672929 332803
تولید ناخالص داخلی از ساخت 877543.97 506125 643784 920544 943360 683699
تولید ناخالص داخلی از معادن 35248.70 16149 20425 36976 37892 21691
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 190728.67 103515 129795 200074 205033 137843
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1418088 1568084 1589295 1628686 1665305
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 68483 70702 71658 73434 75085
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 136407.28 89606 79055 143091 146638 83957

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 17.70 9.5 6 6.1 6.5 5.5
افراد شاغل 33764.00 40000 41500 42100 42400 43700
افراد بیکار 7254.00 3300 3300 2900 2700 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 55.64 60 60 61 62 62
دستمزد در تولید 99.94 100 110 120 120 125
جمعیت 108.80 110 110 112 112 112
حداقل دستمزد 537.00 537 537 557 557 557
نرخ اشتغال 82.32 88 90 90 92 92

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.50 2 1.7 2.5 4 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.90 123 124 125 127 128
قیمت مصرف کننده اصلی 122.60 124 125 126 127 130
اندازه اصل تورم 3.00 3.2 3.5 3.5 3.8 4.1
قیمت تولید 131.70 138 136 135 135 140
تغییر قیمت تولید کننده -3.10 2 2.3 2.3 2.5 3.3
تورم مواد غذایی 2.70 3 3 2.5 1.5 3
CPI مسکن آب و برق 113.90 115 116 117 118 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.80 108 109 107 106 112

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
عرضه پول M2 12775438.56 14232940 15107701 15982462 16857223 18606745
ذخایر ارزی 93290.00 90400 91519 92652 93785 96052
ترازنامه بانک 2326.00 2890 3050 3209 3368 3686
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25 2.25
نرخ وام 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.25
وام به بانک 303154.59 271421 267453 263485 259517 251581
وام به بخش خصوصی 8239837.69 7756064 8358213 8586730 8857826 8876423
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 4996.74 5216 5282 5347 5413 5545

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -499000.00 3320000 4008000 4140000 4295000 -4060000
حساب جاری -252.00 -500 -250 560 720 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 3282710.00 630000 742000 790000 855000 9020000
صادرات 2783510.00 3950000 4750000 4930000 5150000 4960000
بدهی خارجی 83617.93 83964 83964 84265 84265 84265
حواله 2396623.70 2452052 2457800 2463549 2469298 2480795
ورود توریست 776798.00 250000 450000 550000 550000 605000
ذخایر طلا 197.90 200 200 200 200 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 500.00 550 1050 1050 1200 1200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 55 55 45 45 45
بودجه دولت -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -202136.00 -131500 -151000 -102000 -114500 -90000
هزینه های دولت 563543.97 274861 290391 591158 605810 308396
درآمدهای دولت 151493.00 175500 185000 213000 200500 234000
هزینه های مالی 353629.00 307000 336000 315000 315000 324000
مخارج نظامی 3753.00 3000 3000 3500 3500 3500

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 22.30 -20 -12 -6 1 1
تولید صنعتی -42.10 4.2 5.3 5.3 9.5 6
مجموع فروش خودرو 1389.00 5500 7500 8500 9000 9000
شاخص PMI تولید 49.70 49 51 52 53 53.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 -18 -16 -16 -5 -7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70 2 3.5 3.5 9.5 3.6
هزینه های مصرف کننده 3314513.21 1585255 1954823 3476924 3563102 2076022
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 6.54 7.04 7.04
قیمت گازوئیل 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73
تسهیلات اعتباری خریدار 446.38 419 473 479 491 502

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 11878.00 10000 14000 14000 14000 14000
جواز ساختمان 37256.00 20500 35500 35500 43000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.