فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.6 1.3 1.5 1.7 1.2
نرخ بیکاری 5.40 5.4 5.3 5.4 5.5 5.2
نرخ تورم 6.40 6.1 5.8 5.2 4.2 3.3
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -3546064.93 -3480000 -3120000 -3020000 -2890000 -3480000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 41 41 40 40 39
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 54.12
53.66 53.87 54.08 54.29 55.14
بازار سهام 7383.00
7725 7621 7518 7417 7024
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.90
6.66 6.96 7.28 7.61 9.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
1.6 1.3 1.5 1.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00
6.5 6.7 6.5 6.6 6.6
تولید ناخالص داخلی 313.60
321 321 325 325 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2352509.00
2256822 2293489 2279557 2507775 2613555
تولید ناخالص ملی 2728917.00
2713576 2739969 2869781 2909026 3122342
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 695414.08
624010 707470 722073 741311 806200
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36
2970 2970 3063 3063 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19
7627 7627 7900 7900 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146315.01
138275 185849 166866 155972 211784
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 260401.00
209542 236150 208337 277587 269106
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525944.46
486589 598967 566568 560657 682555
تولید ناخالص داخلی از معادن 28252.08
17968 18387 21991 30117 20953
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109633.48
84547 95708 88504 116869 109064
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1378389.00
1271232 1359761 1295733 1469363 1549522
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80303.47
59730 65739 75791 85603 74913
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 74429.53
81371 69036 69377 79342 78671
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.4 5.3 5.4 5.5 5.2
افراد شاغل 40659.00
40659 41300 41650 41960 43700
افراد بیکار 2323.00
2323 2500 2520 2560 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10
60.1 61.2 62 62.4 64
دستمزد 10113.00
11500 11500 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 1251.70
1700 1750 1300 1450 1950
جمعیت 104.90
106 106 106 106 107
نرخ اشتغال 94.60
94.6 94.2 94.1 94.6 94.3
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.40
6.1 5.8 5.2 4.2 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.7 0.6 0.9 0.7 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.50
119 120 122 122 128
قیمت مصرف کننده اصلی 116.10
116 116 118 119 126
اندازه اصل تورم 4.80
4.4 3.8 3.5 3.4 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 183.78
186 190 183 185 193
قیمت تولید 133.00
134 134 135 137 140
تغییر قیمت تولید کننده 0.40
1.2 1.8 2 2.1 2
تورم مواد غذایی 8.50
7.7 6.9 5.5 4.9 3.9
قیمت صادرات 92.52
91.8 110 105 95.8 111
CPI مسکن آب و برق 111.40
114 114 115 115 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.20
105 106 108 109 114
قیمت واردات 117.52
120 121 117 118 128
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.00
4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M0 1029049.56
1035000 1044000 1056000 1062000 1109000
عرضه پول M1 3727219.84
3810000 3920000 4050000 4130000 4560000
عرضه پول M2 10638540.33
10740000 10920000 11030000 11140000 11880000
عرضه پول M3 11103178.87
11150000 11210000 11250000 11360000 12100000
ذخایر ارزی 77830.00
77900 78900 79100 79300 82500
ترازنامه بانک 1136.30
1154 1167 1122 1134 1280
نرخ بهره سپرده 3.50
3.75 3.88 4 4 4
نرخ وام 4.50
4.75 4.88 5 5 5
وام به بانک 211367.05
225000 237000 228000 241000 299000
وام به بخش خصوصی 6862360.57
6910000 7100000 7370000 7550000 9300000
نسبت ذخیره نقدی 18.00
18 18 18 18 17.7
ترازنامه بانک مرکزی 4683.50
4830 4875 4900 4915 5090
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3546064.93
-3480000 -3120000 -3020000 -2890000 -3480000
صادرات 5851324.67
5770000 5830000 5850000 5890000 6100000
واردات 9397389.59
9250000 8950000 8870000 8780000 9580000
حساب جاری -823.78
-182 855 -182 -385 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.1 -1.1 -0.8 -0.8 0.5
بدهی خارجی 73097.87
72000 72000 73000 73000 73500
گردش سرمایه 0.86
8.8 9.5 12.1 7.3 12
حواله 2401000.00
2410000 2480000 2520000 2590000 2900000
ورود توریست 601322.00
645100 662000 677000 615000 691000
ذخایر طلا 196.40
196 196 196 196 197
شاخص تروریسم 7.13
7.2 7.2 7.25 7.25 7.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 831.00
840 890 750 790 1050
تولید نفت خام 15.00
15 15 15 15 30
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10
41 41 40 40 39
بودجه دولت -2.20
-3 -3 -2.6 -2.6 -2.2
ارزش بودجه دولت -86400.00
-42100 -82000 -46000 -60000 -87000
هزینه های دولت 308024.77
226070 218552 252128 328354 249051
درآمدهای دولت 241743.00
295000 268000 242000 235000 265000
هزینه های مالی 328126.00
273000 280000 288000 295000 319000
مخارج نظامی 4507.80
4800 4800 5000 5000 6200
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 30.10
30.1 35 38 42 50
تولید صنعتی 12.20
16.7 9.5 6.6 7.5 5.3
استفاده از ظرفیت 84.23
84.4 84.5 84.7 84.3 83.9
تغییرات موجودی انبار -7153.45
-3500 4700 24500 19600 19300
سرعت اینترنت 5450.74
6300 6900 7250 7390 8900
آدرس های IP 1536948.00
1540000 1560000 1574000 1579000 1600000
مجموع فروش خودرو 6975.00
6500 6300 6600 6900 8900
شاخص PMI تولید 51.90
52.1 52.5 52.3 52.7 54.4
آسانی کسب و کار 113.00
118 118 123 123 126
شاخص فساد مالی 34.00
33 33 34 34 32
رتبه فساد مالی 111.00
112 112 114 114 117
شاخص رقابتی 4.35
4.35 4.35 4.34 4.34 4.32
رتبه رقابتی 56.00
56 56 55 55 53
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10
-7.1 -7.5 -5.8 2.1 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20
4.9 4.8 4.2 3.9 4
هزینه های مصرف کننده 1566498.00
1546890 1573478 1641463 1669887 1793063
پس انداز های شخصی 4617753.79
4690000 4720000 4810000 4890000 5660000
نرخ وام بانکی 6.20
6.45 6.57 6.7 6.7 6.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.2 -0.2 0.4 0.6 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 318.96
327 333 345 353 375
قیمت گازوئیل 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 12682.00
11100 11700 11400 10880 14000
جواز ساختمان 40182.00
37500 38300 38900 39400 41000
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36
11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 244.42
291 237 110 211 210
درجه حرارت 25.79
26.95 25.98 25.59 26.31 27.07