بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2020-11
بازار سهام 342 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.46 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-09
نرخ بیکاری 7.4 2020-10
نرخ تورم 1.6 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-10
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری 708 2020-09
حساب جاری 429 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 7 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.6 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2020-09
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 104632 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 816 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 56378 2020-11
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19.73 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 21039 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32793 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.55 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1064 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3538 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.76 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3259 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2020-10
افراد شاغل 2504 2020-06
افراد بیکار 201281 2020-10
نرخ مشارکت نیروی کار 93.4 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 18.4 2020-09
هزینه های کار 131 2020-06
بهره وری 114 2020-06
دستمزد 1188 2020-09
حداقل دستمزد 580 2020-09
دستمزد در تولید 1169 2020-09
جمعیت 5.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62.67 2020-12
تغییر اشتغال -1.1 2020-06
نرخ اشتغال 66.8 2020-06
استخدام تمام وقت 2292 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 118 2020-06
رشد دستمزد 3 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 128 2020-10
اندازه اصل تورم 1.5 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
قیمت تولید 106 2020-10
قیمت صادرات 100 2020-08
قیمت واردات 99.8 2020-08
CPI مسکن آب و برق 256 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2020-10
تورم مواد غذایی 1 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
عرضه پول M0 14.04 2020-09
عرضه پول M1 62.6 2020-09
عرضه پول M2 73.5 2020-09
عرضه پول M3 73.4 2020-09
ترازنامه بانک 91455 2020-08
ذخایر ارزی 8071 2020-10
وام به بخش خصوصی 21236 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 56566 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 708 2020-09
حساب جاری 429 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2019-12
صادرات 7256 2020-09
واردات 6548 2020-09
بدهی خارجی 113 2020-06
رابطه مبادله 100 2020-08
گردش سرمایه -282 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 57.8 2020-07
ذخایر طلا 31.69 2020-09
تولید نفت خام 0.2 2020-07
شاخص تروریسم 0.06 2018-12
فروش اسلحه 12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -1.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -110 2020-10
هزینه های دولت 3.5 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.8 2019-12
درآمدهای دولت 11499 2020-10
بدهی های دولت 53268 2020-09
هزینه های مالی 16274 2020-10
درخواست پناهندگی 30 2020-08
ارزیابی اعتبار 76 2020-11
مخارج نظامی 1186 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2020-11
تولید صنعتی -0.2 2020-09
تولید صنعتی -2 2020-09
استفاده از ظرفیت 79.7 2020-12
ثبت خودرو 6694 2020-10
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار -0.25 2020-06
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2019-12
رتبه فساد مالی 59 2019-12
آسانی کسب و کار 45 2019-12
تولید الکتریسیته 2259 2020-08
سفارشات کارخانه 4.8 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 2020-09
استخراج معدن 13.3 2020-09
میزان سفارشات جدید 4914 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.6 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2020-09
هزینه های مصرف کننده 11.69 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 13838 2020-06
پس انداز های شخصی 1441 2020-06
نرخ وام بانکی 2.38 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 6210 2020-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 86.6 2020-11
قیمت گازوئیل 1.36 2020-10
بدهی خانوار به درآمد 69.64 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -22.1 2020-09
شاخص مسکن 144 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 91.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 104632 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 816 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 56378 2020-11
تخت بیمارستان 5.82 2017-12
بیمارستان ها 24.08 2017-12
پزشکان پزشکی 3.42 2017-12
پرستاران 5.65 2017-12
تختخوابهای ICU 491 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.