بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.11 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 404.52 392 385 378 371 357
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 0.19 0.2 0.22 0.25 0.3

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 1.2 1.8 1.2 1.2 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 5.7 5.3 5 5.5 5.5
نرخ بیکاری 6.80 7 6.8 6.6 6.5 5.7
نرخ تورم 5.80 5.5 4.8 4.4 4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.6 0.6 -0.1 0
نرخ بهره 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
موازنه تجاری -23.00 -150 -150 -150 -150 -150
حساب جاری -117.10 -590 -590 -590 -590 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 58 58 58 60 60
بودجه دولت -6.20 -5 -5 -5 -5 -4.2
اطمینان کسب و کار -4.30 -9 -0.5 -0.5 0.5 0.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.40 -11 -7 -6 -5 -2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.70 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 6.80 7 6.8 6.6 6.5 5.7
هزینه های کار 123.50 140 140 135 127 145
دستمزد 1595.00 1272 1308 1289 1643 1692
دستمزد در تولید 1582.00 1245 1292 1271 1629 1678
حداقل دستمزد 646.00 670 670 670 670 740
جمعیت 5.46 5.48 5.48 5.48 5.49 5.49
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
سن بازنشستگی مردان 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
رشد دستمزد 2.50 3.2 3 3 3 3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.80 5.5 4.8 4.4 4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.6 0.6 -0.1 0
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187.30 189 191 193 195 199
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114.15 116 117 118 119 122
قیمت مصرف کننده اصلی 135.60 134 135 136 138 139
اندازه اصل تورم 6.40 4 2.7 1.6 1.4 1
قیمت تولید 122.90 121 122 122 125 127
تغییر قیمت تولید کننده 13.90 11.2 9.4 3.5 1.6 1.6
CPI مسکن آب و برق 266.80 266 271 274 277 284
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.00 142 143 144 143 143
تورم مواد غذایی 5.80 0.9 0.9 0.9 1.4 1.4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -23.00 -150 -150 -150 -150 -150
حساب جاری -117.10 -590 -590 -590 -590 -590
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 8416.00 6250 6250 6250 6250 6250
صادرات 8393.00 6100 6100 6100 6100 6100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 58 58 58 60 60
بودجه دولت -6.20 -5 -5 -5 -5 -4.2
ارزش بودجه دولت -7014.10 -913 -913 -913 -913 -913
هزینه های دولت 3.85 5.01 3.79 4.26 4.04 5.29
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 46.3 46.3 46.3 43.2 43.2

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار -4.30 -9 -0.5 -0.5 0.5 0.5
تولید صنعتی 4.30 5.5 5.5 5.5 2.2 2.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.40 -11 -7 -6 -5 -2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.70 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.90 2.5 2.3 2.3 2.7 2.7
هزینه های مصرف کننده 12.83 12.79 11.95 12.98 13.48 13.5
درآمد قابل تصرف شخص 14938.00 16670 14626 15736 15685 17587
تسهیلات اعتباری خریدار 5717.00 6177 6068 6022 6031 6363
نرخ وام بانکی 2.24 2.24 2.24 2.34 2.49 2.74
قیمت گازوئیل 1.70 1.62 1.53 1.46 1.38 1.31

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
میزان ساخت و ساز 1.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9


اسلواکی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.