بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 343.82 338 334 330 326 318
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
نرخ بیکاری 5.00 4.6 4.5 5.1 4.6 4.6
نرخ تورم 2.90 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 204.00 550 -150 600 430 -50
حساب جاری -127.00 -20 -480 -480 -480 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 47 46 46 46
بودجه دولت -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
اطمینان کسب و کار -12.30 -8 -7 -6 -6 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.10 -7.5 -8 -9 -9 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.00 4.6 4.5 5.1 4.6 4.6
دستمزد 1125.00 1111 1204 1163 1163 1244
دستمزد در تولید 1111.00 1098 1185 1148 1148 1224
حداقل دستمزد 520.00 520 520 560 560 560
سن بازنشستگی زنان 62.42 62.42 62.67 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.42 62.42 62.67 63 63 63
هزینه زندگی خانواده 640.00 658 663 663 663 685
رشد دستمزد 4.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678.00 562 702 702 702 726
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250.00 979 1295 1295 1295 1338
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.90 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.80 174 173 176 177 177
قیمت مصرف کننده اصلی 125.30 125 125 126 128 127
اندازه اصل تورم 2.50 2.1 2.2 2.2 2.2 2
قیمت تولید 109.60 112 111 114 114 116
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 3.7 3.9 3.9 3 3.6
CPI مسکن آب و برق 248.50 246 249 254 254 254
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.30 135 128 132 131 130
تورم مواد غذایی 4.70 4.4 4 4 4 4.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 204.00 550 -150 600 430 -50
حساب جاری -127.00 -20 -480 -480 -480 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
واردات 6284.00 6690 6050 6690 6890 6150
صادرات 6488.00 7240 5900 7290 7320 6100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 47 46 46 46
بودجه دولت -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 3.47 3.79 4.6 3.58 3.59 4.76
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -12.30 -8 -7 -6 -6 -8
تولید صنعتی -2.10 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.10 -7.5 -8 -9 -9 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 3.5 3.7 3.7 3.7 3.1
هزینه های مصرف کننده 10.51 11.25 11.36 10.87 10.88 11.74
نرخ وام بانکی 2.75 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
قیمت گازوئیل 1.51 1.47 1.43 1.4 1.36 1.36
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز -3.70 4.4 2.4 2.4 2.4 2.2


اسلواکی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.