بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
بازار سهام 372.56 362 354 346 338 324
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.63 2.68 2.95 3.25 3.57 4.32

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.5 1.2 1.3 1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 0.7 1.8 3 3.5 2.5
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.6 6.5 6.4 5.7
نرخ تورم 12.60 12 9.8 8.4 7.2 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.85 0.4 0.05 -0.1 0.02
نرخ بهره 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
موازنه تجاری -503.00 -150 -150 -150 -150 -150
حساب جاری -788.40 -550 -600 -650 -700 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.10 63 63 63 60 60
بودجه دولت -6.20 -3.7 -3.7 -3.7 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 10.00 6 -6 -4 -1 0.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.60 -26.5 -20 -18 -12 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.50 -1.5 0.5 0.3 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.6 6.5 6.4 5.7
هزینه های کار 143.79 135 127 147 148 152
دستمزد 1333.00 1308 1289 1432 1382 1475
دستمزد در تولید 1316.00 1292 1271 1412 1355 1454
حداقل دستمزد 646.00 670 670 670 670 740
جمعیت 5.46 5.48 5.48 5.49 5.49 5.49
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
سن بازنشستگی مردان 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
رشد دستمزد -1.40 3 3 3 3 3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.60 12 9.8 8.4 7.2 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.85 0.4 0.05 -0.1 0.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203.50 204 203 203 212 213
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 123.82 125 124 124 129 130
قیمت مصرف کننده اصلی 146.70 135 136 138 144 139
اندازه اصل تورم 12.10 2.7 1.6 1.4 1.4 1
قیمت تولید 147.50 159 159 145 156 151
تغییر قیمت تولید کننده 48.70 42 35 18 12 4
تورم مواد غذایی 16.00 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4
CPI مسکن آب و برق 295.20 289 288 289 309 304
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 161.20 163 163 163 163 163

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -503.00 -150 -150 -150 -150 -150
حساب جاری -788.40 -550 -600 -650 -700 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.5 -2.5
واردات 8186.00 6250 6250 6250 6250 6250
صادرات 7683.00 6100 6100 6100 6100 6100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.10 63 63 63 60 60
بودجه دولت -6.20 -3.7 -3.7 -3.7 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -1545.10 -913 -913 -913 -913 -913
هزینه های دولت 3.56 4.08 3.92 5.11 3.68 5.24
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 46.3 46.3 43.2 43.2 43.2

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 10.00 6 -6 -4 -1 0.5
تولید صنعتی -9.60 5.5 5.5 2.2 2.2 2.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.60 -26.5 -20 -18 -12 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.50 -1.5 0.5 0.3 0.3 0.3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.50 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7
هزینه های مصرف کننده 12.30 12.41 13.07 13.17 12.73 13.5
درآمد قابل تصرف شخص 15459.00 15049 15207 17020 16000 17445
قیمت گازوئیل 1.94 2.01 2.08 2.16 2.23 2.24
تسهیلات اعتباری خریدار 5756.00 5803 5838 5852 5969 5999
نرخ وام بانکی 2.76 2.76 3.51 4.01 4.26 4.26

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز -2.70 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9


اسلواکی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.