Jan/01 سال نو
Jan/25 سال نو چینی
Apr/09 The Day of Valor
پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/10 جمعه قبل از عید پاک
Apr/11 مقدس شنبه
May/01 روز کارگر
May/25 Eid ul-Fitr
Jun/12 روز استقلال
Jul/31 عید قربان
Aug/21 Ninoy Aquino از روز
Aug/31 روز قهرمانان ملی
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/30 Bonifacio Day
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 Christmas
Dec/30 روز ریزال
Dec/31 شب سال نو