بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 48.44 48.68 48.89 49.1 49.31 49.73
بازار سهام 5841.60 5721 5581 5445 5312 5046
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.05 3.15 3.19 3.24 3.29 3.39

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.20 2.5 1.5 1 1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.50 2 3.5 4.9 7.5 7.5
نرخ بیکاری 10.00 11 6 7.5 6.5 5.5
نرخ تورم 2.40 3.1 2.5 2.5 4 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
موازنه تجاری -1827000.00 -2350000 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000
حساب جاری 1041.43 -500 -250 560 720 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 55 55 45 45 45
بودجه دولت -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 22.30 -20 -6 12 18 25
ضریب اطمینان مصرف کننده -54.50 -11 1.4 2 5 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.20 2.5 1.5 1 1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.50 2 3.5 4.9 7.5 7.5
تولید ناخالص داخلی 376.80 360 360 373 373 373
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4154829.62 2377844 2747350 4669038 4466442 2953401
تولید ناخالص ملی 4380419.75 2956123 3080094 5419787 4708951 3311101
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 806777.14 730574 788976 1125506 867285 848149
تولید ناخالص داخلی سرانه 3337.70 3000 3000 3160 3160 3160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908.20 8450 8450 8720 8720 8720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 141317 191482 194072 198883 205843
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 554684.48 274512 313374 656653 596286 336877
تولید ناخالص داخلی از ساخت 716453.93 506125 643784 920544 770188 692068
تولید ناخالص داخلی از معادن 42916.75 16149 20425 36976 46136 21957
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 257971.86 103515 129795 200074 277320 139530
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1418088 1568084 1589295 1628686 1685690
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 68483 70702 71658 73434 76004
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 143310.65 89606 79055 143091 154059 84985

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 10.00 11 6 7.5 6.5 5.5
افراد شاغل 41306.00 40000 41500 42100 42400 43700
افراد بیکار 4571.00 3300 3300 2900 2700 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 61.94 60 60 61 62 62
دستمزد در تولید 113.20 100 110 120 120 125
جمعیت 108.80 110 110 112 112 112
حداقل دستمزد 537.00 537 537 557 557 557
نرخ اشتغال 90.04 88 90 90 92 92

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.40 3.1 2.5 2.5 4 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.30 124 125 125 128 129
قیمت مصرف کننده اصلی 123.20 124 125 126 127 130
اندازه اصل تورم 3.10 3.2 3.5 3.5 3.8 4.1
قیمت تولید 130.30 133 136 135 138 141
تغییر قیمت تولید کننده -3.30 -1.5 2.3 2.3 5.5 4
تورم مواد غذایی 1.80 2.2 2.5 2.5 1.5 3
CPI مسکن آب و برق 114.40 116 117 117 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.70 109 110 107 113 113

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
عرضه پول M2 12754546.30 14232940 15107701 15982462 16857223 18606745
ذخایر ارزی 99000.00 100450 119139 131828 144516 169894
ترازنامه بانک 2975.80 2890 3050 3209 3368 3686
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25 2.5
نرخ وام 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.5
وام به بانک 345293.37 311421 297453 269485 263517 251581
وام به بخش خصوصی 7981520.98 7756064 8358213 8586730 8677661 8985079
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 5948.95 5816 5782 5647 5613 5545

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1827000.00 -2350000 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000
حساب جاری 1041.43 -500 -250 560 720 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 7480870.00 6300000 7420000 7900000 8550000 9020000
صادرات 5653530.00 3950000 4750000 4930000 5150000 4960000
بدهی خارجی 83617.93 83964 83964 84265 84265 84265
حواله 2783000.00 2452052 2457800 2463549 2469298 2480795
ورود توریست 776798.00 250000 450000 550000 550000 605000
ذخایر طلا 197.90 200 200 200 200 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 481.00 550 1050 1050 1200 1200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 55 55 45 45 45
بودجه دولت -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -40074.00 -131500 -54000 -102000 -114500 -54000
هزینه های دولت 854691.94 274861 290391 591158 918794 312171
درآمدهای دولت 243232.00 175500 185000 213000 200500 234000
هزینه های مالی 283306.00 307000 336000 315000 315000 324000
مخارج نظامی 3753.00 3000 3000 3500 3500 3500

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 22.30 -20 -6 12 18 25
تولید صنعتی -14.80 -1.5 5.3 5.3 9.5 6
مجموع فروش خودرو 5454.00 5500 7500 8500 9000 9000
شاخص PMI تولید 47.30 49 51 52 53 53.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -54.50 -11 1.4 2 5 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 2 3.5 3.5 9.5 3.6
هزینه های مصرف کننده 2913245.91 1585255 1954823 3476924 3131739 2101434
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 6.54 7.04 7.29
قیمت گازوئیل 1.01 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73
تسهیلات اعتباری خریدار 412.52 419 473 468 480 508

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 11878.00 12000 12800 13000 12500 14000
جواز ساختمان 30838.00 20500 35500 35500 43000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.