بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.09 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
بازار سهام 354.29 350 347 343 339 332
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7
نرخ بیکاری 5.00 4.8 4.7 4.7 4.4 4.5
نرخ تورم 3.00 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -24.30 600 430 430 -50 150
حساب جاری -328.20 -150 -400 -100 -570 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47.3 47.3 47.3 47.3 47
بودجه دولت -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6
اطمینان کسب و کار -1.30 -6 -6 -6 -8 -4
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.10 -6 -5.8 -5.9 -4 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.00 4.8 4.7 4.7 4.4 4.5
هزینه های کار 114.20 125 124 118 118 122
دستمزد 1219.00 1186 1161 1166 1173 1206
دستمزد در تولید 1201.00 1165 1147 1150 1149 1181
حداقل دستمزد 520.00 560 560 560 560 610
جمعیت 5.45 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48
سن بازنشستگی زنان 62.42 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.42 63 63 63 63 63
هزینه زندگی خانواده 640.00 664 660 662 663 682
هزینه زندگی انفرادی 450.00 467 464 466 466 479
رشد دستمزد 4.70 3.8 3.2 3.5 3.6 2.8
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678.00 703 700 702 702 722
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250.00 1297 1290 1294 1295 1331

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 3.00 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.30 177 178 178 178 183
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.23 107 109 109 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 127.10 126 128 129 127 130
اندازه اصل تورم 3.20 2.2 2.2 2.2 2 2
قیمت تولید 109.20 113 113 112 112 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 3.1 3 2.7 2.1 1.9
CPI مسکن آب و برق 254.20 255 254 255 256 262
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.30 132 131 135 132 135
تورم مواد غذایی 4.40 2.6 1.9 1.9 1.7 2.4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -24.30 600 430 430 -50 150
حساب جاری -328.20 -150 -400 -100 -570 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
واردات 5979.00 6690 6890 6890 6150 6250
صادرات 5954.00 7290 7320 7320 6100 6100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47.3 47.3 47.3 47.3 47
بودجه دولت -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6
ارزش بودجه دولت -94.80 -950 -950 -950 -914 -913
هزینه های دولت 3.84 3.49 3.83 3.87 3.93 4.04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40.3 40.3 40.3 40.3 40.4

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -1.30 -6 -6 -6 -8 -4
تولید صنعتی -7.10 2.2 2.5 2.7 3 2.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.10 -6 -5.8 -5.9 -4 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.50 2.5 2.7 3 3.1 3.3
هزینه های مصرف کننده 12.29 10.59 10.9 12.39 12.59 12.93
درآمد قابل تصرف شخص 14170.00 12444 13512 14283 14510 14902
تسهیلات اعتباری خریدار 6623.00 6681 6685 6693 6782 6965
نرخ وام بانکی 2.48 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
قیمت گازوئیل 1.47 1.31 1.34 1.37 1.42 1.42

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
میزان ساخت و ساز -4.20 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2


اسلواکی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.