بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 50.62 50.92 51.14 51.36 51.58 52.01
بازار سهام 5570.81 5347 5216 5089 4965 4716
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.81 4.95 5.03 5.1 5.18 5.33

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.8 1 1.2 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 0.7 2 3.1 4.9 6.2
نرخ بیکاری 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
نرخ تورم 2.60 3.2 4 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
موازنه تجاری -3499238.92 -2350000 -375000 -4190000 -4190000 -4060000
حساب جاری 1217.66 -200 -500 589 589 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 46 46 46 44 44
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
اطمینان کسب و کار 40.20 -26 -20 -12 -6 1
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 -21 -18 -16 -16 -7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.8 1 1.2 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 0.7 2 3.1 4.9 6.2
تولید ناخالص داخلی 355.50 375 375 375 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2654444.00 2493000 2377844 2736732 2784512 2906409
تولید ناخالص ملی 2975936.04 2882466 2956123 3068190 3121757 3258418
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 762295.69 654068 730574 785927 799648 834654
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3400 3400 3400 3700 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 7916 8400 8400 7916 8224
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 148841 141317 190742 194072 202568
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 302777.00 265127 274512 312163 317613 331517
تولید ناخالص داخلی از ساخت 622014.00 548407 506125 641296 652493 681057
تولید ناخالص داخلی از معادن 19734.00 32949 16149 20346 20701 21607
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125406.00 120488 103515 129294 131551 137310
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1484840 1418088 1562024 1589295 1658869
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 85062 68483 70428 71658 74795
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 76382.00 80717 89606 78750 80125 83632

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
افراد شاغل 42653.00 42500 42000 43700 43700 43700
افراد بیکار 2390.00 2260 2200 2200 2200 2100
نرخ مشارکت نیروی کار 61.71 63.7 63.7 64 64 64
دستمزد در تولید 122.31 117 129 119 119 125
جمعیت 108.80 110 110 110 112 112
حداقل دستمزد 537.00 557 579 579 579 590
نرخ اشتغال 94.69 94.6 94.6 94.3 94.3 94.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.60 3.2 4 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.40 124 125 126 127 131
قیمت مصرف کننده اصلی 121.60 123 124 126 127 131
اندازه اصل تورم 3.20 3.3 3.2 4.1 4.1 4.1
قیمت تولید 132.20 139 138 136 135 141
تغییر قیمت تولید کننده -4.80 2.5 2 2.3 2.3 3.3
تورم مواد غذایی 2.10 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
CPI مسکن آب و برق 114.60 117 117 118 119 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.90 110 110 111 110 115

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
عرضه پول M2 12078764.03 11350000 11350000 11880000 11880000 11880000
ذخایر ارزی 87610.00 87900 88000 88500 88500 89500
ترازنامه بانک 2502.80 1340 1330 1360 1360 1450
نرخ بهره سپرده 2.75 3.25 3.75 4.25 3.25 4
نرخ وام 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
وام به بانک 287388.24 265000 255000 299000 299000 299000
وام به بخش خصوصی 7920155.12 7479823 7756064 8325911 8308243 8842118
نسبت ذخیره نقدی 12.00 14 13 13 13 13
ترازنامه بانک مرکزی 4996.74 5050 4750 5100 5100 5050

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -3499238.92 -2350000 -375000 -4190000 -4190000 -4060000
حساب جاری 1217.66 -200 -500 589 589 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
واردات 9288013.42 8500000 990000 8940000 8940000 9020000
صادرات 5788774.50 6150000 615000 4750000 4750000 4960000
بدهی خارجی 83617.93 73500 73500 73500 73500 73500
حواله 2648018.90 2320000 268000 3000000 3000000 3080000
ورود توریست 776798.00 530000 550000 650000 675000 705000
ذخایر طلا 197.93 197 197 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1153.00 840 550 1050 1050 1200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 46 46 46 44 44
بودجه دولت -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -37595.00 -65000 -87000 -54000 -82000 -54000
هزینه های دولت 280571.37 329167 274861 289269 294319 307204
درآمدهای دولت 206835.00 242000 220000 254000 254000 254000
هزینه های مالی 244430.00 307000 307000 336000 336000 344000
مخارج نظامی 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 40.20 -26 -20 -12 -6 1
تولید صنعتی -6.30 4.5 4.2 5.3 5.3 5.3
مجموع فروش خودرو 8093.00 9600 9700 9500 9500 9200
شاخص PMI تولید 39.70 48.5 49 51 52 53.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 -21 -18 -16 -16 -7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 1888717.55 1651771 1585255 1947268 1981265 2067998
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54
قیمت گازوئیل 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63
تسهیلات اعتباری خریدار 456.61 398 419 471 479 500

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 10130.00 11800 10000 14000 14000 14000
جواز ساختمان 37256.00 43500 44000 42000 42000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.