Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Feb/05 سال نو چینی
Feb/25 People Power Revolution
Apr/09 Bataan Day
Apr/18 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/20 Black Saturday
May/01 روز کارگر
Jun/12 روز استقلال
Aug/21 Ninoy Aquino از روز
Aug/26 روز قهرمانان ملی
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/02 همه روزهای مقدس
Nov/30 Bonifacio Day
Dec/08 Immaculate Conception of Mary
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس
Dec/30 روز ریزال
Dec/31 شب سال نو