بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 50.10 50.23 50.42 50.61 50.81 51.19
بازار سهام 6881.20 6689 6468 6255 6048 5656
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.35 4.42 4.53 4.64 4.76 5

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 3 2 2 2.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.80 8.3 5.5 6.5 5 9
نرخ بیکاری 6.90 6.9 6.7 6.5 6.8 6.2
نرخ تورم 4.90 4.6 3.9 2.3 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -3290851.94 -3650000 -4150000 -3700000 -3200000 -3200000
حساب جاری -455.04 -200 -450 550 550 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.2 -0.2 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 53 53 54 54 54
بودجه دولت -7.50 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -6.5
اطمینان کسب و کار 1.40 15 25 28 25 30
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.90 -45 7 15 25 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 3 2 2 2.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.80 8.3 5.5 6.5 5 9
تولید ناخالص داخلی 361.49 373 373 379 379 379
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4628075.00 4485341 5090570 4534474 4859479 5548721
تولید ناخالص ملی 4730870.30 5030526 5045976 4881511 4967414 5500114
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1154391.16 897548 1086259 928702 1212111 1184022
تولید ناخالص داخلی سرانه 2980.02 3160 3160 3160 3160 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7953.58 8720 8720 8720 8720 9000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 415945.00 438602 548221 462212 436742 597561
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 341500.00 25890 344532 236798 358575 375540
تولید ناخالص داخلی از ساخت 882946.00 743283 1027584 940021 927093 1120066
تولید ناخالص داخلی از معادن 44888.00 26854 32630 38611 47132 35567
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265413.00 230583 263144 219253 278684 286827
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2786333.00 2844258 2985817 2710501 2925650 3254540
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 108311.00 128835 143109 143900 113727 155988
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 156464.00 181189 151786 146260 164287 165447

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.90 6.9 6.7 6.5 6.8 6.2
افراد شاغل 41667.06 42000 42500 42000 42500 43000
افراد بیکار 3073.23 3500 3500 3100 3100 2900
نرخ مشارکت نیروی کار 59.81 61 61 61.5 61.5 62
دستمزد در تولید 121.81 125 125 125 125 125
جمعیت 109.60 112 112 114 114 114
حداقل دستمزد 537.00 537 537 537 537 537
نرخ اشتغال 93.13 92.7 91.7 92.1 92.1 92.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.90 4.6 3.9 2.3 2.6 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.30 129 131 131 131 134
قیمت مصرف کننده اصلی 127.30 128 129 131 131 133
اندازه اصل تورم 3.30 3.5 3.6 4.1 3.8 3
قیمت تولید 90.58 91.27 94.99 95.92 92.94 96.42
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 -1 2.5 5.5 2.5 1.5
تورم مواد غذایی 6.50 6 5 3 5 3
CPI مسکن آب و برق 118.00 119 119 118 120 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.80 120 120 121 123 123

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
عرضه پول M2 13720812.74 13828966 13919861 14010757 13900000 1380000
ذخایر ارزی خارجی 108050.00 107000 106000 105000 106000 110000
ترازنامه بانک 33021.80 3410 3686 3850 3750 3325
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
نرخ وام 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
وام به بانک 350480.25 335000 330000 344000 350000 350000
وام به بخش خصوصی 8045491.63 8558908 8483581 8400655 8424910 9247103
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 7634.14 6854 6888 6722 6500 6623

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -3290851.94 -3650000 -4150000 -3700000 -3200000 -3200000
حساب جاری -455.04 -200 -450 550 550 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.2 -0.2 -2 -2 -2
واردات 9711992.68 9500000 9800000 9000000 8700000 8500000
صادرات 6421140.74 5850000 5650000 5300000 5500000 5300000
بدهی خارجی 98488.01 1020000 1020000 1050000 1050000 1050000
حواله 2637941.70 2673222 2780795 2698541 2798541 2509084
ورود توریست 11855.00 12000 10000 200000 250000 300000
ذخایر طلا 156.15 165 170 180 180 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833.00 550 800 1000 1000 1000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 53 53 54 54 54
بودجه دولت -7.50 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -121186.00 -126500 -110000 -126000 -90000 -69000
هزینه های دولت 807843.81 662966 667884 692608 848236 727994
درآمدهای دولت 256071.00 223000 234000 214000 250000 255000
هزینه های مالی 377257.00 349500 344000 340000 340000 324000
مخارج نظامی 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 1.40 15 25 28 25 30
تولید صنعتی 528.10 250 150 350 -10 6
مجموع فروش خودرو 4894.00 5500 8000 9000 9000 9000
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.40 48 50 52 53 53

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.90 -45 7 15 25 7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.80 3.5 3.6 3.2 1.8 3.6
هزینه های مصرف کننده 3129503.91 3280250 3852634 3358805 3285979 4199371
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 6.79 6.79 7.04
قیمت گازوئیل 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87
تسهیلات اعتباری خریدار 402.24 439 443 426 422 483

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 10409.00 11900 12500 12100 12100 13000
جواز ساختمان 38389.00 32500 38000 42000 40000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.