بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 48.55 48.63 48.76 48.89 49.02 49.29
بازار سهام 6911.89 6516 6198 5895 5606 5030
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.89 3.86 3.97 4.09 4.21 4.45

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 2 3 2 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 13 9.3 7.5 6.5 9
نرخ بیکاری 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
نرخ تورم 4.50 4.8 4.6 3.9 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -2734000.00 -2600000 -2840000 -3480000 -3200000 -3200000
حساب جاری -380.26 700 900 550 550 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.2 -0.2 -0.2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 53 53 53 54 54
بودجه دولت -7.50 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -6.5
اطمینان کسب و کار 17.40 15 20 25 28 30
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.90 -30 10 7 5 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 2 3 2 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 13 9.3 7.5 6.5 9
تولید ناخالص داخلی 376.80 373 373 373 379 379
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4244695.00 4670486 4526757 5187074 4520600 5653911
تولید ناخالص ملی 4583578.37 4949874 5076976 5141634 4881511 5604382
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 872020.86 911658 905835 1106852 928702 1206468
تولید ناخالص داخلی سرانه 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 434377.00 470286 442652 558614 462612 608889
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 217314.00 294302 26129 351064 231439 382660
تولید ناخالص داخلی از ساخت 882192.00 815146 750147 1047064 939534 1141300
تولید ناخالص داخلی از معادن 35552.00 49596 27102 33249 37863 36241
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205871.00 288275 232712 268133 219253 292265
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2526208.00 2880158 2870521 3042420 2690412 3316238
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136438.00 99199 130024 145822 145306 158946
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138453.00 160999 182862 154663 147452 168583

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
افراد شاغل 43269.00 41900 42000 42000 42500 43000
افراد بیکار 4138.00 3900 3500 3500 3100 2900
نرخ مشارکت نیروی کار 63.23 60.8 61 61 61.5 62
دستمزد در تولید 121.81 120 125 125 125 125
جمعیت 108.80 112 112 112 114 114
حداقل دستمزد 537.00 537 537 537 537 537
نرخ اشتغال 91.27 91.5 91.7 91.7 92.1 92.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.50 4.8 4.6 3.9 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.80 129 129 131 131 134
قیمت مصرف کننده اصلی 126.10 127 129 130 131 134
اندازه اصل تورم 3.30 3.9 4 3.9 4.1 3
قیمت تولید 90.43 92.44 93.86 95.92 95.92 97.36
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 -0.5 1.8 3.5 5.5 1.5
تورم مواد غذایی 4.60 7 5 5 3 3
CPI مسکن آب و برق 116.00 119 119 119 118 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.90 114 120 120 121 123

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
عرضه پول M2 13524338.42 13738070 14028966 14319861 14610757 15105789
ذخایر ارزی 106980.00 105164 105508 105851 106195 107227
ترازنامه بانک 3202.00 3368 3410 3686 3850 4325
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2
نرخ وام 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
وام به بانک 310439.63 301446 299241 347036 354832 375831
وام به بخش خصوصی 7923511.11 9121635 8637938 8644407 8400655 9422404
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 7071.68 7020 6854 6888 6722 6623

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -2734000.00 -2600000 -2840000 -3480000 -3200000 -3200000
حساب جاری -380.26 700 900 550 550 590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 -0.2 -0.2 -0.2 -2 -2
واردات 8450000.00 8150000 8190000 8320000 8500000 8500000
صادرات 5720000.00 5550000 5350000 5250000 5300000 5300000
بدهی خارجی 98488.01 1020000 1020000 1020000 1050000 1050000
حواله 2305150.70 2469298 2473222 2480795 2498541 2509084
ورود توریست 19793.00 25000 55000 10000 200000 300000
ذخایر طلا 164.05 160 165 170 180 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 800.00 900 1150 1000 1000 1000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.50 53 53 53 54 54
بودجه دولت -7.50 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -200306.00 -172000 -154500 -54000 -54000 -69000
هزینه های دولت 650335.79 965802 669087 680545 692608 741795
درآمدهای دولت 291920.00 200500 223000 234000 234000 255000
هزینه های مالی 336346.00 355000 349500 344000 340000 324000
مخارج نظامی 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 17.40 15 20 25 28 30
تولید صنعتی 154.30 9.5 5.5 6 7.5 6
مجموع فروش خودرو 7599.00 7000 9000 9000 9000 9000
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.90 53 51 53 55 53

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.90 -30 10 7 5 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80 5.5 3.5 3.6 3.2 3.6
هزینه های مصرف کننده 3153807.45 3291968 3310539 3925670 3358805 4278980
نرخ وام بانکی 6.54 6.54 6.79 6.79 6.79 7.04
قیمت گازوئیل 1.09 0.97 0.92 0.84 0.83 0.79
تسهیلات اعتباری خریدار 400.21 466 443 451 447 492

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 10590.00 12100 11900 12500 12100 13000
جواز ساختمان 33627.00 30000 42500 43000 32000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.