بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 351.68 349 342 335 328 314
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.44 0.04 0.09 0.15 0.21 0.32

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.60 1.5 1.1 1.1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 0.2 13.8 3.5 3.5 3.9
نرخ بیکاری 7.40 7.7 7.4 7.4 6.8 5.5
نرخ تورم 1.60 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 222.90 -50 -50 -50 150 150
حساب جاری 274.80 -570 -570 -570 -590 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 58 58 58 58 60
بودجه دولت -1.30 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.8
اطمینان کسب و کار -0.30 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.60 -23 -20 -18 -16 -11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 1 0.5 -0.3 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.40 7.7 7.4 7.4 6.8 5.5
هزینه های کار 117.40 130 134 140 134 134
دستمزد 1163.00 1244 1273 1198 1285 1285
دستمزد در تولید 1137.00 1224 1256 1157 1265 1265
حداقل دستمزد 580.00 610 610 610 610 610
جمعیت 5.46 5.48 5.48 5.48 5.48 5.49
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
سن بازنشستگی مردان 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
رشد دستمزد 2.70 3.6 3.6 3.6 2.8 2.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.60 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.00 177 179 179 180 179
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.71 108 110 110 110 110
قیمت مصرف کننده اصلی 127.60 130 130 130 130 133
اندازه اصل تورم 1.50 2 2 2 2 2
قیمت تولید 106.00 107 109 107 120 108
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.4 0.6 0.8 1 0.9
CPI مسکن آب و برق 256.10 254 258 258 258 257
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.80 131 128 123 133 133
تورم مواد غذایی 0.60 1.7 1.7 1.7 2.4 2.4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 222.90 -50 -50 -50 150 150
حساب جاری 274.80 -570 -570 -570 -590 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
واردات 7307.00 6150 6150 6150 6250 6250
صادرات 7530.00 6100 6100 6100 6100 6100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 58 58 58 58 60
بودجه دولت -1.30 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.8
ارزش بودجه دولت -461.00 -914 -914 -914 -913 -913
هزینه های دولت 3.85 4.57 3.61 3.99 4.97 4.74
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.80 46.3 46.3 46.3 46.3 43.2

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -0.30 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5
تولید صنعتی 2.20 2.6 4.8 4.8 5.5 2.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.60 -23 -20 -18 -16 -11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 1 0.5 -0.3 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 3.5 4.2 3.5 4 4
هزینه های مصرف کننده 12.47 12.26 11.95 13.31 12.27 12.69
درآمد قابل تصرف شخص 14712.00 15072 13483 15748 16096 15599
تسهیلات اعتباری خریدار 6111.00 6424 6504 7165 7447 6649
نرخ وام بانکی 2.30 2.35 2.35 2.35 3.32 2.35
قیمت گازوئیل 1.46 1.29 1.1 1.05 1.23 1.23

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -9.00 0.5 1.1 2.8 1.9 1.9


اسلواکی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.